Sobota 9. července 1994

Poslanec Martin Přibáň: Pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě vystoupili čtyři poslanci a jedna poslankyně. První vystoupil pan kolega Výborný, který přednesl celkem tři pozměňovací návrhy. Pokud bych se měl vyjádřit k prvnímu pozměňovacímu návrhu, vyjádřil bych se k němu zcela indiferentně. S pozměňovacím návrhem číslo 2, který hovoří o tom, že by mělo být prezidentu republiky umožněno právo nejenom udělovat a propůjčovat, ale také navrhovat udělení, mohu říci, že s tímto návrhem souhlasím. Říkám to proto tak stručně, protože text pozměňovacích návrhů pana kolegy Výborného máte všichni před sebou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, procedura může být samozřejmě taková, že pan zpravodaj se vyjádří k pozměňovacím návrhům, a pak přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích.

Anebo můžeme po jeho vyjádření vždy přistoupit k hlasování o konkrétním pozměňovacím návrhu. Oba dva způsoby jsou možné. Dovolil jsem si vás, dámy a pánové, před chvilkou odhlásit. Již 46 kolegů to zaznamenalo. Prosím, abyste se zaprezentovali, abychom mohli hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích hned. Prosím, pan kolega Přibáň.

Poslanec Martin Přibáň: Já mám ještě několik poznámek. Chtěl jsem využít toho času, než se sněmovna naplní, abych tu řekl svoje názory.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Máte šanci.

Poslanec Martin Přibáň: Pozměňovací návrh pana kolegy Koronthályho je velice obsažný a dlouhý.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Výborného.

Poslanec Martin Přibáň: Ne, Koronthályho. Předpokládám, že není nutné, aby to všichni poslanci měli před sebou, protože se jedná o navrácení původních dvou vyznamenání. Pokud bude sněmovna souhlasit a bude to akceptovat, myslím si, že bychom mohli o tomto návrhu hlasovat přímo jako o dvou návrzích.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že bude stačit v tom okamžiku uvést, o doplnění jakého vyznamenání jde a všichni si pamatujeme, co zaznělo a co bylo v původním návrhu.

Poslanec Martin Přibáň: Potom bych prosil pana kolegu Bílého o upřesnění jeho návrhu v tom smyslu - on zde hovoří o tom, že by rád přejmenoval Řád T. G. Masaryka na Řád orlice. Neříká nic o změnách ve stanovách, v podobě apod. Zajímalo by mě, jestli akceptuje podobu, která je ve společné zprávě a jde mu pouze o název, nebo zda tímto mým upozorněním jsme zjistili, že ten návrh je bezpředmětný.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím pana kolegu Bílého, aby to upřesnil.

Poslanec Jiří Bílý: Tady jde o politickou vůli, zda budeme chtít, aby ten druhý řád opravdu vyjadřoval určité, řekl bych sekundární tradice našeho státu. Jestliže zde bude Řád orlice, může být výtvarně tento návrh upraven jak v podobě reverzu, kde by mohl být umístěn znak orlice, tak i mezi rameny toho kříže Řádu T. G. Masaryka. Byla by to jednoduchá změna. Navrhuji, aby změna, která byla, byla dána do všech dalších paragrafů i do stanov tohoto řádu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nejsem si jist, zda o takto formulovaném návrhu je možno později hlasovat, ale rozprava byla uzavřena; nejsem si jist, zda mohu dát kolegovi Kalusovi slovo. Prosím pana zpravodaje, aby. pokračoval.

Poslanec Martin Přibáň: Pozměňovací návrh pana kolegy Řezníčka, týkající se změny § 13 a ustavující pouze jeden řádový den já osobně podporovat nebudu. Myslím, že to je všechno, co jsem chtěl říci k pozměňujícím návrhům a že můžeme přistoupit k hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Nepletu-li se, jako první jsou na řadě tři pozměňovací návrhy pana kolegy Výborného, které máme všichni písemně před sebou.

Poslanec Martin Přibáň: Budeme hlasovat o prvním návrhu pana poslance Výborného, který vrací do zákona institut propůjčování řádů - aby bylo každému jasné, o co jde.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To je první pozměňovací návrh. Pro nově příchozí uvádím, že jsem vás před časem odhlásil. Dávám hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana kolegy Výborného. (Hlasování č. 193.)

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 72 pro, 3 proti, 48 hlasů se zdrželo hlasování.

Nyní budeme hlasovat o druhém písemně předloženém pozměňovacím návrhu, který je na druhé straně písemného podkladu. Prosím, pane kolego.

Poslanec Martin Přibáň: Zde bych ještě rád upozornil, že první část pozměňovacího návrhu je pouze češtinářskou úpravou slova - z tvaru slovesa "předkládá" na "předkládají". Nevím, jestli je nutno hlasovat společně o tomto návrhu jako o právu prezidenta navrhovat vyznamenání. Myslím, že můžeme hlasovat o obojím současně. (Hlasy: O obojím.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jako o celku. Navrhovatel souhlasí. Dávám hlasovat:

Kdo je pro přijetí tohoto druhého návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 194. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 86 pro, 7 proti, 34 se zdrželo.

Prosím, další návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Třetí návrh pana kolegy Výborného je nahradit v § 15 slova "dnem 1. ledna 1995" slovem "vyhlášení", to znamená posunout platnost zákona směrem k současnosti.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 195.

Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 67 pro, proti 17, 41 se zdrželo.

Prosím, další návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Dalším návrhem jsou návrhy pana poslance Koronthályho. Jeho první komplexní návrh vrací do zákona Pamětní kříž odboje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 196. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 41 pro, 41 proti, 43 se zdrželo.

Prosím, další návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Druhým komplexním pozměňovacím návrhem pana poslance Koronthályho je návrat medaile Za nasazení v zahraničí do textu zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto komplexního pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 197. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 32 pro, 47 proti, 51 se zdrželo.

Prosím, další návrh.

Poslanec Martin Přibáň: První návrh paní kolegyně Pavlíkové mění lva bílého na lva stříbrného se vším, co k tomu v tomto zákoně souvisí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 198. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 65 pro, 15 proti, 54 se zdrželo.

Prosím, další návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Druhým návrhem kolegyně Pavlíkové je vznik nového § 14 ve znění: Vláda České republiky může nařízením zřídit resortní vyznamenání. - Ostatní paragrafy pak paní poslankyně prosí přečíslovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 199. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 21 pro, 53 proti, 57 se zdrželo hlasování.

Prosím, další návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Pan kolega Bílý navrhuje Řád T. G. Masaryka přejmenovat na Řád orlice.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k jubilejnímu 200. hlasování na této schůzi. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 14 pro, 64 proti, 50 se zdrželo hlasování.

Prosím, další návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Poslední pozměňovací návrh přednesl pan kolega Řezníček a řekl toto: v § 13 chce nový text "Řádovým dnem pro udělování vyznamenání podle tohoto zákona občanům České republiky je 28. říjen."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 201. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 34 pro, 40 proti, zdrželo se 52, 10 nehlasovalo. Tím jsme vyčerpali, nepletu-li se, všechny pozměňovací návrhy.

Poslanec Martin Přibáň: Pane předsedající, můžeme přistoupit k celkovému hlasování o zákoně, pokud si někdo nepřeje přestávku na kluby.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky podle sněmovního tisku 307 A, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1039 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro přijetí tohoto zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 202. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že jsme návrh zákona schválili poměrem hlasů 89 pro, 6 proti, 43 se zdrželo.

Děkuji panu společnému zpravodaji a zástupci navrhovatelů uděluji slovo, o které žádal.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dámy a pánové. Já vám jménem předkladatele děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, tím jsme projednali bod 22 a měli bychom přistoupit k projednávání dalšího bodu, což je

XXVI.

Návrh poslance Radima Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., ze dne 18. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Při projednáváni pořadu schůze pan poslanec Špaček oznámil, že požádá o vzetí zpět tohoto návrhu. Prosím, aby se pan poslanec Špaček ujal slova a návrh nám stručně odůvodnil.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předmětem navrhované novely bylo odložení data platnosti novely, kterou tato sněmovna přijala 18. února t. r., a to datum bylo původně stanoveno na 1. července 1994. Vzhledem k tomu, že novela zákona o poplatcích už nabyla účinnosti, ztrácí smysl původní náš cíl, tj. odsunout platnost této novely až na rok 1995.

Proto navrhuji sněmovně, aby tento návrh byl vyřazen z legislativního procesu zcela bez náhrady. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Špačkovi za odůvodnění návrhu a doporučuji, abychom přijali toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh poslance Radima Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., ze dne 18. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, uvedený ve sněmovním tisku 958."

Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Dám hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 203. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 119 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Vzhledem k tomu, že velký počet kolegyň a kolegů nehlasoval nebo není přítomen, dovolím si vás odhlásit a prosím, abyste se znovu prezentovali.

Tím jsme projednali bod 23 a přistoupíme k bodu

XXVII.

Návrh poslance M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 967 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1075. Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Kašpárek a předložený návrh zákona odůvodnil.

Poslanec Miroslav Kašpárek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové poslanci, poslanecký klub SPR-RSČ předkládá návrh zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslance s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností s vědomím náročnosti předložené problematiky. Vychází z poznání, že odvěké dilema postoje altruistického a postoje egoistického, tzn. způsob a stupeň, jakým dané politické zřízení zajišťuje ochranu a prosazení veřejného zájmu nad zájmem osobním, je přímo úměrný stupni demokratizace společnosti.

Jelikož dosavadní praxe, jak vyplývá i z nedostatku platného zákona ČNR č. 238/1992 Sb., je i modifikovanou analogií poměrů předlistopadových, jsme přesvědčeni, že důsledné oddělení základních pilířů moci ve státě, tj. moci zákonodárné, výkonné a soudní, jakož i sféry podnikatelské, je z hlediska politického naprosto nezbytné. Taková zákonná norma musí být restriktivní, neboť právě oddělení moci, její proporcionální vyvážení, jakož i vzájemná kontrola jsou základními zárukami demokratického vývoje. Vyzkoušené demokracie prosperují právě proto, že jejich politický systém je založen na takové premise.

Praktický účel návrhu pak sleduje ochranu společnosti před zneužíváním postavení veřejného činitele, zejména neoprávněným užitím informací nabytých v souvislosti s výkonem funkce či mandátu. K restriktivní podobě navrhovaného zákona se přikláníme z důvodu kontroly, protože kontrola dodržování takového zákona je záležitostí neobvykle složitou. Jakákoli mírnější podoba zákona o neslučitelnosti mandátu, kolizi zájmu - jedno, jak jej nazveme - z něj učiní opět pouhou deklaraci.

Na základě poznatků získaných při projednávání návrhu ve výborech sněmovny, ke kterým mi prosím dovolte několik slov, navrhujeme jedno doplnění a jedno vypuštění. Tak v § 2 doplňujeme text "členové bankovní rady České národní banky". V § 3 škrtáme text, cituji: "... jakékoliv formy. Toto platí po dobu tří let po zániku mandátu poslance sněmovny Parlamentu ČR". Konec citátu. Uvedu v rozpravě jako pozměňovací návrh.

Diametrálně odlišný způsob projednávání návrhů ve výborech, od přístupu klidného a věcného, ba přímo džentlmenského nepřijetí ve výborech branném, petičním a rozpočtovém, přes lehce emotivní, ale přijatelný způsob ve výboru zemědělském, až po výpady silně emotivní negující všechno, s čím přicházejí republikáni, ve výboru ústavně právním, napovídá, že náš Parlament není v otázce neslučitelnosti vůbec jednobarevný. Bezesporu musí být výbor posledně jmenovaný garantem odborné úrovně projednávané legislativy. Jenže v záplavě zákonných norem minulosti a současnosti, stavu přeprávnění náramně vyhovujícímu podvodníkům všech kalibrů, stavu, ve kterém nakonec tápou i právničtí profesionálové, jakož i v honbě za formální úrovní zaniká účel a cil. Tím by měla být beze sporu prosperita celé společnosti, nikoli pouze několika desítek rodin.

Naléhavé problémy společnosti, v jejichž konečném důsledku se vždycky rozhoduje o penězích občanů, se nerozhodnou, ale odloží. Zatím žádný z našich návrhů zákona nenarazil na takovou vlnu odporu. Je to pochopitelné. Hromadění funkcí, moci a peněz patří k obyčejným lidským slabostem, které právě minulost přivedla k dokonalosti. Jenže stupeň demokratizace společnosti poměřujeme právě schopností politického systému vyrovnat se s pokušením moci. Co zbývá společnosti po půl století demoralizace než vnutit morálku zákonem. Vyššího principu mravního se sice dovolávalo mnoho myslitelů v dějinách včetně současných, stejně jako různých tažení proti korupci. Víme, jak dopadli. Zlobí se na nás páni poslanci, páni starostové. Budiž řečeno otevřeně, že kombinace poslaneckého mandátu se starostováním v obci nám vadí ze všeho nejméně. Smysl předloženého návrhu míří úplně jinam. Nejspíš ve snaze o likvidaci návrhu celého, koncentrují své námitky páni poslanci výhradně na pasáž o podnikání. Tu ostatně navrhujeme blíže specifikovat jinou zákonnou normou.

Hlavním záměrem je - znovu opakuji - oddělení legislativy od exekutivy. Požadavek oddělení moci vnímáme zvlášť naléhavě v časech rodící se demokracie. V opačném případě lze totiž právem očekávat jen mrtvý plod. Ústava hovoří v čl. 32 o poslanci, který je členem vlády neboli předpokládá slučitelnost jaksi automaticky. Taková samozřejmost ovšem stojí v příkrém rozporu s požadavkem oddělení moci. Tvůrci zákonů prostě nemohou být současně i jejich vykonavateli.

Přesně tak fungoval mechanizmus moci v časech, ke kterým se dnes odmítají hlásit i jejich pokrevní dědicové. Právě tento mechanizmus se stal jednou ze základních příčin rozpadu morálních hodnot, vyjádřený lapidárním, leč stále platícím, že kdo nekrade, okrádá rodinu. Protože návrh zákona o neslučitelnosti mandátu předložený poslaneckým klubem SPR-RSČ nevyčerpává problematiku bezezbytku, doufáme, že alespoň otevírá šanci. Pochopitelně jej očekává stejný osud jako návrh zákona o vypuštění instituce Senátu z Ústavy a jiné návrhy. To znamená, že ztroskotá na obecné nevůli revidovat přijatou Ústavu i za cenu periodických krizí, které stávající Ústava představuje.

Jako si ovšem panovník v případě konfliktu s národem nemůže zvolit národ jiný, nelze ani očekávat, že by nevyhovující Ústavu přijali občané za svou. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kašpárkovi a prosím společného zpravodaje výboru pana poslance Miloslava Výborného, aby podal zprávu o projednání návrhu ve výborech.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, budu stručnější než předkladatel, neboť on zčásti splnil už to, co bych měl splnit já, totiž podal již zprávu o tom, že tento návrh zákona byl projednán a já doplňuji, že všemi výbory Poslanecké sněmovny, přičemž všechny výbory shodně nedoporučují Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s návrhem souhlas.

Nevím, zda se tak stalo ve výborech po obsáhlejší, korektnější nebo méně korektní debatě. Potvrzuji slova pana navrhovatele, že v ústavně právním výboru někteří členové vyjadřovali podiv nad kvalitou předloženého tisku a zdůrazňovali, že podle jejich názoru je tisk v rozporu s Ústavou. Nebylo přitom však překročeno nic, co bychom mohli nazvat pravidly slušnosti. Byl ovšem razantně vyjádřen takový názor některých členů výboru a nakonec i výboru celého.

Rád bych ještě upozornil na to, že pokud v úvodní řeči předkladatele byly činěny poznámky k předloženému tisku, nemůže to být relevantní, neboť nebyla ještě zahájena rozprava a pokud by pan poslanec Kašpárek chtěl nějaké pozměňovací návrhy přednést, bude tak moci učinit poté, co tuto řeč ukončím, což se právě teď stává.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému a zahajuji rozpravu k tomuto bodu pořadu. Pan poslanec Kašpárek se hlásí jako první.

Poslanec Miroslav Kašpárek: Plním svou povinnost, to je podávám pozměňovací návrh, takže v § 2 doplňujeme text: "Členové bankovní rady České národní banky" a v § 3 škrtneme text - cituji - jakékoliv formy. Toto platí po dobu tří let po zániku mandátu poslance sněmovny Parlamentu České republiky. Konec citátu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že už se do ní nikdo nehlásí a prosím pana poslance Výborného, aby se ujal díla. Prosím, abyste se nově zaprezentovali.

Poslanec Miloslav Výborný: V rozpravě přednesl pan poslanec Kašpárek dva pozměňovací návrhy. První se týká § 2. Nebylo upřesněno, v jakém místě má být vložen text "členové bankovní rady České národní banky". Předpokládám, že za funkce, které tam jsou před tím uvedeny. Pane kolego, je tomu tak? (Ano.) Ano. To je první pozměňovací návrh, pane předsedající. Můžeme hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 204. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 24 pro, 25 proti, 36 se zdrželo. Prosím druhý návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Druhý návrh vypouští z § 3 v první větě slova "jakékoliv formy" a celou druhou větu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 205. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 30 pro, 22 proti, 41 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Jiné pozměňovací návrhy nebyly přijaty, takže je možno hlasovat o celém tisku 967.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP