Pátek 18. února 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Krausovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jako první se do ní přihlásil pan poslanec Budinský, připraví se pan poslanec Tomáš Fejfar.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážená Poslanecká sněmovno, chtěl bych váš zrak obrátit na tabuli, na které většinou sledujeme výsledky hlasování, abyste si přečetli, jak vůbec je tento bod zkráceně nazván. Je tam napsáno "úpadek letectví". Přes plamenná slova pana poslance Krause, ve kterých zopakoval obsah svých některých interpelací, si nemyslím, že od 1. 1. 1990 nastal v této zemi úpadek letectví. Jestli někdy nastal úpadek letectví, pak nastal samozřejmě po Únoru, kdy náš letecký průmysl byl podřízen plně sovětskému vojenskoprůmyslovému komplexu a nesmyslnými reorganizacemi byly zlikvidovány takové klenoty našeho leteckého průmyslu, o kterých dnes všichni, kteří se o tuto tematiku zajímají, mohou číst v knihách.

Samozřejmě vím, že letecký průmysl je pro hospodářství jakékoliv země velice důležitý a vědí to i poslanci hospodářského výboru. Vlastně úplně první výjezdní zasedání na začátku našeho volebního období bylo do podniku leteckého průmyslu pražského regionu a už tehdy jsme viděli, jak rozdílné managementy jednotlivých podniků jsou a jak nesmyslné bylo rozhodnutí spojit veškerý letecký průmysl České republiky do jednoho holdingu. I já jsem byl mezi těmi, kteří proti takovémuto zholdingování našich velkých průmyslových podniků zde v minulém volebním období protestovali na půdě národohospodářského výboru a souhlasil jsem i s obsahem interpelace, která byla podána v minulém volebním období, o kterém mluvil pan poslanec Kraus.

Přesto si myslím, že vyšetřovací komise na toto téma je poněkud silné slovo, je to přehnaná záležitost. Chtěl bych říci, že jsme se domluvili na variantním řešení i s panem poslancem Krausem. Navrhuji a zavazuji se, že hospodářský výbor pozve ministra Dlouhého na jednání našeho výboru k tomu, aby celou záležitost vysvětlil, aby se zaměřil zejména na budoucí řešení leteckého průmyslu, na budoucnost, poté, co porada ekonomických ministrů a vláda rozhodne a shledá-li hospodářský výbor, že situace vyžaduje ustavení komise, pak neprodleně taková komise bude ustavena, jako už existují v hospodářském výboru pro problematiku bytovou, energetická komise, komise telekomunikační a další.

Hned po našem výjezdním zasedání o ustavení jakési komise pro záležitost leteckého průmyslu jsme hovořili a vřelý zájem o ustavení a řízení takovéto komise projevil tajemník hospodářského výboru pan poslanec Brožík, který je členem stejné strany jako pan poslanec Kraus. Doporučoval bych neschválit teď na této schůzi vyšetřovací komisi a vzít na vědomí, že hospodářský výbor se touto tematikou bude na příští schůzi zabývat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Budinskému. Prosím pana poslance Tomáše Fejfara, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, nemíním polemizovat s tím, co řekl pan poslanec Kraus. Odbornou stránku řekl pan poslanec Budinský. Jako člověk, který sehnal podpisy, aby provokoval zřízení zatím jediné vyšetřovací komise tohoto parlamentu pro akce NORBERT, VLNA, ZÁSAH, bych chtěl poukázat na jiný moment.

Když si přečtete ústavu, jejíž článek zde pan poslanec Kraus citoval, tak jistě dospějete k názoru, že vyšetřovací komise parlamentu by měla být zřízena pro opravdu závažné záležitosti celé společnosti a tou přes závažnost problematiky letectví tato problematika není a spadá podle mého názoru plně do kompetence hospodářského výboru, který to má v náplni své práce. To je kontrolní činnost parlamentu. Proto já pro toto usnesení hlasovat nebudu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Fejfarovi. Prosím pana poslance Šumana, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, přednesu vyjádření za poslanecký klub ODA. Přístup sněmovny k námitkám poslanců vůči jejich tvrzení o nepravostech v činnosti státních orgánů v konkrétních případech musí být uvážlivé a odpovědné. Poslanec Kraus explicitně označil ministra Dlouhého, člena ODA, za jeho účast na údajných nepravostech v projednávané záležitosti. Poslanecký klub ODA proto podporuje úmysl ustavení komise hospodářského výboru k přešetření skutečností uvedených v této interpelaci. Pokud by takový orgán v této záležitosti konstatoval nepravosti či vážná konkrétní podezření, pak by poslanecký klub následně podpořil i ustavení vyšetřovací komise parlamentu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a prosím pana poslance Krause, jako zpravodaje k tomuto bodu, aby předložil návrh na usnesení.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, já jsem návrh na usnesení v podstatě předložil s tím, že v rozpravě sice padly různé názory, nicméně pozměňovací návrh k tomuto usnesení žádný nepadl, tzn., domnívám se, že je nutné hlasovat o usnesení, které bylo předloženo. V případě, že nebude přijato, bude zřejmě nutné modifikovat nějakým způsobem návrh, který přednesl předseda hospodářského výboru pan poslanec Budinský.

Takže navrhuji, abychom hlasovali o usnesení, které má každý poslanec před sebou a které jsem vlastně přednesl jako svůj návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Ještě můj drobný komentář: Já jsem vnímal vystoupení pana poslance Budinského jako na hranici návrhu usnesení, ale on nás informoval o situaci v hospodářském výboru a návrh usnesení nepřednesl.

Kdo je tedy pro návrh usnesení...

Je tady návrh na odhlášení. Já už jsem zahájil hlasování, omlouvám se. Pokusím se ukončit, vynulovat, odhlásit. Povedlo se. Děkuji.

Prosím, abyste se znovu zaprezentovali. Budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 225. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat v poměru hlasů 59 pro, 52 proti, 22 se zdrželo. Děkuji.

Poslanec Michal Kraus: V tom případě, pane předsedající, musíme přijmout nějaké usnesení k tomu bodu a já jestli dovolíte, bych navrhl přijmout usnesení, ve kterém sněmovna ...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Obávám se, pane kolego, že nemusíme. Prostě jsme projednali bod a nepřijali usnesení, jako už se nám to přihodilo několikrát. Vaše interpretace asi nebude tou rozhodující. Promiňte, ten bod byl projednán, právě se chystám přistoupit k projednávání bodu 37.

Poslanec Michal Kraus: Dovolte mi tedy ještě faktickou poznámku: Rozhodnutí sněmovny pochopitelně respektuji, jsem však nucen konstatovat, že jsme právě zavřeli obě oči před porušováním zákonů, podvody, neschopností ... (přerušen předsedajícím).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, ale ukončili jsme projednávání tohoto bodu, měl jste možnost se vyjádřit v poměrně dlouhém úvodním slově a potom i v rozpravě. Tohoto práva jste mohl využít jako kterýkoli člen této sněmovny. (Námitka z pléna.) Závěrečné slovo samozřejmě, paní kolegyně, reaguji na vás, protože jsem to zaslechl, ale k tomu měl navrhovatel příležitost po ukončení rozpravy. Ne po posledním hlasování a po uzavření toho bodu.

Dámy a pánové, hlásí se pan poslanec Wagner, předpokládám, že chce vystoupit jako zástupce klubu.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, nechci v tento pozdní páteční čas vystupovat konfrontačně, nicméně považuji za důležité se trochu ohradit proti způsobu, jakým pan předsedající velice nevhodně znemožnil panu kolegovi Krausovi se vyjádřit k problému a rád bych alespoň jedno: Po všem tom, co jsme dnes ve sněmovně zažili, myslím, že by bylo vstřícnější na příští schůzi vrátit se ke všem problémům, které na této schůzi, byť z těch či oněch důvodů, vyvolaly konflikt, a které jsou argumentovány tak, že nepůsobí ke cti této sněmovny, že nevzala na vědomí argumenty. Problém, o němž byla právě teď řeč, je jedním z nich. Prosím, uvažujte o tom, než se sejdeme příště. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pane kolego, jenom poznámku: Jsem zvyklý jako předsedající být napadán, nicméně pokud se pokusí koaliční poslanec nebo kdokoli jiný zneužít faktické poznámky nebo procedurálního návrhu vlastně k vystoupení v rozpravě a k přednesení komentáře, můžete si vzpomenout a ze stenozáznamu si vyčíst, že mu odebírám slovo stejně tak, jako jsem to učinil v tomto okamžiku.

Pan kolega Kraus se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, je to faktická poznámka k vašim posledním slovům: Není to pravda, je naprosto obvyklé, že po projednání každého bodu je dáno slovo ať už předkladateli nebo zpravodaji, aby například poděkoval sněmovně za projednání zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Bodem číslo 37 naší schůze je

XXXIX.

Zpráva předsedy Poslanecké sněmovny z návštěvy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. listopadu 1993

Zprávu jsme obdrželi písemně. Připomínám, že obsahuje dvě části. Vzhledem k tomu, že předložená zpráva je zpracovaná velmi podrobně, navrhuji, abychom přešli ihned k rozpravě a pan předseda pak zodpoví případné dotazy. Předpokládám, že Poslanecká sněmovna vezme zprávu na vědomí, pokud z rozpravy nevyplyne něco jiného.

Zahajuji tedy rozpravu. Jako první se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Stiborová, prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Marie Stiborová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, projednáváme zprávu o návštěvě delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo. Zpráva se však týká širší oblasti. Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Německem jsou pro naše občany velmi citlivou otázkou. Vzájemné vztahy musí být rozvíjeny důsledně na rovnoprávné úrovni.

Občany České republiky výrazně zneklidnily projevy prezentované na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení i některé výroky ministra zahraničí Spolkové republiky Německo pana Kinkla v roce 1993, týkající se nároků Sudetských Němců. Vzájemným vztahům mezi Českou republikou a Německem nepřispívají ani individuálně požadované návrhy podávané písemnou formou našim jednotlivým občanům i místním úřadům v pohraničí, naopak je výrazně zhoršují.

V tomto směru je nutně, aby česká strana jasně deklarovala, že tyto nároky jsou bezdůvodné.

Klub Levého bloku je proti jakémukoli zpochybňování výsledku 2. světové války jak z hlediska geopolitického, uspořádání hranic, tak i z hlediska odškodnění našich obětí z této války. Podporujeme vystoupení parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo, které bylo reakcí na slova paní Süsmuthové, týkající se možného spojení odškodnění českých obětí nacismu s odškodněním Němců. Konkrétně se plně stavíme za stanovisko delegace vyjádřené předsedou Poslanecké sněmovny panem Uhdem dne 30. 11. 1993, že - cituji:

"Odškodnění českých obětí nacismu je téma, o němž nemohou jednat Parlamenty, neboť je věcí německé strany." A že "... úplně jiné téma představují negativní zážitky občanů Československé republiky z roku 1945". Konec citátu.

Ze zprávy je patrné, že se osvědčila praxe zahraničního výboru prosazením zastoupení jednotlivých poslaneckých klubů, včetně opozičních, v zahraničních delegacích, a je třeba v této praxi pokračovat.

Naopak negativně se projevila skutečnost, že zahraniční cesty delegací a orgánů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nejsou detailně připravovány z hlediska obsahového i z hlediska výstupů. Není to vina jen členů parlamentu, ale tato skutečnost vyplývá i z nekoordinovanosti naší zahraniční politiky mezi vládou, parlamentem a prezidentem.

Tolik stanovisko poslaneckého klubu Levého bloku. A dovolte mi, z našeho stanoviska vyplývá, že bychom měli navrhnout i návrh usnesení, které má dva body:

"Poslanecké sněmovna Parlamentu České republiky

1. bere na vědomí zprávu o návštěvě Poslanecké sněmovny ČR ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. a 30. 11. 1993,

2. doporučuje zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky věnovat vyšší pozornost přípravě a výběru zahraničních cest delegací a orgánů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Hlásí se pan kolega Ježek, potom pan kolega Payne. V tomto okamžiku nemám písemné přihlášky.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych upozornit na poučení, které vyplynulo z této návštěvy s tím, že zahraniční výbor dne 27. ledna zprávu o této návštěvě projednával a v podstatě především jednal o tezi, která je na konci zprávy, kterou sepsal pan předseda sněmovny. Je to teze, že při zahraničních stycích nelze podléhat improvizacím, že je nutno každou cestu připravit ve spolupráci se zahraničním výborem, předeslat i zásadní poradu celé delegace kvůli ujasnění smyslu cesty i nástrojů jeho naplnění.

Další obecný problém, který se diskutoval, bylo podle mého názoru i to, nakolik může významný funkcionář vystupovat se svými osobními názory event. jako soukromá osoba. Týden nato došlo podle mého názoru k velmi zásadnímu porušení těchto zásad. Zahraniční výbor proto po zprávách o cestě předsedy zahraničního výboru Jiřího Payna ve Spojených státech přijal usnesení, kde bylo řečeno, že by měl zvážit, zda setrvá ve funkci předsedy.

Pokud jde o to, tak další týden zahraniční výbor znovu situaci projednával. Předseda zahraničního výboru sdělil, že nevidí důvod, proč by měl odstoupit a mimo jiné také prohlásil, aby rozhodla sněmovna.

Dávám tedy procedurální návrh na zařazení nového bodu, a sice odvolání předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a případně volbu nového předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zaznamenal jsem procedurální návrh, ale domnívám se, že zazněl v rozpravě, kterou ukončíme a pak rozhodneme - není-li námitek - o jednotlivých návrzích, které v rozpravě padají.

Prosím pana kolegu Payna, aby se ujal slova k projednávanému bodu.

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl jsem informovat o průběhu zprávy o zahraniční cestě do Spolkové republiky Německo v zahraničním výboru.

Ze zápisu vyplývá, že výboru byla předložena písemná zpráva, kterou máte také před sebou tak, jak to doporučil zahraniční výbor ve svém usnesení č. 214, kde doporučil, aby zpráva byla poslancům před projednáváním ve sněmovně předložena v písemné formě.

Poslanec Grulich během této rozpravy uvedl podle zápisu, že za pozitivní považuje skutečnost, že během návštěvy se všichni poslanci bez ohledu na to, z jaké strany jsou, dokázali domluvit a připravit se na další jednání.

Předseda Milan Uhde připustil, že delegace byla zaskočena rozsahem témat, která včetně odškodnění obětí nacismu i sudetských Němců nastolila německá strana.

Z jednání vyplynulo, že v budoucnu by zahraniční cesty měly být pečlivě připraveny, složení delegace by měla být věnována větší pozornost. Poslanec Grulich navrhl, aby poslanci nebyli vybíráni podle kritérií, kdo ještě nebyl v zahraničí, ale na základě znalostí atd.

Zahraniční výbor hned na místě si vyžádal podrobné materiály k přípravě nadcházející cesty zahraničního výboru do Německa a proběhlo setkání s ministrem zahraničí v této věci tak, aby poslanci - členové zahraničního výboru byli vybaveni pro příslušná jednání aktuálními stanovisky ministerstva.

Pokud se týče nového bodu, který navrhuje poslanec Ježek, domnívám se, že není předmětem jednání této sněmovny, neboť nebyl zařazen na program jednání. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Paynovi. Rozpravu k tomuto bodu uzavírám a dávám slovo panu předsedovi Uhdemu, jako předkladateli zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, nemám, co bych podotkl ke zprávě. Zdůraznil jsem to už na zasedání zahraničního výboru. Ve zprávě je řečeno vše, co bych chtěl říci tomuto shromáždění a každému, kdo by se o průběh návštěvy zajímal.

Chci jen podotknout - a možná, že jsem to měl udělat dříve - že se domnívám, že by bylo správné, aby o návrhu usnesení, které předložila paní poslankyně Stiborová, bylo hlasováno po jednotlivých bodech, o každém zvlášť. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu odděleně. Jeho první část zní:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu předsedy Poslanecké sněmovny z návštěvy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. listopadu 1993."

Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Dám hlasovat o tomto návrhu usnesení. (Hlasování č. 226.)

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo skončeno.

Tato část usnesení byla schválena poměrem hlasů 113 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel.

Budeme hlasovat o druhé části usnesení tak, jak jej přednesla paní poslankyně Stiborová, které se týká zlepšení přípravy - chci se zeptat sněmovny, zda si přeje, aby zazněla druhá část opakovaně. Prosím, paní kolegyně, kdybyste byla tak hodná a přednesla ještě jednou druhou část.

Poslankyně Marie Stiborová: Dámy a pánové, po návětí "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:

2. doporučuje zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky věnovat vyšší pozornost přípravě a výběru zahraničních cest delegací a orgánů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování č. 227.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 14 proti, 45 se zdrželo a 5 nehlasovalo.

Dámy a pánové, tím jsme projednali bod č. 37. Děkuji panu předsedovi Uhdemu.

Nyní se musíme vyrovnat s procedurálním návrhem pana poslance Ježka. O slovo se hlásí pan kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych před hlasováním o tomto procedurálním návrhu požádal o desetiminutovou přestávku na jednání klubu. Děkuji vám za vstřícnost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vyhovuji této žádosti, sejdeme se v 18.50 hodin.

(Jednání přerušeno v 18.40 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 18.51 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste se laskavě dostavili do sněmovní síně, abyste se zaprezentovali a zaujali svá místa, abychom mohli rozhodnout o procedurálním návrhu pana poslance Ježka. Prosím o klid v zasedací místnosti.

Pan poslanec Ježek navrhl zařadit na pořad naší schůze bod s názvem Odvolání předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu pana poslance Payna.

Nyní budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu (228).

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 32 pro, 68 proti a 15 poslanců se zdrželo hlasování.

Dámy a pánově, dalším bodem našeho pořadu je

XXXX.

Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Písemné zprávy k tomuto bodu byly rozdány.

Nejprve vystoupí postupně vedoucí nebo pověření členové jednotlivých delegací a potě bude následovat rozprava ke všem zprávám. Potom můžeme hlasovat o návrhu usnesení, který vám byl také předložen písemně, a to buď v celku, anebo po jednotlivých částech, pokud takové hlasování někdo navrhne.

Pokud není námitek, prosím, aby se slova ujal vedoucí Stálé delegace pro spolupráci s Evropským parlamentem pan Jiří Payne a uvedl předloženou zprávu.

Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážení kolegové a vážené kolegyně, zprávu o činnosti máte v podrobně formě před sebou písemně. Poukázal bych proto snad jen na jeden bod, který považuji za významný.

Asociační neboli evropská dohoda mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími byla schválena během necelých 20 dnů. To je v historii Evropských společenství rekordní čas. Myslím si, že svou měrou k tomu možná přispěla také tato delegace a domnívám se, že to byl asi hlavní výsledek činnosti této delegace za loňský rok.

O perspektivách činnosti pro letošní rok, tj. dosažení ratifikace v členských zemích Evropských společenství, jste informováni také v písemné podobě.

Domnívám se tedy, že není třeba dále tuto činnost uvádět a může k ní být otevřena rozprava.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Paynovi. Prosím, aby se ujal slova zástupce Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy pan Radim Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v důsledku onemocnění pana kolegy Libora Nováka staršího mi připadla úloha uvést tuto zprávu, kterou také máte rozdánu, takže ji nebudu číst.

Chtěl bych zdůraznit podobný aspekt jako pan kolega Payne, a to ten, že ačkoliv československá federace byla členem Rady Evropy již od roku 1992, naděje na automatický přechod členství na nástupnické republiky se ukázala jako lichá, takže Česká republika prošla celým přijímacím procesem od začátku a bylo zřejmě dosaženo rekordu v historii Rady Evropy, protože Česká republika byla přijata za necelých 6 měsíců za řádného člena.

Nicméně mi dovolte, abych doplnil alespoň ústně to, co není v písemné zprávě uvedeno, a to je několik poděkování těm, kteří pro činnost Stálé delegace mnohé učinili.

Především bych chtěl velmi ocenit působení paní dr. Janů, která byla do svého zvolení místopředsedkyní Ústavního soudu nejen vedoucí této delegace, ale i jejím motorem a pramenem vědomostí pro všechny ostatní členy. Paní dr. Janů si získala úctu i u významných představitelů Parlamentního shromáždění, včetně jeho předsedy pana Martinéze, a její odchod byl pro delegaci nepochybně ztrátou.

Dále chci zmínit činnost naší stálé mise v Radě Evropy, v jejímž čele stojí pan velvyslanec Malenovský. Pracovníci této mise zcela jistě učinili mnohé pro urychlené přijetí naší republiky. Kromě toho vycházejí Stálé delegaci při jednáních ve Štrasburku maximálně vstříc, a to i vysoce nad rámec svých povinností, a možno říci, že mnohé obtížné situace, v nichž se delegace ocitla, by bez jejich přispění byly ještě obtížnější.

A na závěr pak - zdaleka však nikoli v poslední řadě považuji za nutné vysoce vyzdvihnout činnost zdejšího zahraničního oddělení, zejména pak vedoucí tohoto oddělení paní Hany Hubáčkové, která je zároveň tajemnicí Stálé delegace a brilantně zajišťuje hladký chod všech technických a organizačních záležitostí. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Špačkovi a prosím pana poslance Tomáše Ježka, aby se ujal slova a uvedl zprávu jako vedoucí Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, vážení kolegové, Stálý výbor se sešel 14. a 16. ledna letošního roku v Kodani, Poslaneckou sněmovnu České republiky reprezentovali místopředseda pan Jan Kasal a místopředseda Stálé delegace pan Jiří Payne.

Plenární zasedání Parlamentního shromáždění v Helsinkách se účastnili členové stálé delegace pan Payne, Nečas, Dostál, Navrátil, Votava a já jsem se tehdy omluvil.

Plenární zasedání Parlamentního shromáždění mělo v předvečer setkání delegátů, jednak konzervativních a křesťanskodemokratických stran, jednak sociálně demokratických a levicově orientovaných stran. Členové naší delegace, kteří na tomto fóru byli vesměs poprvé, využili této příležitosti k navázání osobních kontaktů se svými protějšky.

Po úvodním plenárním zasedání se shromáždění rozdělilo do tří výborů. Takzvaný první a druhý koš, což jsou politické záležitosti a bezpečnost a ekonomické otázky, věda a životní prostředí, si po vzájemné dohodě vzali na starost poslanci Payne a Nečas, třetí koš obsadili poslanci Dostál, Navrátil, Votava. V diskusi v prvním výboru přednesl kolega Payne návrh, aby parlamentní shromáždění vysílalo operativně do zemí, kde nastane ústavní krize, své pozorovatelské mise, které by monitorovaly jejich průběh.

Řadu pozměňovacích návrhů podala naše delegace ve spolupráci s maďarskými, polskými a slovinskými zástupci ve výboru pro ekonomické záležitosti, vědu a životní prostředí. Důvodem jejich poměrně vysokého počtu byla skutečnost, že Česká republika byla spolu s dalšími středoevropskými zeměmi postavena na roveň východoevropských států - Rumunska, Bulharska a bývalého Sovětského svazu, včetně střední Asie. K naší iniciativě se slovenští delegáti, pánové Čarnogurský, Prokeš a Kočtúch nepřipojili a tím nemohly být návrhy brány jako společné stanovisko Visegradské skupiny.

Za jednoznačný úspěch naší aktivity i v prvním výboru nutno hodnotit zvolení Jiřího Payna jeho zpravodajem. Zpravodajem lidské dimenze byl rakouský sociální demokrat Petr Scheider, s nímž naše delegace rovněž osobně hovořila. V tomto výboru podali poslanci Návrátil a Votava podnět, týkající se protiprávnosti zákona o protikomunistickém odboji. Vzhledem k jiným naléhavým problémům však na toto téma v diskusi nic nezaznělo.

Po shromáždění se naši poslanci detailně seznámili se situací na českém velvyslanectví.

V Lahti se naše delegace setkala se starostou tohoto města a současně předsedou sociálního výboru finského parlamentu. V rozhovoru si obě strany vyměnily zkušenosti z fungování státní správy a samosprávy v obou zemích a pan kolega Payne tlumočil finskému partnerovi pozvání k návštěvě Prahy, které bylo s ohledem na časové možnosti přijato.

Dále na podzim požádal sekretariát KBSE parlamenty členských státu o nominaci do tzv. monitorovacích výborů, jejichž posláním je pozorování voleb v jednotlivých státech. KBSE zorganizovala delegaci, která dohlížela na průběh parlamentních voleb v Rusku loni v prosinci. Jejími členy byli za naši sněmovnu pan kolega Payne, pan kolega Štěrba a pan kolega Čundrle. Podobná pozvání přicházejí průběžně i nadále a většinou bývají přijímána.

KBSE se rovněž reprezentovala na semináři o zachování lesů v kanadském Montrealu od 27. září do 1. října - pan kolega poslanec Robert Dostál.

Na podzim přijela do Prahy dánská delegace vedená paní Ritberegáldovou. Přijal ji Tomáš Ježek, Jiří Payne, Jan Navrátil a Petr Nečas. Delegace se zajímala o názory našich poslanců na budoucnost KBSE v evropských relacích. Předseda zahraničního výboru Payne kladl důraz na bezpečnostní aspekty evropské problematiky a v této souvislosti se výslovně zmínil o přání naší republiky, pokud jde o vstup do NATO, což se nesetkalo s velkým pochopením u hostí. Jednostrannou orientaci v otázce bezpečnosti na vstup do NATO odmítl poslanec Navrátil. Dalším problémem, na nějž poukazoval pan kolega Payne, byla nedostatečná informovanost, kterou by měla odstraňovat lepší komunikace v parlamentní dimenzi. Tomáš Ježek nastínil stav privatizace v České republice.

Během prvního roku České republiky získala delegace naší sněmovny v parlamentním shromáždění KBSE nezbytné zkušenosti a výsledky její práce, kterou odvedla především na plenárním zasedání ve Finsku, považuji za uspokojivé.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP