Sobota 10. července 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozákovi. Hlásí se člen vlády - pan místopředseda Kalvoda - kterému jsem povinen dát neprodleně slovo, procedurální návrh ale registruji.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane místopředsedo, požádal jsem o slovo před tím, než se bude hlasovat o procedurálním návrhu, a vlastně jen proto jsem využil svého práva.

Nechci zde nyní tlumočit vládní názor, i když bych mohl na vývody pana poslance Kozáka reagovat dalšími důvody, které vzala v úvahu tato vláda 28. dubna t. r., když schválila aplikaci různých omezení vyplývajících ze zmíněných rezolucí Rady bezpečnosti. Mohl bych ty důvody opakovat, ale já to neučiním. Vystoupím zde nyní v podstatě se svým osobním názorem k procedurálnímu návrhu právě přednesenému.

Jistě se nemusíme všichni shodovat v názoru na to, kdo je viníkem a jaké faktory převážily, když vznikala ona velice krvavá a tragická situace v bývalé Jugoslávii. Osobně si myslím, že není pochyb o tom, kdo je agresor. Kdo je viník, váhejme, hledejme. Kdo je agresor, je zde asi zcela zřejmé.

Jsem přesvědčen, že tzv. civilizovaný svět, svět, který má demokratické tradice nepřerušené, trvající a kontinuální, má svůj podíl na situaci v bývalé Jugoslávii. Západní Evropa nereagovala tak, jak by - podle mého soudu reagovat měla. Pak nečiňme stejnou chybu a přispějme k tomu, abychom byli vnímáni jako součást onoho kulturního mezinárodního společenství. Ale to není ten hlavní důvod. Hlavní důvod není ten, že si přeji, aby tato země měla pověst, která působí vůči mezinárodnímu společenství jako stát, který neváhá přispět k něčemu, co je nutné a co je dobré. Přeji si, aby tato země tak nejen vypadala, ale aby to skutečně udělala.

Proto vás velice naléhavě žádám, abyste velice pečlivě zvážili návrh, který by vlastně ve své podstatě eliminoval to, co se navrhuje. To, co se má udělat, musí se udělat

teď, a ne v září. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Nyní dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Kozáka o tom, abychom přerušili projednávání tohoto bodu až do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku! 33.

Kdo je proti? 77.

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo se hlásí do rozpravy? Hlásí se paní poslankyně Stiborová. Prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, k projednávanému návrhu doporučuji vypustit § 4 c), který říká: "Zakazuje se fyzickým a právnickým osobám, pořádajícím na území České republiky sportovní utkání, umožnit účast na nich osobám nebo skupinám reprezentujícím Svazovou republiku Jugoslávie."

Dále doporučuji § 4 d), který má obdobné znění zákazu, týkající se vědecké, technické a kulturní spolupráce. Můj návrh pramení z toho důvodu, že oba tyto paragrafy jsou v rozporu s druhou částí Závěrečného aktu Helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z 1. srpna 1975. Děkuji za podporu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Chci se zeptat pana místopředsedy vlády jako zástupce navrhovatele, zda chce vystoupit ihned a vyjádřit se k pozměňovacímu návrhu. Prosím, předávám mu slovo.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane předsedající, původně jsem očekával, i když jsem nebyl zcela přesvědčen, že tato diskuse bude diskusí technologickou, neboť jsem doufal nalézt v tomto Parlamentě téměř absolutní vůli k tomu, aby byly splněny obvyklé parlamentní povinnosti člena mezinárodní společnosti, který se tak nazývá. To není agresivní poznámka, to je spíš můj vlastní špatný odhad.

Nicméně k legislativním technikáliím jsem se vyjádřil v úvodu, k časování rovněž. K pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Stiborové chci říci, že s ním jako zástupce předkladatele nesouhlasím, protože důvod spočívající ve formálním rozporu s aktem, o němž mluvila paní poslankyně Stiborová, nemůže obstát. Rezoluce Rady bezpečnosti je závazný akt mezinárodního práva, který nemůže mít formální vadu, o které zde byla řeč.

Opětovně upozorňuji navíc, že jakákoliv selekce oněch opatření vůči situaci v Jugoslávii by v podstatě nemohla být pochopena jinak, než jako nesplnění podmínek plynoucích z již několikrát zmíněných rezolucí Rady bezpečnosti. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi. Chci se zeptat pana společného zpravodaje, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Předávám mu slovo.

Poslanec Otakar Vychodil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vyjádřím se za sebe i z hlediska - dejme tomu - mezinárodního pohledu na celou věc k tomu, co zde bylo předneseno.

V rozpravě vystoupili dva poslanci. Pan kolega Kozák navrhl procedurální návrh, který - jak víte - nebyl přijat. Týkal se odročení projednávání tohoto zákona. Pan místopředseda Kalvoda již zde dostatečně zdůvodnil, proč by to bylo velmi nešťastné. Já bych nechtěl, aby to působilo tak, že jednoznačně označujeme agresora. To si nikdo dnes na světě netroufne. Konflikt se vyvíjí, je velmi složitý. V momentu, kdy byly přijímány Radou bezpečnosti dotyčné rezoluce, Rada bezpečnosti dělala to, co dělat mohla, tj. přijímala rezoluce v takovém tvaru, jak se tehdy vyvíjela situace. Naše přihlášení se k těmto rezolucím jenom dokumentuje - jak zde bylo řečeno - naši vůli být členem mezinárodního společenství sdruženého v organizaci - v OSN. Nejedná se o nic jiného. Osobně bych si ani netroufl pomyslet na to, že bychom byli schopni jakýmkoli způsobem modifikovat něco, co bylo usneseno na takovém vysokém fóru. To je pro mne trochu zarážející, týká se to i mého pohledu na návrhy kolegyně Stiborové, jíž si jinak nesmírně vážím, ale myslím si, že by toto nešlo. Její návrhy de facto by způsobily to, že bychom jisté části dotyčných rezolucí Rady bezpečnosti OSN nerespektovali, a to si dovolit nemůžeme. Za svoji osobu tento návrh nedoporučuji.

Myslím, že už nic nepřekáží tomu, abychom přistoupili k hlasovací proceduře, pane předsedající.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vychodilovi. Budeme hlasovat o jediném pozměňovacím návrhu, který byl v rozpravě předložen. Vyjádření jste slyšeli. Kdo je pro pozměňovací návrh paní poslankyně Stiborové, ať zvedne ruku. 32.

Kdo je proti? 67.

Tento návrh nebyl přijat.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 VSb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) podle sněmovního tisku č. 429, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 450, ať zvedne ruku. 89.

Kdo je proti? 18. Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Tím jsme projednali další bod našeho pořadu, děkuji panu místopředsedovi vlády a panu společnému zpravodaji poslanci Vychodilovi.

Dámy a pánové, využil bych situace, kdy ještě předkladatel a zpravodaj nejsou připraveni a rád bych vyhověl žádosti pana předsedy rozpočtového výboru poslance Tomáše Ježka o krátkou přestávku k jednání jeho výboru. Bylo by lepší, kdyby sám odůvodnil tento návrh.

Poslanec Tomáš Ježek: Prosím o krátkou přestávku k tomu, aby rozpočtový výbor mohl připravit hlasování o NKÚ.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ježkovi. O slovo se hlásí pan poslanec Lobkowicz.

Poslanec Michal Lobkowicz: Využívám zamýšlené přestávky k tomu, abych svolal zahraniční výbor ke krátké schůzce.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že k přerušenému bodu budou předkladatel a zpravodaj potřebovat ještě cca 30 minut, dovolil bych si přerušit naše jednání do 16.55 hodin. Přerušuji jednání.

(Jednání opět zahájeno v 17.18 hodin.)

XXXIX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Přerušili jsme po ukončení rozpravy projednávání bodu 39, tedy návrhu zákona o dani z přidané hodnoty a já se chystám požádat pana místopředsedu vlády Ivana Kočárníka, aby se ujal slova a přednesl závěrečné slovo jménem navrhovatele. Dámy a pánové, prosím o klid.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, především bych se chtěl omluvit za delší dobu, kterou nám trvalo zpracování všech pozměňovacích návrhů. Bylo to způsobeno tím, že jsme se chtěli poctivě vyrovnat s množstvím pozměňovacích návrhů a detailně jsme je diskutovali s jednotlivými předkladateli.

Chtěl bych říci, že zazněla v rozpravě řada připomínek, řada pozměňovacích návrhů. Některé z nich měly charakter upřesňující, v každém případě je vítáme. Jsou to zejména pozměňovací návrhy, které byly vzneseny panem poslancem Pěničkou, dále to byla řada pozměňovacích návrhů, které věcně vylepšily novelu zákona, byl to, řekl bych, jeden z pozměňovacích návrhů pana Kuchaře, pozměňovací návrh pana Páva, v zásadě i pozměňovací návrh pana poslance Janečka.

Dále tady však zazněly pozměňovací návrhy, některé, které byly už předem projednávány ve výborech a tam neuspěly. Čili byl zde pokus protlačit tyto pozměňovací návrhy na plénu, když v detailním posouzení v jednotlivých výborech tyto pozměňovací návrhy neprošly. To se týkalo zejména pozměňovacích návrhů paní poslankyně Mazalové a pana poslance Skočovského.

Neobvykle velký počet pozměňovacích návrhů předložil pan poslanec Kuchař. To byl také hlavní důvod našeho zdržení se závěrečným vyjádřením tady před vámi, před sněmovnou. Chtěl bych říci, že jeho pozměňovací návrhy byly námi všemi, co jsme nad tím seděli, roztříděny zhruba do tří skupin. Jednak návrhy, které jsou v té novele tak či jinak řešeny, dále návrhy, jeden z nich jsem jmenoval, které přijímáme a budeme doporučovat je schválit, a dále tam byly tři návrhy, které si myslíme, že vyžadují ještě domyšlení.

Domýšlení jak ze strany předkladatelů, tak i ze strany naší, protože jsme dnes nebyli schopni jednoznačně říci, zda je sněmovně doporučíme nebo nedoporučíme.

Pan poslanec Kuchař přijal verzi, že bychom se k těmto pozměňovacím návrhům teď, v té době, která bude do návrhu rozpočtu, vrátili a velmi zevrubně bychom je posoudili. Jsou to ty návrhy, které mířily do oblasti plateb v hotovosti a možných daňových úniků. Nicméně, přesvědčivost z hlediska navrhovatele nebyla absolutně jednoznačná. Cítili jsme však, že by tam v tom mohlo něco být, ale nebyli jsme schopni to v krátké době domyslet. Pan poslanec si sám zvolí tedy verzi, jestli dočasně stáhne tyto pozměňovací návrhy s tím, že my poctivě nabízíme, že na nich budeme pracovat. Jinak bych chtěl všem poslancům poděkovat za bedlivé studium novely zákona a za jeho podporu. Děkuji pěkně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi Kočárníkovi a prosím pana poslance Wagnera, společného zpravodaje, aby se ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě byla předložena řada pozměňovacích návrhů. Vezmu je logicky tak, jak by bylo třeba o nich hlasovat. Nejdříve bychom měli hlasovat o tom, že součástí společné zprávy nebude to, co je uvedeno v bodu 83. Pak už budeme hlasovat v tom pořadí, v jakém vystupovali jednotliví poslanci.

Domnívám se, že návrhy, které přednesl pan kolega Pěnička, lze považovat za jeden návrh a že lze o nich takto hlasovat. Návrhy, které předložil pan kolega Kuchař, jsou - a řekl to zde už pan ministr - dohodnuty takto: Poslední z nich bude předložen k hlasování a budeme jej doporučovat a všechny ostatní se stanou předmětem jednání, které by mohlo event. vyústit v předložení návrhu při jiné příležitosti, při případné další novele zákona.

Pak je tady návrh pana kolegy Páva, jsou tu návrhy pana kolegy Janečka, o kterých si myslím, že vzhledem k tomu, že je budeme doporučovat, bychom mohli hlasovat najednou, pokud s tím navrhovatel bude souhlasit. Pak je tady návrh pana kolegy Macháčka, další od paní kolegyně Mazalové a nakonec od pana kolegy Skočovského. U posledních dvou jmenovaných musím podotknout, bohužel, to, co už řekl pan ministr, tedy to, že návrhy byly v rozpočtovém výboru projednány jako v gesčním výboru a nebyly přijaty a vracejí se tedy do sněmovny s tím, že mně jako zpravodaji nezbývá nic jiného, než tuto skutečnost sněmovně oznámit.

Nyní bych si dovolil požádat, pane předsedající, o to, abychom hlasovali o bodu 83 společné zprávy - o jeho vypuštění ze společné zprávy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji. Dámy a pánové, ještě jednou bych vás chtěl požádat o klid tak, abychom se při tomto důležitém hlasování nedopustili omylu z toho důvodu, že se budeme špatně slyšet.

Je zde tedy návrh na hlasování o vypuštění odstavečku, který se týká bodu 83. Nepletu-li se, je ve společné zprávě na straně 5 v její spodní části.

Kdo je pro tento návrh, ať, prosím, zvedne ruku. 85. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 17. Děkuji.

Prosím pana kolegu o další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Než přistoupím k dalšímu, považuji za důležité upozornit, že uniklo pozornosti všech, že opět ve jmenovitém seznamu je chyba. Je psáno "hlasovací" místo "hlasové". Říkám to proto, aby náhodou nedošlo k případnému nedorozumění poté, co bude ukončeno hlasování. Považuji za korektní toto připomenout, protože jsem sám na to byl upozorněn.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Máte na mysli společnou zprávu na str. 5? Hlasový výstup pro nevidomé? To je špatně? Já mám "hlasovým ".

Poslanec Jozef Wagner: Jsou zřejmě dva texty.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím tedy, abychom zakceptovali, že správný text je "Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé".

Mohli bychom tedy přistoupit k prvnímu pozměňovacímu návrhu pana kolegy Pěničky. Měl bych k němu dotaz, zda nemá pan navrhovatel nic proti tomu, abych pojal jeho návrh jako jeden návrh. (Poslanec Pěnička: Naopak.)

Ano, děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme tedy hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Pěničky. Prosím o vyjádření.

Poslanec Jozef Wagner: Pan ministr návrh doporučuje vzhledem k tomu, že odpovídá logice, v níž byl návrh projednán v rozpočtovém výboru. Proto jako zpravodaj doporučuji rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 115.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? Nikdo.

Děkuji. Návrh tedy byl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Nyní máme problém, že bychom měli dohodu, kterou jsme v přerušení udělali s panem kolegou Kuchařem, nechat projít hlasováním, protože v podstatě se jedná o zpětvzetí bez jednoho všech návrhů, které pan kolega Kuchař předložil s tím, že bude s nimi naloženo, jak již bylo řečeno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, pan kolega Kuchař má faktickou poznámku.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci sdělit, že akceptuji návrh pana společného zpravodaje i pana ministra, a to v tom duchu, jak byl přednesen.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kuchařovi, který navrhuje zpětvzetí pozměňovacích návrhů, až na poslední.

Kdo, prosím, je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. - Je to téměř 100% přítomných.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh tedy byl přijat, návrhy jsou vzaty zpět.

Nyní budeme hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu pana kolegy Kuchaře.

Poslanec Jozef Wagner: ... a ten zní v § 49 odst. 2 doplnit za čárku tento text: "... a u něhož nebyl uplatněn odpočet podle § 51 odst. 1".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 121.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh předložil pan kolega Páv, který navrhuje z přílohy 1 vypustit pod označením 8415 Klimatizační stroje a přístroje skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a stroje a přístroje pro řízení teploty a vlhkosti, včetně strojů a přístrojů, ve kterých nemůže být vlhkost regulována odděleně. Pan ministr doporučuje, já rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu? 115.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: U dalšího návrhu, který předložil pan kolega Janeček, se musím nejprve zeptat pana kolegy Janečka, jestli bude souhlasit s tím samozřejmě za předpokladu, že pan ministr i společný zpravodaj návrhy doporučují - aby se hlasovalo o celém návrhu jako o jediném. (Poslanec Janeček: Ano.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Poslanec Jozef Wagner: Mám přečíst, o čem budeme hlasovat?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslím si, že bude třeba to přečíst vzhledem k tomu, že nejsou písemně předloženy pozměňovací návrhy. Prosím.

Poslanec Jozef Wagner: Číselný kód 292429 Ostatní sloučeniny s karboxyaminovou funkcí - aspartame, 8469 Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) - pouze upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami s amputovanými nebo ochrnutými horními končetinami. 85171000 Psací telefony pro neslyšící a 84693100 Pichtův braillský psací stroj pro nevidomé.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pan kolega Janeček se hlásí s upřesněním.

Poslanec Josef Janeček: Tam jde o to, že to je braillský psací stroj nikoliv brasilský, bylo to špatně napsáno, já jsem to četl ale správně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za toto upřesnění.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 122.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím, pane zpravodaji, o další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh je návrh pana kolegy Macháčka, který doporučuje za § 35 vložit nový § 36 tohoto znění: "Dodání vratných obalů. Od daňové povinnosti je osvobozeno dodání vratných obalů s výjimkou dodání jejich výrobcem prvnímu kupujícímu." Nedoporučuje ani pan ministr ani společný zpravodaj. Důvod: Kdybychom přistoupili na toto znění, znamenalo by to zejména u velkých průmyslových vratných obalů jednorázové jejich zdražení a celý mechanismus oběhu vratných obalů by byl narušen. Netýká se to např. lahví v maloobchodě, kde je to řešeno jinak. Tato záležitost by nic neřešila, takže nedoporučujeme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 2.

Kdo je proti? 9.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh předložila paní kolegyně Mazalová. Doporučuje zařadit do přílohy č. 1 kód č. 90173010 Posuvná měřidla a mikrometry pro adaptované a nevidomé.

Po obsáhlejší rozpravě se zástupci ministerstva financí i těmi, kdo přišli do Parlamentu, aby se pokusili nás přesvědčit, že to zařadit máme, pan ministr ani já nedoporučujeme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 32.

Kdo je proti? 12.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Na vysvětlenou k návrhu, který byl nyní odhlasován, jsem neřekl argumentaci proč. Logika je prostá.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, já vím, že je sobota a tři čtvrtě na šest, ale já mám určitou odpovědnost, když řídím schůzi, a já neslyším, co řečník říká. Prosím vás o klid.

Poslanec Jozef Wagner: Nevysvětlil jsem argumentaci. To není pomůcka osobní, to je pomůcka pracovní, kterou platí zaměstnavatel, a kterou samozřejmě - poněvadž to není konečná spotřeba - může odečítat z daní.

K dalšímu návrhu. Pan kolega Skočovský navrhl k záležitostem pojišťovacích činností to, co bylo předmětem jednání v rozpočtovém výboru, kde po dlouhé rozpravě došlo k tomu návrhu, který je obsažen ve společné zprávě. S ohledem na to, že žádný jiný zpravodaj jiného výboru nevznesl při projednávání společné zprávy proti tomuto znění námitku, nepovažuji za možné návrhu pana kolegy Skočovského vyhovět. Proto ho nedoporučuji a stanovisko pana ministra je shodné.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP