Sobota 10. července 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Já myslím, že můžeme o tomto návrhu dát hlasovat, pokud si pan poslanec Kužílek nepřeje návrh blíže vysvětlit. A zasadíme jej na které místo?

Poslanec Oldřich Kužílek: Mohu konstatovat, že je libovolné, na které místo to usnesení zařadit.

Předseda PSP Milan Uhde: Bude-li tento bod zařazen, uváží předsedající, na které místo ho vhodně umístit.

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Kužílka, ať zvedne ruku. 83 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 23 hlasy proti.

Kdo se zdržel hlasování? 42 paní poslankyň a pánů poslanců se zdrželo hlasování.

Návrh pana poslance Kužílka byl přijat.

A konečně se sněmovna v tuto chvíli seznámí s návrhem pana poslance Bendy. Prosím pana poslance Marka Bendu, aby se ujal slova. Ještě faktickou poznámku k předchozímu hlasování má pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Jedna poslankyně a jeden ministr se mě dotázali, co se tím míní, a mysleli, že se tím míní přerušení této schůze. Nikoliv, míní se tím přerušení zasedání Parlamentu podle Ústavy. Říkám to jen, aby bylo jasno.

Předseda PSP Milan Uhde: Výklad byl sice podán po hlasování, ale byl podán. Prosím pana poslance Marka Bendu.

Poslanec Marek Benda: Navrhuji stručný bod, a to odvolání náhradníka komise pro přípravu jednacího řádu. Jak víte, za nás je náhradník pan dr. Peřich a není vhodné, aby nadále působil v parlamentních orgánech. Prosím zařazení, pokud možno hned.

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste návrh pana poslance Marka Bendy. Dávám o něm hlasovat.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 129 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 1 hlas proti.

Návrh byl přijat a bod zařazen.

Používám svého práva a vyhlašuji přestávku. Budeme jednat od 14.15 hod. Prosím o dochvilnost.

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se dostavili do sněmovní síně. Pokud jsem dobře zaznamenával, máme před sebou ještě devět neprojednaných nebo nedokončených bodů plus dva nově zařazené.

Domnívám se, že bychom mohli v tomto okamžiku projednat, pokud nebude námitek, nově zařazený bod navrhovaný panem kolegou Bendou, tedy

XXXVII.

Návrh poslance Marka Bendy na odvolání náhradníka dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu jednacího řádu Poslanecké sněmovny

Hlasováním před přestávkou nebylo specifikováno místo zařazení do programu. Není-li námitek proti tomuto postupu - ani poslanec Ježek nemá námitek - poprosím tedy pana kolegu Bendu, aby se ujal slova.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, myslím, že to nemusím dlouho odůvodňovat. Pan dr. Peřich se stal viceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu a není z toho důvodu vhodné, aby byl nadále členem orgánu Poslanecké sněmovny. Navrhuji tedy, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení:

"Poslanecká sněmovna odvolává na vlastní žádost dr. Václava Peřicha z funkce náhradníka Komise pro jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji. Dámy a pánové, slyšeli jste návrh usnesení. Otevírám k němu rozpravu. Bystře se do ní přihlásil pan kolega Výborný. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Miloslav Výborný: Z navrhovaného usnesení navrhuji vypustit slova "na vlastní žádost". Nevím skutečně, zda je to odvolání na vlastní žádost či nikoli.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Omlouvám se, ale dobře jsem vám nerozuměl.

Poslanec Miloslav Výborný: Slova "na vlastní žádost" vyškrtnout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Navrhujete vyškrtnout slova "na vlastní žádost". Ano. Děkuji. Navrhovatel akceptuje a v tomto smyslu upravuje svůj návrh usnesení. Nemusíme tedy o tom pozměňovacím návrhu hlasovat. Nyní se podruhé pokusím uzavřít rozpravu, do které se již nikdo nehlásí. Ano. Rozpravu uzavírám. A dávám hlasovat o návrhu usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 99. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme schválili usnesení a tím jsme projednali tento nově zařazený bod.

Dámy a pánové, v tomto okamžiku by bylo myslím vhodné vrátit se k bodu 35. Pan společný zpravodaj je přítomen. Vrátíme se tedy k přerušenému bodu jednání, kterým je

XXXV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 172/1990 Sb., o vysokých školách

Máme předloženou sumu pozměňovacích návrhů a já se chci zeptat zástupce vlády, pana ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Aha, omlouvám se, my jsme přerušili jednání - sice v okamžiku vyčerpání všech přihlášek do rozpravy, ale rozprava nebyla uzavřena. Obdrželi jsme sumu pozměňovacích návrhů. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Hirš.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vystoupil jsem jako poslední v rozpravě a dal jsem pozměňovací návrh, který by v podstatě ošetřil tu možnost, že během sledované lhůty, to znamená ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona až do data, které je v článku dvě, by pracovní poměry na konkursy, lépe řečeno pracovní poměry uzavřené na základě konkurzu na dobu určitou, nespadaly do dikce toho článku č. II a považovaly by se za konečné.

Nabyl jsem přesvědčení a po konzultaci s kolegy se domnívám, že toto lze ošetřit budoucím vysokoškolským zákonem v daleko lepší podobě. Proto jsem nabyl přesvědčení, že v této malé novele nemusí být toto řešeno, protože dikce v článku dva je naprosto jasná a vyčerpávající. Stahuji tedy tento návrh a prosím, abyste si jej škrtli. Jelikož toto je v rámci rozpravy, nemusíme o něm hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jde tedy o návrh, který je uveden jako poslední na straně 3. Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan poslanec Výborný. Prosím, aby se ujal slova. Písemnou přihlášku nemám.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, beru zpět svůj pozměňovací návrh, a to třetí v pořadí, který se týkal článku III navrhovaného zákona a místo tohoto zpět vzatého pozměňovacího návrhu činím nový pozměňovací návrh, který zní: "Článek III - Tento zákon nabývá účinnosti dnem 20. září 1993."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Číslovka 28 se tedy mění na 20. Děkuji za toto upřesnění. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a ptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak, předávám mu tedy slovo.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha: Pane předsedající, paní poslankyně, pánové poslanci, pozměňovací návrhy poslanců Výborného a Bendy hodnotu textu precizují a lze s nimi plně souhlasit. Naproti tomu ostatní návrhy, jmenovitě vypuštění článku II smysl zákona a této novely ruší a souhlasit s nimi nelze.

Nyní mi dovolte, abych se stručně vyjádřil k průběhu debaty.

Naše vysoké školy jsou především různorodé. Nerad bych, abychom měli a vyslovovali obecné, plošné soudy, jak to zde několikrát zaznělo. Existují také dobré a dobře obsazené obory, jsou na našich vysokých školách i vyhraněné osobnosti.

Nicméně naše vysoké školy trpí šedým podprůměrem, endogamií myšlení v stárnoucích přátelských kolektivech, jež nemají nic společného s týmovou prací. Tento podprůměr má obrovskou setrvačnost a stále znovu do svého rozměru zatlačuje také studenty. Otevřít možnost mobility je nutné. Není to nic asociálního ani stavovsky degradujícího, k životu a k prestiži vysokoškolského učitele a vědce tak, jako vždycky, patří jeho působení na různých školách a v různých ústavech. Jen tato mobilita otevírá možnost toku myšlenek, který je nutnou součástí akademického života.

Problém mladých pracovníků se může touto novelou vážně zlepšit, protože se také otevírá cesta k tomu, aby odešli někteří profesoři, kteří nikdy nepřekročí svůj stín, jejichž typus myšlení je vytvořen v letech 50., kteří psali svoje studie např. o třídní povaze právního řádu a dnes jsou hrdiny, protože vyvolali nechuť doktora Husáka, jehož vytrvalé žádosti o milost stejně vytrvale házeli do koše jako poradci prezidenta Gottwalda.

Stejně tak se ovšem musejí vysoké školy rozhodovat, jaký odborný přínos nesou někteří jiní lidé, kteří na 20 i více let ztratili kontinuitu své badatelské práce. Všichni přeci dobře víme, že občanské hrdinství není totožné s odbornou erudicí.

Z debaty vyplynulo, že představa, že konkurs je odbornou záležitostí, pochopitelně nemohou nahlédnout někteří lidé, kteří ať v jakékoliv tónině ustrnuli v myšlení minulého režimu. Domnívám se, že tato novela učiní sice malý, ale přece významný krok správným směrem v našem vysokém školství.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi Piťhovi za jeho závěrečné slovo jménem navrhovatele. Dávám slovo společnému zpravodaji výborů a žádám ho, aby se vyjádřil k rozpravě a případně přednesl závěrečné slovo. - Promiňte ještě pane kolego, s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: V přehledu pozměňovacích návrhů, který jsme obdrželi na lavice, je chyba na str. 3 v mém prvním pozměňovacím návrhu. Místo "Na místa profesorů a docentů je možné sjednat pracovní poměr na dobu neurčitou..." je tam uvedeno "Na místě...". Prosím, abyste si to upravili ještě před hlasováním.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji za toto upřesnění a prosím předkladatele ostatních pozměňovacích návrhů, aby v průběhu několika příštích minut zkontrolovali i zbytek textu. Prosím, pane kolego, máte slovo.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, omlouvám se panu kolegovi Exnerovi za chybu, ke které zřejmě došlo při přepisu.

Dovolte mi nyní pár poznámek na úvod, než schválíme nebo neschválíme tuto novelu vysokoškolského zákona.

Tak, jak rozprava probíhala, nabyl jsem dojmu, že kontraverzní je právě článek č. II. Článek č. II má jeden úkol a myslím, že tak jsme ho všichni pochopili, abychom dali určitou pravomoc děkanům fakult, aby řešili problémy, které na fakultě jsou, a aby se zbavili lidí, kteří na vysoké školy nepatří. Kladu si jen otázku - jestli dovolíte - proč začínáme na vysokých školách a proč stejný princip jsme nepřijali např. pro pracovníky ministerstev a ostatních úřadů, kde by to bylo namístě. Myslím, že komunistické struktury jsou zakotveny všude, a tím, že začínáme vysokými školami, snad dáme příklad i pro ostatní resorty.

A nyní k jednotlivým bodům rozpravy, jestli dovolíte.

Pan kolega Výborný přednesl tři pozměňovací návrhy, text posledního z nich upřesnil. V podstatě se jedná o návrhy, které přijal ústavně právní výbor, které nebyly zahrnuty do společné zprávy. V rámci těchto pozměňovacích návrhů jsme potom jednali a přijímali další pozměňovací návrhy. Čili, přijmeme-li návrhy pana kolegy Výborného, potom můžeme jednat o dalších pozměňovacích návrzích.

Pan kolega Benda upřesnil některé další články, a já se domnívám, neboť jsem přesvědčen, že zejména v oblasti konkursů velice přesně vystihl to, z čeho já jsem měl největší strach. Totiž, že novelou zakonzervujeme stávající poměry na vysokých školách. Jestliže provedeme úpravu tak, jak ji kolega Benda navrhl, pak si myslím - i když o tom nejsem hluboce přesvědčen - že přece jen s velkou mírou pravděpodobností se nám tyto obavy podaří rozptýlit.

Kolega Soural v podstatě nepřednesl žádný pozměňovací návrh, podobně jako kolega Vorlíček.

Kolegyně Mazalová přednesla procedurální návrh, který nebyl schválen.

Dále vystoupila poslankyně Nováková a poslanec Vyvadil s faktickými poznámkami, kolega Vyvadil vyzval poslankyni Novákovou, aby přednesla pozměňovací návrh ve smyslu návrhu tak, jak jej přednesl kolega Vorlíček. Nestalo se tak, tudíž o něm nemůžeme hlasovat.

Kolegyně Stiborová přednesla pozměňovací návrh, ale mám takový dojem, paní kolegyně, že jste se držela jiné předlohy, a myslím, že to byla předloha 191 tisku, o které jsme nejednali. Váš pozměňovací návrh by musel být tedy přednesen v jiné podobě. To je alespoň můj názor. Jsem trochu na rozpacích, protože my jsme v podstatě přednášeli pozměňovací návrhy k návrhům kolegy Výborného a tento návrh tady nebyl předložen.

Tady bych prosil, jestli by to mohlo být upřesněno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, paní kolegyně Stiborová se hlásí o slovo. Než přistoupí k řečništi, dámy a pánové, chtěl bych vás požádat - aniž bych chtěl zpochybnit význam toho, o čem diskutujete - abyste diskutovali trochu tišeji. Tady je pak problém rozumět přesně tomu, co zní na mikrofon.

Poslankyně Marie Stiborová: Kolegyně a kolegové, já jsem samozřejmě vystupovala se svým pozměňovacím návrhem k tisku 191, a to z toho důvodu, že neprošel procedurální návrh, aby se o tomto tisku nejednalo, i když toto znění bylo ve společné zprávě, aby sněmovna tento tisk neprojednávala, ale toto neprošlo. To znamená, že my vlastně projednáváme tisk 191 a příloha ke zpravodajské zprávě, která říká, aby sněmovna neprojednávala, to je tisk, který pak přednesl jako komplexní návrh (nebo několik návrhů) pan poslanec Výborný. Je otázka, jestli návrhy pana poslance Výborného budou schváleny nebo ne. Jestliže ne, musíme jednat o tisku 191 a můj návrh k němu směřoval.

Poslanec Pavel Hirš: Děkuji za precizní výklad. Pan kolega Exner přednesl dva pozměňovací návrhy. První byl, aby se na konci bodu 5 doplnila věta: "Na místa profesorů a docentů je možné sjednat pracovní poměr na dobu neurčitou." Dovolte mi můj názor na tento pozměňovací návrh. Domnívám se, že takto formulovaný pozměňovací návrh by měl být řešen až v budoucím vysokoškolském zákoně. To se netýká malé novely, která sleduje trochu jiné cíle. Já tento pozměňovací návrh nepodporuji.

Dále kolega Exner navrhl vypustit čl. II a přečíslovat čl. III na číslo II. Stávající dikce čl. 2 byla onou kontroverzní dikcí, která neprošla některými výbory. Nechávám na úvaze sněmovny, aby rozhodla, nebudu se k tomu vyjadřovat.

Kolega Ullmann nepředložil žádný pozměňovací návrh, podobně jako kolega Šoler. Kolega Zeman předložil doprovodné usnesení víceméně jako procedurální návrh, o kterém mělo být hlasováno, ale nebylo. Já se domnívám, že před hlasováním by mělo být hlasováno o návrhu kolegy Zemana.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, já bych vám vpadl do řeči s krátkým vysvětlením. Je dobře, že se text návrhu usnesení objevil už v materiálu, který máme předložený. Tím si zjednodušíme situaci, nicméně postup bude muset být takový, že teď o tom jednat nebudeme. V okamžiku, kdy bude dokončeno projednávání tohoto bodu, já sám třeba navrhnu doplnění dalšího bodu, projednání usnesení v tomto znění. Myslím, že není třeba o textu usnesení nyní jednat. Dokonce si myslím, že to ani není možné.

Poslanec Pavel Hirš: Dobře, děkuji. Já nepochybuji, že byste neopomněl o tom dát hlasovat, ale dovolil jsem si přesto na tento bod upozornit.

Kolega Kuchař navrhl vypustit čl. II 2 podobně jako kolega Exner. Další pozměňovací návrh jsem pak přednesl já, ale stáhl jsem ho z programu.

To jsou v podstatě všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy, a já bych prosil pana předsedajícího, aby o jednotlivých pozměňovacích návrzích dal hlasovat, nejprve tedy o procedurálním návrhu pana poslance Zemana.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a o návrhu, který je vlastně návrhem na doplnění pořadu dnešní schůze, budeme hlasovat ihned po projednání tohoto bodu.

Poslanec Pavel Hirš: Děkuji. Je tady první pozměňovací návrh poslance Výborného, v podstatě jde o čl. 1. Máte to všichni před sebou. Je to poměrně rozsáhlý text. Ptám se, jestli to mám číst nebo ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já věřím, že to není potřeba. Trvá někdo na přečtení? Není tomu tak. Chci se zeptat kolegy Výborného, zda máme hlasovat dohromady o pěti bodech čl. 1. Ano.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 82.

Kdo je proti tomuto návrhu? 15.

Kdo se zdržel hlasování? 46.

Tento návrh byl poměrem hlasů 82:61 přijat.

Prosím o další návrh.

Poslanec Pavel Hirš: Druhý návrh pana poslance Výborného se týká čl. II. Dovolím si ho přečíst: "Učitelům a vědeckým pracovníkům vysokých škol, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona mají sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou, se mění pracovní poměr na dobu určitou do 30. 9. 1994."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 77.

Kdo je proti tomuto návrhu? 42.

Kdo se zdržel hlasování? 24.

Tento návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslanec Pavel Hirš: Třetí návrh kolegy Výborného se týká čl. III: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 20. září 1993."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 81.

Kdo je proti tomuto návrhu? 1.

Tento návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslanec Pavel Hirš: Další návrh přednesl kolega Benda.

První pozměňovací návrh je tento: Do čl. I se vloží nový bod 2, který zní: V názvu § 13 se za slovo "proděkan" doplňují slova "a vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť".

Bod č. 2 a následující se přečíslují na bod č. 3 a následující.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 82.

Kdo je proti? 11.

Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Pavel Hirš: Druhým návrhem kolegy Bendy je ten, kdy za původní bod č. 2 se vkládá nový bod. V § 13 se připojuje nový odst. 8, který zní: "Vedoucí pedagogického nebo vědeckého pracoviště řídí činnost a odpovídá za ni děkanovi. Pokud je pedagogické nebo vědecké pracoviště přímo zřízeno na vysoké škole nebo plní úkoly pro více vysokých škol, odpovídá rektorovi vysoké školy, ve kterém je organizace začleněna."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 90.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh pana kolegy Bendy.

Poslanec Pavel Hirš: Třetím návrhem je, že před původní bod 3 se vkládá nový bod. V § 15 odst. 1 za písmeno f) zařadit nové písmeno g), které zní:

"Na návrh akreditační komise jmenuje konkursní komise pro obsazení míst vedoucích pedagogických a vědeckých pracovišť."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 89.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Pavel Hirš: Čtvrtý návrh kolegy Bendy je ten, že před původní bod 5 se vloží nový bod následujícího znění, které máte před sebou. Protože je to delší text, domnívám se, že není třeba jej číst.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 83.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Pavel Hirš: Další návrh přednesla kolegyně Stiborová, v tisku č. 91 vypustit čl. I bod 2. Domnívám se ale, že když jsme přijali pozměňovací návrhy kolegy Výborného, že je bezpředmětné o tomto návrhu hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Hlasovat nebudeme. Prosím další návrh.

Poslanec Pavel Hirš: Kolega Exner přednesl dva pozměňovací návrhy. V čl. I bod 5 na konci doplnit větu: "Na místa profesorů a docentů je možné sjednat pracovní poměr na dobu neurčitou."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku, 47.

Kdo je proti? 49.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Pavel Hirš: O druhém návrhu kolegy Exnera nelze hlasovat, protože jsme o něm už hlasovali, tj. vypustit čl. č. II.

Kolega Kuchař navrhl vypustit čl. č. II. O tom jsme už také hlasovali.

To jsou všechny pozměňovací návrhy, pane místopředsedo, které bylo třeba projednat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP