Středa 7. července 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

7. července 1993 ve 13.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 177 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzácní a milí hosté, sděluji, že v tuto chvíli je na prezenční listině podepsáno 123 členů a členek Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. To znamená, že jsme schopni se usnášet, a proto zahajuji 11. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ni srdečně vítám.

Zvláště rád mezi námi vítám vládu ČR a mezi jejími členy zejména nově jmenovaného ministra zdravotnictví pana Luďka Rubáše. Chci mu popřát hodně úspěchů v této funkci.

Úvodem Vás chci informovat, že na základě písemné omluvy se dnešního jednání neúčastní pan poslanec Kryčer, dále pan poslanec Jozef Wagner a poslanci, kteří jsou na zahraničních služebních cestách. Uvádím jejich jména. Jsou to poslanci: Miroslav Čerbák, Robert Kolář, Pavel Kolář, Jan Bláha, Miroslav Raška, Pavel Šafařík, Zdeněk Trojan, Jiří Payne, Robert Dostál, Vratislav Votava, Petr Nečas a Jan Navrátil.

Na začátku každé schůze budu uvádět jména poslanců, kteří se řádně omluvili, jednak aby měla přehled veřejnost a její zástupci, jednak aby sami členové Parlamentu věděli, na čem jsou.

Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor, máte uveden na pozvánce.

Organizační výbor se přípravou 11. schůze zabýval ještě minulý týden a svůj původní návrh pořadu uvedený na pozvánce zpřesnil do podoby, jaká vám byla rozdána na lavice.

Body, které jsou na pozvánce zařazeny pod poř. čísly 22, 31, 32 a 33, budou projednávány samozřejmě za předpokladu, že bude schválen návrh na upuštění od projednávání zásad a zároveň schváleno zkrácení zákonně lhůty 60 dnů k jejich projednání.

Paní poslankyně, páni poslanci, tato schůze by měla být poslední schůzí před obdobím dovolených. Návrh jejího pořadu je velmi obsáhlý. Máme před sebou velkou řadu věcí, které je třeba projednat, schválit či stanovit, než na určitou krátkou dobu přerušíme pravidelnou práci. Prosím vás proto o práci racionální a zodpovědnou.

Připomínám ještě, že nyní může každý poslanec navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. O předneseném návrhu rozhodne poté Poslanecká sněmovna bez rozpravy.

Dříve než vám dám slovo, chtěl bych tlumočit návrh na změnu pořadu na základě doporučení dnešního politického grémia, a to aby bod, který je uveden v návrhu pořadu pod č. 39, byl zařazen jako bod 3. Jde o zprávu z Rady Evropy a tuto zprávu považujeme za důležitou. Proto tento posun.

Dále cituji z dopisu, který mi zaslal pan poslanec Jozef Wagner: "Prosím, omluvte mou neúčast na schůzi Poslanecké sněmovny, a to ve dnech 7. - 9. července 1993. Příčinou je účast na pohřbu otce, který zemřel mimo území republiky. Protože jsem zpravodajem k návrhu zákona o dani z přidané hodnoty, prosím o zařazení tohoto bodu po 9. červenci, nejlépe před bod "Interpelace".

Jde o bod 29, k němuž má pan poslanec Wagner vystupovat jako zpravodaj. Jeho dopis proto beru jako podnět ke druhému pozměňovacímu návrhu, a to aby bod 29. byl zařazen před bod 40. "Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády ČR".

Nyní je řada na vás.

Kdo si prosím přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, ať se hlásí.

Jako první se hlásí písemně pan poslanec Hirš. Uděluji mu slovo.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové!

Navrhuji, abychom z programu stáhli bod 4, a to "Návrh poslance Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 13/93 - celní zákon".

Domnívám se a jsem přesvědčen o tom, že stávající dikce celního zákona plně vyhovuje, protože umožňuje poslancům, kteří jsou chráněni diplomatickou imunitou, projít celním prostorem bez osobní prohlídky, což považuji za podstatné. Na druhé straně poslanci jsou povinni přihlásit k proclení všechno zboží, které provážejí.

Zde vidím největší chybu celní správy a jejího ředitele, že toto neprováděli, a domnívám se, že celou problematiku by bylo možné vyřešit příslušnými prováděcími předpisy.

Navrhuji proto tento bod stáhnout z programu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hiršovi. O slovo se dále hlásí pan poslanec Machalík. Uděluji mu slovo. S dalším doplněním programu se hlásí pan poslanec Čundrle.

Poslanec Jiří Machalík: Vážená vládo, vážený pane předsedo, vážení kolegově, navrhuji přesunout bod č. 41 "Odpovědi členů vlády na interpelace" před pasáž týkající se voleb, tzn. jako bod č. 11. Zdůvodňuji:

Již 3 měsíce Parlament systematicky odkládá odpovědi na interpelace. Myslím, že tím dochází k degradaci toho, co vlastně umožňuje provádět opoziční politiku, vystupovat ke konkrétním věcem týkajícím se problémů, kterými tato společnost žije.

Navrhuji proto, aby bod "Interpelace" byl zařazen jako bod č. 11. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Machalíkovi. Zaznamenal jsem jeho návrh. Slovo má pan poslanec Čundrle, připraví se paní poslankyně Stiborová.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, navrhuji stáhnout z programu za poslance Klubu Levého bloku bod č. 24 - "Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu". Zdůvodnění: K takto závažnému návrhu zákona nebyla dosud předložena společná zpráva a i při jednání vlády měla k tomuto návrhu vláda podstatné výhrady. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Čundrlemu, slovo má paní poslankyně Stiborová a připraví se pan poslanec Vik.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane předsedo, dámy a pánové, doporučuji, aby z pořadu 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl stažen bod č. 26, tj. "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách". Jsou to sněmovní tisky 191388. Zdůvodnění mého návrhu tkví v tom, že všechny výbory, které projednávaly tuto novelu vysokoškolského zákona, doporučují sněmovně, aby nebyl projednáván. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Stiborové, slovo má poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si již jako tradičně navrhnout, aby byl jako bod 3. zařazen bod s názvem "Přeřazení poslanců ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu". Tento návrh odůvodňovat již nehodlám.

Dále navrhuji, aby byl jako bod 4. zařazen bod s názvem "Volba poslance dr. Jiřího Šolera do delegace do Evropského parlamentu". Jak je všeobecně známo, bylo naší politické straně po volbě prezidenta České republiky zabráněno v účasti v této instituci a dr. Šoler nebyl zvolen. Domníváme se, že tato, mírně řečeno, nedobrá situace se musí řešit právě s ohledem na často proklamovanou reprezentaci České republiky v zahraničí. Je krajně nevhodné bránit politickému subjektu, který získal po volbách v roce 1992 významné postavení, v zahraničních aktivitách. Děkuji za podporu obou dvou návrhů.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, prosím, já jsem přeslechl u prvního návrhu, jaké pořadí jste doporučil.

Poslanec Jan Vik: Jako bod třetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji pěkně. Hlásí se pan poslanec Budinský, připraví se pan poslanec Výborný.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená Poslanecká sněmovno, navrhuji, aby byl z pořadu dnešního jednání vypuštěn bod 8 - tisk 179 protože hospodářský výbor projednávání tohoto bodu nedoporučil a vláda na posledním jednání organizačního výboru předložila návrh vládního návrhu zákona. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému. Pan ministr Benda se hlásí s poznámkou, kterou doporučuji, abychom vyslechli.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych se připojit a doporučit návrh pana poslance Budinského s tím, že problematiku, kterou řeší návrh předmětného zákona, v podstatě řeší návrh novely zákona 309, který vláda projednala a předložila Parlamentu, s tím, že se domnívám, že problematika freonů je touto novelou řešena vyčerpávajícím způsobem. Čili podporuji tento návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Bendovi. Slovo má pan poslanec Výborný. Další písemné přihlášky k podání pozměňovacích návrhů k programu nemám.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, paní poslankyně Stiborová navrhla, aby z pořadu schůze bylo vypuštěno projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách, podle sněmovního tisku č. 191. Zdůvodnila tento svůj požadavek tím, že všechny výbory, které návrh projednaly, nedoporučily projednávat jej ve schůzi Poslanecké sněmovny. Sděluji k tomu, že tato informace paní poslankyně Stiborové nebyla zcela správná, ani tisk 388 není v tomto směru výstižný. Ústavně právní výbor projednal uvedený vládní návrh a doporučuje jeho přijetí. Mám tedy za to, že je třeba vládní návrh zákona projednat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Slovo má místopředseda Karel Ledvinka, který se přihlásil, připraví se pan poslanec Kašpárek.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ve smyslu znění odst. 5 či. 16 jednacího řádu sněmovny navrhl, aby 11. schůze Poslanecké sněmovny se rozhodla k omezení řečnické lhůty ke všem projednávaným bodům. Připomínám, že v jednacím řádu je 15 minut. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumím takto tomu návrhu, zaznamenal jsem ho, budeme o něm hlasovat. Slovo má pan poslanec Kašpárek.

Poslanec Miroslav Kašpárek: Vážený pane předsedo, vážené dámy a páni poslanci, v dubnu byla ve výboru pro vědu a vzdělání projednávána volba členů Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie. V té době se na mne obrátil pan režisér Jiří Krejčík se žádostí, aby mohl promluvit ve výboru. Jeho vystoupení se týkalo informace o členech Rady. Tehdy mu nebylo uděleno slovo. Proto se obracím ke sněmovně se žádostí, aby tomuto pánovi, členovi Rady, bylo umožněno promluvit krátce ve sněmovně. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kašpárkovi, zaznamenal jsem jeho návrh. Táži se po dalších návrzích na doplnění programu. Vidím zdviženou ruku pana poslance Seifera. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji, aby bod č. 8 byl zařazen na zítra jako druhý bod jednání, protože jde o velice závažný problém a bylo by potřeba na něj věnovat skutečně čas a síly, které by večer, kdy by zřejmě tento návrh přišel na pořad podle navrhovaného programu, chyběly.

Chtěl bych k tomu konstatovat jednu věc. Tento návrh zákona projednaly celkem tři výbory. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ho projednával třikrát a potřetí ho schválil jednohlasně. Výbor zemědělský ho také schválil jednohlasně na druhém jednání. Výbor hospodářský tento návrh projednal bez přítomnosti navrhovatele. Pozvali mne na 13. hodinu a mezitím už tento návrh projednali a zamítli. Doporučuji, aby tento bod byl projednán zítra jako druhý bod jednání. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Zaznamenal jsem i jeho návrh. Táži se po dalších návrzích. Nevidím žádnou zdviženou ruku, nemám žádnou písemnou přihlášku. Uzavírám proto rozpravu o programu a budeme postupně hlasováním rozhodovat o jednotlivých podaných návrzích.

Jako první zazněl návrh, aby bod původně zařazený jako 39. - "Informace o přijetí České republiky do Rady Evropy" - zazněl jako bod 3.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne laskavě ruku. 163.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo nebyl proti.

Návrh byl přijat, bod byl v tom smyslu přeřazen.

Další návrh zněl ve smyslu prosby pana poslance Wagnera, aby bod původně zařazený jako dvacátý devátý "Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty" - byl s ohledem na nepřítomnost zpravodaje přeřazen na místo 39. před interpelace a podněty na členy vlády.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, který jsem si dovolil podat, ať zvedne ruku. 146 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 2.

Tento návrh byl rovněž přijat a bod je v tom smyslu přeřazen.

Třetí pozměňující návrh podal pan poslanec Hirš. Jeho návrh zněl - stáhnout z pořadu 11. schůze bod původně zařazený jako čtvrtý, t. j. "Návrh poslance Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon".

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu poslance Hirše, ať zvedne ruku. 56 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti návrhu, ať zvedne ruku? 35 hlasů proti.

Jsem přesvědčen, že tento návrh nezískal potřebnou podporu a nebyl přijat.

Jako další je návrh pana poslance Machalíka na to, aby byl bod původně zařazený jako čtyřicátý prvý zařazen jako bod jedenáctý, před body "Rezignace členů dozorčí rady Fondu národního majetku" atd. Rozumíme jasně, o čem budeme hlasovat?

Kdo je pro návrh pana poslance Machalíka? 61 hlasů.

Kdo je proti jeho návrhu, ať zvedne ruku? 66 hlasů proti.

Je zjevně, že tento návrh nezískal potřebnou nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Jako pátý zazněl návrh pana poslance Čundrleho, aby byl z pořadu vyřazen bod původně 24., "Návrh poslanců Bendy, Janečka, Maška, Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu".

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Čundrleho, ať zvedne ruku. 30.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 107 hlasů proti.

Tento návrh nebyl přijat.

Další návrh podala paní poslankyně Marie Stiborová, a to na vyřazení bodu původně 26. z programu 11. schůze. Jde o "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách". K tomuto návrhu - připomínám - replikoval poslanec Výborný.

Kdo je pro návrh paní poslankyně Stiborové, ať zvedne ruku. 79 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 58.

Kdo se zdržel hlasování? 25.

Tento návrh nebyl přijat.

Další návrh podal pan poslanec Jan Vik, vlastně přednesl dva návrhy. Jako první zazněl návrh doplnit program dnešní 11. schůze o bod "Přeřazení poslanců z výborů do jiných výborů". Pan poslanec Vik navrhuje zařadit tento bod jako bod třetí.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 58 hlasů je pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 31 hlas proti.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu, nebyl přijat.

Dále navrhoval pan poslanec Vik jako nový bod čtvrtý zařadit bod nazvaný "Volba poslance Jiřího Šolera do delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky určené pro evropské meziparlamentní struktury". Necituji přesně, ale rozumíme si, oč jde.

Kdo je pro přijetí tohoto bodu, ať zvedne ruku. 68 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 43 hlasů proti.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Dále navrhl poslanec Vladimír Budinský, aby byl z programu 11. schůze stažen bod zařazený původně jako bod 8, "Návrh poslance Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu látek ničících ozón".

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu poslance Budinského, ať zvedne ruku. 47 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 100.

Návrh pana poslance Budinského nebyl přijat.

Pan poslanec Výborný nepodal žádný pozměňovací návrh, pouze polemizoval s jiným podaným návrhem. Zato pan místopředseda Ledvinka podal návrh, aby byla po celou dobu 11. schůze Poslanecké sněmovny omezena řečnická lhůta na 15 minut.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 125 hlasů pro návrh místopředsedy Ledvinky.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 2 hlasy proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Miroslav Kašpárek, aby při příležitosti bodu původně zařazeného jako 18. - "Volba členů Rady Fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie" - směl před sněmovnou promluvit pan režisér Jiří Krejčík.

Kdo je pro přijetí návrhu poslance Kašpárka, ať zvedne ruku. 66 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 36 hlasů proti.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Konečně poslední návrh podal pan poslanec Pavel Seifer, aby bod původně zařazený jako osmý, tj. jeho vlastní návrh a dalších poslanců, byl projednáván zítra, ve čtvrtek, a to jako bod druhý poté, co doporučíme nebo odhlasujeme kandidatury soudců Ústavního soudu.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu pana poslance Seifera, ať zvedne ruku. 75 hlasů pro tento návrh. Kdo je proti návrhu, ať zvedne ruku. 14.

Protože výsledek hlasování o návrhu, který dosáhl kladné podpory mezi 75 - 80 hlasy, není zcela jasný, ptám se, kdo se zdržel hlasování, aby bylo nesporně zřejmé, jak to dopadlo. 79.

Návrh pana poslance Seifera nebyl přijat.

Tím jsme ověřili hlasováním podporu všech podaných pozměňovacích návrhů a můžeme hlasovat o celkovém programu 11. schůze.

Kdo je pro přijetí navrženého programu 11. schůze včetně schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne laskavě ruku. 120 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 5 hlasů proti.

Návrh byl přijat včetně pozměňovacích návrhů.

Mám nyní pro vás pouze sdělení, že byl podle mé informace poslanec Pavel Hirš zvolen novým předsedou klubu Liberální strany národně sociální, a zároveň mám před sebou písemné oznámení, že pan poslanec Hirš jako předseda klubu si přeje vystoupit po schválení programu 11. schůze. Protože program byl právě schválen, udílím panu předsedovi klubu Hiršovi slovo.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, klub poslanců LSNS mě pověřil, abych přednesl usnesení přijaté tímto klubem:

"V posledních dnech se zaktivizovaly některé osobnosti německých stran CDU - CSU, které se snaží přimět české politické představitele k jednáni se Sudetoněmeckým Landsmanschaftem. V tomto úsilí je podporuje několik politických činitelů, zejména z řad KDS. K těmto akcím dochází přesto, že drtivá většina našeho obyvatelstva takové jednání odmítá a že také premiér Klaus po posledních požadavcích Sudetoněmeckého Landsmanschaftu a vedoucích politiků Bavorska a CSU se od požadavku zahájit jednání distancoval.

Klub poslanců LSNS prohlašuje, že o požadavcích sudetoněmeckých představitelů, jmenovitě na zrušení dekretů prezidenta Beneše, na restituci zabaveného majetku či na právo odsunutých na návrat nebo jakákoli jiná opatření, jako je například dvojí občanství, nelze nikdy jednat. Pokud by v budoucnosti mělo dojít k rozhovorům se sudetoněmeckými organizacemi, pak je na české straně nesmí vést ani vládní představitelé, ani poslanci či zástupci politických stran a jejich obsahem může být pouze vysvětlování českého stanoviska k této otázce.

Klub poslanců LSNS vyzývá všechny demokratické síly, aby podpořily toto stanovisko na obranu českých státních a národních zájmů." Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP