Úterý 20. dubna 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grulichovi za toto vstřícné vystoupení. Pan ministr Kočárník, místopředseda vlády se hlásí o slovo.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, opravdu velmi vítám vstřícný návrh pana poslance Grulicha. Chtěl bych však podotknout dvě věci. Jedna z nich, pokud jde o daň z přidané hod noty, je připravena k řešení v novele, která se připravuje a která vám bude předložena. Hlavní problém, který já jsem s vaší interpelací, pane poslanče, měl, byl, že ona tak nemířila na mne. Byla to spíše interpelace - sám jsem se tím několikrát zabýval - na sociální zabezpečení než na daně. Čili vítám ustavit kolem toho skupinu lidí, která by se problémem charitativních organizací a placení, ale hlavně pojištění, zabývala. Pokud byste souhlasil, z tohoto hlediska bych doporučoval, aby ji vedl někdo, kdo věcně za otázky sociálního zabezpečení odpovídá. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Kočárníkovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na

interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci žádosti o přezkoumání opatření v oblasti daní a odvodů charitativních sdružení, organizací a nadací, uvedenou ve sněmovním tisku 41 A."

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku. 119. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Toto usnesení bylo schváleno. Můžeme se zabývat další interpelací.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci poplatku za provedení umělého přerušení těhotenství na žádost - tisk 105. Odpověď se předkládá jako tisk 105 A. Její projednávání bylo na 7. schůzi sněmovny řídícím schůze přerušeno pro nepřijetí usnesení. Považuje, prosím, paní poslankyně odpověď za uspokojivou? Prosím paní poslankyni Fischerovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že při hlasování o změnách programu nedošlo ke sloučení bodu 1 s bodem 28 a že tato interpelace na 7. schůzi skončila v patové situaci a byla přeložena na projednávání 8. schůze, prosila bych, aby tato odpověď byla projednána v bodu 28. Domnívám se, že tak je to z hlediska procedurálního správné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tento návrh. Je nějaká námitka proti tomuto postupu? Pokud tomu tak není, akceptujeme, že interpelace tisk 105 a odpověď tisk 105 A budou projednány v rámci bodu 28.

Ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci Františka Kačenky ve věci redislokace dopravní letky z letiště Ostrava-Mošnov na letiště Praha-Kbely - tisk 124. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 124 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec František Kačenka: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, k odpovědi pana ministra jsem se vyjadřoval na minulém plenárním zasedání a zdůrazňoval jsem zde argumenty, pro které by bylo vhodnější ponechat dopravní letku v Ostravě. Nebudu se tedy opakovat, Chci však upozornit na nové skutečnosti, které odpověď pana ministra zpochybňují a potvrzují, že armáda České republiky zatím nemá ucelenou koncepci o vojenském letectví, a dokazují, že interpelace byla předmětná a ustavení komise, kterou navrhuji, by bylo žádoucí a měla by dostatek práce.

Zatímco pan ministr ve své odpovědi obhajoval nutnost přemístění letky z Ostravy do Prahy, dne 2. dubna se v Mošnově uskutečnilo setkání zástupců místních samospráv s generálmajorem Janem Plocem, který prohlásil - cituji: "Dopravní pluk nebude přemístěn do Prahy, nýbrž do Pardubic, zatímco stíhačky budou dislokovány do Přerova. Oba útvary se stanou součástí nově vznikajících pluků. Výcvikové středisko bude přemístěno do Brna."

Pan generál na jednání dále prohlásil, že sanitární lety mezi Ostravou a Prahou zůstanou zachovány, což bylo pozitivním prvkem jeho vystoupení a všemi přítomnými se zadostiučiněním přijato. Dále potvrdil, že v nových působištích není k dispozici dostatečný počet bytů, a proto rodiny pilotů budou nuceny žít určitý čas odděleně. Osobně se domnívám, že tento určitý čas bude vzhledem k nedostatku finančních prostředků trvat mnoho roků.

Problematika mošnovského letiště je mezi občany velmi aktuální. Svědčí o tom desítky dopisů a telefonátů, které v souvislosti s interpelací dostávám. Nebudu komentovat, jak se občané vyjadřují a hodnotí, když dva vysocí armádní funkcionáři se vyjadřují ve stejném časovém období ke stejnému problému tak, že jejich stanoviska jsou diametrálně odlišná. Nebudu ani zjišťovat, kdo z nich má pravdu, kdo z nich uvádí neověřené údaje. Domnívám se, že za této situace by bylo nejvhodnější, kdyby pan ministr Baudyš vzal svoji odpověď zpět a předložil odpověď novou, která by obsahovala jednoznačnou odpověď. Pro případ, že by tak neučinil, doporučuji, aby sněmovna jeho odpověď nepřijala.

Na závěr chci podotknout, že je žádoucí, aby část dluhů, které Rusko vůči naší republice má, splatilo dodávkami vojenské techniky. Je holou skutečností, že vojenská letadla pořízená nákladem několika desítek miliónů korun stojí na letištích a nemohou vzlétnout jenom proto, že piloti nemají k dispozici levné kombinézy a další drobnosti. Argument, že budeme přezbrojovat armádu na techniku odpovídající standardu, zde neobstojí, protože se jedná o záležitost velmi nákladnou a tedy i dlouhodobou. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za vystoupení, za vyjádření panu poslanci Kačenkovi. Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Františka Kačenky na ministra obrany Antonína Baudyše ve věci redislokace dopravní letky z letiště Ostrava-Mošnov na letiště Praha-Kbely, uvedenou ve sněmovním tisku 124 A."

Kdo souhlasí s takto negativně formulovaným návrhem, ať zvedne ruku. 58.

Kdo je proti? 51.

Tento návrh nebyl přijat.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kačenka.

Poslanec František Kačenka: Pro bylo 58, proti 51. Žádám dokončení hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je zde návrh na dokončení hlasování.

Kdo se zdržel hlasování? 18. Děkuji.

Ani takto nebyl návrh usnesení přijat. Dovolím si navrhnout usnesení opačné:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Františka Kačenky na ministra obrany Antonína Baudyše ve věci redislokace dopravní letky z letiště Ostrava-Mošnov na letiště Praha-Kbely, uvedenou ve sněmovním tisku 124 A."

Kdo je pro přijetí takto formulovaného usnesení, ať prosím zvedne ruku! 68.

Kdo je proti? 54.

Kdo se zdržel hlasování? 6.

Děkuji. Tento návrh usnesení byl přijat.

Přistoupíme k další interpelaci. Ministr životního prostředí František Benda odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Melichara a dalších členů výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ve věci privatizačního projektu s. p. Palivový kombinát Ústí nad Labem, tisk 130. Odpověď se předkládá jako tisk 130 A.

Nyní bych se zeptal poslance Melichara, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jaroslav Melichar: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, s odpovědí členů vlády na interpelaci našeho výboru vyjadřuji spokojenost. Děkuji za ni.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslanců Jaroslava Melichara a dalších, vznesenou na vládu České republiky ve věci privatizačního projektu s. p. Palivový kombinát Ústí nad Labem, uvedenou ve sněmovním tisku 130 A. "

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 76. Děkuji.

Kdo je proti? 1.

Děkuji. Toto usnesení bylo přijato a my můžeme přistoupit k další interpelaci.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na ústní interpelaci poslankyně Marie Stiborové ve věci týkající se vědní politiky, tisk 93. Odpověď se předkládá jako tisk 93 E. Prosím paní poslankyni, aby se k odpovědi vyjádřila.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, musím poděkovat za rozsáhlou odpověď vlády ČR, která je podepsaná panem premiérem Václavem Klausem. S řadou věcí v této odpovědi souhlasím. Požadovala bych však jednu věc, a to je rozšíření v určité části této odpovědi, to je rozšíření, které se týká toho bodu, kde pan premiér hovoří o tom, že se pracuje na návrhu konkrétních opatření okamžitých a perspektivních pro realizaci vědní politiky, a stručnou charakteristiku harmonogramu. Domnívám se, jestliže by šlo o rozšíření této okamžité reakce a harmonogramu této práce, o rozšíření této odpovědi, že bych s odpovědí souhlasila.

Dovolím si tedy navrhnout, aby byla odpověď na interpelaci, která byla vznesena na vládu a týkající se otázek vědní politiky a její realizace, přerušena a jestli by vláda ústy pana premiéra Klause mohla takto odpověď doplnit. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vyjádření paní poslankyně Stiborové je možno chápat jako procedurální návrh. Chce se k této záležitosti někdo z přítomných vyjádřit? (Nechce.) Jestliže tomu tak není, dám hlasovat o návrhu paní poslankyně Stiborové, který zní v podstatě na přerušení projednávání této interpelace se žádostí o doplnění odpovědi,

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať prosím zvedne ruku! 49.

Kdo je proti? 27.

Tento návrh nebyl přijat. (Hlasy: dokončit hlasování.)

Kdo se zdržel hlasování, prosím? 37.

Tento návrh skutečně nebyl přijat.

Já si dovolím dát hlasovat o návrhu jinak formulovaného usnesení, tedy o návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Marie Stiborové na vládu České republiky ve věci týkající se vědní politiky uvedenou ve sněmovním tisku 93 E."

Kdo je pro odsouhlasení tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku! 57. Děkuji.

Kdo je proti? 25.

Kdo se zdržel hlasování? 25.

Tento návrh usnesení byl poměrem 57:50 odsouhlasen.

Dále se budeme zabývat interpelací pana poslance Bodyho. Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na ústní interpelaci pana poslance Ladislava Bodyho ve věci zpracování zákona o veřejné zakázce nebo o veřejné soutěži, tisk 93. Odpověď se předkládá jako tisk 93 G.

Nyní prosím pana poslance Bodyho, aby se k odpovědi vyjádřil. (Poslanec Body: souhlasím.)

Pan poslanec Body souhlasí s odpovědí. Otevírám rozpravu k této interpelaci. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a dávám hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Ladislava Bodyho na vládu České republiky ve věci zpracování zákona o veřejné zakázce nebo o veřejné soutěži, uvedenou ve sněmovním tisku 93 G."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 90.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh usnesení byl přijat,

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na ústní interpelaci poslanců Miroslava Rašky, Jaroslava Vlčka a Pavla Seifera ve věci veřejné informovanosti o energetické koncepci České republiky a s tím související otázky dostavby jaderné elektrárny Temelín - tisk 93. Odpověď se předkládá jako tisk 93 H.

Považují páni poslanci odpověď za uspokojivou? Kdo, prosím, vystoupí jejich jménem? Prosím, pan poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, kolegyně a kolegové, na úvod bych chtěl připomenout, že příští týden si budeme připomínat smutné výročí Černobylu a v této souvislosti tato odpověď na interpelaci je myslím akorát načasovaná včas.

Úvodem bych chtěl charakterizovat, že odpověď je čistě technokratickou odpovědí na otázky, které jsme položili. Nicméně operovat s tím, že dostavba Temelína přijde na x korun a tím pádem akceptovat to, co jsme kritizovali u minulého režimu, je podle mého názoru mírně nemístné. Půjdeme dále. Chtěl bych upozornit ještě na jednu pasáž naší odpovědi, kde se vypočítává, jaké jsou možnosti našeho exportu elektřiny. Z možností, které máme, nám vychází součet kolem 2000 megawatt, tj. kapacita dvou bloků Temelína. Nicméně je to stanovisko vlády, mohu s tím nesouhlasit, nicméně věcně je odpověď správná. Co správné není, a tam je věcná chyba, je vyhodnocení odstavených tepelných elektráren, které jsou, případně budou odstaveny a místo nich bude sloužit Temelín.

Pokud máte v ruce tisk, o kterém hovoříme, tak na straně 5 a 6 je taxativně vypočítáno, které bloky byly nebo budou odstaveny do roku 1997 resp. 1996. Pominu-li, že za rok 1996 se počítá s odstavením tří bloků, jeden v hodnotě 200 megawatt, druhý 50 a třetí 55, tak mi vychází 305 megawatt, uváděno je 380. Možná, že jde o překlep, nicméně celkový součet taxativně vyjmenovaných bloků je uváděn 2 093 megawatt, mně vyšlo 1 764. Vypadly tam řádově, nebo autorům, 330 megawatt - tj. středně velká elektrárna, tři stodesítky. Možná, že je ještě nějaká elektrárna počítána, a není tam uvedena.

Proto bych navrhoval, aby tato interpelace byla přerušena a aby vláda na příští schůzi upřesnila údaje, které jsou uváděny na tomto místě. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Seiferovi a otevírám rozpravu k této odpovědi na interpelaci. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím. Dám hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Miroslava Rašky, Jaroslava Vlčka a Pavla Seifera na předsedu vlády Václava Klause ve věci veřejné informovanosti o energetické koncepci České republiky a s tím související otázky dostavby jaderné elektrárny Temelín, uvedenou ve sněmovní tisku 93 H."

Kdo s tímto negativně formulovaným návrhem usnesení souhlasí? Prosím, pan poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Navrhoval jsem přerušení tohoto projednávání a zařazení na příští schůzi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Omlouvám se. Je zde procedurální návrh na přerušení projednávání, obdobně jako v případě žádosti paní poslankyně Stiborové a současně žádost o doplnění té odpovědi.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zdvihne ruku! 58. Děkuji.

Kdo je proti? 26.

Kdo se zdržel hlasování? 16.

Tento návrh byl přijat.

Znamená to tedy, že vláda poskytne doplněk k odpovědi a že se budeme touto interpelací zabývat na příští schůzi.

Ministr hospodářství Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslance Vlastislava Kuchaře ve věci urychleného zpracování koncepce výchovně vzdělávací soustavy včetně učňovského školství - tisk 93. Odpověď se předkládá jako tisk 93 M.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Prosím pana poslance Kuchaře, aby se vyjádřil.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Pane předsedající, mám dojem, že jsem odpovídal již obdobně na odpověď pana ministra školství Piťhy k této záležitosti.

Odpověď pana ministra Dyby je sice v některém ohledu konkrétnější, nicméně zásadní problém - tj. ekonomická motivace subjektů, které se podílejí na výchově učňů a zásadní řešení problematiky státních učňů, tato odpověď vyčerpávajícím způsobem nepodává.

Z tohoto důvodu nemohu s takto formulovanou odpovědí souhlasit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám rozpravu k této odpovědi na interpelaci. Nikdo se do ní nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Vlastislava Kuchaře ve věci urychleného zpracování koncepce výchovně vzdělávací soustavy včetně učňovského školství, uvedenou ve sněmovním tisku 93 M."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 45.

Kdo je proti? 40.

Zdržel se hlasování? 14.

Tento návrh nebyl přijat.

Navrhnu vám usnesení opačné:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Vlastislava Kuchaře ve věci urychleného zpracování koncepce výchovně vzdělávací soustavy včetně učňovského školství, uvedenou ve sněmovním tisku 93 M."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 51.

Kdo je proti? 26.

Kdo se zdržel hlasování? 18.

Tento návrh byl přijat.

Budeme se zabývat další interpelací.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a ministr státní kontroly zaslali společnou odpověď na ústní interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci akciové společnosti Salma - tisk 146. Odpověď se předkládá jako tisk 146 B.

Ptám se paní poslankyně, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ano.)

Paní poslankyně s odpovědí souhlasí. Hlásí se někdo do rozpravy k této otázce? Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a navrhuji vám přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického a na ministra státní kontroly Igora Němce ve věci akciové společnosti Salma Hradec Králové, uvedenou v tisku 146 B."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 104. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Budeme se zabývat další interpelací.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslanců Františka Trnky a Tomáše Štěrby s. p. Mlékárenský průmysl a. s. Klatovy tisk 141. Odpověď se předkládá jako tisk 141 A.

Chci se zeptat pánů poslanců, kdo vystoupí jejich jménem a vyjádří se k odpovědi. Pan poslanec Štěrba.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený předsedo vlády, vážená sněmovno, s odpovědí pana minstra Luxe nemohu souhlasit, protože pouze konstatuje známá fakta, která jsou známá každému a nedává náměty nebo návrhy k řešení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu proto končím a navrhuji vám přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Františka Trnky a Tomáše Štěrby na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci privatizace s. p. Mlékárenský průmysl. a. s. Klatovy, uvedenou v tisku 141 A."

Kdo s tímto negativně formulovaným návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 50.

Kdo je proti? 43.

Kdo se zdržel hlasování? 13.

Tento návrh nebyl přijat.

Navrhnu usnesení opačné:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Františka Trnky a Tomáše Štěrby na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci privatizace Mlékárenský průmysl a. s. Klatovy, uvedenou v tisku 141 A."

Kdo s takto formulovaným návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku. 61. Děkuji.

Kdo je proti? 38. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 7.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Františka Trnky ve věci dovozu holandského lnu a brambor - tisk 142. Odpověď se předkládá jako tisk 142 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP