Čtvrtek 25. března 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Čechákovi. Pan poslanec Čechák navrhuje, aby Poslanecká sněmovna prohlásila jeho interpelaci za naléhavou a aby na ni bylo odpovězeno ve lhůtě kratší než 10 dnů. Dávám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Čecháka.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 42.

Kdo je proti tomuto návrhu? 39.

Dokončíme hlasování - kdo se zdržel hlasování? 9.

Tento návrh nebyl přijat.

Jako další se hlásí s interpelací pan poslanec Pavel Seifer. Uděluji mu slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, i já se zařadím do řady žádajících o přiznání naléhavosti interpelace. Obracím se na premiéra České republiky, pokud to sněmovna schválí, s naléhavou interpelací ve věci údajně připravované výměny předsedy Českého statistického úřadu. Podle informací, které jsem získal a které potvrdil i denní tisk, má být nový předseda ČSU vybrán vládní koalicí.

Osobně trochu znám situaci v ČSU a chápu některé výhrady k práci úřadu i jeho předsedy. Myslím si, že nic nebrání vládě, aby na základě svých výhrad požádala o odvolání předsedy, byť byl ve své funkci na základě

konkursu. Každý, kdo není schopen plnit úkoly vyplývající z funkce, kterou zastává, by měl být odvolatelný. To platí obecně a tím více, jedná-li se o tak odborně náročnou funkci, jakou bezpesporu je funkce předsedy Českého statistického úřadu.

Jistě nikdo nepochybuje o obrovském významu, který má pro správné fungování společnosti a pro její vývoj diagnostika - a kvalifikovaný výběr a vypracování statistických údajů je diagnostikou. Jakékoliv chyby zaviněné odbornou nezpůsobilostí nebo jinými důvody třeba politickými - mohou a zákonitě musí mít negativní dopad právě na rozvoj společnosti. Jedním z důkazů je selhání minulého režimu, který odmítal brát na vědomí realitu a nad fakta nadřazoval ideologii. O to zarážející je způsob, jakým má být nový předseda ČSU určen. Vládní koalice prý sama vybere vhodného kandidáta na tento úřad. Pokud je to pravda, jde o typický případ nomenklatury, kdy se na vedoucí místo má dosadit příslušník nebo oblíbenec vládnoucí strany.

Chápu, že některé posty - sice odborně náročné, ale politicky citlivé - jako je například post ministra si obsadí ta strana, která zvítězila ve volbách. To je na celém světě běžné. Poněkud méně jasné je obsazování postů náměstků ministra na základě stranické příslušnosti - ale budiž. Ovšem úřad předsedy Českého statistického úřadu, i když je de facto na úrovni ministra, je natolik specifický a natolik odborný, že by zde stranická příslušnost neměla hrát roli - spíše naopak. Vzhledem k důvěryhodnosti statistických údajů by měl být celý ČSU a tudíž i jeho předseda ze zásady nepolitický, nestranický. Měl by poskytovat pravdivé, relevantní a aktuální informace určené nikoli pouze pro vládu a vládnoucí stranu či koalici, ale pro všechny. Stranická volba či jmenování předsedy ČSU už předem zpochybní důvěryhodnost všech údajů, které ČSU zveřejní.

Zcela právem bude tento krok chápán jako hluboce nedemokratický, porušující demokracii v její samotné podstatě. Šlo by o porušení základního práva občana na pravdivou informaci, na základě které se má sám rozhodovat. Zanedbatelná není ani vnější stránka věci. Předseda ČSU musí z titulu své funkce velice často přímo komunikovat se svými partnery v zahraničí. Jde zásadně o špičkové odborníky, které nezajímá politický profil, ale odborná úroveň partnera. Jde tedy i o reprezentaci státu, a to o reprezentaci daleko důležitější, než je reprezentace politická. Právě podle těchto odborných vyslanců si dělá cizina obrázek o úrovni našich odborníků, o naší vyspělosti a o schopnosti spolupracovat.

Z těchto a mnoha dalších důvodů žádám, pane předsedo, urychlenou odpověď na tuto interpelaci, jejímž obsahem musí být informace o tom, jakým způsobem bude provedena přijatelná případná výměna předsedy Českého statistického úřadu.

Vzhledem k tomu, že zde hrozí značné nebezpečí časové prodlevy, žádám tímto sněmovnu, aby označila tuto interpelaci za naléhavou a aby stanovila lhůtu k odpovědi na 4 dny tak, aby odpověď byla doručena do 29. března letošního roku. K výměně předsedy ČSU má totiž dojít v nejbližších dnech a smyslem interpelace je zabránit nezvratitelnému nebo alespoň těžko zvratitelnému špatnému kroku.

Na závěr vám chci sdělit, že jako bonmot se mi líbí Churchilův výrok, že věří pouze té statistice, kterou si sám zfalšoval. Zdůrazňuji však, že se mi tento výrok líbí pouze jako bonmot. V praxi současné vlády by jeho naplnění bylo pro mne - a věřím, že nejenom pro mne - naprosto nepřijatelné. Potud interpelace.

Mám zde ještě problém - nazvat ho dotazem nebo podnětem. V podstatě jsem chtěl využít možnosti jiné než interpelace. Napsal jsem dopis mimo jiné i ministru kontroly, ing. Skalickému. Týkalo se to privatizace státního podniku Kamenolom Dobkovičky.

V odpovědi, kterou jsem dostal v tisku na výbor, se konstatuje, že moje stížnost nebyla odůvodněná, protože bylo dohodnuto, že se bude jednat o veřejnou soutěž, která rozhodne o tom, jakým způsobem bude tento kamenolom privatizován.

Neobtěžoval bych touto záležitostí sněmovnu, kdyby se nejednalo o závažnou a zásadní věc. Jde totiž o to, že kamenolom podle rozhodnutí privatizačního úřadu a předtím i ministerstva hospodářství by neměl být po dobu 5 let prodán zahraničnímu vlastníkovi,

Obávám se, že zde formou veřejné soutěže a nastrčením třetí osoby toto nebezpečí reálně hrozí. Chtěl bych upozornit vládu a pana ministra kultury, že pokud k tomu skutečně dojde a bude za tím za půl roku, za měsíc za dva roky zjištěna zahraniční osoba, budu žádat pana ministra, aby se z toho zodpovídal.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Seiferovi, který navrhuje, aby Poslanecká sněmovna prohlásila jeho interpelaci za naléhavou a aby na ni bylo odpovězeno ve lhůtě kratší čtyř dnů, tzn. do 29. března. Budeme o tom hlasovat.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 43.

Kdo je proti? 39.

Kdo se zdržel hlasování? 7.

Návrh nebyl přijat.

Dále se s interpelací hlásí pan poslanec Body. Dávám mu slovo. Připraví se paní poslankyně Čelišová a potom pan poslanec Rymeš.

Poslanec Ladislav Body: Pane předsedající, nejedná se o interpelaci, hovořil jsem o podnětu s tím, že bych chtěl Parlament informovat o některých záležitostech, které souvisejí s návštěvou delegace parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Před několika dny zde byli zástupci parlamentního shromáždění Rady Evropy, kteří se živě zajímali o postavení národnostních menšin a dále o to, jak jsou zajištěna práva a ochrana národnostních menšin.

Pan ministr spravedlnosti o tom ví také, protože v sobotu po jednání s představiteli a zástupci národnostních menšin probíhalo další jednání na ministerstvu spravedlnosti a na Generální prokuratuře.

Chtěl bych zde pouze ve zkratce seznámit Parlament s několika záležitostmi, které se objevily při osobním projednávání se soudcem parlamentního shromáždění Rady Evropy panem Matscherem a s paní Jane Liddy z Irska, kteří se zajímali o to, jaké je postavení národnostních menšin v České republice, jak jsou zajišťována práva těchto menšin a vůbec občanů.

Především je zajímaly množící se případy sílícího násilí v České republice, a to násilí s rasovým podtextem.

Kolegové, kteří byli přítomni tomuto jednání, vědí, že jsem tam vystupoval věcně, rozumně, s tím, že nebylo mou snahou přesvědčovat tam někoho o něčem, co není pravda. Spíše mi šlo o to zdůraznit, že post generálního prokurátora v České republice je obsazen neuváženě, že se jedná o generálního prokurátora, který vlastně dal signál k tomu, že se zde začaly objevovat protiprávní vyhlášky typu Jirkov, které jsou zjevně v rozporu se zákony České republiky.

Myslím, že vrcholem jednání pana generálního prokurátora Šetiny bylo, že navrhl nesmyslný návrh zákona o migraci.

Překvapilo mne, že pan Matscher byl perfektně informován o tomto návrhu zákona a živě se zajímal o to, zda se v našich obcích a městech realizuje tzv. Jirkovská vyhláška.

Přítomní zástupci národnostních menšin, tzn. polské, německé, ale i moravské menšiny, zevrubně hovořili o problémech národnostních menšin a samozřejmě také potvrdili, že ne vždy se u nás dodržují práva příslušníků národnostních menšin a občanů vůbec.

Domnívám se, že je mnoho pravdy na tom, co zde přede mnou říkal kolega Wagner, mohu se pod to podepsat, potvrdit to. Navíc se domnívám, že tento Parlament by měl zvážit další setrvání prokurátora Šetiny ve funkci.

Chtěl bych říci, že zástupci Rady Evropy se nezajímali o to, jaké je zde soužití Romů a ostatních, nezajímali se o to, zda Romové způsobují menší nebo větší kriminalitu, ale zajímali se pouze o to, jak jsou zajišťována práva občanů v této zemi.

Domnívám se, že je skutečně potřeba generálního prokurátora Šetinu z funkce odvolat. Je to v moci tohoto Parlamentu. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Bodymu.

S dotazem na ministra vnitra se hlásí paní poslankyně Čelišová. Uděluji jí slovo. Připraví se pan poslanec Rymeš a paní poslankyně Stiborová.

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane předsedající, páni ministři, paní a pánové, poslanci!

V prosinci 1992 došlo k vražednému útoku na bývalého poslance FS a předsedu naší strany Jiřího Svobodu. Šlo o mimořádně závažný trestný čin, o pokus vraždy ústavního činitele a předsedy druhé největší politické strany.

Vyšetřování není dodnes ukončeno, pachatel není znám.

Můj dotaz je směřován k panu ministru vnitra Rumlovi s prosbou, zda by mohl, přestože náš klub průběžně informoval, seznámit sněmovnu se současným stavem vyšetřování, neboť předpokládám, že této sněmovně tato závažná záležitost není lhostejná. Děkuji Vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Čelišové. Prosím, aby se ujal slova pan poslanec Rymeš, připraví se paní poslankyně Stiborová.

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové! Dovoluji si vystoupit s následující interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Loma.

Získal jsem informaci o zastavení výroby českého preparátu Digoxinu v ceně Kč 7,20. Preparát Digoxin hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Tento lék je nahrazen preparátem Digoxin Nationall, výrobce Procter and Gamble, v ceně Kč 60,90.

Cítím tlak na zastavení výroby některých levných českých léků. Tentokrát však došlo k zastavení výroby životně důležitého preparátu, na což nereagovala příslušným způsobem Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Dovolím si připomenout, že jsem na podobné trendy upozornil v interpelaci, když jsem žádal pana ministra P. Loma o řešení situace, kdy lékárny nemají na skladě předepsaný lék hrazený Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a nahradí ho preparátem nehrazeným nebo jen částečně hrazeným.

Žádám pana ministra o zjednání nápravy, neboť zmiňovaný preparát Digoxin je převážně užíván důchodci.

Žádám, aby, pokud bude zastavena výroba českého léku, hrazeného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, hradily pojišťovny lék, kterým je možno vzniklý výpadek nahradit. Nežádám o zkrácení lhůty, ale žádám o dodržení lhůty 30 dnů.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Rymešovi. Prosím paní poslankyni Stiborovou.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane předsedající, dámy a pánové, obracím se s velice krátkým dotazem na vládu. Kolik bude stát státní pokladnu vyřešení kausy Národní divadlo - firma Themos - Voršilky? Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Pokud se už nikdo nehlásí, můžeme tento bod ukončit, protože to byla poslední interpelace. Je tomu tak? (Nikdo se nehlásí.) Já tedy uzavírám rozpravu. Připomínám, že povinnost vlády ČR je odpovědět na interpelace, otázky, podněty poslanců do 30 dnů, jak vyplývá ze zákona. Tím jsme dospěli až k poslednímu bodu programu této schůze, kterým jsou

XXIX.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Nejprve jako obvykle přečtu jména poslanců, na jejichž interpelace budou projednávány odpovědi, a to v předpokládaném pořadí. Jedná se o poslance Jiřího Vyvadila, Jiřího Šolera, Jozefa Wagnera, Václava Grulicha, Jaroslava Sourala, Pavla Seifera a Jiřího Haringera, Evu Fischerovou, Jaroslava Nováka, Jiřího Bílého, Jiřího Drápelu, Emila Jaroše, Františka Kačenku, Jaroslava Melichara a další členy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Marii Stiborovou, Ladislava Body, Miroslava Rašku, Jaroslava Vlčka, Pavla Seifera, Jozefa Wagnera, Evu Novákovou, Vlastislava Kuchaře.

V průběhu schůze byly ještě předány Poslanecké sněmovně odpovědi na interpelace těchto poslanců: Hany Orgoníkové, Tomáše Štěrby, Františka Trnky, Michala Krause, Pavla Hirše, Gerty Mazalové a Zdeňka Vorlíčka. Přistoupíme tedy k první odpovědi.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci udělení názvu Českoslovanská akademie obchodní dr. Edvarda Beneše škole v Praze 2, Resslova 8 - tisk č. 31. Odpověď byla předložena jako tisk 31 A. Její projednávání bylo na 6. schůzi Poslanecké sněmovny řídícím schůze přerušeno pro nepřijetí usnesení. Musím se znovu zeptat, zda považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane místopředsedo, já bych měl procedurální návrh. Já nemohu změnit stanovisko. To je věc do značné míry kulturní. Prosil bych, zda by nebylo možné tento bod znovu přerušit a požádat kulturní a školský výbor, aby se touto otázkou zabýval a zaujal k tomu stanovisko. Je to do značné míry věc odborná. Prosím, aby v této fázi bod nebyl projednáván. To je můj návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já nechám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro, abychom to tak učinili, ať zvedne ruku. 73.

Je někdo proti navrhovanému řešení? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci týrání mentálně postižených dětí v Ústavu sociální péče Lochovice - tisk 12. Odpověď byla předložena jako tisk 12A. Její projednávání bylo na 6. schůzi Poslanecké sněmovny řídícím schůze přerušeno pro nepřijetí usnesení. Musím se znovu pana poslance zeptat, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jiří Šoler: Bohužel, odpověď, kterou jsem dostal před minulou schůzí, jsem za uspokojivou nepovažoval, protože nevedla k řešení této situace. Od té doby jsem od vlády či vládních činitelů žádnou další odpověď nedostal. Pokládám ji nadále za neuspokojivou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Čili nepovažujete za uspokojivou. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vystoupit v rozpravě? Protože tomu tak není, rozpravu uzavírám a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Šolera na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci týrání mentálně postižených dětí v Ústavu sociální péče Lochovice, uvedenou ve sněmovním tisku 12 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 35.

Kdo je proti? 26.

Kdo se zdržel hlasování? 24.

Toto usnesení nebylo přijato, musíme hlasovat o usnesení opačném, přečtu je:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Šolera na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci týrání mentálně postižených dětí v Ústavu sociální péče Lochovice, uvedenou ve sněmovním tisku 12A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 48.

Kdo je proti? 11. (skrutátorkou opraveno na 31. Hlasy: opakovat.). Přepočítat, prosím vás. Ptám se ještě jednou kdo je proti? 32.

Kdo se zdržel hlasování? 14.

Usnesení bylo přijato.

Ministr státní kontroly pan Igor Němec odpověděl na ústní interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou - tisk 93. Odpověď byla předložena jako tisk 93 C. Její projednávání bylo na 6. schůzi Poslanecké sněmovny řídícím schůze přerušeno pro nepřijetí usnesení. Považuje pan poslanec Wagner odpověď za uspokojivou? Pan poslanec Wagner zde není, ptám se, zda někoho zmocnil, aby tlumočil jeho stanovisko? (Hlas z pléna: Ne, ale určitě nesouhlasí.) - (Veselost. Potlesk.) Protože pan poslanec Wagner není ve sněmovně, odkládáme tuto odpověď do příště.

Místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci pana poslance Václava Grulicha. Ptám se, zda je tady pan Václav Grulich. Pan poslanec Václav Grulich zde též není, zřejmě nemá zájem o odpověď, odložíme na příště.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Sourala ve věci plnění usnesení vlády č. 245 z roku 1991 - tisk 102. Odpověď se předkládá jako tisk 102 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jaroslav Soural: Odpověď jsem obdržel před několika dny, nicméně i bez odborné konzultace je zřejmé, že odpověď není dostačující, především z toho důvodu, že jsem vznášel dotaz, jakým způsobem vláda plní usnesení č. 245 z r. 1991, které se vztahuje k Ostravskokarvinské konglomeraci, toto usnesení mělo v době, kdy bylo přijato, velice pozitivní ohlas v tomto regionu, bylo spojováno s určitými nadějemi a je třeba říci, že odpověď na tento dotaz je nekompletní a nevýstižná.

Je to o to více zarážející, že vláda měla za úkol, konkrétně pan ministr Dyba měl za úkol, v září r. 1992 toto usnesení podrobit zevrubné analýze, aktualizovat je, a tento úkol splněn nebyl. Nyní se dozvídám, že vláda fakticky od tohoto usnesení upouští a odkazuje, že bude problémy hospodářsky složitých oblastí řešit nějakým novým dokumentem,

Je to velmi vážné i z toho důvodu, a zarážející, že např. 25. února, to datum si z nějakého důvodu pamatuji, tedy 25. února tohoto roku na výroční valné hromadě Severomoravské hospodářské unie, která sdružuje 47 nejvýznamnějších podniků v regionu, tyto podniky mají majetek ve výši zhruba 3 mld. dolarů, ještě představitelé této významné organizace počítali s tím, že vláda toto usnesení bude realizovat, sami si kladou za úkol, že se na něm budou podílet, že jsou vstřícní atd.

Já se ptám, jakým způsobem tento přístup je možno hodnotit. Je to svým způsobem doklad, že vláda význam a problémy tohoto regionu podceňuje. O tom, že vláda k tomuto regionu nepřistupuje zodpovědně, svědčí i skutečnost, že nepomáhá, ba dokonce komplikuje situaci svou činností v této oblasti. Stačí připomenout jenom některé nejčerstvější údaje, např. vláda, respektive úředníci určitých ministerstev umožňují, aby se dováželo zvýšené množství uhlí do naší republiky, kdy se dovozní limity porušují, překračují, atd. Svědčí o tom skutečnost, že i významné podniky v tomto regionu, např. Vítkovice, mají sice zajištěn odbyt celkem v lukrativních a výhodných podmínkách, nicméně i sebemenší pomoc ze strany vlády chybí a tento podnik např. čeká i rok na to, aby se dozvěděl, zda získá garanci na úvěr od vlády, garanci na částku, která je podstatně menší než ta, kterou si podnik zajistil úvěrově sám, bez pomoci. O tom svědčí skutečnost, že vláda v programu restrukturalizace této oblasti není schopna prakticky řešit problém komplexně v souvislosti se sociálními aspekty atd. atd.

Omezím se pouze na konstatování, že několik členů tohoto Parlamentu se nedávno zúčastnilo zasedání hospodářského výboru, jsem informován o obsahu těchto jednání a vím naprosto přesně, že to, co zde říkám, členové tohoto výboru slyšeli, pan kolega Budínský to snad potvrdí, ví dobře, že tyto hlasy nebyly ojedinělé, že tyto hlasy byly závažné, že to říkají lidé, kteří cítí zodpovědnost za osud pracovních míst, za budoucnost tohoto regionu.

Mám samozřejmě další výhrady k této odpovědi, především v tom smyslu, byť na některé otázky odpověď odpovídá, ten klíčový dotaz, který jsem v podnětu k interpelaci měl, tzn., jakým způsobem v rámci restrukturalizace vláda chce připravit a zda připravuje určitý sociální program pro tento region, odpověď nezazněla v této odpovědi, je tam pouze poznámka, že za to nese zodpovědnost ministerstvo práce a soc. věcí. To samozřejmě vím, ale zda se něco v tomto smyslu učinilo, to jsem se nedozvěděl.

Znovu opakuji tu ústřední myšlenku, nesouhlasím s touto odpovědí a konstatuji, že vláda se dopouští hrubé chyby, pokud význam tohoto regionu podceňuje. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci, pan poslanec tedy nesouhlasí s touto odpovědí.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, přeje si někdo vystoupit v této rozpravě, nepřeje, končím tedy rozpravu a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jaroslava Sourala, vznesenou na vládu ČR ve věci plnění jejího usnesení č. 245 z r. 1991, uvedenou ve sněmovním tisku 102A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. 44.

Kdo nesouhlasí? 36.

Kdo se zdržel hlasování? 18.

Tento návrh nebyl přijat a je tedy třeba hlasovat o návrhu opačném, který přečtu.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády V. Klause na interpelaci poslance Jaroslava Sourala, vznesenou na vládu ČR ve věci plnění jejího usnesení č. 245 z r. 1991, uvedenou ve sněmovním tisku 102A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 51.

Kdo je proti tomuto návrhu? 35.

Kdo se zdržel hlasování? 9.

Toto usnesení bylo přijato.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Wagner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP