Čtvrtek 28. ledna 1993

Poslanec Martin Syka: Pane místopředsedo, já se omlouvám, vystupuji jenom s faktickou poznámkou. Prosil bych poslance, aby si uvědomili, co to je interpelace. To, co tady bylo řečeno, to byla vlastní koncepce zdravotnictví. Tam bychom mohli diskutovat a tato diskuse patří na půdu výboru. Prosím vás, nepleťte si, co to je interpelace.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Sykovi za jeho faktickou poznámku. Prosím paní poslankyni Bumbovou.

Poslankyně Stanislava Bumbová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chci se obrátit na vládu s dotazem. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje od příštího školního roku zavedení řady úsporných opatření v oblasti školství, protože přidělená částka z rozpočtu České republiky nestačí pokrýt všechny výdaje. Jedná se např. o zavedení poplatků na dítě, které dochází do školní družiny, snížení dotací na domy dětí, základní umělecké školy apod. Také vysoké školy mají na rok 1993 rozpočet nižší. Bylo jim doporučeno, aby ušetřily na vědeckovýzkumné činnosti, na sociálních výdajích, tedy na úkor studentů. Uvažuje se o zavedení školného, které by mohlo na finančně náročných vysokých školách dosáhnout třeba i 30 tis. ročně. Když k tomu připočteme zvýšené poplatky za stravné, kolejné a případně i jízdné, stane se pro zájemce ze sociálně slabších rodin studium na vysokých školách téměř nedostupné. Zatím však nebylo nic řečeno o tom, jak vyvážit sociální dopady na současné i budoucí vysokoškoláky.

A proto vznáším dotaz na vládu České republiky, jak chce do budoucna tuto situaci řešit, jakým způsobem budou kompenzovány zvýšené výdaje rodičů, zejména s nízkými příjmy, na vzdělání svých dětí. Týká se to zejména vypracování příslušných právních norem, které by umožňovaly přístup ke vzdělání všem nadaným mladým lidem, kteří o to projeví zájem. Rodiče i studenti by měli mít v tomto směru co nejdříve jasno. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Bumbové. Prosím pana poslance Vačkáře. Připraví se pan poslanec Hájek Josef s dotazem na pana místopředsedu vlády Kočárníka.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se obrátil s interpelací na pana ministra Luxe.

V říjnu 1992 schválila vláda České republiky úvěr státním statkům, který byl určen na zajištění podzimních prací. Výše úvěru činila 2,5 mld. Kčs. Tento úvěr nebyl poskytnut v celé výši a navíc nebyl poskytnut včas. Na příklad v okrese Karlovy Vary byl některým statkům poskytnut pouze částečný úvěr přibližně 20% z nárokované částky, a to až 30. 12. 1992. Nesplnění příslibu vlády způsobilo vysokou platební neschopnost těchto podniků. V současné době nemají statky díky tomuto postupu finanční prostředky na nákup vstupů pro přípravu jarních prací. Vzhledem k této situaci byla v mnoha případech zdržena i privatizace těchto zemědělských podniků. Z výše uvedených důvodů podávám tuto interpelaci a požaduji, aby byl neprodleně poskytnut zbytek úvěru, za druhé v případě, že to není možné, odpovědět na otázku, kdy bude poskytnut zbytek úvěru, za třetí vysvětlení, jak hodlá vláda řešit vzniklou situaci. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vačkářovi. Prosím pana poslance Josefa Hájka. Jako další se připraví pan poslanec Sochor s podnětem na ministra obrany a ministra vnitra. Prosím pana poslance Josefa Hájka.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vystupuji v bodě "Interpelace, otázky a podněty: říkám to z toho důvodu, aby nenásledovala faktická poznámka, že interpelace má vypadat jinak. Právě jsem se snažil část svých otázek zkonzultovat s odcházejícím panem místopředsedou Kočárníkem. Tedy v jeho nepřítomnosti bych přednesl některé otázky, položil některé dotazy, které vycházejí z předběžné zprávy o rozpočtovém hospodaření za rok 1992. Myslím, že serioznější bude hlubší analýzu, hlubší rozbory a závažnější výroky o tom, jaké toto rozpočtové období bylo, ponechat až na projednávání státního závěrečného účtu. V každém případě však označování rozpočtového výsledku za rok 1992 slovy "nekonečně výborné výsledky" považuji za nadnesené. Chtěl bych říci, že to chápu, že to nejsou výsledky konečné, čili "ne konečné".

Proč to říkám? Říkám to z toho důvodu, že například z operativního hlášení České národní banky o pokladním plnění státního rozpočtu k 20. 1. 1993, které de facto rekapituluje již část třináctého období, čili dodatkového období, z tohoto hlášení je zřejmé, že schodek rozpočtu České republiky namísto uváděné dnes 1,02 mld. by měl být již dnes zhruba o 625 mil. vyšší.

Jsou tady i - řekl bych - zkušenosti z výslednosti tohoto dodatkového období z minulých let, které svědčí o tom, že je možné očekávat souhrnný dopad, negativní dopad do státního závěrečného účtu a do celkového schodku ve výši další 1 mld. korun.

Nechci ale rozebírat jednotlivé příjmy a výdaje a tuto diskusi bych ponechal skutečně až na hodnocení státního závěrečného účtu. Dovolte mi však dvě zásadní konstatace.

Jedna spočívá v tom, že se málo ví a málo říká, že k 31. 12. jsme kromě oficiálních a námi schválených dluhopisů byli krátkodobě financováni formou tzv. pokladních poukázek, což jsou krátkodobé úvěry státního rozpočtu u bankovního systému ve výši 5 mld. korun. T. j. stav k 31. 12. A dále ještě tu konstanci: všichni jsme tady prováděli v závěru minulého roku rozpočtovou změnu, změnu rozpočtového zákona, kde jsme změnou zákona snížili dotaci do rozpočtu měst a obcí ve výši 6 mld. korun. Byli jsme ubezpečováni, že obdobná tvrdost bude použita i v rámci rozpočtových opatření ve směru k ústředně řízeným orgánům. Podíváme-li se na absolutní příjmy a výdaje, oscilují - řekl bych - na úrovni schválené

rozpočtové změny. Jinými slovy konstatuji, že veškerá tvrdost rozpočtového omezení ve výši 6 mld. korun byla promítnuta pouze do rozpočtu okresních úřadů a obcí.

Mám tento dotaz na ministra financí: Jakým způsobem byla provedena rozpočtová inventura mezi ministerstvem financí a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jestliže se dnes publikují dnes běžné názory, že Všeobecná zdravotní pojišťovna ještě v dubnu bude splácet své závazky jednotlivým zdravotním zařízením za rok 1992. Myslím, že toto svědčí nejenom o faktickém zdravotnickém nezvládnutí procesu přechodu našeho zdravotnictví na pojišťovací fond, ale svědčí to i o nezvládnutí rozpočtovém.

Druhá otázka, kterou mám na pana místopředsedu Kočárníka: Jakým způsobem a v jakém čase a kdo bude schvalovat státní závěrečný účet federace a rozdělení rozpočtových závazků a pohledávek, aktiv a pasiv z tohoto hodnocení vyplývajících?

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Hájkovi a prosím pana poslance Sochora. S další interpelací na ministra zdravotnictví se hlásí pan poslanec Seifer.

Poslanec Vítězslav Sochor: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Chtěl vznést podnět, ne interpelaci, ovšem k ministrům, kteří tady nejsou. Čili to stahuji. Dám to písemně formou interpelace, protože jsem předpokládal, že na základě jejich vyjádření k podnětům, bychom mohli přijmout účelné usnesení, které by mohlo ušetřit spoustu peněz. Jelikož tady ministři nejsou, stahuji a dám písemně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci a prosím pana poslance Seifera. Jako další se připraví paní poslankyně Nováková, jejíž přihláška je poslední.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolím si vystoupit s interpelací společně s panem poslancem Haringerem za poslanecký klub KDS. Je to interpelace na pana ministra zdravotnictví Loma.

Vážený pane ministře, obracím se na vás formou interpelace s dotazem, který přesahuje pouhou zvídavost jedince. Pokud bych chtěl ukojit pouze vlastní potřebu informace, nedovolil bych si obtěžovat vládu a sehnal bych si ji sám. Dokonce bych se rozpakoval podobný dotaz vládě předložit, kdybych neměl možnost si potřebné informace zjistit sám, protože bych nemohl upozornit na případné chyby nebo omyly.

Smyslem interpelace je, aby se vláda celým problémem musela zabývat a aby všichni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dostali potřebné informace na stůl. Jde o to, aby poslanci při náročném rozhodování o důležitých otázkách dalšího vývoje našeho státu museli brát v potaz i faktickou realitu, kterou - jak se obávám - všichni podceňujeme.

Žádám vás proto, pane ministře, a vaším prostřednictvím vládu o sdělení základních údajů o zdravotním stavu populace České republiky v loňském roce. Zejména jde o

- počet žen léčících se na neplodnost v loňském roce (na 1000 žen);

- počet registrovaných samovolných potratů (na 1000 těhotenství);

- počet rizikových těhotenství (na 1000 těhotných);

- počet narozených mrtvých dětí (na 1000 porodů);

- počet úmrtí dětí do věku jednoho resp. tří let (na 1000 dětí);

- počet dětí, u kterých se ukázala evidentní vada po narození (na 1000 dětí);

- počet dětí, u kterých se vada zjistila ve třech letech (na 1000 dětí);

- počet dětí do 15 let, které musí navštěvovat zvláštní školy nebo speciální školy pro postiženou mládež (na 1000 dětí);

- počet dětí do 15 let léčených na alergie (na 1000 dětí);

- počet dětí do 15 let léčených na astma (na 1000 dětí);

- počet úmrtí na zhoubné nádory (na 1000 lidí);

- počet úmrtí dětí do 15 let na zhoubné nádory (na 1000 dětí);

- počet lidí a dětí léčených na zhoubné nádory;

- počet úmrtí na civilizační choroby;

- a samozřejmě střední věk mužů a žen, tzn. věk, kterého se dožijí.

Protože absolutní čísla za jediný rok nevyjadřují vývoj, žádám ve všech bodech srovnání s obdobím před 30 lety, nejlépe s rokem 1962, a současně srovnání s vývojem a situací ve vyspělých sousedních zemích, kde jsou srovnatelné klimatické podmínky, tzn. v Rakousku a ve Spolkové republice Německo bez bývalé NDR. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Seiferovi, prosím paní poslankyni Novákovou. Připraví se paní poslankyně Stiborová.

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové. Obracím se s dotazem na pana ministra práce a sociálních věcí Vodičku a pana ministra financí Kočárníka. Ptám se, zda dojde ke změně současného systému čerpání prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, který činí pouze 25% z celkových výdajů na státní politiku zaměstnanosti oproti podstatně lepším možnostem v minulém roce, eventuelně zda jsou v tomto smyslu připravována jiná opatření. Na mnoha úřadech práce se jedná o praktické zastavení aktivní politiky zaměstnanosti, protože čerpání v prvním čtvrtletí 1993 je už smluvně vyčerpáno, ba někdy i přečerpáno dohodami uzavřenými v roce 1992. Vzhledem k tomu, že se podstatně snižuje částka na činnost proti nezaměstnanosti, tj. zřizováním veřejně prospěšných prací, společensky účelných pracovních míst, hrazení nástupní praxe nezaměstnatelným absolventům škol, příspěvek na chráněné dílny pro osoby se změněnou pracovní schopností atd., zvýší se nepochybně i z těchto důvodů nezaměstnanost. Bohužel toto opatření pocítí i podnikatelé, se kterými úřady práce začaly dobře spolupracovat a efektivně jim pomáhat. Jestliže podnikatelé přispívají ze svého sociálního zabezpečení 4%, domnívám se, že je to vůči nim i z tohoto důvodu značně nespravedlivé. V minulém roce uplatňováním aktivní politiky zaměstnanosti se podařilo zhruba 140 tisíc osob umístit na nová pracovní místa.

Ptám se tedy, protože mám vážné obavy z důsledků výše uvedených skutečností a obávám se, aby se úřady práce nestaly pouze místem poskytování podpory v nezaměstnanosti, tedy uchovávání pasivních pracovních sil.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Novákové a prosím paní poslankyni Stiborovou k řečništi. Připraví se pan poslanec Recman.

Poslankyně Marie Stiborová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Obracím se s interpelací na vládu České republiky v otázce vědní politiky. V současné době vzhledem ke snížení rozpočtu Akademie věd České republiky o 400 milionů korun, tak jak bylo schváleno v zákoně o státním rozpočtu, dochází ke zvláštní situaci v této instituci. Drastické snížení rozpočtu vede pochopitelně i k drastické redukci našeho badatelského výzkumu. Finance jsou však jedna záležitost. Druhá záležitost je, že v České republice chybí - podtrhuji - chybí vládní koncepce vědní politiky. V tomto směru poté dochází i k drastické i chaotické situaci v Akademii věd.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v celé záležitosti již dvakrát jednal a přijal již konkrétní usnesení. V tomto usnesení je mj. začleněn i požadavek, aby byla ihned ukončena likvidace pracovišť Akademie věd. Proces v Akademii však ke zděšení pracovníků pokračuje dále.

Interpeluji vládu s tím, aby předložila co nejdříve koncepci vědní politiky. Věřím, že by to mohlo napomoci v situaci k aktivnímu řešení na vědecké frontě a zároveň by nedošlo k nevyužívání intelektuálního potenciálu občanů našeho státu. Doporučovala bych, aby moje interpelace byla vzata jako interpelace naléhavá a požadovala bych odpověď do deseti dnů. Děkuji Vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Stiborové, je zde procedurální návrh na zkrácení lhůty z 30 na 10 dnů a prohlášení interpelace za naléhavou. Faktická poznámka..

(Z pléna: Žádám o přezkoumání, zda je sněmovna usnášeníschopná.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyhovím této faktické připomínce. Prosím pány poslance a paní poslankyně, aby se z předsálí laskavě dostavili do sněmovny, bude se hlasovat.

Domnívám se, že v tomto momentě není třeba ověřovat počet. Dávám hlasovat o návrhu paní poslankyně Stiborové, aby její interpelace byla zvážena jako naléhavá s tím, že by byla zkrácena lhůta k odpovědi na 10 dnů.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 58.

Kdo je proti tomuto návrhu? 37.

Kdo se zdržel hlasování? 24.

Návrh nebyl přijat.

Prosím pana poslance Recmana, aby přistoupil k řečništi. Faktická poznámka z pléna.

(Z pléna: Já bych požádal o kontrolu hlasování.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Další faktickou připomínku má pan poslanec Body.

Poslanec Ladislav Body: Já se domnívám, že počet hlasů proti neodpovídá tomu nahlášenému výsledku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je zde námitka proti hlasování. Dám hlasovat znovu.

Ptám se, kdo je pro návrh paní poslankyně Stiborové, jak jsme o něm hlasovali minule, tedy na zkrácení lhůty z 30 na 10 dnů a prohlášení její interpelace za naléhavou, nechť zvedne ruku. 59.

Kdo je proti tomuto návrhu? 37.

Kdo se zdržel hlasování? 21.

Návrh byl přijat. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Jako další je přihlášen pan poslanec Recman, uděluji mu slovo. - Ještě jedna faktická poznámka.

Poslanec Oldřich Váca: Nyní žádám o opakování hlasování já, toto hlasování neodpovídá skutečnosti.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím o klid. Je zde další faktická poznámka, připomínka s návrhem na nové hlasování. Prosil bych ověřovatele Poslanecké sněmovny, aby se ujali své funkce. - Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Frommera.

Poslanec Alfred Frommer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, myslím, že jednáme o záležitosti nejvyšší důležitosti, o Akademii věd. Dovoluji si tvrdit z tohoto místa, že jakékoli zpochybňování principu tohoto jednání o Akademii věd je nedůstojné tohoto senátu. Ve výboru pro vzdělání - a jak celý ten dlouhý název je - jsme o této věci velmi důležitě a zásadně jednali a výbor se tím zabývá. Prosím, abyste tuto okolnost vzali v úvahu, protože jestliže připustíme nějakým způsobem likvidování vzdělání, .... (Místopředseda Tollner: Pane poslanče, prosím o faktickou poznámku.).... nedělejme tedy z této záležitosti komedii.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Nicméně byl tu návrh na nové hlasování. Prosím ověřovatele Poslanecké sněmovny, které budu číst podle seznamu: Pan poslanec Effenberger - není přítomen, pan poslanec Alfred Frommer - je přítomen, paní poslankyně Hubová - není přítomna, pan poslanec Kolář - není přítomen, paní poslankyně Matoušková - není přítomna, pan poslanec Motyčka - není přítomen, pan poslanec Rymeš - je přítomen, pan poslanec Tomáš Svoboda - není přítomen, pan poslanec Oldřich Vrcha - je přítomen a pan poslanec Eduard Zeman - je přítomen.

Prosil bych přítomné pány poslance ověřovatele, aby se ujali své funkce, budeme hlasovat a přepočítávat. - S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, chtěl bych na vás apelovat v jedné věci, abychom z tohoto hlasování neučinili šňůru neustálých zpochybňování výsledků hlasování. Podívejte se - teď do sněmovny přišli další kolegové a v podstatě tu je neustálý pohyb, který je spíše ve prospěch těch, kteří byli názoru opačného.

Chtěl bych říci, že jednací řád praví..... "jsou-li pochybnosti o výsledku hlasování". Podle mého názoru pochybnosti musí mít sněmovna, protože jinak se stane, že kterýkoliv poslanec bude žádat nové a nové přepočítávání. To bychom tu byli do večera a pořád bychom přepočítávali.

Berme tedy výsledek, který tady byl, jako spravedlivý a reálný a nehlasujme znovu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, já nemohu přistoupit na váš návrh a na váš výklad jednacího řádu.

Budeme tedy znovu hlasovat s tím, že ověřovatelé přepočítávají výsledky.

Ptám se tedy ještě jednou a naposledy, kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Stiborové, aby její interpelace byla prohlášena za naléhavou a byla zkrácena lhůta ze 30 na 10 dnů, nechť zvedne ruku 67.

Kdo je proti tomuto návrhu? 48.

Kdo se zdržel hlasování? 30.

Konstatuji s konečnou platností, že tento návrh nebyl přijat.

Prosím jako dalšího pana poslance Recmana. - Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Vrcha.

Poslanec Oldřich Vrcha: Pane předsedající, dámy a pánové, prosím, aby se zjistil stav ve sněmovně, protože někteří poslanci hlasovali proti i se zdržovali, tedy dvakrát.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Další faktická poznámka pan poslanec Ullmann

Poslanec Josef Ullmann: Dámy a pánové, pro mne je nepřijatelná terminologie "někteří", prosím, ať se řekne kteří a které jmenovitě. Takto je to nařčení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S další faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Frommer.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, opravdu tato tahanice je naprosto zbytečná, protože teď jsme si po konzultaci s panem doktorem Kozlem uvědomili, že 2. února se celá záležitost projednává ve výboru pro vzdělání a kulturu a já vám doporučuji, abychom tuto nechutnou tahanici skončili, akceptovali výsledek hlasování a pokračovali ve své práci. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já vřele děkuji panu poslanci Frommerovi za jeho faktickou připomínku, která byla skutečně faktická a prosím pana poslance Recmana, aby vznesl svůj podnět na předsedu vlády České republiky. - Prosím o klid ve sněmovně.

Poslanec Svatomír Recman: Vážený pane předsedající, přítomní členové vlády, vážená sněmovno, obracím se s podnětem na předsedu vlády ČR z důvodu, že se uvedená problematika dotýká koordinace činnosti více resortů vlády ČR, a to minimálně ministerstva zahraničí, ministerstva financí, Celní správy, ministerstva dopravy, ministerstva vnitra a dalších státních orgánů a institucí.

Podnět se týká zajištění celního dohledu na kontrolních celních stanovištích ČR se SR v moravskoslovenském pomezí. Konkrétní fakta jsou ze stanoviště ze severní Moravy z Mostu u Jablůnkova a na Bumbálce, i když jsem si vědom, že tato situace je i na jiných přechodech a má tedy globální charakter.

Jsem si vědom, v jakém spěchu a za jakých podmínek došlo k rozdělení našeho společného státu na dva mezinárodní subjekty vytvořením společných hranic a následným řešením této zcela nové situace dohodami a smlouvami mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Chtěl bych říci, že na rozdíl od legislativního procesu, který se v podstatě podařilo zabezpečit do konce roku 1992 v obou národních parlamentech a vládách, je situace na konkrétních stanovištích podstatně horší a nedostatečně zabezpečená i na počátku letošního roku.

Mám podnět na předsedu vlády, který se týká způsobu řešení této nepříznivé situace výkonnou mocí České republiky:

1. Jde o otázku stanovení celního prostoru a jeho označení v místech přechodu česko-slovenských hranic.

2. Otázka snížení rychlosti před vjezdem do celního prostoru.

3. Vyhlášení přechodových stanic v železniční dopravě a úpravy grafikonu.

4. Přednostní zabezpečení telefonického a telekomunikačního spojení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Recmanovi a dávám slovo panu poslanci Raškovi.

Poslanec Miroslav Raška: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jménem poslanců Jaroslava Vlčka, Pavla Seifera a svým podávám interpelaci na předsedu vlády České republiky pana Václava Klause ve věci veřejné informovanosti o energetické koncepci České republiky a s tím související otázky dostavby jaderné elektrárny Temelín.

Proces výstavby jaderné elektrárny Temelín, který byl sporný již od začátku, vystupuje nyní do popředí především prostřednictvím kusých informací ve sdělovacích prostředcích o jednání ekonomických ministrů vlády České republiky či aktivitách ekologických iniciativ. Vcelku zaužívanými slovy jsou severočeská hnědouhelná lobby Westinghouse, ČEZ a podobně. Hovoří o tom více či méně zasvěceně kde kdo. Sdělovací zdroje informací mají však společného jednoho jmenovatele, a to je účelovost. Jsem přesvědčen, že tato závažná otázka má hlavně tyto dva momenty. Vyřešení energetické koncepce České republiky a její veřejné projednání parlamentem. K potřebným rozhodnutím je nutné znát odpovědi na tyto otázky:

1. Způsob financování energetické koncepce s a bez jaderné elektrárny Temelín.

2. Vyčerpávající ekonomický rozklad nákladů na výrobu jednotky elektrické energie z jaderné elektrárny a v odsířené klasické uhelné elektrárně s přihlédnutím k dalším nákladům, to jest výstavba a případná likvidace po dožití jednoho nebo druhého zdroje, uložení a likvidace odpadu, dopadu na životní prostředí, restrukturalizace výroby ČEZ.

3. Vyhodnocení společenských rizik spojených s únikem radioaktivních látek, havárií nebo poruch na jaderné elektrárně.

4. Jmenovitě, které stávající zdroje budou napojením na elektrárnu Temelín vyřazeny, modernizovány či ponechány v provozu v závislosti na předložené a podložené prognóze elektrické energie a tepelné energie do roku 2010.

5. Vývoj dovozu a vývozu elektrické energie do roku 2010 s přihlédnutím samozřejmě k jeho utlumování: tedy vývozu elektrické energie.

6. Jak rozhodnutí o výstavbě elektrárny Temelín ovlivní privatizaci Českých energetických závodů.

Jsem přesvědčen, že přenesení otázky dostavby jaderné elektrárny Temelín na parlamentní půdu umožní za předpokladu objektivních podkladů vyřešit traumatický bod v životě naší společnosti. Domnívám se, že věc jaderné elektrárny Temelín je věcí občanů celé České republiky. Řešení této otázky bez zásadního rozhodnutí Parlamentu České republiky pouze vládou považuji za nesprávné.

Svoji interpelaci považuji za naléhavou a žádám o posouzení této naléhavosti sněmovnou. Doporučuji zkrátit dobu pro projednání na 10 dnů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP