Úterý 29. září 1992

3. den - úterý 29. 9. 1992

Přítomno:135 poslanců Sněmovny lidu
67 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
57 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci Sněmovny lidu:

J. Borák, I. Čarnogurský, A. Daniel, I. Daniš, I. Foltýn, S. Gawlik, R. Hofbauer, V. Klaus, J. Klimecký, L.M. Molnár, J. Moravčík, P. Pázmány, D. Slobodník, M. Šidík, V. Zeman

Sněmovny národů zvolení v České republice:

M. Hruška, P. Kučera, J. Máštalka, K. Novák, V. Peřich, J. Ruml, J. Vondruška, P. Šmíd

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

P. Baco, I. Bajnok, P. Bábi, M. Borguľa, Š. Bystrický, Š. Dolgoš, A. Dubček, M. Duray, J. Hajdák, I. Hamarčák, R. Kováč, A. Kráľ, M. Kučera, J. Minka, I. Mjartan, J. Repaský, E. Spišák, R. Zelenay

Schůze pokračuje: 10.38 hodin.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Dámy a páni, vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia! Dovoľte, aby som vás srdečne privítal na 3. pracovnom dni spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia.

Dovoľte, aby som zároveň privítal prítomného člena federálnej vlády, ako aj ostatných hostí nášho rokovania.

Dnes máme na programe, ako sme si schválili, len jeden bod rokovania, ktorým je vládny návrh ústavného zákona o spôsobe zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý ste dostali ako tlač číslo 72.

Bod programu 10: Vládní návrh ústavního zákona o způsobu zániku České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 72) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 99)

Návrh ústavného zákona predložila federálna vláda. Vidím, že pán poslanec Masopust sa hlási s faktickou poznámkou.

Poslanec SN Z. Masopust: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chystáme se projednávat neobyčejně významný návrh, jeden z nejvýznamnějších v dějinách tohoto státu.

Myslím, že bychom všichni potřebovali při jeho projednávání osvícení, byť by to bylo jen osvícení reflektory potřebnými k televiznímu přenosu. Proto si dovoluji navrhnout, aby příslušní činitelé Federálního shromáždění požádali Československou televizi o přímý přenos z tohoto jednání. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Pán poslanec Masopust, rozumiem tomu tak, že je to váš procedurálny návrh, o ktorom snemovne rozhodnú bez rozpravy hlasovaním. Prosím, technická poznámka...

Poslanec SN V. Čech: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, naváži na myšlenku mého kolegy profesora Masopusta. 16. září se v obci Hasina na Nymbursku upálil pan Josef Hasman. Každá oběť, a to víme z historie, v tomto smyslu, v zájmu našeho státu je v jistém smyslu tragédií i mementem. Přimlouvám se za to, abychom ve jménu této oběti se vší odpovědností, nejen jako poslanci, ale i jako lidé, jednali.

Dávám tedy návrh, abychom tuto oběť uctili minutou ticha.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay:

Súhlasím. O tomto návrhu nemusíme hlasovať. Doporučujem snemovniam, aby sme uctili pamiatku obete minútou ticha. (Poslanci povstávajú.)

Prosím kolegyne a kolegov, aby sa posadili. S technickou poznámkou sa hlási poslanec Malíř.

Poslanec SN D. Malíř: Pane předsedo, pane předsedající, vzhledem k tomu, jaké se dnes píše datum - a víme, že toto datum bylo pro Československou republiku tragickým dnem - myslím si, že projednávat tak závažnou otázku, jako je návrh zákona o způsobu rozdělení federace, právě v tento den pokládám za pouhou provokaci a žádám, aby tento bod byl přeložen na jiný termín.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Pán kolega, prosím, aby ste navrhli presný termín a presné miesto a odovzdali mi návrh písomne, aby som ho mohol odcitovať. Teraz o tom budeme hlasovať procedurálne, bez rozpravy. S technickou poznámkou sa hlási poslanec Borovička.

Poslanec SL M. Borovička: Toto byl návrh, o kterém se už jednou hlasovalo.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Pán poslanec, každý má právo podať procedurálny návrh s presným stanovením, na ktorý deň, a potom o ňom budeme hlasovať.

Teraz budeme hlasovať o návrhu pána kolegu Masopusta o tom, aby sa v prípade kladného uznesenia snemovní funkcionári FZ obrátili na vedenie televízie, aby zabezpečila priamy prenos z tohto zasadnutia.

Reprodukoval som to správne, pán poslanec? Poslanec SN Z. Masopust: Ano.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Ďakujem. Budeme teda o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 10.44

(SN 62, SL 87)

Kto je proti?

(SN 1, SL 5)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 47, SL 19)

Konštatujem, že zo 116 prítomných poslancov v Snemovni národov hlasovalo šesťdesiatdva za, jeden proti, štyridsaťsedem sa hlasovania zdržalo a osem ignorovalo, zo 115 prítomných poslancov v Snemovni ľudu hlasovalo osemdesiatsedem za, päť proti, devätnásť sa zdržalo a štyria ignorovali.

Návrh schválili obidve snemovne, funkcionári to berú na vedomie a náležitým spôsobom požiadajú u vedenia Československej televízie.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 57, SL č. 83, SN č. 77)

Teraz čakám na druhý procedurálny návrh. Prosím vás, kolega Malíř, aby ste ho ihneď predložili, lebo inak už začneme rokovanie a prerušiť rokovanie v polovici by nemalo význam. Prosím, aby ste návrh odovzdali, alebo ešte skonkretizovali ústne, nakedy žiadate preradenie.

Poslanec SN D. Malíř: Písemný návrh bude předložen za chvíli, ale ústně navrhuji zítřek v deset hodin.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: A dnes navrhujete aký program?

Poslanec SN D. Malíř: Myslím, že na programu se můžeme dohodnout společně.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: To nejde. Prosím o presný návrh.

Poslanec SN D. Malíř: Navrhuji projednávání návrhu kompetenčního zákona.

Poslanec SN M. Gaĺa: Mám faktickú poznámku. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci! Dovoľte mi znova predložiť tento doplňujúci návrh:

Žiadam, aby do programu 4. spoločnej schôdze snemovní Federálneho zhromaždenia k bodu 8, vládny návrh ústavného zákona o spôsobe zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, bol zaradený bod 8a), ktorým by na základe § 28 ods. 1 a 2 zákona o Rokovacom poriadku FZ bola prerokovaná možnosť tajného hlasovania o tomto pre naše národy prelomovom návrhu ústavného zákona.

Text som odovzdal vo štvrtok.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Pán kolega, celkom s vami súhlasím, ale dohodli sme sa o hlasovaní na štvrtok, ak to vyjde. Keby ste s tým súhlasili, bolo by dobré, keby sme o tom hlasovali pred normálnym hlasovaním, keby to bol procedurálny návrh. Môžeme to zaradiť na štvrtok.

Poslanec SN M. Gaĺa: Odhlasujme to teraz.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: S technickou poznámkou sa hlási pán poslanec Ransdorf a pán poslanec Stome. Prosil by som ale písomné návrhy týchto pozmeňovacích návrhov.

Poslanec SN M. Ransdorf: V případě, že by se hlasovalo o věci dnes, o tak životně důležitém zákonu, navrhuji hlasování podle jmen. (Potlesk.)

Poslanec SN K. Stome: Vážení přítomní, chci upozornit, že návrh pana kolegy Malíře s předcházejícím návrhem - požádání vedením sněmovny televizi, spolu souvisí. Jestliže jsme odhlasovali, že podle předpokládaného programu má snímat dnes televize, tak pokud by se to odkládalo, pak první hlasování má zcela jiný smysl.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Rozumiem tomu tak, že vysielanie televízie navrhoval pán poslanec Masopust k tomuto zákonu. Keby sme posunuli tento zákon, potom v tomto smere budeme informovať vedenie televízie.

Teraz budeme hlasovať o tom, či má byť tajné hlasovanie.

Ide o návrh pána poslanca Malířa, aby sa vymenili body z dnešného na zajtrajší deň a aby sa veľký a malý kompetenčný zákon prerokoval dnes.

Budeme hlasovať.

Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 10.49

(SN 33, SL 41)

Kto je proti?

(SN 44, SL 49)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 37, SL 23)

Konštatujem, že zo 121 prítomných poslancov v Snemovni národov hlasovalo tridsaťtri za, štyridsaťštyri proti, tridsaťsedem sa hlasovnia zdržalo, sedem ignorovalo a zo 116 poslancov v Snemovni ľudu hlasovalo štyridsaťjeden za, štyridsaťdeväť proti, dvadsaťtri sa zdržalo hlasovania a traja ignorovali.

Tento návrh nebol schválený ani v jednej snemovni.

Poslanec SN S. Hošek: Doplnil bych ten návrh. Pokud se bude tajně hlasovat, tak se nesmějí odevzdávat prázdné obálky.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Pán kolega, takto to nie je nikde v Rokovacom poriadku špecifikované. Poslanci majú právo odovzdávať obálky prázdne aj plné, majú právo škrtať, dokonca majú právo zmýliť sa. Tento váš návrh nemôžem vziať ani ako procedurálny.

Budeme hlasovať o tom, čo tu bolo navrhnuté, aby sa doplnil nový bod 8 a) o tajnom hlasovaní. Počuli ste návrh. Prosím, kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 10.50

(SN 18, SL 32)

Kto je proti?

(SN 73, SL 62)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 25, SL 21)

Ďakujem. Konštatujem, že zo 121 prítomných v Snemovni národov je osmnásť za, sedemdesiattri proti, dvadsaťpäť sa zdržalo, päť ignorovalo. Zo 120 prítomných v Snemovni ľudu tridsaťdva za, šesťdesiatdva proti, dvadsaťjeden sa zdržalo, päť ignorovalo. Návrh nebol schválený ani v jednej snemovni.

Pýtam sa kolegu, ktorý navrhoval hlasovanie podľa mien, v súvislosti s týmto návrhom, či tento návrh sťahuje. (Poslanec SN M. Ransdorf: Ne.) Pán kolega Ransdorf trvá na tom, aby sa uskutočnilo hlasovanie podľa mien. Budeme o tom hlasovať.

Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 10.51

(SN 42, SL 52)

Kto je proti?

(SN 25, SL 12)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 53, SL 53)

Ďakujem. Konštatujem, že zo 123 prítomných v Snemovni národov je štyridsaťdva za, dvadsaťpäť proti, päťdesiattri sa zdržalo, traja ignorovali. Zo 120 prítomných v Snemovni ľudu päťdesiatdva za, dvanásť proti, päťdesiattri sa zdržalo, dvaja ignorovali. Návrh nebol prijatý ani v jednej snemovni a bol zamietnutý.

Teraz dovoľte, aby som udelil slovo podpredsedovi vlády akademikovi Milanovi Čičovi, ktorý odôvodní návrh ústavného zákona, ako ho predložila federálna vláda a ktorý máte v tlači číslo 99. Prosím, pán podpredseda, máte slovo.

Místopředseda vlády ČSFR M. Čič: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia! Ja sa v plnom rozsahu pripájam k slovám pána poslanca Masopusta, že ide o mimoriadne závažný návrh ústavného zákona a keď povoláva aj určité sily, ktoré by nám mali osvietiť rozum, tak aj k tomu sa pripájam. Skutočne ide o mimoriadne vážnu dobu a situáciu, v ktorej sa nachádzame, a návrh ústavného zákona, ktorý vláda predložila, nie je možné od tejto reality chápať oddelene.

Vláda s plnou vážnosťou predstupuje pred zákonodarný zbor, vedomá si určitých úskalí, ktoré v tomto návrhu ústavného zákona sú. Vláda je pripravená o týchto otázkach aj diskutovať a určite - teraz poviem svoj názor - v určitých bodoch hľadať aj kompromisné riešenie, z jednoduchého dôvodu, a to z toho, že nám - myslím - všetkým spoločne ide o to, aby bol prijatý zákon, ktorý bude riešiť tieto vážne problémy skutočne na úrovni potrieb, demokratickým ústavným spôobom. Toľko na úvod.

Návrh ústavného zákona o spôsobe zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je stručný.

Vláda navrhuje, aby okrem referenda, ktoré je upravené v ústavnom zákone a je súčasťou platného právneho poriadku, bolo možné uplatniť pre zánik ČSFR ďalšie tri spôsoby. Z textu návrhu ústavného zákona je zjavné, že § 1 vypočítava štyri spôsoby zániku federácie, pričom uplatnenie ktoréhokoľvek znamená legálny, ústavný a demokratický zánik federácie.

Prvý z uvedených spôsobov je deklarácia

Federálneho zhromaždenia, ktorá by mala byť prijatá alebo schválená ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia ČSFR. Navrhnutý spôsob zániku federácie pod písm. a) § 1 vychádza z definície postavenia a právomocí Federálneho zhromaždenia a jeho snemovní v článkoch 29, 30 a 31 ústavného zákona o československej federácii.

Na prvý pohľad sa javí celkom evidentný tento postup zániku federácie ako postup zhora. Niektorí to nazvali aj pri rokovaniach v jednotlivých výboroch, že ide o samolikvidáciu federácie a všetkých jej orgánov. Je ale potrebné poznamenať, že deklaráciu Federálneho zhromaždenia o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je možné prijať aj na základe iniciatívy národných rád, ktorá je založená článkom 45 ústavného zákona o československej federácii. Teoreticky tento spôsob zániku federácie na jednej strane rešpektuje suverenitu federácie, na druhej strane nedostatočne podporne aplikuje aj suverenitu republík.

Ďalšie spôsoby zániku federácie, uvedené v § 1 návrhu ústavného zákona - to je dohoda ČNR a SNR, referendum, vyhlásené na základe ústavného zákona FZ ČSFR a navrhovaných ústavných zákonov ČNR a SNR a nakoniec vystúpenie Českej republiky alebo Slovenskej republiky inak ústavne prejavenou vôľou Českej národnej rady alebo Slovenskej národnej rady - sú podľa názoru vlády formami, ktoré výraznejšie a ďaleko viac rešpektujú práve princíp suverenity republík.

Dohodu národných rád návrh ústavného zákona predpokladá ako jednu z foriem zániku federácie. Tento spôsob vychádza zo suverenity republík v pravom slova zmysle. V tejto forme by sa naplnil obsah preambule k ústavnému zákonu o československej federácii. Vychádzame z toho, že preambula, okrem toho, že formuluje alebo deklaruje právo národa na sebaurčenie a deklaruje aj právo na vystúpenie z určitého zväzku, neupravuje - samozrejme - spôsob, akým má vystúpiť z tohto zväzku.

Dohoda národných rád predpokladá, že obe národné rady sa dohodnú na zániku federácie. Nejde teda o jednostranný akt jednej republiky, reprezentovanej národnou radou - českou alebo slovenskou.

Referendum ako prejav priamej demokracie je zakotvené v ústavnom zákone č. 327 z roku 1991 Zb., o referende. Návrh ústavného zákona o spôsobe zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky počíta pritom aj s možnosťou vyhlásiť referendum v príslušnej republike tiež na základe ústavného zákona ČNR alebo na základe ústavného zákona SNR.

Takto chápané referendum je vlastne už jednostranným aktom republiky. Prirodzene, záleží tiež na tom, aký bude podľa právnej úpravy referenda jeho vzťah či záväznosť pre zákonodarný orgán republiky. To je problém, ktorý návrh ústavného zákona o spôsobe zániku ČSFR nerieši a ani riešiť nemôže. Ponecháva ho súvisejúcemu ústavnému zákonodarstvu federácie a zákonodarstvu republík.

Posledný spôsob zániku federácie je v návrhu ústavného zákona vyjadrený dikciou - vystúpením Českej republiky alebo Slovenskej republiky, inak ústavne prejavenou vôľou Českej národnej rady alebo Slovenskej národnej rady. Nie je to teda vystúpenie po uskutočnenom referende, ale napríklad ústavným zákonom ČNR alebo SNR. Je to teda ústavný akt jednej republiky. Je možné spojiť ho aj s jeho aprobáciou občanmi príslušnej republiky vo forme, na ktorej sa uznesie národná rada.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci! Vláda tento návrh ústavného zákona predkladá s vedomím, že zánik Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a jeho vnímanie ostatnými subjektmi medzinárodného práva treba riešiť ako bezkonfliktný, pokojný - tak, aby nemuselo dôjsť k prípadnému riešeniu sporov o nástupnícke otázky v dôsledku jednostranných, ústavne nepredpokladaných krokov jednej alebo druhej republiky.

Ako zástupca predkladateľa prosím o posúdenie spoločenskej a politickej situácie, ktorá pretrváva v oblasti riešenia štátoprávnych otázok už dlhšiu dobu a formuje, alebo - lepšie povedané - deformuje aj vedomie našich občanov permanentným napätím medzi názormi tých alebo oných strán a hnutí. Je potrebné urobiť všetko pre to, aby návrh ústavného zákona o spôsoboch zániku reflektoval aj tieto skutočnosti, ktoré v spoločnosti sú. Všetci ich veľmi dobre poznáme. Niekedy sú úplne protikladné, niekedy sú váhavé, niekedy sú stále sa ešte formujúce, ale myslím, že tento proces kryštalizácie vzťahov predsa len dosiahol určitú úroveň, ktorú je možné kvalifikovať ako pozitívnu, pretože už nie sú také ostré otázky práve na problém, či zánik federácie alebo jej pretrvávanie ešte ďalej. Skôr sa začína pozornosť orientovať na otázky, ako do budúcnosti riešiť tento problém, respektíve, aký model vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou má budúcnosť pre oba naše národy a pre všetkých občanov Českej republiky i Slovenskej republiky.

Nepochybujem o tom, že je možné celú diskusiu zredukovať len na podporu jediného spôsobu zániku federácie, napríklad referenda, a odmietnuť ostatné. Prísne juristický prístup i argumentácia môžu vyznieť aj v tomto auditóriu presvedčivo a v prospech odmietnutia akéhokoľvek iného ústavného postupu.

Dovoľte mi vysloviť pochybnosť o tom, či sa tak dostatočne hodnotí spoločenská realita. Nie je možné potom vylúčiť ani ďalšie vyostrovanie konfliktných situácií a predlžovanie neúnosného a deštrukčného stavu československej spoločnosti.

Ústavnoprávne a politologické teórie by nemali odmietať variantné - podčiarkujem - ústavné riešenia. Nič neexistuje len samotné. Vždy je potrebné hľadať aj iné možnosti, ktoré by mohli prospieť veci.

Vláda predkladá na posúdenie a doporučenie snemovniam schváliť práve pluralitný ústavný model rozchodu dvoch republík zo zväzku federácie a súčasne vytvorenia predpokladov a vzťahov pre inú formu koexistencie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Prosím, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, o podporu tohto predloženého návrhu ústavného zákona. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády. V súlade s Rokovacím poriadkom bol tento návrh prikázaný všetkým výborom obidvoch snemovní, okrem výboru mandátového a imunitného a výboru iniciatívneho a petičného. Predsedovia Snemovne národov a Snemovne ľudu svojimi rozhodnutiami poverili zhrnutím výsledkov, prípravou stanoviska a návrhu uznesenia obidva výbory ústavnoprávne, ktoré predkladajú svojim snemovniam návrhy, obsiahnuté v tlači č. 99. Tieto návrhy najskôr odôvodní spravodajca Snemovne ľudu poslanec Lubomír Voleník a po ňom spravodajca Snemovne národov poslanec Ján Cuper.

Slovo má poslanec Voleník.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP