Úterý 22. prosince 1992

Začátek schůze České národní rady

22. prosince v 17.30 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, P. Tollner a 157 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážení hosté, zahajuji 17. schůzi ČNR a srdečně vás na ní vítám. Na této schůzi jsme si odsouhlasili návrh programu, prosím o připomínky k němu. Není-li tomu tak, nechám hlasovat o programu tak, jak jsme si ho navrhli.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 121.

Kdo je proti? Nikdo.

Budeme se řídit tímto programem. Podle prezenční listiny je přítomno - předpokládám - 142 poslanců, tak jak jsou zapsáni na prezenční listině 16. schůze. Poprosím Kancelář o zajištění podpisů s tím, že je tedy schopna se usnášet.

Prvním a jediným bodem je

I.

Návrh ústavně právního výboru ČNR na vydání ústavního zákona o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem Česká a Slovenské Federativní Republiky, sněmovní tisk 271 a 272

Návrh ústavně právního výboru ČNR přednese předseda ústavně právního výboru ČNR pan poslanec Miloslav Výborný a prosím ho o uvedení tohoto ústavního zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 271. Prosím.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na pořadu této schůze, jak bylo odhlasováno, je pouze projednání jediného zákona, nicméně zákona ústavního. Proto bych velice prosil, a tím začínám svoji řeč, kolegy, kteří se zdržují v budově, aby pokud možno usedli na svá místa, neboť všichni víme, že při hlasování bude zapotřebí k přijetí tohoto ústavního zákona 120 hlasů poslanců ČNR. Přitom podle přesvědčení navrhovatele, kterým je ústavně právní výbor, jedná se o ústavní zákon naprosto nezbytný. Nedovedeme si představit možnost, že by tento ústavní zákon nebyl přijat.

Dne 16. prosince letošního roku tato sněmovna přijala většinou 172 hlasů Ústavu České republiky a v této Ústavě je stanoven ústavní postup, kterým se jmenují soudci. V závěrečných a přechodných ustanoveních Ústavy ČR je pamatováno na vyřešení postavení těch soudců České republiky, kteří k 31.12. a k 1. lednu, tedy k nabytí účinnosti Ústavy, se stávají soudci podle Ústavy jmenovanými.

Nicméně na území České republiky, jak je vám známo, kromě soudců obecných soudů, tedy soudců republikových soudů, působili i soudci federální. Jimi byli a jsou jednak soudci Nejvyššího soudu ČSFR a jednak soudci všech vojenských soudů. Dne 17. prosince letošního roku, tedy den po přijetí české Ústavy Federální shromáždění ČSFR schválilo ústavní zákon o zániku funkce soudců a o ukončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem ČSFR. Z tohoto federálního ústavního zákona se podává, že uplynutím 31. prosince letošního roku ze zákona zaniknou všechny funkce soudců federálních soudů, ale také funkce vyšetřovatelů a prokurátorů Generální prokuratury ČSFR a vojenských prokuratur.

Za této situace je naprosto nezbytné, nemáme-li dospět do dne 1. ledna bez jediného vojenského prokurátora, bez jediného vojenského soudce, aby ČNR přijala ústavní zákon, který ústavně právní výbor navrhuje.

Děkuji za pozornost. Předpokládám, že nyní by mohl předsedající vyzvat ke slovu zpravodajku výboru a sděluji, že společnou zpravodajkou dvou výborů, které tento zákon projednávaly, byla určena paní poslankyně Anna Röschová.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Prosím tedy paní poslankyni Röschovou, aby se ujala zpravodajské zprávy.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte jenom několika málo slovy doplnit poměrně podrobnou předkladatelskou zprávu pana poslance Výborného.

Krom toho, co zde již bylo řečeno, bych ráda připomněla, že 15. prosince, den před přijetím Ústavy, jsme přijali tzv. recepční zákon, kterým se recipují všechny federální zákony, to je i zákon trestní, tak jak je. Tento trestní zákon předpokládá skutkové podstaty trestných činů vojenských; jsou jistě určité cauzy, které jsou v běhu a mohou nastat i po Novém roce. V případě nepřijetí tohoto zákona by na území České republiky nebyl jediný soudce, který by mohl tyto trestné činy soudit. To je snad na úvod vše.

Mou povinností jako zpravodaje je seznámit vás s tím, že tento ústavní zákon byl přikázán výboru ústavně právnímu a výboru pro právní ochranu a bezpečnost. Oba tyto výbory se sešly na společné schůzi a návrh zákona projednaly bez jediné připomínky tak, jak to máte na svých lavicích v tisku 272.

Doporučuji vám všem, abyste pro tento návrh ústavního zákona hlasovali.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji paní kolegyni Röschové. Otvírám rozpravu, do které se první přihlásil pan kolega Petržílek.

Poslanec Pavel Petržílek: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést malý pozměňovací návrh snad i formulačního charakteru. Domnívám se, že je dosti důležitý pro další výklad tohoto ústavního zákona.

Navrhuji, aby v článku 2, odst. 2 a v čl. 6, v odst. 2 se posední slovo první věty, která zní: "Soudci uvedení v odst. 1 se k výkonu funkce přidělují", a obdobně v čl. 6 "Prokurátoři a vyšetřovatelé prokuratury uvedení v odst. 1 se k výkonu funkce přidělují" - se slovo "přidělují" nahradilo "považují za přidělené". Celá věta by zněla:

"Soudci uvedení v odst. 1 se k výkonu funkce považují za přidělené."

Obdobně:

"Prokurátoři a vyšetřovatelé prokuratury uvedení v odst. 1 se k výkonu funkce považují za přidělené."

Tato formulace má podle mne takový význam, že jestliže by zůstal původní text, mohlo by to vést k výkladu, že soudci byli na příslušná místa přiděleni ústavním zákonem a jejich případné přeložení by si opět vyžadovalo ústavní zákon, což se mi nejeví příliš praktické. Děkuji za pochopení.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegovi Petržílkovi. Do rozpravy se dále přihlásil pan mpř. vlády J. Kalvoda. Připraví se pan poslanec Syka.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vláda bohužel vzhledem k rychlosti a podmínkám genese tohoto návrhu ústavně právního výboru nestačila projednat tento návrh jako sbor. Protože nebyly jiné technické možnosti jak zajistit usnesení vlády k ústavnímu zákonu jiným způsobem, do jisté míry riskuji a konstatuji, když ponechám stranou některé legislativní připomínky, které nepřednesu, že podle mého názoru je tento návrh v intencích vlády a že ho bude podporovat. Jako poslanec tak činím. To co zde říkám o kladném postoji k tomuto návrhu není nekonzultováno s dalšími členy vlády.

Doporučuji, aby tento návrh byl podpořen a přijat.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Prosím, aby se ujal slova pan kolega Syka. Připraví se kolega Payne.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, náš výbor se včera večer tímto tiskem též zabýval. Vzhledem k tomu, že tento návrh ústavně právního výboru má název O některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR, přijal výbor usnesení, že navrhuje doplnit čl. 8 v tomto předkládaném tisku, jenž mluví o problému státních federálních úředníků, kteří přejdou do státních úřadů ČR ve smyslu odstupného. Toto usnesení, které navrhuje tento článek 8 doplnit, si dovoluji předložit: Za článek 7 zařadit nový článek 8 s tímto textem:

"Nastoupí-li pracovníci státních orgánů ČSFR, rozpočtových a příspěvkových organizací napojených na státní rozpočet ČSFR a státních organizací v působnosti ČSFR zřízených zákonem, jimž skončí podle zvláštního předpisu pracovní poměr" - pozn. 1, kterou přečtu nakonec - "do pracovního poměru u některého ze státních orgánů rozpočtových a příspěvkových organizací napojených na státní rozpočet ČR, platí obdobně §5 zákona č. 195/1991 Sb. o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru." Článek 8 se přečísluje na článek 9.

Poznámka č. 1, o které jsem se zmínil, by měla tento text:

"Článek d) ústavního zákona č." - to se doplní "/1992 Sb. o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem ČSFR."

Náš výbor se domnívá, že i když tento předkládaný ústavní zákon mluví o problému vojenských soudců, prokurátorů a dalších těchto osob, přímo nesouvisí s tímto problémem, nicméně jeho název mluví o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem, tak z časového stresu, ve kterém se nacházíme, lze problém řešit tímto způsobem. Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana kolegu Payna, aby se ujal slova. Další přihlášky nemáme.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, páni ministři, přednesu návrh, který nebude přijat s vlídnou tváří, neboť všichni jsme unaveni a možná až vyčerpáni. Nicméně leží mi na mysli to, že jsme nezajistili kontinuitu ochrany ústavnosti v ČR k 1. 1. Chtěl bych připomenout, že naši občané díky tomu ztrácí jakoukoli ochranu z hlediska lidských práv, neboť otázka kontinuity členství v Radě Evropy není dosud zcela rozhodnuta. To by byla jedna z možností, jak by mohla být ochrana těchto práv zajištěna, neboť Rada Evropy má k tomu příslušný orgán.

Obdobně naše členství v OSN, kde také existuje orgán, který se těmito záležitostmi zabývá. Naše členství není také zcela kontinuálně zajištěno. Pokud nebude existovat ústavní soud, pak vlastně nejsou garantována žádná lidská práva v České republice po 1. lednu.

Mohl bych nyní přednést návrh zhruba deseti článků, které by se případně mohly stát součástí tohoto ústavního zákona, ale mám samozřejmě rozpaky nad tímto návrhem, protože pokud bych je přednesl a pokud by náhodou byly schváleny, mohly by vést k tomu, že bude ohroženo přijetí tohoto navrženého ústavního zákona, a to bych si věru nepřál.

Proto bych navrhoval, aby se nyní sešlo politické grémium, případně orgán jemu podobný, ve kterém by byly zastoupeny všechny politické kluby tohoto parlamentu. Zástupci těchto klubů by se pokusili poradit, zda by tady byl konsensus v nějaké podobě zřídit ústavní soud právě v tomto ústavním zákoně. Následně by potom bylo doporučeníhodné, aby se sešel některý z výborů, který se k tomu cítí kompetentní. Tam by případně mohl obdobný návrh vzniknout a následně by zde byl přednesen.

Znamenalo by to tedy přerušení projednávání tohoto bodu a zabezpečení schůzky politického grémia, případně zástupců klubů, kteří se vyznají v této problematice, následně jednání výborů. Ve večerních hodinách, kdy stejně bude pokračovat další schůze, by pokračovalo projednávání tohoto bodu případně se zařazením nového problému, který by tematicky spadal pod název tohoto návrhu ústavního zákona.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegu Paynovi. Technická pan kolega Hrazdíra.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych navázat na vystoupení pana poslance Payna s tím že bych chtěl upozornit na jednu věc. Jde o ústavní zákon, který projednaly pouze dva výbory. Navrhuji, aby ještě před ukončením rozpravy se mohly také sejít kluby a aby ještě potom popřípadě rozprava mohla pokračovat. Aby tedy nebyla ukončena. Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Nechal bych hlasovat o návrhu pana kolegy Payna.

Kdo souhlasí s návrhem kolegy Payna přerušit projednávání tohoto bodu k jednání politického grémia a následnému jednání výborů, ať zvedne ruku. 64.

Kdo je proti? 9.

Zdržel se hlasování. 71.

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo se dál hlásí do rozpravy? Kolega Hrazdíra s faktickou poznámkou.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Navrhoval jsem ještě přestávku na jednání klubů, což v tom, o čem se hlasovalo, řečeno nebylo. Je tedy třeba ještě hlasovat o přestávce na jednání klubů v délce 30 minut.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Pan kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokusil bych se návrh pana kolegy Payna a pana kolegy Hrazdíry poněkud modifikovat, aby přestávka na jednání klubů nebyla zbytečná a abychom měli naději, že dobrý úmysl se možná může povést. Domnívám se, že úmysl pana kolegy Payna dobrý je.

Doporučoval bych, kdybychom přerušili schůzi s tím, že nám bude dopřáno, abychom během velmi krátké doby dostali návrh, který hodlá pan kolega Payne předložit, abychom o tomto textu mohli v klubech jednat. Za předpokladu, že po konání schůzky klubů politické grémium konstatuje, že na tento návrh je jednotný názor nebo převažující názor, který zaručuje ústavní většinu, pak by se dalo procedurálně zde hlasovat, aby tento návrh byl akceptován jako pozměňovací, otevřena znovu rozprava a pak by byla naděje, že projde nejen ústavní zákon, který je navržen, ale i s doplněním, které je velmi potřebné a rozumné. Domnívám se, že by bylo vhodné, abychom projevili všichni dobrou vůli pro dobrou věc.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: S termínem navrženým kolegou Hrazdírou souhlasíte, pane kolego?

Poslanec Jozef Wagner: Domnívám se, že není důležité, s čím souhlasím, ale co je v technických možnostech.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Nechávám hlasovat o procedurálním návrhu kolegy Hrazdíry.

Kdo souhlasí s přerušením projednávání tohoto bodu na 30 minut k možnosti jednání klubů, ať zvedne ruku. Většina.

Vážené kolegyně, doufám, že souhlasíte s tím, že je to jasná většina. Přerušuji tedy schůzi. V 18.00 hod. začíná jednání předsednictva, proto mi dovolte vyhlásit přestávku na 65 minut s tím, že jednání bude pokračovat v 19.00 hodin. Děkuji.

/Přerušení schůze./

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zahájil přerušenou schůzi. Opakuji, že jsme přerušili bod a nebyla ukončena rozprava. Přesto mi dovolte, abych předal slovo kolegu Wagnerovi, který se na mě obrátil s prosbou přednést technickou poznámku. Udílím mu tedy slovo. Prosím.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, my jsme se v té delší přestávce pokusili hledat pozitivní řešení návrhu pana kolegy Payna. Zjistili jsme, že by to bylo velmi obtížné a že by se ohrozilo i možná schválení toho, co je předloženo. Přišli jsme na takovouto variantu možného postupu: Pokud by se z každého klubu našel jeden, který by byl ochoten o svátcích obětovat doufejme jen jeden den, aby se připravil návrh ústavního zákona o ústavním soudu v podobě, na jaké se poslanecká skupina dohodne. První den po svátcích by tento návrh byl předložen předsednictvu, požádáme o zkrácení lhůty na jeden den a ve středu by bylo možné ho projednat. Byla by to varianta bezpečnější než dnes riskovat, že zde budeme do rána a přesto nic neschválíme. Požádal bych neformálně bez hlasování kluby, aby našly dobrovolníky, kteří budou ochotni - nejméně jeden z každého klubu. Až budou tito lidé známi, dohodnou se na vhodném termínu, kdy by se sešli.

Hovořil jsem o tomto návrhu s předsedou Nejvyššího soudu a mluvil jsem o tomto návrhu s místopředsedou vlády. Oba projevili ochotu na práci této skupiny se účastnit. Domnívám se, že bychom se mohli konsensuálně bez hlasování na tomto postupu dohodnout jako na pokusu, který vyjde či nevyjde podle toho, jakého konsensu se dosáhne ve skupině, která by měla chuť návrh ústavního zákona předložit.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji kolegu Wagnerovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Paní kolegyně Stiborová.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřila po schůzi klubu k tomuto návrhu ústavního zákona.

Lze říci, že tento ústavní zákon můžeme rozdělit asi do dvou částí. Jedna věc je vlastně převedení soudců Nejvyššího soudu ČSFR do Nejvyššího soudu ČR, totéž se týká prokuratury. Druhá oblast je oblast, která je v současné době nepokryta, a to je převedení vojenských soudců a prokurátorů. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne i do konce tohoto roku a od nového roku při platnosti ústavy existuje Nejvyšší soud ČR a existuje prokuratura České republiky, je jasné, že otázky převedení soudců z federální úrovně na českou vlastně nejsou potřeba, protože máme institucionálně založen Nejvyšší soud ČR a prokuraturu ČR. Jde-li o soudce Nejvyššího soudu ČSFR a generální prokuraturu, respektive prokurátory, je možné začlenit je do těchto institucí normální zákonnou cestou. Pokud se týká otázky vojenských soudů a prokuratur, je nasnadě, aby takovýto ústavní zákon předložen byl.

Doporučuji tedy následující pozměňovací návrhy:

Problematiky Nejvyššího soudu ČR a ČSFR se týká především čl. 1. Tento článek není potřeba, aby v ústavním zákonu zakotven byl. Doporučuji tedy vypustit čl. 1. Ostatní články přečíslovat.

Další pozměňovací návrh se týká čl. 3, který vyplývá z vypuštění čl. 1. Doporučuji v čl. 3 - za slovy "soudci Nejvyššího soudu ČSFR a vojenských soudů" vypustit "Nejvyššího soudu ČSFR a". Čl. 3 bude znít: "Soudci vojenských soudů ČSFR, kteří se stali soudci soudů ČR podle článku ...," článek bude přečíslován, "se považují za soudce jmenované podle Ústavy ČR."

Podobně u čl. 4 bude vypuštěno jedno číslo článku. Dále doporučuji, aby se stejným zdůvodněním byl vypuštěn článek 5, který hovoří o prokurátorech a vyšetřovatelích prokuratury na federální úrovni.

Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji paní kolegyni Stiborové. Kdo se dál hlásí do rozpravy? /Nikdo./ Rozpravu tedy končím. Táži se zástupce navrhovatele pana kolegy Výborného, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, první pozměňovací návrh podal pan poslanec Petržílek. Mohu konstatovat, že tento pozměňovací návrh přednesl i na včerejší pozdně večerní schůzi ústavně právního výboru. Mohu vám sdělit, že ústavně právní výbor, tedy navrhovatel tohoto ústavního zákona s pozměňovacími návrhy pana poslance Petržílka jednoznačně souhlasí.

Druhý pozměňovací návrh přednesl za výbor pro sociální politiku a zdravotnictví jeho předseda poslanec dr. Martin Syka. Ústavně právní výbor, když připravoval tento návrh ústavního zákona, také mimo jiné zvažoval, zda by v tomto ústavním zákonu neměl být jeden článek, který by byl právě toho textu, který poslanec Syka předložil.

Nakonec jsme dospěli k přesvědčení, že nový článek poněkud vybočuje z té úpravy, která je tímto ústavním zákonem sledována. Tolik za prvé.

Za druhé - je do značné míry článkem politicky kontroverzním, a proto jsme nenavrhovali jeho znění do návrhu ústavního zákona, abychom neohrozili přijetí tohoto ústavního zákona. Za této situace nemohu jinak, než nedoporučit tento návrh, který byl přednesen panem poslancem Sykou. Nicméně se domnívám, že tak jako tak zřejmě bude připravovat jistá skupina další ústavní zákon a není vyloučeno, zda by bylo žádoucí, aby problematiku, která měla být řešena tímto doplňujícím článkem, řešil samostatný ústavní zákon.

K návrhům, které přednesla poslankyně Stiborová za poslanecký klub Levého bloku, musím říci, že byly také do jisté míry předmětem uvažování ústavně právního výboru. Domníváme se, že situaci federálních soudců a prokurátorů je třeba řešit tímto zákonem komplexně a neoddělovat vojenskou složku těchto federálních soudců a prokurátorů od složky nejvyšší. Z toho vyplývá, že za navrhovatele přijetí pozměňovacích návrhů poslankyně Stiborové nedoporučuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji poslanci Výbornému a prosím společnou zpravodajku poslankyni Röschovou, aby přednesla závěrečné slovo.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, dámy a pánové, především děkuji panu poslanci Paynovi, panu poslanci Wagnerovi a dalším, kteří se dohodli na tom, že nepodají pozměňovací návrh do tohoto zákona, týkající se ústavního soudu. Tato problematika nebude řešena po 1. 1. Já osobně podporuji samozřejmě to, aby byl podán návrh ústavního zákona, kterým by se řešil ústavní soud. Jsem ale ráda, že to není dnes a nyní. Pane místopředsedo, v rozpravě vystoupilo pět poslanců. Jako první vystoupil pan poslanec Petržílek, který přednesl pozměňovací návrh týkající se čl. 2, který by zněl v odst. 2 "Soudci uvedení v odst. 1 k výkonu funkce se považují za přidělené."

Doufám, že to říkám správně, pane poslanče, protože jsem si to velice rychle poznamenávala.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Souhlasí poslanec Petržílek?

Poslankyně Anna Röschová: Ještě jednou to přečtu. "Soudci uvedení v odst. 1 k výkonu funkce se považují za přidělené" a pak by pokračoval odst. 2 čl. 2 tak, jak je v návrhu ústavního zákona uvedeno.

Totéž se týká vlastně čl. 6, odst. 2, kde by text zněl: "Prokurátoři a vyšetřovatelé prokuratury uvedení v odst. 1 se k výkonu funkce považují za přidělené." Zase by dál zněl odst. 2 tak, jak je uvedeno v návrhu zákona.

Jako společná zpravodajka doporučuji přijetí tohoto návrhu a dokonce se domnívám, pane místopředsedo, že lze o tomto hlasovat společně, protože kdybychom přijali pozměňovací návrh k čl. 2 a nepřijali k čl. 6, byl by tu legislativní rozpor. Doporučuji tedy, abychom o tom hlasovali najednou.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Dovolte mi, abych podle §25. jednacího řádu požádal Kancelář, aby mi zjistila počet přítomných poslanců. Dámy a pánové, prosím, posaďte se na svá poslanecká místa. 166. Děkuji.

Kdo tedy souhlasí s pozměňovacím návrhem tak, jak jej přednesla paní společná zpravodajka, ať zvedne ruku. 155.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Jako druhý v rozpravě vystoupil pan místopředseda vlády dr. Kalvoda, který nevznesl žádný pozměňovací návrh, ale doporučil přijetí tohoto ústavního zákona.

Jako třetí vystoupil pan poslanec Syka, který přednesl pozměňovací návrh, a to podle usnesení č. 48 z roku 1992 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Tento pozměňovací návrh zní - za čl. 7 zařadit nový článek 8 s tímto textem: "Nastoupí-li pracovníci státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky, rozpočtových a příspěvkových organizací napojených na státní rozpočet ČSFR a státních organizací v působnosti ČSFR zřízených zákonem, jimž končí podle zvláštního předpisu pracovní poměr, do pracovního poměru u některého ze státních orgánů rozpočtových a příspěvkových organizací napojených na státní rozpočet České republiky, platí obdobně § 5 zákona č. 195 z roku 1991 Sb., o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru."

Dr. Výborný se již za navrhovatele k tomuto vyjádřil. Já na jednu stranu si uvědomuji, že pravděpodobně něco takového by bylo asi zapotřebí, ale domnívám se, že to nepatří do tohoto ústavního zákona, neboť lze tento problém řešit běžným zákonem. To za prvé. Za druhé je to vlastně přímá novela federálního zákona, což ještě pořád není tak úplně právně čisté. Nicméně víc neřeknu, neřeknu nedoporučím, ale nechám na sněmovně, aby se rozhodla.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem pana kolegy Syky, ať zvedne ruku. 4.

Kdo je proti? 4

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím, paní kolegyně.

Poslankyně Anna Röschová: Poté vystoupil pan poslanec Payne, jehož problém je už vyřešen.

Jako poslední v rozpravě vystoupila paní poslankyně Stiborová, která vznesla několik pozměňovacích návrhů, které spolu ovšem velmi úzce souvisejí. Paní poslankyně Stiborová navrhla, aby byl vypuštěn čl. 1, aby se z čl. 2 vypustila slova "Nejvyššího soudu ČSFR" a dále aby byla vypuštěna z čl. 4 číslovka jedna, tj. nechá se jen podle čl. 2, a aby byl vypuštěn článek 5.

Domnívám se, že v současném stavu, ve kterém se nalézá justice, je zapotřebí komplexně řešit celou soustavu federálních soudů, a proto návrh paní poslankyně Stiborové velice nedoporučuji a přimlouvám se za to, abychom zvažovali moudře a rozumně a zároveň se domnívám, když s tím bude paní poslankyně Stiborová souhlasit, že by bylo možné hlasovat o celém pozměňovacím návrhu najednou. Zase si nedovedu představit, že by to bylo roztrhané.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Ano.

Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem poslankyně Stiborové, ať zvedne ruku. 37.

Kdo je proti? 29.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Prosím, paní kolegyně.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, které odezněly v rozpravě, a já prosím, abyste dal hlasovat o celém návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, které byly na této schůzi přijaty.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Ještě připomínám, že podle 27. zákona České národní rady o Jednacím řádu České národní rady, je k přijetí ústavního zákona ČNR třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců České národní rady.

Kdo souhlasí s návrhem ústavně právního výboru České národní rady na vydání ústavního zákona České národní rady o některých dalších opatřeních, souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky podle sněmovního tisku 271 ve znění společné zprávy výboru ČNR podle sněmovního tisku 272 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 142.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme tento zákon schválili. (Potlesk).

Děkuji kolegovi Výbornému kolegyni Röschové.

Vážené kolegyně a vážení kolegové. Tím jsme vyčerpali všechny body této schůze a tím pádem ji končím.

(17. schůze ukončena ve 20,08 hodin).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP