Sobota 19. prosince 1992

Začátek schůze České národní rady

18. prosince 1992 ve 20.45 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, P. Tollner a 135 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr spravedlnosti J. Novák.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji 13. schůzi České národní rady a navrhnu vám její pořad.

Jako bod 1/ bychom mohli projednat návrhy předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR a jako bod

2/ Návrh poslance Viktora Dobala a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 418/90 Sb. o hl. m. Praze ve znění zákona ČNR 439/91, sněmovní tisky 86 a 177.

Otevírám rozpravu k návrhu programu (Nikdo se nehlásil.) Protože se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a dám hlasovat.

Kdo souhlasí s navrženým programem, nechť zvedne ruku. 111.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh jsme schválili a budeme se jím řídit.

Prvním bodem programu je návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR. K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 256 až 265, 268 a 269.

Protože podle § 75 jednacího řádu ČNR se o těchto návrzích rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování. Navrhuji hlasovat o každém sněmovním stisku zvlášť. Má někdo jiný návrh ke způsobu hlasování?

Poslanec Jozef Wagner: Navrhuji hlasovat en block o všech návrzích.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Má někdo námitky k tomuto způsobu hlasování? Vidím částečně negativní ohlas. Pojmu to jako procedurální návrh. Je to postup racionalizační, ale trochu neobvyklý. Musel bych přečíst všechny návrhy najednou, včetně toho, že bychom si museli pamatovat jednotlivé lhůty a pak bychom museli hlasovat.

Poslanec Oldřich Váca: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, nejsem si zcela jist, že všechny zákony, tak jak je máme do konce roku projednat, že je to rozumné. Podíval jsem se jen na jeden první návrh a vidím, že je možno přebrat, podle mého názoru, federální normu. Nejsem si jist, zda je to zodpovědně zhodnoceno. Mám vážné obavy, že parlament bude schvalovat zákony, které naprosto nejsou projednány.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Vácovi, nejsem si jist, zda jsem jeho návrh plně pochopil.

Jen pro informaci. Chápejme následujících 13 nebo jedno hlasování, podle toho, jak se rozhodneme, tak, že pokud se rozhodneme zkrátit na jeden den, pět dnů, deset dnů, tak nám to otvírá možnost v této lhůtě ty zákony projednat. Ale nepřikazuje nám to povinnost to v té krátké lhůtě stihnout.

Poslanec Jozef Wagner: Omlouvám se za svůj návrh, chtěl jsem to urychlit. Beru ho zpět.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji vám. Také jsem tomu tak rozuměl.

Dámy a pánové, přikročíme k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedeném ve sněmovním tisku č. 256, což se týká výkonu státní správy v oblasti normalizace, metrologie a zkušebnictví, ať zvedne ruku. 83.

Děkuji. Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 53.

Tento návrh byl přijat.

Další návrh usnesení.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení předsednictva ČNR uvedeným ve sněmovním tisku č. 257, což se týká ochrany průmyslového vlastnictví, ať zvedne ruku. 80.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 53.

Tento návrh byl přijat.

Další návrh:

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedený ve sněm. tisku 258; týká se návrhu zákona o Českých drahách, nechť zvedne ruku? 84

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat. Je nás kolem 135.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedený ve sněm. tisku 259; týká se změny kompetenčního zákona, ať zvedne ruku? 86

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji. Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedený ve sněm. tisku 260; týká se orgánů státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ať zvedne ruku? 81

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji, tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedený ve sněm. tisku 261; týká se soudců a soudů, ať zvedne ruku? 95

Kdo je proti. Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedený ve sněm. tisku 262; týká se kárné odpovědnosti soudů, ať zvedne ruku? 86

Kdo je proti. Nikdo.

Návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva České národní rady uvedeným ve sněmovním tisku 264, týká se občanského soudního řádu, ať zvedne ruku. 84.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh byl přijat.

Já se omlouvám, nyní se vracíme k tisku 263.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedeným v tomto tisku, týká se trestního řádu, ať zvedne ruku. 85.

Kdo je proti? 2.

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedeným ve sněmovním tisku 265, týká se některých opatření soudnictví, ať zvedne ruku. 84.

Děkuji. Kdo je proti? Jeden.

l tento návrh byl přijat.

Další návrh - kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedeným ve sněmovním tisku 268, což se týká daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ať zvedne ruku. 86.

Kdo je proti? Jeden. Děkuji.

Tento návrh byl přijat.

Nepletu-li se, návrh poslední - kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedeným ve sněmovním tisku 269, což se týká daně silniční, ať zvedne ruku. 66.

Kdo je proti? Dva.

l tento návrh byl přijat.

Tím jsme projednali první bod 13. schůze.

Dalším bodem schváleného programu je

II.

Návrh poslance Viktora Dobala a dalších na vydání

zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje

zákon ČNR č. 416/1990 Sb. o hlavním městě Praze ve

znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb.

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 86 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 177. Předložený návrh odůvodní pan poslanec Josef Ježek, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nebudu dlouho zdržovat, chci jenom uvést tento návrh jako věc, která vlastně měla být provedena již koncem volebního období poslední České národní rady před volbami. Z nějakých důvodů se to nepodařilo a to, co je předmětem našeho návrhu, je tato záležitost. Jedná se o uvedení v soulad zákona o hlavním městě Praze se schválenou novelou zákona o obcích. Přičemž tato novela zákona o obcích byla schválena právě v měsíci dubnu či květnu. Jedná se o vynětí některých záležitostí, které byly vypuštěny ze zákona o obcích. V duchu schválené novely zákona o obcích se upravuje například zřízení nebo zrušení městské části. Upravují se určité odkazy, určité poznámky, vzhledem k celé řadě zákonů, které od září 1990 byly schváleny. Upravuje se např. postup při jmenování tajemníka magistrátu hlavního města Prahy, podobně jako ve statutárních městech, navrhujeme změnit magistrátní úřad na magistrát.

Ještě k předloze k tisku 86. Pro nedostatek času jsme předkládali původní znění našeho návrhu - návrhu na zákonné opatření předsednictva - těsně před skončením volebního období. Zákonné opatření tehdy nebylo schváleno pro nedostatek času. Do tisku 86 se vloudily určité zmínky o zákonném opatření. Neberte to prosím vážně, to je napraveno ve společné zprávě.

Předkládali jsme tento návrh s vědomím, že v průběhu projednávání ve výborech, případně i v rámci vyjádření vlády se dopracujeme k předloze co nejlepší. Doufám, že se přesvědčíte, že se to podařilo, a že návrh na vydání novely zákona o hlavním městě Praze bude přijat. Tím bych své úvodní vystoupení ukončil. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ježkovi, který pohovořil jménem navrhovatelů. Prosím pana společného zpravodaje, poslance Petra Bachnu, aby sněmovně odůvodnil společnou zprávu výborů ČNR.

Poslanec Petr Bachna: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokusím se rovněž být maximálně stručný. Novela zákona o Praze, tak jak je předložena, uvádí tento zákon do souladu se zákonem o obcích a také veškeré pozměňovací návrhy, které jsou obsahem společné zprávy výborů ČNR, ústavně právního výboru, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jsou vedeny pouze tím směrem, aby ještě tam, kde se opomnělo uvést tento zákon do souladu se zákonem o obcích, tak bylo učiněno.

Mezi tyto připomínky, které tam přibyly, patří především vložení paragrafu, který popisuje způsob zřízení nebo zrušení městské části, a to tak, že uvádí do souladu s § 10 a) zákona o obcích. Ve stejném duchu byl vypuštěn § 40. To je nejpodstatnější úprava, ke které došlo ve výborech.

Výbory jinak doporučují se svými připomínkami tento zákon ke schválení.

Je třeba se zmínit o tom, že v době projednávání tohoto zákona neměly výbory k dispozici stanovisko vlády, protože se jedná o poslanecký návrh. Stanovisko vlády, které nyní k dispozici máme, bude uplatněno v tomto návrhu zákona formou pozměňovacích návrhů, které byly předem mezi navrhovatelem a zpravodajem projednány. To je na úvod vše.

Na závěr bych vás poprosil, abychom tuto novelu zákona schválili, protože se jedná o novelizaci zákona, která je novelizací formální a je to snad první zákon nebo jakýkoli dokument o Praze, který je v hlavním městě Praze bezkonfliktní.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bachnovi. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu zákona. Prosím poslance Ježka.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, dámy a pánové, jako poslanec bych navrhl pozměňovací návrhy, které vyplývají ze stanoviska vlády České republiky k danému návrhu.

Vláda projednala tento poslanecký návrh 25. listopadu 1992. Vyslovila s naším návrhem souhlas za předpokladu, že při jeho dalším zpracování bude přihlédnuto k následujícím připomínkám. Tyto návrhy přednesu.

První návrh zní takto: V článku 1 návrhu bude za dosavadní bod 3 vloženo nové ustanovení tohoto znění: V § 5, první věta zní: Městská část, její orgány, právnické osoby a zařízení a s jejím souhlasem i jiné orgány a právnické osoby, jakož i fyzické osoby mohou užívat znak a prapor městské části.

Další návrh se týká článku 1 návrhu, kde za dosavadní bod 4 by mělo být vloženo nové ustanovení tohoto znění: § 6 a) zní:

ČNR může rozpustit

a) zastupitelstvo, které se nesešlo po dobu delší než 6 měsíců na návrh ministra vnitra České republiky po vyjádření vlády,

b) obvodní zastupitelstvo, nebo místní zastupitelstvo, které se nesešlo po dobu delší než 6 měsíců na návrh primátora hlavního města Prahy po vyjádření vlády.

V návaznosti na výše uvedené bude třeba jednotlivé body přečíslovat.

V čl. 1, bod 1, v nově navrhovaném znění v § 5, odstavec 2 písmeno a) je nutno slova městský národní výbor nahradit termínem místní národní výbor.

V článku 1, bod 2 - poznámka č. 2 a odkaz v § 3, odstavec 1 se vypouštějí.

Poznámka 3 zní: § 1, odstavec 1 zákona ČNR číslo 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, úplné znění č. 410/92 Sb.

Další návrh je k článku l, bod 6 a 9. V čl. l bod 8 nové znění, § 13, odst. 2, se pro upřesnění navrhuje na konci věty doplnit slova "a Statutem".

Dále v článku l bodu 8 bude v § 13 připojen nový odstavec 3 tohoto znění:

3. Působnost hlavního města Prahy na úseku územního plánování může vykonávat odborná organizace zřízená hlavním městem Prahou.

K článku 1, bod 10, poznámka číslo 10 zní: § 2, odst. 2 zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.

V čl. l, bod 13 v předvětí se navrhují vypustit slova: "K § 23".

V článku 1, bod 14, v předvětí se navrhuje vypustit předložka "v". Totéž se navrhuje v čl. 1, bod 15 - v předvětí vypustit předložku "v".

K témuž čl. 1, bod 15: V novém odstavci 2, § 24, se navrhuje pro upřesnění za slovy "svěřených obecnímu zastupitelstvu" doplnit odkaz na poznámku č. 14 a).

V článku l, bod 18.

Navrhuje se toto znění § 18.

V § 26 se odst. 1 - 4 vypouštějí, dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 1 a dosavadní odstavec 3, který je číslován jako odstavec 2 zní: Jmenování a odvolání tajemníka magistrátu vyžaduje předchozí souhlas ministra vnitra ČR.

Dále k čl. l, bod 20. Navrhuje se pro upřesnění předvětí vypustit předložku "v" a v textu písmena a) za číslovkou 1 7 nahradit tečku čárkou.

V článku II se navrhuje pro upřesnění za slova "úplné znění zákona" vložit slova" České národní rady", aby tam bylo úplné znění zákona České národní rady.

A konečně poslední pozměňovací návrh, a to je pozměňovací návrh ke znění společné zprávy: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1992.

To jsou všechny pozměňovací návrhy, které vyplývají ze stanoviska vlády k této předloze.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ježkovi a dávám slovo poslanci Radimu Špačkovi. Připraví se pan poslanec Wagner.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si přednést jeden drobný pozměňovací návrh, který se týká způsobu, jakým lze v Praze měnit hranice městských částí.

Dosavadní právní norma umožňuje změnit hranice městských částí pouze dohodou městských částí, přitom však není řečeno, co to je dohoda městských částí, jaká je její právní síla nebo závaznost, které orgány městských částí by tuto dohodu měly uzavírat, ani nejsou řešeny případy, kdy např. tři nebo čtyři městské části souhlasí a pátá ne atd.

Bohužel to má i v praxi nepříjemné dopady, kdy např. občané jednoho katastrálního území těsně souvisejícího s jednou městskou částí, chtějí být k ní připojeni a druhá městská část, kam dosud patří, se tomu brání, takže to dopadá přímo do života stovek nebo desítek lidí.

Proto navrhuji, aby v bodě 3 společné zprávy, kde se mění znění § 4 zákona, v odst. 1 doplnit za slova "zřídit nebo zrušit městskou část" (v prvním i ve čtvrtém řádku) text "nebo změnit hranice městské části" a v pátém řádku za slova "zřízení nebo zrušení městské části" doplnit text "nebo změna hranic městských částí". Odstavec jedna by pak celý zněl takto: "zřídit nebo zrušit městskou část nebo změnit hranice městských částí na území hl. m. Prahy lze na základě rozhodnutí zastupitelstva pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda v této věci. Je-li podán takový návrh, lze zřídit nebo zrušit městskou část nebo změnit hranice městských částí pouze na základě souhlasného rozhodnutí místního referenda konaného na území, na němž se zřízení nebo zrušení městské části, nebo změna hranic městských částí navrhuje."

V této souvislosti navrhuji také přeformulovat odstavec druhý, který by zněl: "rozhodnutí zastupitelstva o zřízení městské části musí obsahovat její název. Rozhodnutí zastupitelstva o zřízení nebo zrušení městské části nebo o změně hranic městských částí musí obsahovat vypořádání práv a závazků". Samozřejmě z logiky věci vyplývá, že odstavec tři paragrafu 4 by byl vypuštěn.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Špačkovi a prosím pana poslance Wagnera, aby se ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že vás ještě v tuto pozdní dobu zdržuji, ale musím se vyslovit k pozměňovacímu návrhu, který na podnět vlády přednesl pan poslanec Ježek.

Doporučuje se, aby tajemník magistrátu pražského byl jmenován pouze se souhlasem ministra vnitra.

Tato varianta je nejhorší z možných. Kdyby byla předložena varianta "ať jmenuje ministr" nebo jiná varianta, kdy jmenuje někdo samostatně, tak to akceptuji, i když by se to zcela jistě zastupitelstvu města nelíbilo. Tato varianta hrozí tím, že se bude volit tajemník v zastupitelstvu nepřetržitě a nikdy zvolen nebude. A navíc je to nelogické věcně. Reprezentantem státní správy není ve městě tajemník, ale primátor. Tajemník je podřízen primátorovi.

Nemá to vůbec žádnou logiku. Z toho důvodu prosím, kdyby tento jediný návrh byl vyčleněn a bylo o něm hlasováno samostatně, aby se nezdržovalo hlasování o všech předložených návrzích.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wágnerovi, hlásí se kolega Ježek.

Poslanec Josef Ježek: Na vysvětlení k vystoupení kolegy Wágnera.

Navrhovaná změna je v souladu s § 45 písm. h) zákona ČNR o obcích, podle něhož je tajemník obecního úřadu jmenován a odvoláván se souhlasem přednosty okresního úřadu.

My provádíme podobnou novelu i v zákoně o hlavním městě Praze.

Pokud jde o návrh týkající se primátora, problém je v tom, že v zákonu o obcích tato odpovědnost starosty bohužel není přesně opravena, vyplývá nepřímo z ustanovení o tajemníkovi. Protože nechceme novelizovat zákon o obcích, tak setrváváme u tohoto znění, přestože víme, že je to nepřesnost. Protože jde o novelu zákona, která měla být v květnu, a teď je prosinec, nemůžeme si to dovolit. A nechceme jít za rámec zákona o obcích. Kdybychom na toto přistoupili, museli bychom teď zároveň navrhnout novelu zákona o obcích. Pokud to budeme muset udělat, tak doporučuji, abychom to udělali až po novém roce. Z tohoto důvodu to nenavrhujeme.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Přeje si ještě někdo vystoupit v rozpravě?

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych se ještě zastavil u již napadaného bodu 3/ ve společné zprávě. Rovněž bych požadoval, aby se o znění týkající se § 4 hlasovalo zvlášť. Navrhuji zřídit v § 4 dva odstavce.

První odstavec by zněl tak, jak je navržen v tisku 66, tj." zřídit nebo zrušit městskou část je oprávněno zastupitelstvo na základě místního referenda konaného na dotčeném území".

Dále tam zařadit odst. 2 a další dva přečíslovat, který by zněl: "změnit hranice městských částí lze na základě shodných rozhodnutí zastupitelstev dotčených městských částí pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci. Je-li podán takový návrh, lze změnit hranice městských částí pouze na základě souhlasného rozhodnutí místního referenda konaného na dotčeném území".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Prosím odevzdejte tento návrh pokud možno písemně.

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Nyní bych se chtěl zeptat navrhovatele, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k pozměňovacímu návrhu.

Poslanec Petr Bachna: Dovolím si říci, že návrh, tak jak je uveden ve společné zprávě, je zcela v souladu se zákonem o obcích. Tato změna, která byla navrhována, by opět dostala zákon do nesouladu se zákonem o obcích, což je proti smyslu této novely. Já nedoporučuji tento návrh přijímat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP