Čtvrtek 17. prosince 1992

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Vážené dámy a pánové, přeji všem dobré jitro a prosím, abyste se všichni sešli ve sněmovně, abychom mohli začít jednání a pokračovat v projednávání zbývajících bodů desáté schůze. Prosím zejména poslance a poslankyně, kteří se nacházejí v předsálí, aby vstoupili dovnitř, abychom mohli začít projednávat body, které nám zbývají. Poslance, kteří jsou ve sněmovně, prosím, aby zaujali svá místa a ztišili se tak, aby všichni mohli vyslechnout informaci, že nám k projednávání zůstávají tyto body:

1. Návrh poslankyně Jiřiny Pavlíkové a dalších na vydání zákona ČNR o státních symbolech České republiky.

2. Návrh zahraničního výboru ČNR na Prohlášení České národní rady parlamentům a národům světa.

Podle prezenční listiny je přítomno nejméně 115 poslanců a poslankyň, takže jsme schopni usnášení. Dostávám právě čerstvou informaci, že se zapsalo již 133 poslanců a poslankyň, což jsou dvě třetiny ze všech poslanců. Jsme tedy schopni začít jednat. Začneme projednávat bod

II.
Návrh poslankyně Jiřiny Pavlíkové a dalších na vydání
zákona ČNR o státních symbolech České republiky

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněm. tisk 189 a společnou zprávu k němu jako sněm. tisk 193. Přílohy k návrhu zákona vám byly rozdány do lavic včera. Pokud by někdo byl nespokojen s tím, že přílohy, které jsme obdrželi včera, jsou pouze černobílé, může se u klavíru podívat na barevné materiály, aby měl dokonalejší představu.

Předložený návrh odůvodní paní poslankyně Pavlíková, prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, vážení hosté!

Včera tato sněmovna přijala Ústavu samostatného státu, kde v čl. 14 jsou vyjmenovány také státní symboly. Dovolte proto, abych nyní před vás předstoupila s návrhem zákona, který tyto symboly vymezuje.

Zároveň se vznikajícím samostatným českým státem a přijetím jeho Ústavy je samozřejmě nezbytné přijmout i hmotné symboly existence tohoto státu. To znamená ty atributy, které jsou uvedeny v našem návrhu. Zároveň však s odvoláním na to, že jsou to symboly užívané v existenci státu a nejen našeho státu - všechny státy se navenek prokazují svými symboly - dovolte, abych vás s nimi seznámila a předložila vám celkový návrh toho, co by český stát mohl za své symboly pokládat.

Symboly samozřejmě nejsou zvlášť nezbytné a závažné pro vnitřní život státu. Jsou především jeho deklarací navenek a uznáním na mezinárodním poli. l tak je však třeba připomenout, že pro své sousedy se staneme důvěryhodným, solidním a seriozním státem, nikoli tím, čím se budeme pouze symbolicky deklarovat, ale především tím, jak se budeme chovat a jak náš stát bude vystupovat společně s další evropskou rodinou demokratického společenství.

V čl. 14 zmíněné Ústavy jsou tedy vyjmenovány a v našem návrhu uvedeny tyto symboly: velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta, státní pečeť a státní hymna.

Celkový popis i zdůvodnění, které jste dostali v uvedeném návrhu, jsou myslím natolik obsáhlé i dostatečné, že není nutné se věnovat tomuto tématu, které se mnohdy stává jistou příležitostí pro vystoupení všem, kteří cítí, že tomu rozumějí. Není tedy nutné se tomu věnovat více, než v nezbytné míře. Spoléhám na to, že tato sněmovna, která projevila vždy maximální dávku věcné střízlivosti, se tak zachová i tentokrát a projednávání předloženého zákona nebude vyžadovat větší časové rozpětí, než jaké je opravdu nezbytně nutné pro to, aby i náš stát se mohl navenek deklarovat a projevovat svými samostatnými symboly.

Děkuji vám za pozornost a předávám slovo panu společnému zpravodaji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Pavlíkové a prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Bílý: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené přesednictvo České národní rady, dovolte, abych vám přednesl společnou zprávu, tisk 139 - výborů České národní rady k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o státních symbolech ČR - tisk 189.

Ústavně právní výbor ČNR, výbor pro veřejnou správu, reg. rozvoj a životní prostředí, výbor ČNR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, zahraniční výbor ČNR projednaly na svých schůzích v prosinci 1992 návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o státních symbolech ČR.

Uvedené výbory ČNR doporučují, aby Česká národní rada schválila předložený návrh zákona s těmito úpravami:

- v § 1 za slovo "symboly" doplnit slova "České republiky"

- v § 2 odst. 1 vypustit slova "České republiky" a ve třetí větě slova "se stříbrnou stužinou zakončenou jetelovými trojlístky" nahradit slovy "se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky".

V § 2, větu začínající slovy "vyobrazení velkého státního znaku" označit jako odstavec 2 a ostatní odstavce přečíslovat.

V § 2 dosavadního odstavce 2 vypustit slova "České republiky".

V § 2 větu začínající slovy "vyobrazení malého státního znaku" označit jako odstavec 4.

V § 3 vypustit slova "České republiky".

V § 4 text začínající slovy "státní vlajka" označit jako odstavec 1, vypustit slova "České republiky". Ve větě druhé za slovo "vlajky" vložit slovo "její".

V § 4 větu začínající slovy "vyobrazení státní vlajky" označit jako odstavec 2.

V § 5 text začínající slovy "vlajka prezidenta" označit jako odstavec 1, vypustit slovo "česká" v původním textu a ve větě 2 vypustit slova "České republiky".

Ještě k § 5 větu začínající slovy "vyobrazení vlajky" označit jako odstavec 2.

Dále § 6 odstavec 1 vypustit slova "České republiky". Věta začínající slovy "vyobrazení státní pečeti" označit jako odstavec 2 a ostatní odstavce přečíslovat.

K § 6 k dosavadnímu odstavci 2, který zní: "odst. 2 - pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky."

K § 7 odst. 1 - vypustit slova "České republiky".

K § 7 větu začínající slovy "text a notový záznam" označit jako odstavec 2 a vypustit slova "České republiky".

§ 8 vypustit. § 9 také vypustit. Ostatní paragrafy přečíslovat.

K dosavadnímu § 10, který zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993."

Zprávu tedy zpracovali zpravodajové příslušných výborů v Praze 14. prosince 1992.
 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP