Středa 16. prosince 1992

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Slovo má pan poslanec Jaroslav Novák. Připraví se pan poslanec Ladislav Nedorost pod podmínkou, že má pozměňovací návrh; prosím, aby mi to ohlásil.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych za Sdružení pro republiky - republikánskou stranu Československa podal také několik pozměňovacích návrhů k ústavě.

My doporučujeme v preambuli ve třetím odstavci poslední větu, která zní "jakou součást rodiny" změnit na "jako součást společenství evropských a světových demokracií".

V článku 3 nám není zcela jasná definice, co je to "ústavní pořádek". Byli bychom rádi, kdyby nám to mohl potom někdo ze zpravodajů vysvětlit.

V článku 15, odst. 1 slovo "parlament" navrhujeme nahradit vžitým názvem "národní shromáždění" a sjednotit to potom ve všech článcích, kde se píše o sněmovně nebo parlamentu. Odstavec č. 2 navrhujeme vypustit.

V článku 16, odst. 1 navrhujeme změnu: "kteří jsou voleni na dobu dvou let". Odstavec 2 navrhujeme vypustit.

V článku 17, odst. 1 navrhujeme formulaci "volby do národního shromáždění" a všude tam, kde se vyskytuje název komora nebo komor, navrhujeme nahradit výrazem "národní shromáždění".

V článku 18, odst. 1 "volby se konají" a končí "poměrným volebním systémem" doporučujeme.

Článek 21 navrhujeme vypustit.

Článek 22, odst. 1, který zní "s funkcí poslance" navrhujeme doplnit ještě nakonec "a člena vlády". Rovněž v odstavci navrhujeme doplnit, že mandát poslance zaniká nastoupením funkce člena vlády.

V článku 23 navrhujeme vypustit odst. 2.

V článku 25 navrhujeme doplnit písm. g), že mandát poslance zaniká také zánikem členství ve straně, za kterou byl zvolen.

V článku 27 v odst. 2 navrhujeme původní znění vypustit a nahradit zněním: "Za slovní a písemné projevy učiněné poslancem nelze poslance stíhat." V odst. 3 navrhujeme nahradit formulací "za přestupky nelze poslance stíhat".

Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Novákovi. Slovo má pan poslanec Ladislav Nedorost. Připraví se pan poslanec Gjurič, který se přihlásil s procedurální připomínkou.

Poslanec Ladislav Nedorost: Vážený pane předsedo, vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji k Ústavě ČR tyto pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy, které přednesu, navazují na návrhy, které přednesl kolega Jaroslav Novák.

V hlavě II, v článku 31 navrhuji odstavce 1 a 2 přečíslovat na 2 a 3 a doplnit odstavec 1, který by zněl: "Národní shromáždění zřizuje 25členný stálý výbor, složený z předsedy, místopředsedů a poslanců národního shromáždění, zvolených národním shromážděním na základě poměrného zastoupení.

Článek 32 navrhuji vypustit.

V článku 33 navrhuji nahradit znění odstavce 1 tímto textem: "Dojde-li k rozpuštění národního shromáždění, přísluší stálému výboru přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona." Odstavec 2 navrhuji vypustit. V odstavcích 3 a 4 navrhuji slovo "senátu" nahradit výrazem "stálého výboru". V odst. 4 druhé slovo navrhuji nahradit formulací "národní shromáždění".

Článek 37 navrhuji vypustit.

V článku 39 navrhuji dosavadní text odst. 1 upravit tímto způsobem: slovo "komory" nahradit formulací "národní shromáždění" a formulaci "alespoň 1/3" nahradit výrazem "nadpoloviční většiny".

Dále články 45, 46, 47 a 48 navrhuji vypustit.

V hlavě III. čl. 54 navrhuji v odst. 2 nové znění: "Prezident republiky je volen občany přímou volbou."

V článku 57 odst. 1 navrhuji slova za čárkou nahradit slovy "který je starší třiceti let".

V článku 65 navrhuji vypustit bez náhrady odst. 3.

V článku 72 ve druhém řádku odst. 2 navrhuji nahradit slovo padesát slovem třicet.

Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Nedorostovi, slovo má pan poslanec Andrej Gjurič s krátkou procedurální poznámkou. Připraví se pan poslanec Petr Kavan.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, skutečně jsem rád, že mohu tuto poznámku říci teď hned, než se rozběhne očekávaná dlouhá diskuse. Domnívám se, že jestliže jakýkoli zákon je určitou strukturou, určitým celkem, kde jedna část, a dokonce bych řekl jedna přesná dikce, má vliv na celý systém a nejen na sebe samu, pak u Ústavy platí tato zásada mnohonásobně.

Dále pak nám všem není neznámo a zpravodajové se o tom už zmínili, že to, co dnes projednáváme, je výsledkem mnohaměsíčních jednání, konsensů, vyvažování, dohod atd. Koneckonců už pan premiér jako předkladatel se zmínil tom, že ne všechno a ne všem musí nezbytně vyhovovat. Ale opakuji: Tato Ústava je určitou strukturou, určitým systémem, kde jednotlivá část nevystupuje sama o sobě, ale součást vyššího celku.

Proto prosím všechny kolegy, kteří hodlají a budou klást pozměňovací návrhy, aby postupovali uvážlivě, aby promysleli všechny souvislosti obsahové, souvislosti legislativní i souvislosti politické. Ušetříme tím jednak mnoho času a jednak pravděpodobně i kvalitu Ústavy.

Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Gjuričovi. Slovo má pan poslanec Petr Kavan. Připraví se pan poslanec Pavel Seifer.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, moje připomínky, které nyní budu přednášet, vyplývají v podstatě ze tří věcí: Za prvé je to můj volební program, kterým jsem se zavázal svým voličům na Moravě. Za druhé vycházím z usnesení ČNR a FS, jejího odsouzení zániku moravsko-slezské země. Za třetí je to Saint-germainská dohoda o vzniku Československa.

Moje následující pozměňovací návrhy znějí:

Shoduji se s panem poslancem Vrábelou, že nový státní útvar by se měl jmenovat Českomoravská republika s tím, že pokud tento návrh bude schválen, je zapotřebí ho promítnout do celkového názvu a všech názvů v Ústavě.

V hlavě l, čl. 1 navrhuji toto znění: "Českomoravská republika je spolkem země České a země Moravsko-slezské. Tvoří svrchovaný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka občana."

Za článek 12 navrhuji vložit článek 12a respektive 13 po přečíslování: "Úředním jazykem je jazyk český."

Článek 13: "Hlavním městem Českomoravské republiky je Praha a její statut bude určen ústavním zákonem."

Toť vše. Děkuji vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kavanovi. Slovo má pan poslanec Pavel Seifer. Je tu faktická poznámka pana společného zpravodaje, dávám jí přednost. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, promiňte, byli bychom vám jako zpravodajové velmi vděčni, aby ti z vás, kteří přednášejí pozměňovací návrhy, nám je potom u stolků zpravodajů předávali. My neumíme steno a neumíme ani tak rychle psát jak vy přednášíte své návrhy.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. Zároveň děkuji všem, kdo vyhoví žádosti pana společného zpravodaje. Slovo má pan poslanec Seifer. Připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vládo, sněmovno, dámy a pánové, ne příliš často mám možnost podílet se na přípravě a schvalování Ústavy. Doufám, že to bude také naposled. Ústavu chápu jako jakousi smlouvu mezi občanem a mocí. Ne smlouvu čistou, kde vstupuje jeden subjekt k druhému subjektu a uzavírají smlouvu. Občan se do jakési situace rodí. Stává se vlastně součástí systému ještě dříve, než může rozhodnout, zdali chce nebo nechce se na tomto podílet. Prostě musí. Přes to všechno by to jisté prvky smlouvy mít mělo. Mělo by se říci, co občan postupuje moci a co za to od té moci očekává. Já si myslím, že Ústava jako taková by neměla být pouze popisem mechanismu moci. Měla by obsahovat i tu druhou stránku, a to vyváženě, to, co ta moc tomu občanu dává, co mu chce zajistit, co mu může zajistit a k čemu směřuje.

Občané v Ústavě deklarují priority, svobodu občana, právní stát, pravidla hry. Občan od státu něco očekává a něco mu za to dává.

Moderní Ústavy - odvoláváme se často na zahraniční vzory a děláme to právem - dnes akceptují stav, ve kterém se nacházejí státy nebo země, jejichž Ústavy se přijímají. Já bych dal jeden příklad - Ústavu brazilskou, která velice podrobně popisuje otázku životního prostředí. Všímá si korálových útesů. Všímá si deštných pralesů. Všímá si prostě prostředí, ve kterém její občané žijí. Samozřejmě ta brazilská vláda nemá dnes možnosti toto zajistit. Ale v Ústavě to má, protože zákony, které z této Ústavy vycházejí a o tuto Ústavu se opírají, potom mohou konkrétně řešit situaci, kterou je nutno řešit. Já zde nechci hovořit široce a dlouze o životním prostředí, o prioritách, o nutnosti. Byl bych rád, kdybyste si uvědomili, že životní prostředí, jeho stav nelimituje pouze hospodářský rozvoj, průmysl a zemědělství. Limituje samotnou existenci druhu homo sapiens. A není to nadsázka. Stačí, abychom se podívali pozorně. Já bych potom požádal pana ministra zdravotnictví, aby připravil pro sněmovnu přehled o zdravotním stavu naší populace, především dětí, kolik dětí se rodí s vrozenými chybami a vadami vinou životního prostředí. A aby se srovnala situace dnes a dejme tomu před 30 - 40 lety. Tam ten jev je naprosto prokazatelný. Já nechci strašit, všichni máme děti, i naši známí mají děti, které jsou postižené, mají alergie, mají sníženou hranici imunity. To vše je jasně důsledkem zhoršujícího se životního prostředí.

Já hovořím o Brazílii, ale životní prostředí je u nás - odvážím se říci - jedno z nejhorších ve střední Evropě a Praha, severní Čechy a severní Morava jsou na tom ještě hůře.

Já jsem vycházel z toho, že Ústava jako hlavní zákon by měla zakotvovat to, co konkrétní zákony realizují. Jinak řečeno zákony by měly z této Ústavy vycházet, a proto odmítám tvrzení, že to, co nejsme schopni momentálně zajistit, nemá v Ústavě co dělat. Neděláme Ústavu na rok, dva, děláme ji doufám na desetiletí a věřím, že za 10 let budeme schopni realizovat to, co dnes nejsme schopni realizovat.

Byl jsem pověřen a požádán, abych předložil širokou verzi návrhu doplnění. Už můj předřečník upozornil, že Ústava jako taková je výsledkem dlouhodobého procesu ústupků a jednání, a proto svévolně toto ruším a předložím úspornou verzi. Ale žádám vás o maximální pozornost, protože si myslím, že to je věc, která by v této Ústavě být měla.

Za prvé navrhuji do preambule namísto odstavce "Odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní bohatství" tento text: "Odhodláni usilovat o obnovení harmonických vztahů mezi člověkem a přírodou pro její svébytnou a nenahraditelnou hodnotu, tak i za vytvoření příznivého životního prostředí pro současné i budoucí generace". Další odstavec: "Odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné duchovní a kulturní bohatství". A dále do článku 7 namísto navrhovaného znění: "1. Stát dbá, aby nikdo neohrožoval nebo nepoškozoval přírodní prostředí a přírodu s jejím bohatstvím živých organismů i nerostným bohatstvím nad míru stanovenou zákonem, a to ani při výkonu vlastnického práva nebo jiných práv." Odstavec 2/: "Za podmínek stanovených zákonem je každý povinen poskytnout informace o stavu životního prostředí a příčinách i důsledcích jeho změn a prokázat vliv svého záměru na životní prostředí."

Na závěr bych rád citoval z poselství, které zaslal bývalý prezident Havel mezinárodní konferenci o životním prostředí v Praze: "Dosud nikdy v historii jsme nebyli tak blízko hraně propasti, v níž příroda žije dál, civilizace však umírá. Pádu sotva zabráníme tím, že už neučiníme další krok. Tím pád pouze odkládáme. Pádu můžeme zabránit pouze tím, že vykročíme směrem od propasti."

Já doufám, že tato Ústava by měla být krokem od propasti. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Domluvil pan poslanec Seifer. Slovo má pan poslanec Jiří Bílý. Připraví se pan poslanec Valach.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, jako člen ústavní komise a člen ústavně právního výboru jsem všechnu svoji munici co se týká přípravy Ústavy vlastně vyčerpal už na těchto dlouhodobých sezeních s tím, aby se mi tento text zdál už dostatečně nesympatický, jak dlouho se do něho vlastně přes půl roku dívám.

Chtěl bych tady jenom zdůraznit některé zásadní poznámky, které mám k Ústavě jménem národní komunity Moravanů a také vystoupím s několika pozměňovacími návrhy, o kterých si myslím, že by měly text Ústavy obohatit.

Chtěl bych říci jednu věc. Víte, že podle posledního sčítání lidu se 1,5 milionu lidí na Moravě přihlásilo k moravské národnosti. Je to fakt, který je dán určitými historickými vlivy, které souvisí s dosti složitým způsobem sebeuvědomování moravského národa, s třemi tendencemi, které se objevily při národním obrození. A to politická fikce českého národa, která plnila obrannou funkci proti německé menšině, potom autochtonní tendence vytváření moravského národa a dále vytváření tzv. zemského národa, jehož příslušníky např. byly takové osobnosti jako Cyril Nap nebo Řehoř Mendl.

V podstatě celý proces se uvolnil v roce 1945, kdy se vytvořily určité podmínky pro sebeuvědomování Moravanů, a tak také vyplynuly v roce 1968 i v roce 1989. V podstatě vždy, kdy Moravané mohli říci a řekli "jsme tady, jsme tady jako určitá historická i etnická složka tohoto státu".

Svá historická práva opíráme o to, že český stát před rokem 1918 neexistoval. Existovalo jen Markrabství moravské, Království české a Vévodství slezské, jež byly státoprávními jednotkami Předlitavska, tedy Rakouska a takto svobodně vstoupily do Československa. Jak říká Saint-germainská dohoda, vstoupily národy Čech, Moravy, části Slezska, jakož i národ Slovenska do trvalého spolku - to je parafráze Saint-germainské dohody.

Jestliže došlo k rozdělení státu, pak je potřeba, aby znovu Moravané vyslovili své požadavky, aby řekli, jakým způsobem chtějí se do tohoto nového státního celku zapojit, a také, aby si určili na základě práva národů na sebeurčení svůj politický status v tomto celku.

Řekl bych, že mluvím za většinu občanů moravské národnosti, kteří si přejí žít společně s českým národem, ale chtějí si v tomto svazku ponechat svoji samosprávu, svoji autonomii, o svých věcech rozhodovat sami, a to, co je věcí nás obou, přenechat vyššímu celku, tedy celku nám společnému - republice.

Naším konečným cílem, za který budeme stále bojovat, je spolkové uspořádání České republiky, které vychází z historických tradic, z toho, že tady existovaly autonomní státní celky, i z potřeb občanů Moravy a Slezska, kteří zvláště za minulého režimu právě centralizací a unitarismem byli velmi postiženi, a to jak hmotně, tak kulturně.

Protože ovšem dnešní rozložení sil v důsledku toho, že mnoho stran nedodrželo svůj volební slib, je takové, jaké je, jsme pro to, aby ve stávajícím návrhu ústavy existovala Morava alespoň jako územněsprávní jednotka. Ale to neznamená, že by se tato skutečnost měla petrifikovat do budoucnosti.

Proto navrhuji, aby v základním ustanovení čl. 1 bylo vypuštěno slovo "jednotný" s tím, že unitarismus, který je známý právě tím, že explicite vyvolává centralismus, není třeba stanovit jako ústavní princip. Samozřejmě i bez tohoto slova bude tento stát unitární.

Dále navrhuji, aby byla doplněna preambule ústavy, a to, aby za slova "občanské společnosti" byla doplněna slova "vycházející ze zásady rovnoprávnosti národů". Totiž občanská společnost je to, co si všichni přejeme, ale státy nevytvářejí občané, ale národy, a to bohužel se v této ústavě nijak neobráží, tato reflexe tam není. A občanský princip za určitých podmínek může být namířen právě proti tomu, aby národy mohly zabezpečit svoji kulturní a hospodářskou existenci.

S tím koresponduje i článek 5, který vkládám. Nový článek 5 - a další články by se přečíslovaly - že by měl toto znění:

"Práva národů, národních a etnických menšin jsou zaručena."

Je velmi důležité, aby jednotlivé národní komunity, ať již česká, moravská, či slezská tak, jako národní a etnické menšiny, měly pocit, že se mohou s tímto státem ztotožnit a že tento stát jim zabezpečí základní požadavky jejich existence.

Dále navrhuji, aby v čl. 11 byl vynechán text "mohou být změněny jen ústavním zákonem" a aby byl doplněn text, který by byl v tomto znění - přečtu celý článek: "Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice jsou vymezeny historickými zeměmi Čechy, Morava a část Slezska."

Podporuji také návrh, který zde zazněl - a já bych upřesnil, že bych ho dal za článek 12 - aby byl ustaven a stanoven také úřední jazyk, který by nebránil určitým modifikacím, o kterých jsme se bavili v ústavně právním výboru - například používání slovenského jazyka. Proto navrhuji znění, které by bylo dostatečně pružné, ale přitom by umožnilo, aby i člověk neznalý poměrů, když si vezme tuto Ústavu, poznal, které národy na tomto území vůbec žijí.

Navrhuji tedy článek, který by byl za článkem 12, tedy nový článek 13, který by zněl: "Úředním jazykem je čeština, bližší podrobnosti upravuje zákon."

Protože předpokládám, že jménem našeho klubu ohledně hlavy, která se týká územní samosprávy, vystoupí další poslanci s podrobným rozborem, abych nezdržoval diskusi, vynechám to a tímto bych tedy končil.

Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bílému. Slovo má pan poslanec Valach, který je desátým vystupujícím v rozpravě. Připraví se paní poslankyně Eva Matoušková.

Poslanec Vítězslav Valach: Vážený pane předsedo, vládo České republiky, dámy a pánové, v článku 58 odst. 1 návrhu ústavy se praví: "Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně deset poslanců nebo deset senátorů".

Abychom předešli inflaci volby prezidenta, které jsme byli svědky letos ve Federálním shromáždění, stanovili určitý poměr mezi nezbytným kvórem pro navržení kandidáta na prezidenta a kvórem nutným pro jeho zvolení, abychom napomohli tomu, aby se z volby prezidenta České republiky stal jednoznačně důstojný akt a na tuto funkci byli navrženy pouze takové osobnosti, které v samotném parlamentu i v celé společnosti požívají úcty a důvěry, podávám jménem Nezávislého liberálního klubu tento pozměňovací návrh.

Článek 58 odst. 1 zní: "navrhovat kandidáta je oprávněna nejméně jedna pětina všech poslanců a senátorů."

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Valachovi. Slovo má paní poslankyně Eva Matoušková, připraví se pan poslanec Jan Navrátil.

Poslankyně Eva Matoušková: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, jestliže na jedné straně Liberální klub má za to, že změna kvóra pro důstojnost volby je nezbytná, budí pochybnost otázka způsobu volby, kde byl v průběhu projednávání ve výborech několikrát zamítnut návrh, aby prezident republiky byl volen tajně. Argumenty o tom, že je zapotřebí, aby jasně, veřejně zazněl hlas v této otázce, jsou v současná době již značně problematické, neboť nelze nevidět, že nejen politická strany, ale zejména i veřejnost, a to i ta část, která jinak bezvýhradně podporuje zejména rozhodující politickou stranu, může být v otázce prezidenta rozdělena. V Liberálním klubu soudíme, že dokonce není vyloučeno, že tajná volba povede k volbě prezidenta spíše, než volba veřejná.

Z uvedeného hlediska navrhujeme, aby v článku 58 odst. 2 za slova "který získal" byla vložena slova "v tajném hlasování".

Odstavec 2 čl. 58 by zněl: "Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který získal v tajném hlasování nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů."

Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Matouškové, slovo má pan poslanec Jan Navrátil.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci; zúčastňoval jsem se práce komise přesenictva ČNR pro přípravu Ústavy, i v rámci ústavně právního výboru jsem měl možnost přednést několik pozměňovacích návrhů a jak se vyjádřil i v úvodním slově pan premiér Václav Klaus, ani já nejsem spokojen s úrovní mých návrhů, ale věřím, že to pochopíte správně, nejsem tak poslanecky naivní, abych se domníval, že budou přijaty všechny. Přesto se domnívám, že zejména některé úpravy by bylo nutné ještě zvážit a já navrhji tyto:

V čl. 35, kde se dává prezidentovi právo rozpustit poslaneckou sněmovnu, vypustit v odst. 1 znění uvedené pod písm. a), b) a c). Velmi krátce zdůvodním tento svůj návrh tím, že v parlamentní demokracii a tak, jak je koncipována tato Ústava na určitém vyvážení mocí, je takto široce koncipované oprávnění prezidenta neúměrné jeho postavení.

V čl. 62 naopak navrhuji, aby byl tento článek rozšířen o text, který by byl pod písm. l), kde by bylo doplněno: "Jmenuje profesory a jmenuje a odvolává rektory vysokých škol." Domnívám se, že i tato drobná úprava by znamenala zkvalitnění jmenování těchto akademických hodnostářů a to tak, aby s prominutím každá škola nejmenovala 120 profesorů. Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Navrátilovi, slovo má pan poslanec Grulich.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP