Úterý 15. prosince 1992

Začátek schůze České národní rady 15. prosince

v 13.15 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 189 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády a milí hosté, zahajuji 9. schůzi ČNR a všechny Vás na ní srdečně vítám.

Podle předběžné zprávy bylo do 13,05 hod. přítomno 137 poslankyň a poslanců.

Návrh dnešního jednacího pořadu jste obdrželi na pozvánce. Předsednictvo ČNR se však přípravou této schůze dále zabývalo, a proto jste pozměněný návrh dnešního pořadu dostali ještě dnes na lavice. Do návrhu pořadu této schůze byly - na rozdíl od pozvánky - zařazeny ještě dva body, a to návrh usnesení ČNR, které je určeno Mezinárodnímu měnovému fondu, jako první bod pořadu a vládní návrh zákona ČNR o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR, a to jako čtvrtý bod pořadu..

Táži se vás nyní, zda má někdo z vás návrh na změnu nebo na doplnění pořadu. Připomínám pouze, že podle § 13 o jednacím řádu ČNR rozhodne ČNR o návrhu pořadu bez rozpravy. Prosím tedy o vaše případné návrhy.

Jako první se hlásí pan poslanec Honajzr, dávám mu slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, dámy a pánové, jménem klubu ODS podávám návrh na rozšíření programu 9. schůze ČNR o bod:

Usnesení ČNR k přípravě projednávání změn zákonů o sociálním a zdravotním zabezpečení a některých daňových zákonů, a to vzhledem k dopadu do sféry malého a středního podnikání.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Honajzrovi. Chcete, pane poslanče, upřesnit, na jaké místo jednacího pořadu navrhujete tento bod zařadit?

(Poslanec Honajzr: na první místo). Dále hovoří pan poslanec Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, když se podíváte na návrh pořadu, zjistíte, že bod 9 je návrh na volbu prozatímního ředitele ČTK. Vzhledem k tomu, že ze zákona o ČTK musí Česká národní rada do 3O dnů od účinnosti zákona tuto volbu provést, končí tento termín dnešním dnem a proto navrhuji, aby Česká národní rada dostála zákonům, zařadit bod 9 jako nový bod 4, neboť z rozsahu programu by se mohlo stát, že bod 9 by přišel na řadu až zítra.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zeminovi. Slovo má pan poslanec Čapek.

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, z pověření našeho bezpečnostního výboru chci navrhnout rozšíření bodu jednání pléna o návrh na vydání usnesení ČNR tak, jak se na tomto návrhu usnesl výbor pro právní ochranu a bezpečnost ve vztahu ke sněmovnímu tisku č. 101, k celnímu zákonu s tím, že navrhuji, aby tento bod byl zařazen před bod č. 5.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Čapkovi.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby jako bod 1, 9. schůze ČNR byl zařazen návrh na změnu zasedacího pořádku v jednacím sále ČNR, abychom si mohli sednout.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi za jeho návrh. Dále se hlásí pan poslanec Vyvadil, kterému dávám slovo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Tento první konstruktivní návrh z této strany jednoznačně podporuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ptám se po dalších návrzích. Hlásí se pan poslanec Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji, aby body pořadu 8 a 9 byly sloučeny do jednoho bodu, aby volba byla provedena současně. Ušetřili bychom tím hodinu času.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Motyčkovi. Táži se po dalších návrzích týkajících se našeho pořadu. (Nikdo se nehlásil). Nevidím další přihlášky, proto uzavírám rozpravu k pořadu dnešní schůze.

Budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

Protože některé návrhy na sebe navazují - zaznamenal jsem souvislost mezi nimi - doporučuji hlasovat o každém návrhu zvlášť. Budu je připomínat sněmovně v pořadí, v jakém byly podány.

Jako první navrhl pan poslanec Honajzr zařazení nového bodu. Pane poslanče, prosím, abyste ještě jednou sněmovně upřesnil název. Já jsem zaznamenal jen několik úvodních slov tohoto názvu.

Poslanec Jiří Honajzer: Jednalo by se o návrh usnesení, kterým by ČNR doporučovala vládě ČR nějakou formou řešit změny v zákonech, které by se týkaly zdravotního a sociálního pojištění a jejich dopadu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Hlásí se pan místopředseda Vlach, dávám mu slovo.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Jestli dovolíte, řekl bych to stručně z místa. Já jsem zachytil původní návrh jako návrh na usnesení ČNR k přípravě projednání změn zákonů, které citoval kolega Honajzr. To by asi bylo přesnější znění.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ano, budeme tedy hlasovat o tom, aby o tento bod byl doplněn náš jednací pořad a aby tento bod byl zařazen jako bod I. Připomínám, že potom se bude ještě hlasovat o návrhu poslance Vika. Zatím to však bylo navrženo jako bod první, doporučuji o tom hlasovat.

Kdo je pro doplnění tohoto bodu prozatím na místo I, ať zvedne ruku! 134 bylo pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Druhý návrh podal pan poslanec Zemina navrhl, aby bod zařazený původně jako 9., t. r. návrh na volbu prozatímního ředitele České tiskové kanceláře, byl přemístěn z 9. místa na místo 5.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 153 hlasy jsou pro.

Kdo je proti, nechť zvedne ruku! Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat.

Další doplňující návrh přednesl poslanec Čapek a navrhl, aby bod původně v programu navržený jako 5. návrh posl. Richarda Mandelíka na vydání celního zákona ČNR - byl přesunut na místo 5., v tuto chvíli je to tedy místo 6. po schválení návrhu poslance Zeminy.

Kdo je pro provedení této změny, ať laskavě zvedne ruku! - pan poslanec Čapek se hlásí o faktickou poznámku, prosím.

Poslanec Miroslav Čapek: Pane předsedo, tak jsem to neformuloval, podával jsem tento návrh tak, aby před projednáváním tohoto bodu byl zařazen bod Návrh na vydání usnesení pléna ČNR k celnímu zákonu tak, jak jej předkládá výbor pro právní ochranu a bezpečnost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji, omlouvám se, špatně jsem přečetl svůj záznam.

Slyšeli jste tedy návrh pana poslance Čapka, aby při projednávání návrhu poslance Mandelíka na vydání celního zákona ČNR byl zároveň projednán návrh usnesení ČNR ve smyslu návrhu výboru pro právní ochranu a bezpečnost.

Kdo je pro přijetí tohoto doplňujícího návrhu, ať zvedne ruku! 78 hlasů bylo pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! 17 hlasů bylo proti.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku! 75.

Tento návrh nebyl přijat.

Další návrh podal pan poslance Vik, aby se bod navržený původně jako bod 2. - návrh na změnu zasedacího pořádku - řešil jako bod 1., aby si - jak uvedeno - poslanci jeho klubu mohli sednout.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 105 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! 31 hlas proti.

Tento návrh byl přijat.

A konečně poslední pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Motyčka. Který navrhl spojit původní 8. bod s původním 9. bodem - oba se týkají volby. V tuto chvíli už máme za sebou posun 9. bodu na místo 5., je třeba tedy chápat návrh poslanec Motyčky tak, že i bod původně 8. se přesouvá na místo 5. a spojuje se v jeden bod.

Kdo je pro tento návrh? - Pan místopředseda Vlach se hlásí k faktické poznámce.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte faktickou poznámku - domnívám se, že tyto body nelze spojit. My se můžeme rozhodnout, že je budeme provádět dohromady, ale nemůžeme dvě volby jakoby smísit.

Předseda ČNR Milan Uhde: Je to jasné, myslím, že poslanec Motyčka to takto myslel, já jsem to jen svým výkladem zkreslil. Je samozřejmé, že ty body budou projednávány v jeden čas, ale každý zvlášť.

Kdo je pro přesun, ať zvedne ruku! 166 pro.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl rovněž přijat a já upozorňuji Kancelář, aby při přípravě obou voleb vzala tento výsledek hlasování na vědomí a zajistila všechny praktické důsledky:

Budeme nyní tedy hlasovat o celkovém návrhu pořadu dnešní schůze, jak byl upraven při rozpravě.

Kdo je pro to, abychom takto upravený návrh pořadu 9. schůze ČNR přijali, ať zvedne ruku. 174 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

Schválili jsme tedy jednací pořad s uvedenými změnami a budeme se jím řídit.

Jako první projednáme

I.

Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců

v Jednacím sále ČNR

Do působnosti České národní rady patří podle § 4 písm u) jednacího řádu ČNR rozhodovat o svých vnitřních poměrech a o pravidlech svého jednání.

Na základě tohoto ustanovení jsme na své 1. schůzi přijali usnesení, kterým jsme schválili zasedací pořádek poslaneckého sboru v Jednacím sále ČNR podle poslaneckých klubů, jak je znázorněn na plánu, který jste obdrželi dnes na lavici s názvem "Dosavadní stav."

Jak všichni víte, došlo k ustavení nového poslaneckého klubu, a to Klubu nezávislých liberálních poslanců, který má pět členů. Na žádost poslaneckých klubů byl vypracován návrh na provedení změny zasedacího pořádku v Jednacím sále ČNR, který jste rovněž dostali na lavici s názvem "Návrh změny".

Vypracování návrhu zasedacího pořádku koordinoval místopředseda ČNR poslanec Pavel Tollner; prosím, aby navrženou změnu uvedl. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vznik nového poslaneckého klubu v ČNR vyvolal potřebu vytvoření nového zasedacího pořádku. Navrženou změnu máte všichni před sebou. To bylo opakovaně, vlastně dvakrát projednáváno v politickém gremiu a já se domnívám, že toto opakované projednávání bylo natolik důkladné, že není třeba se věnovat nějakému důkladnějšímu projednání této změny.

Připomněl bych jen, že vnitřní poměry v jednotlivých klubech byly dány na uvážení vedení klubů.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Tollnerovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím, kdo se hlásí, pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já podporuji tento návrh, chtěl bych ho jenom doplnit o to, aby provedení toho, na čem se usneseme, nastalo nejdříve až od zítřejšího rána, protože si nemyslím, že kvůli tomu - teď řeknu nadsázku, "že někteří kluci spolu mluví a někteří kluci spolu nemluví" - konec nadsázky, že bychom se měli teď tady přesouvat a dělat různá "škatulata".

Proto bych navrhoval, aby to platilo až od zítřejšího rána, důvod je také v tom, že pan předsedající má před sebou plán poslanců, podle kterého může poslance oslovovat. Proto doporučuji to udělat až od zítřejšího rána nejdříve. /Potlesk./

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kužílkovi a dávám slovo panu poslanci Vikovi, který se přihlásil.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, je mi líto, že znovu musím vystoupit, ale snažně vás prosím, aby to přesazení bylo provedeno ihned po schválení, stačí pětiminutová přestávka, za kterou se toto všechno zvládne a budeme moci v klidu pokračovat v práci.

Já nemohu souhlasit s argumentem pana poslance Kužílka, že někteří kluci spolu mluví nebo nemluví, prosím vás, tady o to vůbec nejde a vy to dobře víte.

/Hluk v sále, výkřiky: "O co tedy jde?"/

Předseda ČNR Milan Uhde: Slyšíte, pane poslanče, že jsou dotazy na vás, proto prosím, abyste pokračoval a podal vysvětlení.

Poslanec Jan Vik: Dámy a pánové, já se domnívám, že o co jde, to víte vy, ve vládních poslaneckých lavicích nejlépe.

Děkuji.

/Hluk v sále./

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Vik domluvil, hlásí se pan poslanec Gjurič, uděluji mu slovo.

Poslanec Andrej Gjurič: Promiňte, že budu mluvit bez oslovení, ale jde o bezprostřední reakci. Pane poslanče Viku, my to nevíme, skutečně to nevíme a rádi bychom kdybyste nám tedy řekl dvě věci: jednak o co jde a jednak, co se podle vás domníváte, že víme.

Děkuji.

/Potlesk, smích a hluk v sále./

Předseda ČNR Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Vik a potom pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, to je skutečně naposledy, já bych reagoval na vystoupení pana kolegy Gjuriče asi takto: "komu není rady, tomu není pomoci." /Smích v sále, potlesk./

Předseda ČNR Milan Uhde: Přihlásil se pan poslanec Vyvadil, má slovo. Prosím o klid. I vážné věci lze posuzovat s určitým odstínem humoru, ale já bych doporučoval udržet vážný tón, protože musíme pracovat. Pane poslanče, prosím.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, dámy a pánové, musím, žel, nesouhlasit s panem kolegou Kužílkem protože osobně si myslím, že každá vteřina prodlení pro kolegyni Marvanovou /potlesk, smích v sále/ případně Matouškovou a Valacha je neudržitelná, ta věc je pro vládní poslance taková jednoduchá, neví, o čem je řeč. Mohu říci, že jsem schopen vydržet na místě, na kterém sedím, další dny. Ale po pravdě řečeno, v zájmu humanity bych prosil /smích v sále/, aby tento přesun byl proveden urychleně, protože nevím, jak dlouho, by tito kolegové to museli vydržet. Kolegyni Marvanové se omlouvám.
Děkuji. /Hluk v sále./

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Kdo si dále přeje vystoupit v této poněkud zvláštní rozpravě? Nikdo už nechce. Uzavírám tuto rozpravu. Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan místopředseda Tollner, na změnu zasedacího pořádku tak, jak byl vyznačen písemně a rozdán na vaše lavice. Jestli s tím souhlasíte, teprve potom dám hlasovat o návrhu pana poslance Kužílka, který uplatnění tohoto návrhu místopředsedy Tollnera jistým způsobem upravuje. Jestli je s tím všeobecná shoda, dávám hlasovat o návrhu pana místopředsedy Tollnera.

Kdo je pro změnu zasedacího pořádku, ať laskavě zvedne ruku! 161 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 1 hlas je proti.

Návrh přednesený místopředsedou Tollnerem byl tedy přijat. Nyní dám hlasovat o návrhu poslance Kužílka, který doporučuje uplatnění tohoto návrhu provést až počínaje zítřkem ráno.

Kdo je pro přijetí tohoto omezujícího návrhu, ať zvedne ruku! 21 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 93 hlasů bylo proti.

Konstatuji, že návrh poslance Kužílka nebyl přijat, a shrnuji, že Česká národní rada mění usnesení č. 17 ze své 1. schůze 30. června 1992 tak, že schvaluje zasedací pořádek poslaneckého sboru v jednacím sále České národní rady podle poslaneckých klubů České národní rady, jak je zase znázorněn na písemném podkladu, který je přílohou tohoto usnesení. Ve smyslu toho, co zde přednesl poslanec Vik, je podle mého názoru nyní třeba provést změnu a teprve potom pokračovat v dalším projednávání. Prosím, páni poslanci, pani poslankyně, kterých se to týká, přesuňte se ve smyslu přijatého usnesení na nová místa. (Přesun poslanců.) Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, prosím, abyste zaujali svá místa a umožnili nám pokračovat v dnešní schůzi.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Přistupujeme k dalšímu bodu. Pozměňovací návrh poslance Honajzra byl zařazen jako bod druhý a nazývá se

II. Usnesení České národní rady k přípravě projednávání změn zákonů týkajících se zdravotního a sociálního pojištění

Byl jsem informován, že k tomuto bodu jménem klubu poslanců Občanské demokratické strany přednese návrh pan poslanec Ivan Vrzal; zvu ho k řečništi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přečetl návrh usnesení klubu ODS. Česká národní rada se usnesla takto:

"Česká národní rada žádá vládu České republiky, aby urychleně předložila podklady pro změny zákonů o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, aby jej Česká národní rada mohla projednat ještě na 12. schůzi ČNR."

Zdůvodnění tohoto usnesení je takové, že klub Občanské demokratické strany se zabýval negativními dopady těchto zákonů na podnikatelskou sféru už v době projednávání těchto zákonů a vzhledem k tomu, že byly připraveny návrhy novelizace těchto zákonů, je potřeba, aby tyto zákony byly schváleny ještě do konce tohoto roku, aby nová daňová soustava mohla platit již od 1. 1. 1993.

Děkuji vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vrzalovi a otevírám k jeho výkladu a k zařazenému bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Pan poslanec Frommer má slovo.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, domnívám se, že návrh, který přednesl předřečník je vysoce racionální, protože v podstatě občanská vzpoura, hlavně u drobných a středních podnikatelů, která by hrozila po uplatnění tohoto zákona, by nás pravděpodobně velmi a velmi mrzela. Proto za svou osobu, jako jeden ze značných připomínkovatelů těchto zákonů, doporučuji, abychom s tímto návrhem zásadně souhlasili.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Frommerovi. Nemám další písemné přihlášky. Hlásí se pan poslanec Opatřil.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, samozřejmě, že je třeba a je nutno tento návrh podpořit. Na druhé straně mně připadá přinejmenším žertovné, že stejná strana nejdříve navrhne to, co navrhla, a potom navrhne něco jiného. Je to svým způsobem velice chvályhodné, neboť nejdřív si navrhnu to, abych vyždímal maximální daně a potom, abych vypadal jako ten největší dobra zase něco změním. Samozřejmě jsem pro a těším se, jak to velkou většinou schválíme.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Brožík má slovo. Prosím, pane poslanče. Potom se hlásí pan poslanec Vrzal.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, samozřejmě, že i já za klub ČSSD budu podporovat, abychom tento zákon ještě před jeho účinností novelizovali. Ale chtěl bych připomenout, že pokud by ctěná sněmovna zvažovala 24. listopadu pozměňovací návrhy, mohli jsme si ušetřit čas, neboť ty pozměňovací návrhy, pokud mám informace, jsou již připraveny ve vládním návrhu. Mohli jsme si ušetřit čas a mohli jsme být na Štědrý den u rodin. Mimo jiné mě nejvíce mrzí, že k tomuto dochází teprve, až když se ozvala óda v televizi. A nyní, aby náhodou Občanská demokratická strana nepřišla o prestiž.

Děkuji vám za pozornost.

(Potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Hirš, kterého jsem opomněl, dodatečně se mu omlouvám, a potom pan poslanec Vrzal. V takovém pořadí se hlásili do rozpravy.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně kolegově, prohlášení je sice dobrá věc, ale já myslím, že bychom měli vládě doporučit některé zásady, které by měl zákon obsahovat. Já doporučuji, aby do tohoto prohlášení byly zapracovány dvě zásady, které podle mne jsou důležité.

Jednak to, že pojistné by se mělo pro podnikatele platit zálohově a doúčtovat až příští rok, protože není možné, aby podnikatel platil podle minulého roku již třeba ten další rok, kdy nebude mít žádný zisk, to je jedna zásada.

Druhá zásada je, aby základ pojistného se vypočítával ze skutečného základu, který má podnikatel pro svou vlastní spotřebu. Rozdělme tento zisk, já dávám návrh: 80% na investice, 20% pro vlastní potřebu a nechť je výpočet z těch 20%, které má podnikatel pro vlastní spotřebu.

Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Slovo má pan poslanec Vrzal.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil opravit pana kolegu Hirše. Nejedná se o prohlášení České národní rady, jedná se o usnesení České národní rady. My nechceme od vlády, aby předkládala návrh novely tohoto zákona, protože např. zákon o státním rozpočtu již novelizuje tento zákon v jiných paragrafech a některé ostatní zákony, třeba zákon o správě daní a poplatků, bude také novelizovat. Lze to, abychom urychlili procedurální stránku věci, dát jako pozměňující připomínky poslancům.

Z toho důvodu se nedomnívám, že je moudré ukládat vládě smysl, ve kterém by měla tento zákon novelizovat, protože vláda ho novelizovat nebude. Tady jsou připraveny návrhy pozměňovacích návrhů, případně novel od poslanců. Jedná se o to, aby vláda především projednala dopad změn do tohoto zákona na rozpočet.

Z tohoto důvodu chceme od vlády, aby předložila pouze podklady, nikoliv novelu. Závěrem mi dovolte, nechci tady větřit tu rozbouřenou atmosféru, abych upozornil, že to nebyl návrh ODS, byl to návrh vládní koalice. Za druhé určité připomínky byly známy již v projednávání těchto zákonů, vzešly skutečně od poslanců ODS. Tyto podklady byly předány i ostatním, neříkám, že všem politickým klubům, ale klub ODA mezi těmi kluby byl. Tyto kluby to projednaly, a přesto pro tyto zákony hlasovaly.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud došlo k chybě, je to chyba celé této sněmovny, a proto celá tato sněmovna musí tuto chybu napravit.

Děkuji vám.

(Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP