Neprošlo opravou po digitalizaci !

Poslanec Š. Nižňanský;

Odporúčam hlasovať o druhom bode spoločnej správy. Tento bod takisto odporúčam prijať.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 85 poslancov. /

Kto je za prijatie druhého bodu spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 81 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Zisťujem, že sme prijali druhý bod spoločnej správy. Poslanec Š. Nižňanský;

Môžme pristúpiť k hlasovaniu o tretom bode zo spoločnej správy. Opakujem, že som v úvode odporúčal tento bod neprijať.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 86 poslancov. /

Kto je za prijatie tretieho bodu spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 13 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Zisťujem, že tretí bod spoločnej správy sme neprijali.

Poslanec Š. Nižňanský:

Budeme hlasovať o štvrtom bode zo spoločnej správy. Odporúčam ho prijať a upozorňujem, že jeho prijatím sa vylúčia nasledujúce dva body 5 a 6.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 84 poslancov. /

Kto je za prijatie štvrtého bodu spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 77 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali štvrtý bod spoločnej správy. Poslanec Š. Nižňanský;

Tým sme, pán predsedajúci, vyčerpali všetky pripomienky obsiahnuté v spoločnej správe. Mám ešte malú poznámku. Navrhujem, aby sa v zmysle prijatých pripomienok upravila aj prvá strana zákona, pretože slovo "konštituovania" tiež treba nahradiť slovami "zriaďuje sa". Navrhujem teraz, aby sme hlasovali o celkovom prijatí zákona.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 87 poslancov. /

Kto je za návrh zákona v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 84 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. /

Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Slovenskej národnej rady na vydanie zákona Slovenskej národnej rady na konštituovanie Univerzity so sídlom v Trnave. /Potlesk. /

Pristúpime teraz k hlasovaniu o uznesení k tomuto zákonu.

Poslanec Š. Nižňanský;

K uzneseniu bolo niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Odporúčam hlasovať v postupnosti, v akej tieto pozmeňujúce návrhy zazneli. Prvý pozmeňujúci návrh mal pán poslanec Brestenský. Navrhoval, aby pôsobnosť prípravného výboru skončila dňom nadobudnutia účinnosti zákona.

Podpredseda SNR M. Zemko:

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Brestenský. Poslanec R. Brestenský:

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

keďže som doplnil svoj pozmeňujúci návrh o to, aby sa o bode l hlasovalo osobitne, domnievam sa, že najprv by sa malo hlasovať o tom, či ten bod vôbec prijmeme, a potom či ho budeme rozširovať.

Poslanec Ž. Nižňanský:

Takže dávam návrh, aby sme hlasovali o prijatí bodu l uznesenia. Formulovať to treba tak, že kto je za vypustenie bodu l z navrhovaného uznesenia.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 86 poslancov. /

Kto je za vypustenie bodu l z navrhovaného uznesenia?

/Za návrh hlasovalo 38 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. /

Zisťujem, že pozmeňujúci návrh sme neprijali. Poslanec Š. Nižňanský:

Keďže v navrhovanom uznesení zostal bod l, je aktuálny ďalší návrh pána poslanca Brestenského, aby pôsobnosť prípravného výboru končila dňom účinnosti zákona.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 85 poslancov. /

Kto je za pozmeňujúci návrh pána poslanca Brestenského?

/Za návrh hlasovalo 49 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Zisťujem, že pozmeňovací návrh pána poslanca Brestenského sme prijali.

Poslanec Š. Nižňanský:

Ešte je pozmeňujúci návrh pána Fogaša, aby minister školstva menoval ľudí do komisie na prípravu univerzity.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prijatím bodu l sa to vylučuje. Poslanec Š. Nižňanský:

Áno, prijatím bodu l sa to vylučuje. Takže dávam návrh, aby sme hlasovali o znení celkového uznesenia s týmto doplnkom.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Ftáčnik. Poslanec M. Ftáčnik:

Ak poslanec predloží pozmeňovací návrh, je potrebné o ňom hlasovať. V rokovacom poriadku je napísané, že ak boli prijaté pozmeňovacie návrhy, ktoré vylučujú iné návrhy, potom sa o ďalších nehlasuje. Neprijali sme pozmeňovací návrh pána Fogaša, aby bol odsek l vypustený. Je tu iný pozmeňovací návrh, ktorý má meniť jeho obsah, aby túto komisiu menoval minister, čiže je potrebné hlasovať a vyjadriť sa aj k tomuto pozmeňovaciemu návrhu.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Hlási sa pán predseda najvyššieho súdu. Predseda Najvyššieho súdu SR K. Plank:

Vážení páni poslanci,

dovoľte, aby som povedal niekoľko pripomienok ako starý pracovník Univerzity Komenského. Práve ste prijali uznesenie, ktoré bolo navrhnuté pánom poslancom Brestenským, aby prípravný výbor skončil svoju činnosť dňom účinnosti tohto zákona. Neviem, či to bolo dobré uznesenie. Bohužiaľ, neprihlásil som sa skôr. Zákon nadobudne účinnosť k 1. júlu, dovtedy môže robiť prípravná komisia. Ale prípravná komisia musí pripraviť ľudí. Myslím si, že prípravná komisia môže skončiť svoju činnosť až vtedy, ked' je menovaný rektor. Neviem, či sa podarí menovať rektora do 1. júla, kým ešte vysoká škola neexistuje. Rektor môže byt menovaný až vtedy, keď vysoká škola môže existovať. Najprv treba vytvoriť nejaké orgány univerzity, potom prípravný výbor môže svoju funkciu ukončiť. Ak má prípravný výbor skončiť svoju funkciu k 1. júlu, kto bude zastupovať univerzitu? Musia tam byť orgány.

Myslím si, že ak sa vytvoria orgány, ak tam bude rektor, neviem koľko fakúlt tam má byť, dekani, musí tam byť akademický senát, potom sa môže prípravný výbor stiahnuť a môže odísť, ale skôr nie. Neviem si predstaviť, kto bude do 1. júla konať v mene univerzity. A do 1. júla nie je možné menovať rektora. Iba ak by sa to urobilo tak, že dňom 1. júla nastúpi rektor a ten potom preberie všetky funkcie prípravného výboru. Inak si to neviem predstaviť. Prepáčte, že som do toho zasiahol.

Podpredseda SNR M. Zemko:

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Brestenský. Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

ďakujem pánovi predsedovi najvyššieho súdu, pretože keď som bol pri mikrofóne, ak si to dobre pamätám, hovoril som o tom, aby komisia pre vytvorenie prípravného výboru skončila činnosť dňom účinnosti zákona, aby teda zabezpečila, že prípravný výbor bude mat príslušné zloženie, ale prípravný výbor naozaj musí fungovať, kým nebude akademický senát. Hovoril som o tom aj pri svojom vystúpení.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Áno, je to v poriadku. Predseda SNR F. Mikloško:

Myslím, že tak sme aj hlasovali, je to v poriadku. Poslanec Š. Nižňanský;

V zmysle pripomienky pána Ftáčnika navrhujem hlasovať ešte o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fogaša, aby minister poveril a menoval ľudí, ktorí túto komisiu zostavia.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec Fogaš, pýtam sa, či to bol riadny pozmeňujúci návrh, lebo sa mi zdalo, že ste len tak diskutovali.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Mal som presne takú predstavu, ako to povedal profesor Plank. Prijali by sme zákon, bol by vymenovaný rektor, rektor by prijal ľudí, tí by si zvolili akademický senát a všetko by pokračovalo normálne. Takto do toho vstupuje ministerstvo ako administratívny orgán, ktorý samozrejme, bude usmerňovať svoje toky, ako si to predstavuje. Ľutujem, že v tejto komisii nie je žiadny rektor vysokých škôl, sú to všetko úradníci štátnej správy, ktorí, myslím si, nemajú čo zasahovať do chodu samotných vysokých škôl. Ak ste prijali tento návrh, ďalej to nebudem spochybňovať, je to stanovisko väčšiny, rešpektujem to.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec, potom to nemusíme chápať ako pozmeňujúci návrh?

Poslanec Ľ. Fogaš:

Nie. Poslanec Š. Nižňanský:

Pán predsedajúci, navrhujem, aby sme hlasovali o prijatí celého uznesenia s pripomienkou, ktorú sme prijali.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 84 poslancov. /

Kto je za prijatie návrhu uznesenia Slovenskej národnej rady k prijatému zákonu o zriadení Univerzity v Trnave? /Za návrh hlasovalo 52 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali návrh uznesenia Slovenskej národnej rady k zákonu Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity v Trnave. /Potlesk. /

Poslanec Š. Nižňanský:

Ďakujem za spoluprácu. Predseda SNR F. Mikloško:

Dovoľte, aby som pozval pána primátora a predstaviteľov tých, ktorí pre to pracovali, do môjho salónu na času šampanského. Bohužiaľ, pre vás to neplatí. /Smiech v sále. /

Poslanec R. Diovčoš:

Vážení kolegovia, tých, ktorých sa dotklo, že sa vás to netýka, dovoľujem si pozvať do Modrého salóniku, kde vás pozýva pán primátor na času šampanského. /Smiech v sále a potlesk.

Predseda SNR F. Mikloško:

V tom prípade obidve veci spojíme a prídem do Modrého salónika.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Vyhlasujem prestávku do 16. 30 hodiny. Prosím vás, pokúsme sa tento čas dodržať.

/Po prestávke. / Podpredseda SNR M. Zemko:

Deviatym bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností.

Materiál ste dostali ako tlač Slovenskej národnej rady číslo 262 a spoločnú správu ako tlač 262a. Prosím ministra kultúry Slovenskej republiky pána Ladislava Snopku, aby návrh uviedol.

Minister kultúry SR L. Snopko:

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

návrh zákona Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností bol vypracovaný v nadväznosti na zákon číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Zákon v § 23 odkazuje vo veciach určenia registrujúcich orgánov podlá § 10 zákona, počtu osôb prihlásených k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podlá § 11 a spôsobu oznamovania vzniku a zániku cirkví a náboženských spoločností štatistickým úradom republík registrujúcimi orgánmi podlá § 19 ods. 2 zákona na zákony národných rád. Registrujúcim orgánom podlá návrhu zákona je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre veci cirkví a náboženských spoločností v zmysle zákona číslo 347/1990.

V súlade s § 11 zákona číslo 308 stanovuje návrh zákona Slovenskej národnej rady pre registráciu cirkvi alebo nábo-

ženskej spoločnosti podmienku, že sa k nej hlási najmenej 10 000 plnoletých osôb, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Opodstatnenosť stanovenia minimálnej početnosti potrebnej k registrácii cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na ministerstve kultúry vyplýva z toho, že štát poskytuje registrovaným cirkvám všestrannú významnú podporu, garantuje ich právne postavenie a možnosti ich pôsobenia aj vo verejnom živote. Ekonomická podpora činnosti cirkví a náboženských spoločností sa uskutočňuje priamo prostredníctvom štátnych dotácií alebo nepriamo cez daňové a poplatkové úľavy a oslobodenia.

Podobné prístupy s cieľom stabilizovať, existujúce cirkevné pomery stanovením kľúča početnosti k registrácii nových cirkví sa uplatňujú aj v susedných štátoch, napríklad v Spolkovej republike Nemecko a v Rakúsku. Cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré stanovený cenzus nesplnia, môžu síce získať právnu subjektivitu, nie však spoločensko-ekonomickú podporu ako štátom uznané cirkvi, ktoré pôsobia v spomenutých krajinách.

Navrhovaná právna úprava zohľadní aj historicky vyprofilovaný stav náboženského života v Slovenskej republike, kde v súčasnosti pôsobí 14 registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Tieto predstavujú reprezentatívne zloženie prakticky všetkých najrozšírenejších smerov kresťanstva ako aj judaizmu. Počas svojho pôsobenia preukázali historické prínosy na vytváraní duchovného, mravného a kultúrneho stavu spoločnosti.

Prijatím návrhu zákona nenastane zmena ich právneho postavenia. Vznik a zánik cirkvi alebo náboženskej spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky písomne oznámi Slovenskému štatistickému úradu do 10 dní od právoplatnosti rozhodnutie o registrácii alebo zrušení registrácie cirkvi či náboženskej spoločnosti. Realizácia navrhova-

ného zákona si nevyžiada zvýšené nároky na rozpočet Slovenskej republiky.

Ďakujem vám za pozornosť. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi ministrovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána Františka Balúna, aby predniesol správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Poslanec F. Balún;

Vážený pán predsedajúci,

vážený pán minister,

vážená Slovenská národná rada,

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností pridelilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady všetkým výborom, okrem mandátového a imunitného výboru, na prerokovanie do 13. marca 1992 s tým, že spoločnú správu o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu predložia Slovenskej národnej rade. Výbory Slovenskej národnej rady okrem Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody prerokovali návrh v určenej lehote. Výbor pre životné prostredie návrh prerokoval až 16. marca. Všetky výbory Slovenskej národnej rady, okrem Výboru Slovenskej národnej rady pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva a Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady, s vládnym návrhom zákona súhlasili s pripomienkami. Výbor pre národnosti a brannobezpečnostný výbor s návrhom zákona nevyslovili súhlas preto, že zaň nehlasovala nadpolovičná väčšina členov týchto výborov.

Výbory, ktoré s návrhom zákona súhlasili, odporučili v ňom vykonať zmeny, ktoré máte uvedené v spoločnej správe číslo 262a. Zo spoločnej správy odporúčam prijať an blok tieto body: l, 3, 4, 5, 6 a 8. Prijatím bodu l sa vylučuje bod číslo 2 a prijatím bodu 8 sa vylučujú body číslo 7 a 9. Ak z rozpravy vzídu nejaké pripomienky a návrhy, prosil by som kolegov, kolegyne, keby mi to dali písomne. Inak odporúčam návrh tohto zákona prijať.

Ďakujem pekne. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem, pán poslanec. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcu výborov. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa zatiaľ písomne prihlásil pán poslanec Kružliak, ktorému udeľujem slovo.

Poslanec Š. Kružliak;

Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

v našom výbore sme tento návrh prerokovali a prijali sme tiež zásadu, ako bola v návrhu v § 2, aby boli registrované tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ku ktorým sa hlási najmenej 10 000 plnoletých osôb. Mal som možnosť zistiť, aká bola situácia pri takomto návrhu zákona v susednom Maďarsku. Tam požiadavka na tento počet bola podstatne nižšia ako 10 000, a stalo sa, že v susednom Maďarsku je v súčasnosti registrovaných 38 cirkví a náboženských spoločností. Z toho dôvodu odporúčam váženým paniam kolegyniam a pánom kolegom poslancom, aby sme prijali zásadu v bode č. 4, kde sa toto číslo 10 000 zvyšuje na 20 000.

Ďakujem vám za pozornosť.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi Kružliakovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

/Nikto. /

Ak nie, vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť pán minister?

Minister kultúry SR L. Snopko:

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

chcel by som sa na záver vyjadriť k tomuto návrhu len z toho hľadiska, že spoločný spravodajca navrhoval o určitých bodoch hlasovať spoločne. Myslím si, že o jednom z týchto bodov by sme mali hlasovať osobitne. Je to práve bod dotýkajúci sa nahradenia minimálneho počtu 10 000 počtom 20 000. Chcem upozorniť, že bežný počet je 10 000. Obdobný zákon v Českej republike obsahuje tiež počet 10 000, a obsahuje ešte jednu zaujímavú vložku, ktorá hovorí, že ak sa chce zaregistrovať cirkev, ktorá je v Svetovej rade cirkví, stačí, keď má 500 členov. To sú cirkvi, ktoré sú jednoznačne orientované klasickým európskym kresťanským smerom a sú overené svojou existenciou v Svetovej rade cirkví. Dávam na zváženie túto skutočnosť. Ostatné body sú technického charakteru, ktoré vylepšujú obsah samotnej zákonnej normy, kdežto bod 4 zásadným spôsobom mení celú situáciu, takže navrhujem, aby sme o bode 4 hlasovali osobitne, pretože je inej kvality ako všetky ostatné body.

Ďakujem.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca pán poslanec Balún?

Poslanec F. Balún:

Nie.

Podpredseda SNR M. Zemko:

V tom prípade môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budeme hlasovať. Prosil by som najmä poslancov, ktorí sa ešte zdržujú v Modrom salóne, aby sa urýchlene premiestnili do rokovacej sály. Prosil by som osobitne predsedov poslaneckých klubov, aby sa venovali svojim klubom a svojim poslancom.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 59 poslancov. /

Viem, že opozícia to nemá rada, ale dovoľte mi, aby som prerušil rokovanie. Pokračujeme zajtra o 9. 00 hodine.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA.

23., 24., 25., 26., 27., 30. marca, 1. a 27. apríla 1991

STENOGRAFICKÁ SPRAVA

O 23. SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

III. časť

IX. volebné obdobie

Štvrtý deň rokovania 23. schôdze Slovenskej národnej rady

26. marca 1992

Podpredseda SNR M. Zemko:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

prosím vás, zaujmite svoje miesta, budeme sa orientačne prezentovať.

/Prezentovalo sa 49 poslancov. /

Je nás málo. Prosil by som aspoň 27 poslancov, ktorí sa zdržujú mimo zasadacej sály, aby sa urýchlene vrátili, chceme pokračovať v rokovaní.

S technickou poznámkou sa hlási pán poslanec Kružliak. Poslanec Š. Kružliak:

Pán predsedajúci, je mi to trápne, ale navrhoval by som, aby sme toto rokovanie odložili až po voľbách.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Dám o tom hlasovať, akonáhle nás bude dostatočný počet. /Šum v sále. /

Prosím vážené kolegyne a vážených kolegov, aby čo najrýchlejšie zaujali svoje miesta, aby sme mohli pokračovat v práci. Skúsme sa znova prezentovať.

/Prezentovalo sa 62 poslancov. /

Prosil by som všetkých predsedov poslaneckých klubov, aby sa venovali svojim klubom, venovali sa svojim poslancom a nejakým spôsobom ich "dopravili" do rokovacej sály.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Bruncko. Poslanec J. Bruncko:

Pán predsedajúci, mám návrh. Keďže nás je tu tak málo a zliezame sa ako šváby na pivo, odporúčam, aby ste sa ako predsedajúci nanovo pokúsili otvoriť schôdzu zhruba tak za pol hodinu.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Krajčovič. Poslanec M. Krajčovič:

Myslím si, že schôdza je otvorená, a keď nás je teraz málo na hlasovanie, navrhujem, aby sme toto hlasovanie odložili a prešli k ďalšiemu zákonu.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec, obávam sa, že keď začneme s interpeláciami, zostane tu ešte menej poslancov. Bohužiaľ, je to tak. Myslím si, že tento bod by sme mali uzavrieť. Mali sme ho uzavrieť už včera.

Skúsme sa ešte raz prezentovať. /Prezentovalo sa 73 poslancov. /

Prichádzajú ďalší poslanci, budeme môcť o chvíľu začať. Skôr, než začneme hlasovať o zákone, rád by som sa dotkol troch organizačných otázok alebo problémov. Je evidentné, že

náš program stanovený na 23. schôdzu sa nám do zajtra nepodarí úplne vyčerpať. Dohodli sme sa asi na predposlednej schôdzi, že v takom prípade skončíme schôdzu v piatok o pol tretej a budeme pokračovať ďalší týždeň. Dávam na zváženie, či budeme pokračovať už v pondelok o 14. 00 hodine alebo v utorok o 9. 00 hodine.

/Hlasy z pléna, aby sa pokračovalo v pondelok o 9. 00 hodine. /

Dávam hlasovať o tom, aby schôdza pokračovala v pondelok o 9. 00 hodine.

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 77 poslancov. /

Hlasujeme o tom, či schôdza bude pokračovat budúci týždeň v pondelok o 9. 00 hodine.

/Za návrh hlasovalo 45 poslancov. /

Pokračujeme v pondelok o 9. 00 hodine.

Ešte tretí bod - pán predseda prosí predstaviteľov klubov, aby sa u neho stretli štvrť hodinu pred skončením obedňajšej prestávky. To si ešte stanovíme, kedy skončí obedňajšia prestávka.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Hofbauer. Poslanec R. Hofbauer:

Vážený pán predsedajúci, prijali sme ešte jeden záver, že predsedovia klubov si prezrú videozáznam z onoho kritického hlasovania, aby sa teda identifikovalo, o čo vlastne šlo. Žiadam, aby na tomto zhromaždení bol tento záznam premietnutý a aby potom o výsledku referovali, lebo táto vec nebola do súčasnosti uzavretá.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Hlasovať o tom snáď netreba. Poviem pánovi predsedovi, aby to zabezpečil.

Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovat v našom rokovaní a síce hlasovaním o deviatom bode nášho programu, ktorým je vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností. Prosím pána poslanca Balúna, aby uvádzal jednotlivé návrhy.

Poslanec F. Balún;

Vážený pán predsedajúci, vážená vláda, kolegyne, kolegovia,

O bodoch l, 3, 5, 6 a 8 zo spoločnej správy 262a som navrhol hlasovať an blok. Prijatím bodu l sa vylučuje bod 2, bod 4 bol na návrh pána poslanca Snopku vyňatý na osobitné hlasovanie a prijatím bodu 8 sa vylučujú body 7 a 9.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 75 poslancov. /

Prosím čo i len jedného poslanca, ktorý sa zdržuje mimo rokovacej sály, aby sa urýchlene vrátil, chceme hlasovať.

Budeme sa znova prezentovať.

/Prezentovalo sa 78 poslancov. /

Kto je za prijatie an blok tých bodov spoločnej správy, ktoré uviedol pán poslanec Balún?

/Za návrh hlasovalo 65 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Zisťujem, že body spoločnej správy tak, ako ich uviedol pán poslanec Balún, sme prijali.

Poslanec F. Balún;

Tým sa vylučujú body 2, 7 a 9. Máme už len bod 4, ktorý bol vyňatý na osobitné hlasovanie. Ide o hranicu pri registrovaní cirkvi, kde je návrh zvýšiť ju na 20 000. Ten istý návrh predniesol aj pán poslanec Kružliak. Prikláňam sa za prijatie bodu 4.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 78 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 4 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 41 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Zisťujem, že sme bod 4 spoločnej správy prijali.

Poslanec F. Balún;

Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o celkovom návrhu zákona.

Podpredseda SNR M. Zemko;

V súlade s ustanovením § 26 ods. l rokovacieho poriadku

Slovenskej národnej rady budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 69 poslancov. /

Musíme prezentáciu zopakovať. Prosím, sústreďme sa všetci na hlasovanie.

/Prezentovalo sa 77 poslancov. /

Kto je za prijatie návrhu zákona v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 62 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov/.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona SIovenskej národnej rady o registrácii cirkvi a náboženských spoločnosti. /Potlesk. /

Ďakujem spoločnému spravodajcovi pánovi poslancovi Balúnovi.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, podľa schváleného programu 23. schôdze mali by sme pokračovat v našom rokovaní bodom

Interpelácie a otázky poslancov.

S interpeláciami a otázkami sa doteraz písomne prihlásili títo poslanci - spolu je ich približne 20: pani Homolová, pani Kmeťová, pani Nosková, pán Ľupták, pani Marhulíková, pani Olejníková, pán Porubec, pani Kaliská, pán Prokeš, pán Miroslav Ondruš, pán Hofbauer, pani Urámová, pán Gašpar, pán Hudec, pán Jozef Sokol, pán Hajduk, pán Hamerlík, pán Kerti a pán Kružliak. Dávam slovo prvej prihlásenej pani poslankyni Homolovej.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP