Neprošlo opravou po digitalizaci !

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov. /

Zisťujem, že prvý pozmeňujúci návrh pána poslanca Sabu sme neprijali.

Poslanec I. Ľupták:

Ďalšou pripomienkou pána poslanca Sabu bolo zmeniť text tretej odrazky na strane číslo 3, t. j. poslednú vetu, ktorá znie: "výhodný z energetického a z ekologického hľadiska". Pán poslanec Sabo navrhuje znenie: "program výstavby malých elektrární tam, kde je to z energetického hľadiska vhodné a z ekologického hľadiska únosné". Odporúčam prijať.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 100 poslancov. /

Kto je za prijatie druhého pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Sabu?

/Za návrh hlasovalo 68 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. /

Zisťujem, že druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Sabu sme prijali.

Poslanec I. Ľupták:

Tretí pozmeňujúci návrh pána poslanca Sabu je doplniť štvrtú odrazku na strane 3, teda znenie "program zvyšovania účinnosti energetických zariadení kombinovanou výrobou tepla

a elektriny" - doplnenie pána poslanca Sabu - "a využívaním odpadného tepla z priemyslu". Odporúčam prijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 100 poslancov. /

Kto je za prijatie tretieho pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Sabu?

/Za návrh hlasovalo 78 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali tretí pozmeňujúci návrh pána poslanca Sabu.

Poslanec I. Ľupták:

To sú podlá môjho zistenia všetky pozmeňujúce návrhy. U ďalších diskutujúcich som pozmeňovacie návrhy nepostrehol. Ak sa mýlim, prosím na to upozorniť. Ďakujem za spoluprácu.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi. Pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhu uznesenia Slovenskej národnej rady k energetickej koncepcii pre Slovenskú republiku do roku 2005, tlač SNR 258, v znení prijatých pozmeňujúcich návrhov.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 102 poslancov. / Kto je za prijatie návrhu uznesenia? /Za návrh hlasovalo 90 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali uznesenie Slovenskej národnej rady k energetickej koncepcii pre Slovenskú republiku do roku 2005. /Potlesk. /

Vážené kolegyne a kolegovia, pokračujeme v rokovaní štvrtým bodom programu, ktorým je

Záverečná správa Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady o výsledkoch posúdenia činnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od 17. novembra 1989.

V zmysle § 19 sa hlási pán poslanec Ľupták. Poslanec I. Ľupták:

Vážený pán predseda,

vážené panie poslankyne, páni poslanci,

vážený pán predseda vlády,

vážená vláda,

už včera som upozornil na jeden moment pri hlasovaní, ktorý sa stal, keď sme hlasovali o tom, či bude tajné hlasovanie alebo nebude tajné hlasovanie. Dnes k tomu chcem znovu hovoriť nie preto, že by som sa chcel vracať k problému ministra privatizácie, ale preto, že tento moment sa pri tomto hlasovaní stal, a myslím si, že je našou povinnosťou zaujať k tomu stanovisko. Aké to bude stanovisko, samozrejme, bude záležať na vás, ale je jeden neodškriepiteľný fakt, že 12 poslancov hlasovalo, prezentovalo sa, čiže zúčastňovalo sa na celom procese hlasovania, a napriek tomu výsledok tohto hlasovania bol taký, s akým ste sa už zrejme všetci obozná-

milí, že tých 12 poslancov je v rubrike "chybne hlasovalo". Hovorím, že výsledok hlasovania by to zrejme nezmenilo, keď si spočítame hlasy. Preto to neotváram, ako som zdôraznil, z toho dôvodu, že sa chcem vracať k problému ministra. Myslím si, že by sme si mali pozrieť videozáznam, alebo akokoľvek by sme mali prísť na koreň veci, ako sa to stalo, lebo aj keď sa teraz nebudeme k výsledku vracať, musíme prísť na dôvod, prečo toto hlasovanie bolo - musím povedať - chybné.

Ďakujem vám za pozornosť. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Ľuptákovi. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Kerti.

Poslanec A. Kerti:

Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni,

ako jeden z dotknutých si dovoľujem navrhnúť, aby bola ustanovená nezávislá komisia, pozrela si videozáznam a vypočula si magnetofónový záznam o tejto situácii. Ďakujem pekne.

Podpredseda SNR M. Zemko:

V zmysle § 19 má slovo pán predseda, potom pán poslanec Ondruš a pán poslanec Ásványi.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážená Slovenská národná rada,

problematické hlasovanie sa týka hlasovania o tajnom hlasovaní, o tom, či sa má tajne hlasovať. Chcem povedať, že

dnes dopoludnia technici prezerali pristroj, nenašli chybu. Môžu dať o tom osvedčenie. Za akých okolnosti k tomu došlo, neviem. V každom prípade skúšali všetky možné alternatívy, ako sa dá z riadiaceho pultu vyvolať takýto efekt, nedošli k žiadnemu záveru.

Spätné hlasovanie je vylúčené z toho hľadiska, že akonáhle spochybníme jedno hlasovanie, musíme spochybniť všetky hlasovania za dva roky, čiže môžeme začať celé volebné obdobie znovu, čo prijímam. /Smiech v sále. / Navrhujem, aby sa zišlo politické grémium a prípadne našlo spôsob, čo podlá mňa nebude jednoduché, ktoré sú prípady, kedy po hlasovaní môže niekto vystúpiť a žiadať preskúmanie hlasovania. To znamená, že si necháme v počítači vytlačiť, kto ako hlasoval a prípadne to konfrontovať. Ani to nebude jednoduché, pretože je veľmi ťažké zistiť, kto ako hlasoval. Vo federálnom parlamente je to tak, že sa okrem stláčania dvíha ruka. Takto sa poisťuje. Sused to vidí. Keď sa len stláča tlačidlo, bez toho, aby som niekoho chcel podozrievať, vrátane seba, niekto môže povedať, že tlačidlo stlačil a nestlačil ho. Môžeme nájsť spôsob, aby sme mali i vizuálnu kontrolu. Prosil by som, keby riešenie našlo politické grémium pre toto a budúce plénum, pretože v novej budove máme nový systém, ktorý bude už podlá všetkého lepší.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Pán poslanec Ásványi, pán poslanec Hofbauer, pán poslanec Zselenák a pán poslanec Brestenský.

Poslanec L. Ásványi:

Vážená Slovenská národná rada,

sedím tesne pri tom zázračnom prístroji. Nie som počítačový odborník, ale už vidím, čo sa robí. Pán predseda,

ktorý včera viedol schôdzu, spravil jednu chybu vtedy, keď dal hlasovať. To sa opakuje nielen u neho, ale aj u pána podpredsedu Čarnogurského. Kádrujem vás, vidím to tu. Keď dávate hlasovať, kto sa zdržal, rýchlo spustite ten gombík, a mašina automaticky vyhodí všetkých, ktorí hlasovali, okrem tých, ktorí hlasovali za a proti, do toho, že sa zdržali. Ale mašina registruje každého podlá mena, či do tej doby hlasoval, stlačil gombík alebo nie. Druhá vec - sedím na takom mieste, že vidím pred sebou dva-tri rady. Včera, keď sa hlasovalo o veľmi dôležitej veci, či tajne alebo verejne, časť poslancov sa jednoducho u toho prvého hlasovania prezentácie zdržala v tom domnení, že keď potom budú hlasovať proti alebo za podlá svojho záujmu, to ovplyvní výsledok. To je veľký omyl. Tá mašina je múdrejšia ako my stopäťdesiati dokopy. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Hofbauer. Poslanec R. Hofbauer:

Domnievam sa, že situácia je podstatne jednoduchšia, ako ju vykresľoval pán Asványi. Myslím, že stačí si premietnuť videozáznam z včerajšieho rokovania o tomto inkriminovanom hlasovaní a situácia bude prehľadnejšia. Odporúčam, aby tak spravilo politické grémium prítomných strán, a to skôr než táto kazeta videozáznamu bude zmazaná, tak ako boli zmazané veľmi mnohé záznamy z predchádzajúceho obdobia. /Prejav nesúhlasu v sále. /

Podpredseda SNR M. Zemko: Pán predseda.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec, vaše vystúpenie je už druhýkrát dosť neadekvátne. Prvýkrát ste napadli hlasovanie vo vašom Koridore, či aký je to časopis, potom ste takisto mali isté poznámky. Prosím vás, čo chcete riešiť pomocou videokazety? Čo chete riešiť, keď toto je záležitosť počítača a hlasovania? Čo je tam vidieť? /Hlasy niekoľkých poslancov z pléna. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Zselenák, potom pán poslanec Brestenský a pán poslanec Hrnko.

Poslanec J. Zselenák;

Vážené dámy, vážení páni,

chcel by som navrhnúť, aby sme tento spor riešili z takého normálneho východiskového bodu, ktorý by spočíval v tom, že nebudeme spochybňovať výsledok hlasovania o vyslovení dôvery či nedôvery pánovi Miklošovi. Podlá môjho názoru takéto hlasovanie by sa už v tomto parlamente v tejto chvíli nemalo opakovať. Toto na úvod.

Na druhej strane si myslím, že dokiaľ sa opakujú dôvodné podozrenia, akási neistota a nedôvera voči tomu, ako funguje hlasovacia mašinéria, treba si overiť tie skutočnosti, ktoré tomu nasvedčujú. Preto navrhujem Slovenskej národnej rade, aby sme sa v dobrej vôli, bez úmyslu spochybňovať výsledky včerajšieho hlasovania, pozreli na videozáznam aj na zvukový záznam, ako prebiehalo včerajšie hlasovanie, a podlá výsledku budeme môcť usúdiť, či táto technika, ktorú máme k dispozícii, funguje spoľahlivo alebo menej spoľahlivo. Tu nejde, prosím vás, o nič iné. Myslím si, že poslanci, ktorí

oprávnene kritizujú spôsob hlasovania a vyhodnocovania výsledkov, predsa len v istých momentoch majú svoju pravdu.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

táto technika, možno až na výnimočné stavy, funguje spoľahlivo. Keď to tu raz skúšali, zdržal som sa a pozeral som sa, aký je technologický postup. Ten, kto riadi hlasovanie, má určité ovládacie páky alebo tlačidlá, prepínače, ktorými sa spúšťajú určité cykly hlasovania. Keď ďalší cyklus spustí skôr ako dobehol načasovaný a počítačom nastavený časový cyklus - to je to posledné dlhé pípnutie -, potom to počítač jednoducho nezráta tak ako má, pretože dostane signál z jednotlivých tlačidiel už po signáli, ktorý dostane od prepínacieho tlačidla. Pripušťam, že pán predsedajúci - včera to bol pán predseda - v tom napätí, ktoré tu bolo, siahol na niektorú páčku včaššie, ako mal. Toto je jednoznačný dôvod, prečo to počítač takto spočítal a vytlačil.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Hrnko, potom pán poslanec Ondruš.

Poslanec A. Hrnko:

Po upozornení niektorých pánov som si dnes dal prehrať - nebudem to tajiť - videozáznam z tohto hlasovania. Nebudem tu hovoriť v nejakých hádankách. V skutočnosti, ak si spomínate, pán predseda, pri prvej prezentácii vyšlo 108 prezentovaných. Povedali ste, že to nie je možné a opakovali ste prezentáciu. Ale vášmu výroku, že je tu málo ľudí, predchádzal zásah vášho suseda do prístroja.

Predseda SNR F. Mikloško.

Nerozumiem tomu, bučíte taký láskavý a vysvetlite to celkom otvorene.

Poslanec A. Hrnko:

Bol to zásah do prístroja mimo vás. Predseda SNR F. Mikloško:

Aký zásah? Najprv bolo 107 alebo 108, potom bolo 115. Aký zásah mohol urobiť môj sused? Buďte taký dobrý, vysvetlite to.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Ondruš, potom pán poslanec Kliman. Poslanec M. Ondruš:

Hlásil som sa pôvodne, ale potom som si myslel, že po vystúpení pána predsedu to ukončíme tým, že sa zíde politické grémium. Mám obavu, že sem prišli kamery, zažalo sa svetlo, lebo ide nejaký bod, či náhodou toto nie je iba také trošku odsúvanie. Navrhoval by som, aby sme sa zbavili toho-

to podozrenia, teraz túto debatu ukončiť, nech sa trebárs večer zíde politické grémium, a teraz pokračovali v tom bode, v ktorom máme pokračovat. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Odzneli tu dva praktické návrhy. Pôvodne ešte pán Kerti navrhoval nejakú nezávislú komisiu. Pán poslanec, akceptujete, aby sa stretlo politické grémium, ktoré to posúdi?

Poslanec A. Kerti:

Áno. Podpredseda SNR M. Zemko:

Treba dať o tom hlasovať?

/Všeobecný názor z pléna, že netreba o tom hlasovať. /

Pán predseda je poverený, aby zvolal politické grémium k tejto veci. Tým pádom uzavieram tento bod. Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu.

V zmysle § 19 sa ešte hlási pán poslanec Ftáčnik. Poslanec M. Ftáčnik;

Vážené poslankyne a poslanci,

dovolil by som si ešte oprieť sa pri tejto kauze o rokovací poriadok a uzavrieť ju tak, ako to navrhol pán poslanec Ondruš, lebo nemyslím si, že by sme to teraz mali meritórne riešiť. Navrhoval by som, aby sa politické grémium zaoberalo dvoma vecami. Jednak je tu sporný prípad včerajšieho hlasovania, ktorý, keď som sa pozeral na monitor, sa dá vy-

svetliť tým, čo tu vecne predniesol pán poslanec Brestenský. Tí, ktorí sedíme blízko, sme na monitore videli, že sa tam dvakrát v krátkom slede za sebou objavil nápis prezentácia, čo by naznačovalo, že došiel nejaký elektrický impulz, ktorý obnovil prezentáciu, a tí dvanásti, ktorí boli vyhodení ako malé číslo na boku, že sa nestihli prezentovať, sú tí, ktorí sa zrejme prezentovali v tom krátkom intervale. Takto si viem vysvetliť to, k čomu tu včera došlo. Pamätáte sa, že v príslušnom hlasovaní bolo 115 a 12 na boku, čo zodpovedá tomu, že 12 poslancov nebolo zaprezentovaných. To je prípad včerajšieho hlasovania.

Chcem však upozorniť, že politické grémium by sa malo zaoberať aj tým, ako predísť týmto situáciám, a oprieť sa o § 3 rokovacieho poriadku, ktorý hovorí o tom, že svoje vnútorné pomery a podrobnejšie pravidlá svojho rokovania si Slovenská národná rada upravuje vlastnými uzneseniami. V čom je totiž problém? Pán Asványi upozornil, že včera sa stalo dvakrát, pamätáme sa na to, že predsedajúci skôr stlačil tlačidlo pri "zdržal sa". Vyskočili čísla o počte zdržaných poslancov bez toho, že by niekto stlačil tlačidlo. To nie je v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku. Zákon o rokovacom poriadku pozná pri hlasovaní dva inštitúty. Predsedajúci pred hlasovaním upozorní na to, že sa ide hlasovať a dá zistiť počet prítomných poslancov. To je jedna otázka. Potom sa zaujíma o to, či navrhovaný návrh, o ktorom sa hlasuje, získal nadpolovičnú väčšinu prítomných. Ak je toto splnené, uznesenie bolo prijaté. V podstate všetko je mimo rámca rokovacieho poriadku. Politické grémium by malo pripraviť návrh uznesenia, ktoré by upravilo pochybnosti o tom, či počet prítomných je zhodný s tým, čo vyšlo z počítača. Včera 12 ľudí bolo mimo, čiže bolo by zrejme namieste, keby sme také uznesenie mali, aby sa hlasovanie hneď priamo na mieste opakovalo. Nemali sme také uznesenie, bolo by dobré ho pripravit. Navrhujem, aby sa politické grémium zaoberalo týmito dvomi otázkami.

Podpredseda SNR M. Zemko:

V zmysle § 19 sa hlási pán poslanec Ľupták, potom pán poslanec Hübel.

Poslanec I. Ľupták:

Nielen za včerajšok, ale predsedajúcim vôbec by som odporučil, aby brali vážne, keď sa aj opoziční poslanci hlásia o poznámku. Všimli ste si, že som včera dvakrát vstal a chcel som upozorniť, lebo som túto chybu zbadal. Pán predseda ma, žiaľ, nepustil k slovu. Bol by som ho na to upozornil, vecne by som ho na to upozornil, a dnes tento problém na stole nemáme.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Hübel. Poslanec J. Hübel:

Nechcem to už d'alej rozvádzať, ale mohli by sme si to vyskúšať. Nie je ani treba, aby sedelo grémium. Skúsme si teraz presne nasimulovať situáciu, ktorá sa tu stala. Budeme sa prezentovať všetci s výnimkou prvého radu, a potom nech v prvom rade hlasuje kto chce a ako chce. Uvidíme, čo na to povie počítač.

Podpredseda SNR M. Zemko: Pán poslanec Sládek.

Poslanec V. Sládek; Dámy a páni,

mám v ruke druhý text, mohol by som ho čítať asi tri hodiny, aby sa bod, ktorý máme preberať, začal preberať čo najneskôr, aby sa odložila správa branno-bezpečnostného výboru, lenže to nechcem robiť, preto to robiť nebudem. Chcel by som poprosiť aj ostatných, aby sme sa držali programu. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Kliman. Prosím vás, uzavrime to, v zásade sme sa dohodli, dá sa to už iba donekonečna rozmazávať.

Poslanec L. Kliman;

Odporúčam, aby sme nerozmazávali, ale aby si politické grémium dalo premietnuť záznam. Po prvé preto, lebo taká tradícia tu už je. Keď nám to v minulosti nevadilo, nemusí ani teraz. A po druhé - aby sa snáď nestalo, že bude vymazaný.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec, predpokladám, že na čele jednotlivých klubov sú ľudia, ktorí majú dôveru poslancov a že urobia všetko pre to, aby sa táto vec dostatočne objasnila a v budúcnosti sa neopakovala. Ešte pán predseda niečo k tomu povie.

Predseda SNR F. Mikloško;

Pán poslanec Kliman, prosil by som vás, keby ste pove-

dali, kedy bol doteraz videozáznam vymazaný. Poslanec L. Kliman:

Zistím to a poviem to potom. /Rozruch v sále. / Pardon, už som si spomenul, bol to záznam týkajúci sa uznesenia výboru pána Tatára, keď išlo o evidovanie riaditeľov. /Šum v sále/.

Predseda SNR F. Mikloško;

Len by som podotkol, že to nebol videozáznam, ale magnetofónový záznam.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec Kerti, už pokladám túto vec za uzavretú. Politické grémium sa poradí a dúfam, že sa dobre poradí.

Pristúpime k štvrtému bodu programu, ktorým je

Záverečná správa Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady o výsledkoch posúdenia činnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od 17. novembra 1989.

Správu ste obdržali ako tlač Slovenskej národnej rady č. 990. Prosím predsedu Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady pána Javorského, aby ju uviedol.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Masarik. Poslanec J. Masarik:

Vážená Slovenská národná rada,

dostávame sa k bodu, ktorý bezpochyby vyvolá v Slovenskej národnej rade aj vo verejnosti veľkú diskusiu, pretože verejnosť nie je o tejto správe informovaná. My sme ju dostali na stôl, mali sme možnosť preštudovať si ju, ovšem

verejnosť, nie. Obávam sa, že sa bude viest diskusia vo verejnosti o veciach, o ktorých nebude poznať všetky skutočnosti. Chcem preto navrhnúť, aby pán predseda branno-bezpečnostného výboru prečítal túto správu v plnom znení, a aby sa oznamovacie prostriedky postarali o to, aby táto správa mohla ísť v priamom prenose, alebo keď nie, aby ju mohli dodatočne odvysielať, aby bola verejnosť plne informovaná. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko: Pán poslanec Ľupták. Poslanec I. Ľupták:

Na túto tému sa v predsedníctve veľmi veľa diskutovalo, či čítať celú správu alebo podať Predkladaciu správu. Vždy, keď sa dávajú akékoľvek správy v tomto parlamente, dáva sa iba Predkladacia správa, ale nie celá. Tak to bolo dnes pri životnom prostredí, tak to bolo dnes pri energetickej koncepcii. /Hlasy v pléne. / Nebojíme sa, vy máte strach.

Vážení poslanci, chcel by som sa vôbec spýtať na etiku pána predsedu tohto výboru, že ešte nikto z vás nemal tú správu, ani členovia predsedníctva ju nemali, ale po novinách už pán predseda robil o tejto správe interview/. Už dnes bola celá zverejnená, a my len dnes o nej diskutujeme. /Hlasy v sále. / Pán poslanec Strýko, choď si zakričať dakde do lesa.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, nie takým tónom v parlamente. Poslanec I. Ľupták:

Ale prosím, upozornite pána profesora Strýka, aby sa nechoval ako hulvát /smiech v sále/, či pána poslanca.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Vyzývam všetkých, aby sa zdržali zbytočných insinuácií. Pán poslanec, ak dovolíš, dal by som hlasovať o návrhu pána Masarika.

Poslanec I. Ľupták:

Ešte som neskončil. Nedovolili mi skončiť.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím plénum, aby sa upokojilo, nech pán poslanec Ľupták dohovorí.

Poslanec I. Ľupták:

Z tohto dôvodu nevidím dôvod, aby sa správa čítala celá. No, ale môžete hlasovať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Masarik dal návrh. Prosím, budeme o ňom hlasovať.

Prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 100 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Masarika, aby sa celá správa branno-bezpečnostného výboru čítala kompletne?

/Za návrh hlasovalo 63 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. /

Zisťujem, že návrh pána poslanca Masarika bol prijatý.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

23., 24., 25., 26., 27., 30. marca, 1. a 27. apríla 1991

STENOGRAFICKÁ SPRAVA

O 23. SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

II. časť

IX. volebné obdobie

Prosím, pán predseda, ujmite sa slova. Poslanec F. Javorský:

Vážené predsedníctvo, vážená vláda, vážené poslankyne, vážení poslanci,

už som sa obával, že po tejto diskusii, ktorá začala, naozaj nebudem musieť čítať. Nie som tiež nadšený, že ju musím čítať, pretože som predpokladal, že každý si ju preštudoval, a viac som očakával, že budú otázky adresované na členov branno-bezpečnostného výboru, aby zodpovedali prípadné nejasnosti v správe. Nakoľko sa rozhodlo takto, dovoľte, aby som celú správu prečítal.

Správa o výsledkoch posúdenia činnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od 17. novembra 1989 na základe poverenia vyplývajúceho z uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 290 z 19. marca 1991, druhá časť. Prvá časť správy bola prednesená na 18. schôdzi Slovenskej národnej rady dňa 4. novembra 1991. Hlasovaním č. 18 sa rozhodlo, že správa bude prečítaná na neverejnom zasadaní pléna Slovenskej národnej rady. Rozprava k prednesenej správe bola dňa 7. novembra 1991. Po ukončení rozpravy plénum Slovenskej národnej rady rozhodlo o tom, že branno-bezpečnostný výbor má ukončiť vyšetrovanie činnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a tiež o tom, že záverečná časť správy bude prednesená na verejnom zasadaní pléna Slovenskej národnej rady. Prvá časť správy bola odtajnená uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 709 z 21. 1. 1992.

Predsedníctvo k tomuto rozhodnutiu dospelo po tom, keď sa zistilo, že bezprostredne po prečítaní správy došlo k úniku podstatných častí textu tejto správy. Prvé údaje zo

správy boli uverejnené už 6. novembra v denníkoch Český deník a Hlas ľudu. Zatiaľ čo v Českom denníku boli len komentované niektoré časti správy, v Hlase ľudu je už citovaná aj reakcia pána Vladimíra Mečiara, ktorou priznal, že pozná celý obsah správy. Doslova hovorí: "Z obsahu správy sa dá povedať, že ma rehabilitovala, lebo nesplnila zámer ukázať, čo všetko Mečiar vážne spáchal. V detailoch, aby som aspoň akú-takú jazvu dostal, sú tam konštrukcie a závery, ktoré autor vsunul medzi rôzne hodnoverné výpovede". Toto dokazuje, že pán Mečiar mohol takto zasvätene hovoriť len za predpokladu, že už 5. novembra mal k dispozícii celú správu v rukách.

Ako sa ukazuje v prípade publikovania časti správy v Smene dňa 8. novembra 1991, únik údajov zo správy bol zabezpečený nelegálnym nahrávaním prednesú správy priamo v budove Slovenskej národnej rady. Predseda Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady zareagoval na túto situáciu a ohradil sa voči zverejňovaniu údajov zo správy v novinách Práca z 11. novembra 1991. Aj napriek tejto snahe nebolo v silách Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady zabrániť ešte väčšej publicite správy v ďalších novinách, ako Rešpekt, Echo, Verejnosť, Východ, Slovenský denník, Smer, atď.

O rozsiahlejšiu kritiku správy sa pokúsil pán Mečiar v novinách Extra S, v prílohe Slobodného piatku, a to 22. a 29. novembra a 6. decembra 1991. Kritika len potvrdzuje, že pán Mečiar vlastní celú správu. Napriek tomu reaguje len na nepodstatné pasáže, vytrháva citácie z kontextu, a tým túto kritiku urobil neobjektívnou, účelovou a tendenčnou. S obdobným zámerom bol písaný aj článok pána Romana Hofbauera uverejnený pod zmeneným názvom v novinách Východ 12. a 13. decembra 1991 a Slovenské národné noviny č. 2 z roku 1992. Články boli napísané v dobe, kedy na ne nemohol reagovať žiaden člen Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady, ktorý rešpektuje dohodnuté podmienky utajovania

až do doby ukončenia vyšetrovania tejto záležitosti. Správa bola často pertraktovaná v televízii i v rozhlase, najmä v Rádiožurnáli. Po zverejnení niektorých mien dostal Brannobezpečnostný výbor Slovenskej národnej rady protestné listy od niektorých bývalých funkcionárov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a príslušníkov Štátnej bezpečnosti. K správe zaujali kritické postoje aj niektorí poslanci Slovenskej národnej rady vo svojich vystúpeniach v rámci všeobecných rozpráv na schôdzach Slovenskej národnej rady. Správu si vyžiadala aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky z vlastnej iniciatívy začalo skúmať, či pri úniku utajovaných skutočností nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.

Postup práce pri vypracovaní záverečnej časti správy bol obdobný ako pri prvej časti. Predovšetkým sa využili všetky doposiaľ využívané písomné podklady a výpovede predtým pozvaných osôb, získali sa ďalšie podklady z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Federálneho ministerstva vnútra a Federálnej bezpečnostnej informačnej služby. Pred branno-bezpečnostným výborom boli vypočúvaní: major Dr. Ladislav Vranka, nadpráporčík Ján Mano, podplukovník Dr. Ján Patrnčiak, poručík Dr. Jozef Škultéty, nadporučík Viliam Pavlík. Priebeh vyšetrovania je zdokumentovaný nahrávkou na magnetofónovej páske a text je prepísaný.

So súhlasom Federálneho ministra vnútra branno-bezpečnostnému výboru boli poskytnuté výpovede svedkov vyšetrovaných vo veci

a/ podozrenia zo skartácie materiálov na oddelení ŠtB v Trenčíne, a to: major JUDr. Leonard Čimo, Dr. Vladimír Chleban a Viliam Pavlík,

b/ odcudzenia materiálov bývalej ŠtB Trenčín: práporčík


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP