Středa 6. listopadu 1991

K žádné jiné změně nedochází.

V § 8, odst. 2 nahrazujeme předsednictvo Českou národní radou, které předkládá rada výroční zprávu o činnosti.

A dále doplňujeme, že rada hospodaří podle vlastního rozpočtu, což je dost důležité. To ve vládním návrhu zákona nebylo a přitom pochopitelně rada bude muset mít svůj rozpočet.

Odstavec 3 tohoto paragrafu v podstatě jenom lépe vystihuje jazykově to, co má na mysli, čili znění společné zprávy odstavec 3 doporučuje: "náklady na činnost rady a odměny jejich členům se hradí z prostředků České televize."

V § 9 doporučujeme vypustit první větu: "Ředitel řídí provoz České televize a vykonává rozhodnutí rady."

Dále se mění podle tohoto doporučení dikce druhé věty, a to právo ředitele účastnit se zasedání rady. V původní poloze je to v podstatě povinnost ředitele. Předpokládáme, že jde o partnerské orgány, které se ve společném zájmu musí scházet, musí jednat, čili v zájmu ředitele je na jednáních a zasedáních rady být a zase naopak v zájmu rady je, aby byl přítomen ředitel. Takže nechceme dávat akcent na povinnost, ale doporučujeme úpravu, aby se upravila tato třetí věta § 9 na: "má právo se účastňovat zasedání...". Tím pádem dochází v paragrafu 10 ke spojení a celý odstavec je jednoznačný.

§ 11 společné zprávy: ve větě první se upravuje v podstatě činnost lépe a šíře, čili ".. která souvisí s předmětem její činnosti" a dále vypouštíme slovo "především", protože je logické, že máme na mysli za účelem financování a kdybychom ponechali "televizního vysílání", to je pojem velice úzký, takže zde doporučuje společná zpráva "výhradně financování své činnosti" / podle § 2 tohoto zákona/.

§ 12 společná zpráva doporučuje vypustit, logicky potom následuje přečíslování těchto paragrafů. Tento § 12 je nadbytečný, poněvadž to obsahuje federální zákon o rozhlasovém a televizním vysílání ve vztahu k provozovatelům ze zákona.

V § 13 společná zpráva odstavci 1 doporučuje ukončit znění "Součástí České televize jsou televizní studia". Další znění odst. 1 doporučuje společná zpráva vypustit. Bylo to předmětem jednání jak garančního výboru, tak dalších výborů a předpokládám, že toto bude předmětem rozpravy a že se k tomu v diskusi budeme moci vyjadřovat dále.

§ 14 nezaznamenává ve společné zprávě žádnou změnu a jsme u ustanovení společných a závěrečných, kde se upravuje odst.1 § 15, a to měníme "předsednictvo" na "Českou národní radu", kdy nové znění je - cituji společnou zprávu: "Česká národní rada zvolí do dvou měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona radu a rada jmenuje do 1 měsíce ode dne svého zvolení ředitele."

V odst. 2 se potom slova "vláda České republiky" nahrazují slovy "předsednictvo ČNR". To jsou ustanovení společná.

Pokud jde o § 16, společná zpráva doporučuje, aby tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna, což je ze zcela praktických důvodů. Pokud se má takto tato nově konstituovaná instituce chovat nově, v nových podmínkách, tak musí být řízena od l. ledna příštího roku. Kdybychom to nechali bez pevného termínu, tak bychom to nechávali na technických časových možnostech, kdy ve Sbírce bude tato předloha vydána. Proto doporučujeme pevný termín 1. ledna 1992.

Tolik společná zpráva. Jak už jsem uvedl, pozměňovací návrhy výboru pro obchod a cestovní ruch zde obsaženy nejsou, protože být obsaženy nemohly, takže budou uplatněny spíše v rozpravě.

Pokud jde o pozměňovací návrhy nezařazené do společné zprávy, lze říci, že ve většině z nich se snažil jak ústavně právní výbor, tak i společná zpráva v maximální míře vyhovět pozměňovacím návrhům, ovšem v tom smyslu, aby byla zachována určitá čistota. Neboť jak jsem řekl, byly projednávány dva přístupy k řešení této problematiky, jednak vládní návrh a jednak návrh zásad. V některých momentech docházelo k názorovým střetům, takže předpokládám, že pozměňovací návrhy, které neuspokojily ve společné zprávě toto alternativní řešení, budou tak jako tak uplatněny v rozpravě a proto bych si myslel, že by bylo dobré rozpravu otevřít a v podstatě v ní i ujasnit zásadní problémy, které by mohly ještě zdokonalit to, co jsme dostali předložené a do plněné společnou zprávou. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu. První se do rozpravy přihlásil pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Fröhlich.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený sněme Zemí koruny české! Za skupinu navrhovatelů zásad zákona, které jste projednávali současně s vládním návrhem zákona se nebudu snažit kritizovat vládu za pozdní předložení a spěchání na nás, opět - nebo hodnotit, jestli se jim podařilo vyhovět tomu, co pan ministr na začátku uváděl, že byly hlavní jejich téze, ale pokusím se předložit tři konkrétní pozměňovací návrhy, o kterých se domníváme, že by do zákona měly být zapracovány, aby tento zákon skutečně byl takový, jaký bychom si ho přáli.

První návrh se týká § 9 společné zprávy. Je to návrh, dokonce některými výbory prošel, a jsem poněkud překvapen, že se neocitá ve společné zprávě. V § 9 je stanoveno, že statutárním orgánem České televize je ředitel. Tak, jak je § 9 koncipován, a jak ho vykládá aspoň zástupce vlády, je ředitel neodvolatelný kromě důvodů v § 5. Důvody v § 5 jsou naprosto nedostatečné, tam v podstatě jenom v případě, že by ředitel byl jmenován ministrem nebo nějakým. vysokým státním funkcionářem, by mohl být odvolán. Domnívám se, že to je naprosto nepřijatelné stanovovat orgán, který by měl neodvolatelného ředitele. Nedovolujeme si to ani u soudců Ústavního soudu, ani u dalších institucí, všude existuje systém kontroly a v návrhu televize, která je mediem, které může velmi ovlivnit veřejnost, bychom chtěli stanovovat ředitele neodvolatelného a tím pádem samozřejmě neodpovědného, poněvadž není možno ho žádným způsobem postihnout.

Zároveň jsme si vědomi toho, že by ředitel měl mít poměrně pevnou pozici, aby mohl prosazovat nějakým způsobem koncepci, s kterou tam přišel. Proto navrhujeme, aby do § 9 ve znění společné zprávy byly doplněny tyto dva odstavce: odstavec 2, který by zněl: "Ředitel je jmenován radou na funkční období 6 let". Funkční období 6 let je dosti dlouhé, aby se v něm dalo ně co koncepčního udělat. Zároveň je to jiné období, než na které bude jmenována rada, aby nedocházelo znovu jmenováním rady vždy ke zcela převratu v koncepci televize.

Odstavec 3, který by zněl: Ředitel může být radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se pro jeho odvolání alespoň dvě třetiny členů rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním nového ředitele.

Tady stanovujeme, že odvolán může být dvoutřetinovou většinou členů rady, což samozřejmě je více než kolik ho muselo volit a tím pádem jeho pozici stanovujeme poměrně pevně, ale přesto tam možnost odvolání v případě, že ředitel začne dělat nějaké třeba šílené kroky, které by byly nepřípustné, je. Pokládáme tento bod za velmi důležitý a stěžejní a doporučujeme ho vaší pozornosti. Prostě jistá neodvolatelnost ředitele mi připadá na prosto nepřijatelná.

Druhý návrh k § 10 ve znění zákona, kde navrhujeme, aby byl vypuštěn odstavec 2. a označení 1. samozřejmě ztrácí význam. Odstavec 2. mluví o tom, že Česká televize může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu, která však nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření. Domníváme se, že Česká televize, pokud o ní mluvíme jako o veřejně právním a odstátněném subjektu, by neměla být závislá na státním rozpočtu. A pro ty případy, o kterých mluvil pan ministr, že nebudou vystačovat peníze na investiční výstavbu, stačí možnosti, které skýtá samotný zákon o státním rozpočtu. Tedy pokud v zákoně o státním rozpočtu uvedeme, že Česká národní rada jako ten, kdo schvaluje rozpočet, si přeje účelovou dotaci na státní televizi, pak tuto dotaci televize dostane.

Ustanovení, které je zde v § 10, umožňuje, aby tato dotace nebyla pod kontrolou České národní rady, ale aby peněz, které má vláda k dispozici, byla dotace poskytována přímo vládou. To pokládám za zcela nepřijatelné, aby výkonná moc tímto způsobem ingerenovala do České televize, do této veřejně právní instituce.

Proto doporučujeme ustanovení odst. 2 vypustit. Umožní to v těch investičních případech stejně, aby dotace byla poskytnuta, ale bude to zcela jasně pod kontrolou zákonodárných sborů a ne pod kontrolou vlády.

Třetí změna, kterou navrhuji, je změna do § 11 a v souvislosti s tím i do § 16, 15 podle společné zprávy, která by měla znít: Do dosavadního § 11 se text označuje jako odstavec první a doplňuje se odstavec druhý tohoto znění: Česká televize nesmí vysílat reklamy. Propagační pořady může vysílat pouze bezúplatně a jen tehdy, přispívají-li přímo k naplňování jejího poslání. (§ 2 tohoto zákona)

Toto pokládáme za velmi důležité, protože jenom zákaz vysílání reklamy a dalších propagačních pořadů, které by si subjekty platily - tam je faktická poznámka.

(hlas z pléna:) Pane poslanče, mohl byste prosím zopakovat text navrhovaného odstavce 2.

Poslanec Marek Benda: Jistě. Dosavadní text § 11 se označuje jako odstavec první a doplňuje se odstavec druhý tohoto znění: Česká televize nesmí vysílat reklamy. Propagační pořady může vysílat pouze bezúplatně a jen tehdy, přispívají-li přímo k naplňování jejího poslání. (§ 2 tohoto zákona). To je pozměňovací návrh k § 11.

Abych se vrátil ke své argumentaci - domnívám se, že reklamy a propagační pořady placené by měla provádět v první řadě komerční televize a že jednou z věcí, které chceme dosáhnout odstátněním televize, by měla být i její demonopolizace i vytvoření plurality ve vysílání. A té dosáhneme pouze tím, že dáme šanci i těm komerčním televizím se chytit. Pokud povolíme televizi vysílat reklamu a placené propagační pořady, vytváříme situaci, kdy televize v podstatě celý trh reklamy pohltí a komerční televize nebude moci vysílat a nebo budou vysílat pouze na regionální bázi, což si asi nepřejeme.

K propagačním pořadům ve druhé větě - tu tam dáváme proto, aby propagační pořady na věci, které jsou ve veřejném zájmu na různé ekologické akce, zdravotní akce a podobně, které samozřejmě nejsou placeny, aby mohly být vysílány v televizi. Zároveň s tím navrhujeme doplnit, protože se na některých výborech objevila námitka, kterou akceptujeme a pokládáme za velmi správnou, že dnes musíme podporovat soukromé podnikání a tím pádem musíme podporovat reklamy a že při neexistenci současné komerční televize bychom v podstatě zakázáním reklamy v televizi poškodili fungující podnikatele. Navrhujeme do § 16, který po vypuštění je § 15, za "tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1992" druhou větu, která zní: § 11 odst. 2. nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1993.

To znamená, že zákaz reklamních a propagačních pořadů by začal platit pro Českou televizi až od začátku roku 1993. Tím by se vyřešil problém přechodného období, kdy neexistuje žádná komerční televize, že by podnikatelé neměli kde vysílat rek lamy. A zároveň ten rok je předpokládaná doba, do které začnou vysílat nestátní televize, které mají limit například z federálního zákona atd.

To jsou tedy pozměňovací návrhy, které předkládám za skupinu navrhovatelů zásad a prosím vás, abyste je podpořili. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Prosím pana poslance Fröhlicha, připraví se pan poslanec Dudešek.

Poslanec Vladimír Fröhlich: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážená sněmovno, na včerejším zasedání výboru pro obchod a cestovní ruch jsme probírali oba dva vládní návrhy zákona o Československé televizi - tisk 420, i vládní návrh zákona o Českém rozhlasu - tisk 421. Společné zprávy, které k tomu byly přiloženy. 434 konkrétně o České televizi, a 435 o rozhlasu jsou svojí citací totožné, a proto jsme to vzali souhrnně a dospěli jsme k tomuto závěru.

Po úvodním výkladu výbor pro obchod a cestovní ruch doporučuje České národní radě, aby vládní návrh zákona ČNR o Českém rozhlasu a České televizi - tisk 420 a 421 - schválila ve znění společné zprávy s výjimkou § 11 a s těmito dalšími připomínkami:

V § 9 spojit odstavec 1 a 2 a takto vzniklý odstavec označit jako odstavec 1 a doplnit odstavcem číslo 2 tohoto znění: Ředitel je ustaven na funkční období 6 let volbou.

Doplnit odstavec 3 tohoto znění: Ředitel může být radou odvolán před uplynutím funkčního období, vysloví-li se pro jeho odvolání dvoutřetinová většina všech členů rady. Odvolání vstoupí v platnost volbou nového ředitele.

Dále se výbor dohodl, že zmocňuje zpravodaje k přednesení připomínek výboru na schůzi České národní rady. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Fröhlichovi a prosím pana poslance Dudeška, připraví se pan poslanec Sapák.

Poslanec Petr Dudešek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážený sněme, chci podat návrh na doplnění § 8 písm. d) společné zprávy, a to v tomto znění: "Zřizovat a zrušovat televizní studia s výjimkou těch, která jsou uvedená v § 13."

Další návrh § 13 společné zprávy doplnit o text takto:" § 13 televizní studia - součástí České televize jsou zejména televizní studio Praha, televizní studio Brno, televizní studio Ostrava, případně televizní studia zřízená na základě § 8 odst. 1 písmeno a)" (necituji už) vládního návrhu či § 8 odstavce 1 písmeno d). To podle dalšího schválení, ke kterému se přikloníte.

Dále cituji: Ředitel televizního studia je oprávněn činit jménem České televize právní úkony týkající se televizního studia s výjimkou zcizení a zatížení nemovitosti, ředitel televizního studia je za činnost televizního studia odpovědný řediteli. 3. Televizní studia mají v rámci své činnosti oprávnění obdobná podle § 3 s výjimkou oprávnění podle písm. c). Konec citace. Toto dle § 3 písm. c) vládního znění zákona či společné zprávy, opět dle vaší laskavé pozornosti a schválení. Zdůvodnění: chci připomenout, že návrhy, které jsem přednesl, vycházejí v podstatě z vládního návrhu. Dále chci dodat, že garanční výbor, tedy pro vědu, vzdělání a kulturu, po pečlivém uvážení tyto změny v tomto znění odhlasoval a tedy doporučil. Také si mohu dovolit říci, že jsem věc diskutoval s kladným doporučením s panem ministrem Uhdem i s vedením Československé a České televize.

Podotýkám, že podobný návrh, který se týká českých a moravských studií, chci podat při projednávání zákona o Českém rozhlase. Žádám vás o laskavou podporu.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Dudeškovi. Prosím pana poslance Sapáka, připraví se pan poslanec Šuman.

Poslanec Jan Sapák: Dámy a pánové, mám dva pozměňovací návrhy, veskrze krátké. První se týká § 2, kde ve znění společné zprávy je navrženo vypustit odst. 2, který si myslím, že má smysl, neboť by výklad, vymezení bylo velice nesnadné. Nicméně - i když si myslím, že je naprosto správná odluka televize od konkrétních politických dějů, politických stran a státu samotného postrádám v tomto paragrafu jeden prvek, který by hájen být měl. Navrhuji tedy - vzhledem k tomu, že paragraf nebude členěn na odstavce - dodatečnou větu ke znění tohoto paragrafu, a to následujícího znění: Česká televize trvale hájí a propaguje principy demokratismu a ctí meze právního státu. Domnívám se, že to nepotřebuje výklad a že nemusí být považován tento pozměňující návrh za samozřejmou věc nebo nadbytečný prvek.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 9. Domnívám se, že v zákoně je celkově svízelně vymezena hranice mezi skutky a činností ředitele a rady. Domnívám se, že to může přinést mnohé problémy. Netroufám si to rozplést úplně, přesto dávám tento drobný pozměňovací návrh, a to v odstavci 2 § 9, kde se praví ve vládním návrhu, že "ředitel řídí provoz České televize a vykonává rozhodnutí rady", navrhuji toto upřesnění: "ředitel řídí programový, hospodářský a technickosprávní provoz České televize a vykonává rozhodnutí rady". Tolik návrh. Jinak vítám návrh poslance Bendy k tomuto paragrafu a myslím, že učinil také krok k vyjasnění této hranice. Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Sapákovi. Prosím pana poslance Šumana, připraví se paní poslankyně Röschová.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl v prvé řadě podpořit všechny pozměňovací návrhy kolegy Bendy nejenom za sebe, ale to není také v důsledku toho, že všechny tyto pozměňovací návrhy byly v usnesení našeho výboru. Ale k této věci důvod, proč bych vystupoval. Mám je den další pozměňovací návrh k § 6 odst. 3 ve znění společné zprávy. Chci říci, že se mi zdá být poněkud podivné, že k odvolání rady mohou sloužit jenom ty případy, nebo může být uskutečněno jenom tehdy, když neplní víceméně formální záležitosti. To znamená body a), b), c) § 8 odst. 1. Nejmenují a neodvolávají generální ředitele, neschválí rozpočet nebo neschvalují návrh na Statut České televize. Domnívám se, že daleko důležitější je situace - a nemůžeme vyloučit, že by eventuálně k ní někdy v budoucnosti mohlo dojít - a to je, že televize neplní správně svoje poslání, jak je uvedeno v § 2. A pokud by ČNR toto zjistila - a mám v tom znění podmínku, jak by to musela zjistit, domnívám se, že je nezbytné to řešit tím, aby měla i v tomto případě právo odvolat radu České televize. Znění návrhu je následující - v po. kračování té věty po tom bodu c) místo a) bude čárka, nebude tam tečka a bude to pokračovat - a nebo konstatuje ČNR v průběhu šesti měsíců svými usneseními opakovaně, že Česká televize neplní své poslání podle § 2.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Šumanovi, prosím paní poslankyni Röschovou, připraví se paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, mám jeden pozměňovací návrh týkající se § 11 odst. 2, dovolte, abych vám ho přečetla. V televizním vysílání čas věnovaný reklamě nesmí přesáhnout jedno procento denního vysílacího času. Říkám § 11 odst. 2, samozřejmě by muselo dojít k pře číslování. Nyní mi dovolte, abych třemi větami odůvodnila tento svůj pozměňovací návrh. Velice souhlasím s pozměňovacím návrhem pana poslance Bendy týkajícím se reklamy. I s jeho odůvodněním, ale domnívám se, že přece jenom technické možnosti nedovolí ještě nějaký čas komerčním televizím pokrýt svým vy síláním celé území České republiky. Proto vznáším tento pozměňovací návrh. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji paní poslankyni Röschové. Prosím paní poslankyni Marvanovou, připraví se pan poslanec Balcárek.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážení poslanci, vážené poslankyně, mám několik pozměňovacích návrhů, z nichž některé jsou skutečně drobné a některé zásadní. Prvním pozměňovacím návrhem je vlastně upozornění na nelogičnost, které se dopustil text společné zprávy v § 2 odst. 1, druhá věta, která zní - Česká televize poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou televizních programů a jejich šířením na území České republiky. Pokud se zamyslíte nad smyslem tohoto ustanovení, snadno zjistíte, že může šířit na celém území České republiky jenom ty pořady, které vytvoří, ale to jistě nechceme. Připouštíme, že Česká televize bude poskytovat službu veřejnosti České republiky i tím, že bude šířit programy, které například nakoupí. To znamená, že navrhuji, aby došlo ke změně této věty v tomto smyslu: Česká televize poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP