FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1990

V. volební období

280

vládní návrh

zákon

ze dne ........... 1990

o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků

Federální shromáždění československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

"Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředků, ve znění zákona č. 84/1968 Sb., zákona č. 127/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb., zákona SNR č. 131/1970 Sb.,.a zákona ČNR č. 146/1971 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se vypouští poslední věta.

2. § 2 se vypouští.

3. § 4 zní:

"§ 4

Periodický tisk mohou vydávat československé právnické osoby, jakož i českoslovenští státní občané, kteří dosáhli věku 18 let. Jiné právnické osoby mohou vydávat periodický tisk jen se souhlasem příslušného federálního ústředního orgánu státní správy. Jde-li o tisk republikového významu, dává souhlas příslušný ústřední orgán státní správy republiky".

4. V § 6 se slova "8 týdnů" nahrazují slovy "třicet dnů".

§ 6 písm. b) zní: jeho obsahové zaměření.

V 6 písm. g) se za čárku doplňuje text "je-li vydavatelem československý státní občan, nemusí určit šéfredaktora".

§ 6 písm. h) se vypouští.

5. § 7 zní:

/1/ S vydáním periodického tisku může být započato až po registraci. Nemá-li přihláška náležitosti podle § 6 nebo jsou-li údaje o ní neúplné nebo nepřesné, orgán provádějící registraci na to toho, kdo přihlášku podal, bezodkladně, nejpozději do tří dnů upozorní s tím, že řízení o registraci bude zahájeno po odstranění závad přihlášky.

/2/ Řízení o registraci je za.hájeno dnem, kdy orgánu provádějícímu registraci došla bezvadná přihláška. Orgán provádějící registraci je povinen registraci provést do 15 dnů ode dne, kdy mu taková přihláška došla. O provedení registrace se vydává potvrzení.

/3/ Jestliže ten, kdo podal přihlášku, neobdrží do 30 dnů ode dne, kdy přihláška došla orgánu provádějícímu registraci potvrzení o provedení registrace ani upozornění podle odstavce 1, je dnem registrace den následující po uplynutí této lhůty; o tom vydá orgán provádějící registraci tomu, kdo přihlášku podal na jeho žádost potvrzení.

/4/ Vydavatel je povinen oznamovat orgánu, který provedl registrace, každou změnu v údajích obsažených v přihlášce. Změna může být provedena až potom, když ji tento orgán zaregistroval."

6. § 8 zní:

"§ 8

Registrace pozbude platnosti a oprávnění vydávat periodický tisk zanikne,

a) nebude-li vydávání periodického tisku zahájeno do jednoho roku po provedené registraci,

b) bude-li přerušeno vydávání novin na dobu delší jednoho měsíce, vydávání časopisu nebo jiné periodické tiskoviny na dobu delší jednoho roku."

7. do části IX "Závěrečná ustanovení" se vkládá § 26 a, který zní:

"§ 26 a

Práva a povinností šéfredaktora podle tohoto zákona má československý státní občan, který periodický tisk vydává, jestliže jinou osobu jako šéfredaktora neustanovil (§ 10 odst. 2)."

Čl. II

Zrušuje se:

Zákon č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. Obecná část

Pro dosažení rychlé změny zákona o periodickém tisku v souvislosti se zásadními demokratizačními změnami v naší společnosti se navrhují jen některé nejdůležitější a zcela nezbytné úpravy jednotlivých ustanovení.

Tyto legislativní změny spočívají především v odstranění základních právních překážek svobodného působení hromadných sdělovacích prostředků a vznikání nových periodických tiskovin. Dále mají pro nejbližší období právně usnadnit demokratický vývoj na úseku svobody tisku a informací.

V novele tiskového zákona jde o

- odstranění právní podmínky, že všechny hromadné informační prostředky musí být předmětem společenského vlastnictví (§ 1 odst. 2);

- vypuštění definice pojmu "poslání periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků", který byl často zneužíván proti svobodnému působení sdělovacích prostředků, i proti registraci nových periodických tiskovin (§ 2, § 7 odst. 2 a § 8 písm. c));

- legalizaci fyzické osoby jako vydavatele periodického tisku za předpokladu, že jde o československého státního občana staršího 18 let a dále o odstranění právní podmínky, že vydávání periodického tisku musí být určeno pouze k plnění společenských úkolů vydavatele (§ 4);

- podstatné zkrácení lhůt k podání přihlášky k registraci periodického tisku před zamýšleným vydáváním (z 8 týdnů na 30 dnů) a vypuštění povinných údajů v registrační přihlášce týkajících se jednotlivých stránek zabezpečení vydávání (§ 6 věta první a písm. h));

- zkrácení lhůty k započetí vydávání periodického tisku, vypuštění důvodů k zamítnutí registrace a zjednodušení registračního řízení (§ 7 odst. 1 a 2);

- přesné stanovení důvodů pro pozbytí platnosti registrace a oprávnění vydávat periodický tisk.

Zrušení zákona č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků, sleduje především obnovení účinnosti 17 zákona č. 81/1966 Sb., ve znění zákona č. 84/1968 Sb., kterým je zakázána cenzura.

Zákonem č. 84/1968 Sb., byla současně se zákazem cenzury upravena i ustanovení 18 a 19 odst. 3 tak, že se odpovídajícím způsobem zvýšila odpovědnost šéfredaktorů. Tato novelizace ustanovení nebyla zákonem č. 127/1968 Sb. dotčena a jsou i nadále v platnosti.

Dále je výrazně omezován sankční systém v tiskovém zákoně.

Dílčí novela platného zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích nemůže postihnout celou škálu problémů souvisejících s aktuální demokratizací tiskového práva. Příprava nového zákona o hromadných sdělovacích prostředcích, který bude v celém rozsahu v souladu s příslušnými mezinárodními závazky ČSSR, již byla zahájena a je předpoklad jeho přijetí v návaznosti na přijetí nové stavy ČSSR.

II. K jednotlivým ustanovením

K čl. I bod 1:

Nedotčeno zůstává ust. čl. 8 odst. 2 Ústavy ČSSR, podle něhož jsou národním majetkem zejména též rozhlas, televize a film.

K čl. I bod 2:

Není třeba, aby zákon výslovně stanovil, jaké má periodický tisk poslání. Toto poslání vyplývá jednak z Ústavy, jednak z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (zejm. čl. 19). Dosavadní ustanovení § 2 je pro nynější poměry zcela neúnosné.

Pokud se o poslání periodického tisku mluví i v některých dalších ustanoveních zákona, jejichž změna se nenavrhuje (např. § 10 odst. 1, § 11), bude třeba tento pojem vykládat ve shora naznačeném smyslu.

Ochrana občanů i společnosti (např. pokud jde o pravdivost zveřejňovaných informací) je zajišťována některými dalšími ustanoveními zákona (§ 16 až § 19 ve znění zákona č. 84/1968 Sb.), jakož i jednotlivými ustanoveními trestního zákona, zejména též ust. § 170a (tisková nedbalost).

K čl. I bod 3:

Ve shodě s předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství se mluví o československém státním občanu (srov. též § 11 zákona).

Občan, který chce periodický tisk vydávat, přirozeně musí být plně způsobilý k právním úkonům (§ 8 obč. zák.), jinak by přihlášku k registraci nemohl platně podat.

K čl. I bod 5:

V odst. 3 se sleduje ochrana toho, kdo podal přihlášku k registraci, před nezákonnou nečinností správního orgánu. Přihláška může být poštou zaslána na doručenku, z níž pak odesílatel zjistí, kdy adresát zásilku přijal. Ochranu před případným šikanováním ze strany správního orgánu může ten, kdo přihlášku podal, hledat i u prokuratury podle ust. 12 zákona o prokuratuře.

Je třeba zdůraznit, že v ust. § 7 odst. 1 nejde o odmítnutí registrace, nýbrž jen o opatření pro případ, že přihláška nemá náležitosti podle § 6.

Registraci provádí orgán, který je určen zvláštními předpisy (§ 5 odst. 2 zákona v původním znění již neplatí).

K čl. I bod 6:

Problematiku zániku oprávnění vydávat periodický tisk vzhledem k závadám v jeho obsahu se vzhledem k cílům navrhované úpravy neřeší.

Právo vydávat periodický tisk je vázáno na konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. mrtím nebo zánikem této osoby i oprávnění zaniká (v této dílčí novele nelze řešit přechod tohoto práva na příp. právní nástupce oprávněného).

Není považováno za nutné novelizovat tímto návrhem i ust. § 23 zákona, které se týká dovozu a rozšiřování zahraničního periodického tisku atd. Toto ustanovení lze totiž přizpůsobit novým poměrům pouhým správným výkladem.

Navrhovanou úpravou nejsou dotčeny zejména

- zákon č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty, ve znění pozdějších zákonů,

- předpisy o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů (vyhláška ministra průmyslu ČSR č. 67/1971 Sb. a vyhláška ministerstva průmyslu SSR č. 155/1970 Sb., ve znění vyhl. č. 161/1971 Sb.).

Návrh si nevyžádá nároků na státní rozpočet.

V Praze dne 26. února 1990

předseda vlády

Československé socialistické republiky

Čalfa v.r.

první místopředseda vlády

Československé socialistické republiky

Čarnogurský v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP