FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

224

Návrh poslanců Federálního shromáždění

Josefa Bartončíka, Antona Blažeje, Lubomíra Fanty, Vítězslavy Klůzové a Karla Vébra

Ústavní zákon

ze dne..1989,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se mění a doplňuje takto:

1. V článku 62 odst. 3 se konec druhé věty upravuje takto: "... nejpozději do 40 dnů, v tomto případě se koná volba veřejným hlasováním.".

2. V článku 62 odst. 3 se doplňuje třetí věta tohoto znění: "Funkční období takto zvoleného presidenta končí do 40 dnů po ustavení nového Federálního shromáždění zvoleného ve svobodných, demokratických volbách.".

Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že dosavadní lhůta pro provedení volby prezidenta Československé socialistické republiky podle článku 62 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci se jeví jako příliš krátká pro uskutečnění potřebných konzultací politických sil v současné složité vnitrostátní situaci, navrhuje se její prodloužení na 4 dnů. Dle četných požadavků voličů se navrhuje volbu provést veřejným hlasováním poslanců Federálního shromáždění. Rovněž bude účelné, aby funkční období nově zvoleného prezidenta bylo omezeno na dobu určitou, a to v časové návaznosti na konání svobodných, demokratických voleb a ustavení nového Federálního shromáždění.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP