FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1989

V. volební období

129

Návrh

zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 14. února 1989

k ochraně veřejného pořádku

V zájmu ochrany veřejného pořádku se předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, usneslo na tomto zákonném opatření:

Čl. I

V ustanovení § 156a) trestního zákona se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "jeden rok".

Čl. II

Ustanovení § 6 zákona č. 150/196\9 Sb., o přečinech, se mění a doplňuje takto:

1. slova "tři měsíce" se nahrazují slovy "šest měsíců";

2. částka "5 000 Kčs" se nahrazuje částkou "20 000 Kčs";

3. za ustanovení písm. b) se připojuje ustanovení písm, c) tohoto znění:

"c) vyhotoví, umožní vyhotovení nebo rozšíří tiskovinu, která svým obsahem narušuje zájem socialistického státu na zachovávání veřejného pořádku.".

Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Pro zabezpečení účinnější ochrany veřejného pořádku je potřebné přijetí některých legislativních úprav. Jednou z nich je navrhované zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku.

Jedná se o změny v trestním zákoně a zákoně č. 150/1969 Sb., o přečinech, pokud jde o ustanovení upravující postih jednání proti veřejnému pořádku. Podstatou změn je zvýšení horní hranice trestu odnětí svobody při současném zvýšení účinnosti peněžitého trestu.

Četnost jednání směřujících proti uvedenému chráněnému zájmu se v posledním období zvýšila a dokončení legislativních prací na připravovaných trestních novelách si vyžádá ještě určitého času; je proto třeba přistoupit k určitým legislativním opatřením bezodkladně.

K čl. I:

Za trestný čin ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle § 156a trestního zákona lze uložit trest odnětí svobody nejvýše na šest měsíců. Přestože takovým jednáním je podstatně narušen nebo i znemožněn výkon pravomoci veřejného činitele při zajišťování veřejného pořádku, výše sankce tomu neodpovídá.

Rovněž není přiměřená ve srovnání s ostatními trestnými činy proti výkonu pravomoci veřejného činitele uvedenými v oddíle prvním, hlavy třetí trestního zákona. Z těch to důvodů se navrhuje zvýšit horní hranicí trestu odnětí svobody na 1 rok.

K čl. II:

Dosavadní § 6 zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech, umožňuje uložit pro přečin proti veřejnému pořádku trest odnětí svobody až na tři měsíce nebo peněžitý trest do výše 5 000 Kčs. S ohledem na zájem chráněný tímto ustanovením se taková sankce jeví jako nedostatečná.

Tato nedostatečnost je zřejmá i porovnáním s jinými ustanoveními zákona o přečinech, kdy např. pro přečin proti majetku v socialistickém a osobním vlastnictví lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok.

Zároveň je třeba zvýšit horní hranici peněžitého trestu, a tak posílit jeho účinnost, aby mohl ve větším rozsahu nahradit tresty, které jsou spojeny s omezením, svobody, těmi tresty, které s omezením svobody spojeny nejsou.

Náš právní řád neobsahuje dosud žádné ustanovení, na jehož základě by bylo možno uložit sankci za jednání spočívající ve vyhotovení tiskoviny svým obsahem narušující zájem státu na zachovávání veřejného pořádku nebo jiných obdobných jednání. Tato jednání jsou přitom přibližně stejně společensky nebezpečná jako jednání uvedená v dosavadním § 6 zákona o přečinech. Proto je třeba takové ustanovení do zákona o přečinech doplnit, přičemž jednání, u nichž jsou navíc naplněny znaky skutkových podstat uvedených v trestním zákoně budou i nadále postihována podle těchto ustanovení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP