Úterý 12. prosince 1989

Úterý 12. prosince 1989

(Začátek schůze ve 13.00 hodin)

Přítomno:

66 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice

69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

zvolení v České socialistické republice: Haičman, Haman, Hanus, Mevald, Slavětínský, Štáfek, Švestka

2 poslanci rezignovali

zvolení ve Slovenské socialistické republice: Hanus, Koyš, Lúčan, Nejezchleb, Zagiba

1 poslanec rezignoval

Předsedající poslanec E. Vlček: Vážená Sněmovno národů, vážené poslankyně, vážení poslanci, předseda Sněmovny národů poslanec Ján Janík požádal dnešního dne ze zdravotních důvodů o uvolnění z funkce místopředsedy a člena předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Sněmovny národů a člena předsednictva Sněmovny národů. Místopředseda Sněmovny národů poslanec Štáfek je v současné době v nemocničním ošetřování. Proto se předsednictvo Sněmovny národů dnes sešlo ke krátkému jednání a pověřilo mne řízením 6. samostatné schůze Sněmovny národů až do zvolení nového předsedy.

Zahajuji tedy 6. samostatnou schůzi Sněmovny národů a všechny vás na ní vítám.

V zasedací síni je přítomno 62 poslanci zvolení v České socialistické republice a 56 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice.

Mohu proto konstatovat, že podle článku 40 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci je Sněmovna národů schopna se usnášet.

Předsednictvo Sněmovny národů se usneslo svolat 6. samostatnou schůzi Sněmovny národů a navrhuje tento pořad schůze:

1. Volba předsedy Sněmovny národů

2. Uvolnění místopředsedy Sněmovny národů, člena předsednictva Federálního shromáždění a předsedy zahraničního výboru Sněmovny národů

3. Volba členů předsednictva Federálního shromáždění, místopředsedy Sněmovny národů a volba předsedy zahraničního výboru Sněmovny národů

4. Návrh na zřízení výboru pro životní prostředí Sněmovny národů a volba jeho členů

5. Zařazení poslanců do výborů.

Ptám se vás, zda někdo navrhuje změnu nebo doplnění pořadu? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo.

Kdo tedy souhlasí s předloženým návrhem pořadu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Konstatuji, že Sněmovna národů schválila pořad 6. samostatné schůze.

K provedení voleb je potřebné, aby Sněmovna národů zvolila komisi na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. Předsednictvo Sněmovny národů navrhuje zvolit volební komisi v tomto složení: poslankyně a poslanci Pavla Čáslavská, Viera Gogová, Evžen Krauskopf, Ján Pampúch, Zdeněk Sytný, Juraj Turošík.

Podotýkám, že tři z navrhovaných poslanců byli zvoleni v České socialistické republice za členy Sněmovny národů a další tři ve Slovenské socialistické republice a že podle volebního řádu, který Sněmovna národů schválila na své první ustavující schůzi, je tato komise šestičlenná.

Má někdo k návrhu na složení volební komise připomínky nebo má jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

V současné době je přítomno 61 poslanec zvolený v České socialistické republice a 56 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice.

Dávám hlasovat. Kdo souhlasí s předneseným návrhem na členy volební komise, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Konstatuji, že volební komise byla zvolena podle návrhu. Podle volebního řádu si komise zvolí ze svých členů předsedu. Doporučuji, aby si za předsedu zvolila poslance Evžena Krauskopfa.

Současně navrhuji, aby zvolená komise pracovala ve stejném složení i na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů při volbě předsedy a místopředsedů Federálního shromáždění. To bude dnes v 17.00 hodin.

Má někdo jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Kdo souhlasí s tímto návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Návrh byl schválen. Tato komise bude naší komisí i při volbách na společné schůzi obou sněmoven.

Prosím členy volební komise, aby se ujali své funkce.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, přistoupíme k prvnímu bodu schváleného programu, kterým je

1

Volba předsedy Sněmovny národů.

Do funkce předsedy Sněmovny národů Federálního shromáždění se po projednání v poslaneckých klubech politických stran a s poslanci bez politické příslušnosti navrhuje zvolit poslanec Anton Blažej, člen předsednictva Federálního shromáždění.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, máte k předloženému návrhu dotazy nebo připomínky? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak. Volbu předsedy Sněmovny národů uskutečníme podle § 24 odst. 1. zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, a to tajnou volbou. Prosím pracovníky Kanceláře Federálního shromáždění, aby rozdali všem poslancům volební lístky. (Rozdávání volebních lístků.)

Mají všichni poslanci Sněmovny národů volební lístky? (Projevy souhlasu.) Ano. Konstatuji, že je přítomno 62 poslanci zvolení v České socialistické republice a 56 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice. Jsme tedy schopní volit. Upravit způsob volby podle jednacího řádu patří do pravomoci sněmovny.

Vzhledem k tomu, že nebyla předložena žádná jiná kandidatura, než kandidatura poslance Antona Blažeje, vyjádří se souhlas s tímto návrhem tím, že se vloží do urny tento neupravený volební lístek a v případě nesouhlasu s tímto návrhem se vodorovně škrtne jeho jméno.

Má někdo jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo. Můžeme tedy považovat způsob volby sněmovnou za schválený.

Předsedající poslanec E. Vlček: Volbu provedeme tím způsobem, že se bude konat v přilehlé místnosti, přičemž se tam vejde zadními dveřmi - jsou tam stoly na možnost upravení volebního lístku, je tam i zástěna a přiložená volební urna. Myslím, že volba by mohla být hotova během 5-10 minut a volební komise by mohla sečíst hlasy během dalších 10 minut. Přerušuji tedy jednání za účelem provedení volby a za účelem zjištění volebních výsledků na 20 minut.

(Jednání přerušeno ve 13.26 hodin.)

(Probíhá tajná volba.)

(Schůze znovu zahájena ve 13.43 hodin.)

Předsedající poslanec E. Vlček: Vážené poslankyně, vážení poslanci budeme pokračovat v přerušeném jednání samostatné schůze Sněmovny národů po přestávce. Prosím předsedu volební komise poslance Krauskopfa, aby nás seznámil s výsledky voleb.

Předseda volební komise poslanec E. Krauskopf: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vás seznámil se zápisem o volbě předsedy Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR dnes, 12. prosince 1989.

Komise poslanců Sněmovny národů ve složení Pavla Čáslavská, Viera Gogová, Evžen Krauskopf, Ján Pampúch, Zdeněk Sytný a Juraj Turošík, kterou Sněmovna národů zvolila pro tajnou volbu předsedy Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR oznamuje, že poslancům bylo vydáno 132 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila:

- hlasování se zúčastnil 131 poslanec

- hlasování se zdržel 1 poslanec

- odevzdáno bylo celkem 131 platný hlasovací lístek a žádný neplatný.

Pro navrženého kandidáta poslance Antona Blažeje bylo odevzdáno 129 hlasů, proti byly 2 hlasy.

Volební komise zjistila, že navržený kandidát byl zvolen nadpoloviční většinou hlasů z počtu přítomných poslanců Sněmovny národů. (Potlesk.)

Protokol o volbě je součástí zápisu z této schůze.

Předsedající poslanec E. Vlček: Děkuji předsedovi volební komise poslanci Krauskopfovi a konstatuji, že Sněmovna národů zvolila nadpoloviční většinou poslance Antona Blažeje za předsedu Sněmovny národů. Dovolte, abych mu jménem Sněmovny národů ke zvolení do této funkce blahopřál a do další náročné práce mu popřál hodně úspěchů a pevné zdraví. Současně jej žádám, aby se ujal dalšího řízení dnešní schůze.

(Řízení schůze převzal předseda Sněmovny národů A. Blažej.)

Předseda SN A. Blažej: Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som predovšetkým úprimne a srdečne poďakoval vám za dôveru, ktorú ste mi prejavili voľbou za predsedu Snemovne národov. Súčasne chcem poďakovať i tým dvom hlasom, ktoré boli proti, je to prejav sympatie, chceli ma zachrániť zrejme od tejto funkcie, aby som sa mohol venovať svojej pôvodnej činnosti, ktorú mám skutočne rád a kde dosahujem, podľa môjho názoru, relatívne dobré výsledky.

Chcem zdôrazniť, že nie som profesionálny politik. Celý život som sa venoval vedeckej a pedagogickej práci. Ale vzhľadom na to, že som temer 20 rokov plnil prácu poslanca - a funkciu poslanca pokladám za politickú prácu - snažil som sa vždy prepojiť politickú prácu s pedagogickou prácou a s vedecko-výskumnou činnosťou. Predpokladám, že sa mi to darilo, a tak som nečakal, zrejme ako vy všetci, že sa dnešného dňa dostanem do tak významnej politickej funkcie. Chcem vás ubezpečiť, že urobím všetko pre to, aby tento orgán - Snemovňa národov - ale aj celé Federálne zhromaždenie, skutočne plnilo svoju funkciu v nových politických podmienkach.

V prvom rade mi dovoľte, aby som úprimne v mene vašom poďakoval súdruhovi Janíkovi, bývalému predsedovi Snemovne národov za jeho statočnú a dôslednú prácu pri výkone tejto funkcie, aby som mu poprial, aby sa mu ďalšia práca darila, želám mu viac radostí a menej starostí, aby v budúcich rokoch mohol ešte dlho aktívne pôsobiť, buď na pôde Federálneho zhromaždenia, alebo v iných aktivitách politického života.

Rovnako mi dovoľte, aby som poďakoval podpredsedovi Štáfkovi, ktorý nie je prítomný a ako sme sa dozvedeli, je vážne chorý, a aby som mu poprial rychlé uzdravenie a takisto veľa úspechov v jeho ďalšej práci.

Teraz mi dovoľte niekoľko poznámok z titulu funkcie predsedu Snemovne národov. Chcel by som zdôrazniť, že Federálne zhromaždenie musí opäť získať dôveru občanov, dôveru svojich voličov, pretože či chceme alebo nechceme, Federálne zhromaždenie bude pracovať v nových politických podmienkach. Aké sú tie nové politické podmienky? V prvom rade je to politická realita, politický pluralizmus, ktorý vytvoril predpoklady pre vznik koaličnej vlády, čo znamená, že budeme pracovať v podmienkach demokracie, slobody, v podmienkach humanizmu, v podmienkach právneho poriadku. Chcel by som zdôrazniť, že práve tento orgán, Federálne zhromaždenie, ako najvyšší zákonodarný orgán, musí plniť svoje základné funkcie až do doby demokratických volieb. Dôveru môže tento orgán získať iba konkrétnou prácou a konkrétnymi činmi. Nám nepomôžu nijaké nové vyhlásenia a nijaké nové výzvy.

V súvislosti s novými politickými podmienkami treba urobiť niekoľko opatrení, aby Federálne zhromaždenie ako najvyšší orgán politickej moci v tomto štáte plnilo svoju funkciu nie de jure, ale de facto.

To znamená, že musíme rešpektovať tieto nové podmienky, ktoré sa vytvorili a ak chceme zvýšiť autoritu Federálneho zhromaždenia, tam budeme musieť zmeniť kvalitu, štýl, metódy a formy práce v novom politickom systéme. Budú potrebné nové metódy, nové formy práce Federálneho zhromaždenia, jeho snemovní, Predsedníctva FZ, predsedníctiev snemovní a pochopiteľne aj práce výborov. Ako nové orgány pre Federálne zhromaždenie odporúčam, aby sme začali pracovať trochu iným štýlom. Mám takú predstavu, že pri Predsedníctve FZ bude treba vytvoriť ad hoc komisie, ktoré by pracovali ako expertné orgány Predsedníctva FZ, pretože tento orgán sa bude musieť tiež opierať o kvalifikovaných expertov a expertízy. Preto si myslím, že bude treba pripraviť návrh komisie pre akčný program do nových volieb, ďalej komisiu pre legislatívne otázky, pretože my nemôžeme byť odkázaní len na legislatívnu radu vlády, ale sami musíme mať iniciatívu a kvalifikovaný orgán, ktorý nielen posúdi návrhy vlády, ale bude prichádzať s vlastnými iniciatívami. (Potlesk.)

Ďalej si myslím, že musíme mať vlastnú komisiu pre spoločenskú prestavbu a demokratizačný proces. My sme zodpovední ako politický orgán, ako najvyšší orgán štátnej moci za proces demokratizácie, za spoločenskú prestavbu a súčasne i za ekonomickú prestavbu. Musíme komplexne pochopiť všetky tieto zmeny a nie je možné robiť parciálne úpravy v oblasti ekonomiky bez demokratizácie spoločenského života. V komisiách budú pracovať tak vybraní poslanci, ako aj experti z rôznych pracovísk. Chcem sa obrátiť na ČSAV a SAV, na vysoké školy, na rezortné ministerstvá a na expertov z rôznych orgánov a inštitúcií - nie som proti tomu, aby sa táto expertíza platila - aby sme boli kvalifikovaný orgán, ktorý môže takto získať autoritu a úctu verejnosti a našich voličov.

Nové metódy a formy práce bude treba uplatňovať vo Federálnom zhromaždení v oblasti kontrolnej činnosti voči vláde. Bude treba si uvedomiť, že Predsedníctvo FZ skutočne musí byť svedomím činnosti vlády, že vláda bude musieť skladať pravidelne účty Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia a že táto kontrolná funkcia nebude formálna, ale bude plniť reálnu kontrolnú funkciu. Takisto výbory Snemovne národov - a poprosím i Snemovňu ľudu - budú musieť oveľa náročnejšie posudzovať prácu jednotlivých rezortov, ktoré spadajú do činnosti príslušných výborov, pretože žiadny iný orgán v tejto novej politickej situácii nebude kompetentný posudzovať vládu ako celok i jednotlivé rezorty. Túto funkciu musí plniť Federálne zhromaždenie. Súčasne sa domnievam, že bude treba, aby Predsedníctvo FZ i predsedníctvá snemovní zasadali častejšie a pravidelnejšie. Je predsa nenormálne, aby Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia zasadalo päťkrát do roka dve hodiny, a to sa zdalo veľa, formálne bralo informácie na vedomie a prakticky nič neriešilo. V týchto nových podmienkach Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia musí pravidelne zasadať, minimálne raz mesačne, ale predpokladám i dvakrát mesačne a dokonca sa domnievam, že členovia nového Predsedníctva Federálneho zhromaždenia by mali byť uvoľnení z pracovísk pre výkon tejto funkcie, takže predsedníctvo by malo plniť všetky funkcie, ktoré zatiaľ robil politický orgán, Komunistická strana Československa. V tomto smere bude nesmierne dôležitá úloha Predsedníctva Federálneho zhromaždenia a Predsedníctiev Snemovne národov a Snemovne ľudu. Som tiež toho názoru, že bude treba zvážiť profesionálny výkon týchto orgánov; nie je možné, aby sme to robili ako doteraz, lebo táto práca bude vyžadovať nesmierne mnoho času, energie, mnoho štúdia a kvalifikovaných stanovísk k materiálom, ktoré budú prichádzať do tohto orgánu.

Pretože zasadanie výborov obidvoch snemovní i predsedníctiev budú častejšie, bude treba vytvoriť lepšie pracovné podmienky pre prácu poslancov. Mám na mysli hlavne ubytovanie. Je predsa nenormálne, aby poslanci, členovia najvyššieho zákonodarného zboru, boli ubytovaní v hoteloch 3. alebo 4. kategórie po dvoch alebo po troch. Toto nie je nikde na svete, ani v rozvojových krajinách, aby poslanec mal takéto ubytovanie. Môj názor je, že budeme žiadať, aby stranícky hotel Praha bol daný prechodne k dispozícii poslancom Federálneho zhromaždenia. Vy pražskí poslancí, to tak nepociťujete, ale my, ktorí chodíme do Prahy a sme ubytovaní za takýchto podmienok, to nie je adekvátne práci poslanca Federálneho zhromaždenia.

Môj názor teda je, že budeme musieť veľmi rigorózne tento problém postaviť a ja som toho názoru, že tento hotel musíme dostať k dispozícii pre potrebu Federálneho zhromaždenia, pretože nemôžeme čakať na výstavbu nového hotela.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP