Úterý 23. ledna 1990

Pokud jde o volební zákon sám, přimlouvám se znovu za to, aby jste se jím snažili otevřít cestu k účasti na správě veřejných věcí, skutečně těm morálně a profesionálně nejlepším z nás, tedy abyste spíš kladli důraz na konkrétní osobnosti, než na politické strany. Strany, kluby, hnutí a iniciativy jsou přirozeným projevem názorové plurality i přirozené potřeby sdružovací. Politické osobnosti by se v nich měly politicky formovat a profilovat, nakonec by ale měly přece jen hrát rozhodující roli jejich lidské vlastnosti a odborná způsobilost, nebo alespoň roli významnější než jejich politická příslušnost nebo loajalita k politickému seskupení.

Ušlechtilí lidé, byť by měli názory seberozdílnější jsou vždy schopni dialogu, vzájemného porozumění a tolerance, lidé méně ušlechtilí jsou naopak schopni na sebe smrtelně zanevřít kvůli malichernostem.

Velký prostor by se měl otevřít zcela nezávislým kandidátům. Řekl jsem to už mnohokrát a opakuji to záměrně znovu: Nedopusťme, abychom se stali odstrašujícím příkladem těch, kteří si nevědí se svou svobodou rady. Pokusme se naopak, aby naše svobodomyslnost dala naší demokracii novou kvalitu, která bude inspirovat i jiné národy!

Milé poslankyně, milí poslanci, jako prezident republiky mám právo přinášet Federálnímu shromáždění zákonodárné iniciativy. Tohoto svého práva jsem dnes využil a některé závažné návrhy vašemu předsedovi předal. Jde o návrhy vzájemně provázaných změn, které musí být provedeny současně, nemá-li dojít ke zcela zbytečným ekonomickým ztrátám. Jde o změny, které jsou ve vzduchu, o nichž se všude mluví, které kde kdo očekává, po nichž veřejnost - jíž se především cítím být odpovědný - hlasitě volá.

Jde o změny, k nimž vývoj evidentně směřuje, které nová ústava - ať již bude jakákoliv - zcela určitě do sebe zahrne, a jež je z mnoha různých důvodů, včetně důvodu opět ekonomických, nepoměrně výhodnější provést ihned.

Jistě už tušíte, o čem mluvím. Mluvím o změnách, jež někteří naši sousedé už úspěšně provedli, z týchž důvodů, ze kterých je musíme provést i my. Jde ostatně jen o přirozené důsledky toho, co se už stalo i u nás, když byl z ústavy vypuštěn článek 4. Mluvím o názvu naší republiky, o našich státních znacích a o názvu naší armády. Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v níž nikdo nebude trpět existenční nejistotou, v níž nebudou strádat lidé postižení, staří, děti či lidé jakkoli jinak handikepování. Chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice možná víc, než leckdo jiný a snad právě to mne opravňuje k tomu, abych svůj návrh vznesl.

Přiznejme si konečně bez vytáček, že slovo "socialismus" ztratilo v našem jazykovém kontextu smysl. Nikdo už vlastně nedokáže říci, co znamená, co se jím v našich podmínkách míní, kde vlastně socialismus začíná, a kde končí. Ale nejen to. Po všech trpkých zkušenostech s těmi, kteří svou pyšnou všemoc a svou přezíravost k druhým nazývali slovem socialismus a sebe samé vydávali za jeho jediné strážce, vyvolává toto slovo dokonce obecný odpor. Jejich vinou se označení pro velké ideály dělnického hnutí proměnilo v označení totalitního systému. Mravní, politická i ekonomická krize v naší zemi je jazykově neodmyslitelně spjata s tímto slovem. Z politického ideálu se stalo zaříkadlo a ze zaříkadla synonymum všeho špatného. Spíš než o socialistickém štěstí mluví dnes lidé o socialistické hrůze. Ale to stále ještě není to hlavní.

I zkompromitovaným slovům lze vrátit jejich původní smysl a já nepochybuji o tom, že se různým obrozujícím se či nově vznikajícím stranám levicově zaměřeným dříve či později podaří vrátit obsah i slovu socialismus. Hlavní je, že veskrze ideologická charakteristika momentálního společenského, sociálního a hospodářského uspořádání nemá prostě co dělat v názvech států. Kdyby se náš stát jmenoval například Československá kapitalistická republika nebo Československá demokratická republika nebo Československá křesťanskosociální republika, vystupoval bych k takovým názvům s toutéž vehemencí. Ideologie jakékoli názorové skupiny, ať už většinové, či menšinové nepatří do názvu státu, který chce být skutečně demokratický, protože je tím automaticky zvýhodňována jedna skupina občanů proti skupinám jiným. De facto je tím kodifikována vždy nějaká neblaze proslulá vedoucí role. Demokratický stát prostě nemá právo interpretovat či komentovat své vlastní bytí v duchu jakékoli politické doktríny. Naši republiku nazval z nejasných a nikdy konkrétně neartikulovaných důvodů socialistickou, můj předchůdce, pan prezident Novotný. Nevím, zda to udělal proto, že si opravdu v duchu marxistického učení myslel, že je u nás každý odměňován podle své práce, nebo prostě proto, že to bylo za jeho dob takříkajíc v módě, protože tehdejší sovětské vedení od svých satelitů takové doplňky v jejich názvech vyžadovalo.

Ať už ho ale k tomu vedly pohnutky jakékoliv, zdá se mi být zřejmé, že by se naše republika takto jmenovat neměla. Budoucnost ukáže, zda budeme republikou lidskou, demokratickou, mírumilovnou a prosperující nebo zda jí nebudeme. Tím však, že si dáme do názvu státu ten či onen přívlastek, nezajistíme ještě, že budeme státem lepším, než jsme. Proto jsem předal vašemu předsedovi návrh ústavního zákona, podle něhož by se měly naše národní republiky jmenovat Česká republika a Slovenská republika a náš společný stát Československá republika.

Ještě živější než téma názvu našeho státu je dnes v našem státě téma státního znaku. Současný československý státní znak je, jak se všichni odborníci shodují, heraldickým nesmyslem. Štít je v něm nahrazen pavézou, ačkoli na pavézách nikdy žádné znaky nebyly. Pavéza navíc není ničím speciálně husitským, jak se snad autoři současného znaku domnívali, neboť ji užívala všechna středověká vojska, včetně křižáckých armád. Pěticípá hvězda, tento symbol komunistického hnutí, vznášející se nad hlavami českého lva zbaveného královské koruny, která je jeho atributem, je pouhou projekcí zrušeného článku 4 ústavy do státního znaku. Kombinace této hvězdy s českým lvem je výsměchem jak našemu historickému národnímu znaku, tak koneckonců i samotnému komunistickému symbolu. V současném státním znaku je navíc nahrazen slovenský znak na prsou českého lva jakýmisi vymyšlenými plamínky bez heraldického významu, takže není opět ničím jiným, než políčkem českému lvu i slovenskému národu.

Dnešní státní znak vykonstruovaný rovněž v podivném roce 1960, nejen že nepřirostl široké veřejnosti k srdci, ale sklízí u ní odpor. Aniž by přitom potřebovala heraldické vzdělání, většina lidí ví, že tento znak je umělý a ošklivý a zcela logicky ho spojuje se smutnou vládou těch, kdo ho vymysleli. V tom, že je třeba tento znak změnit, je všeobecná shoda.

Rozsáhlé diskuse byly však mezi odborníky i laiky o tom, jakým znakem ho nahradit. Návrat ke znaku z roku 1920, ať už z heraldického hlediska jakýkoli, je nemyslitelný, protože je pro nás všechny historicky nerozlučně spjat s myšlenkou jediného českého národa. Jedinou možností je tedy zvolit znak nový. Taková volba je sice velmi tvrdým zásahem do národního i státního povědomí, já se však osobně přesto k této variantě přikláním. Nikoliv pouze proto, že to je zřejmě jediné možné východisko, ale především proto, že z různých důvodů považuji tuto dobu za začátek nové historické éry, natolik nové, že si zasluhuje i tak radikální výraz, jakým je volba nového státního znaku.

Po seznámení s různými heraldickými a historickými expertízami českými i slovenskými a po delších úvahách o dnešním historickém, politickém i národním cítění obou našich národů rozhodl jsem se navrhnout vám řešení, které se vlastně samo nabízí. Toto řešení jsem samozřejmě konzultoval s heraldiky i legislativci a nesetkal jsem se u nich se žádnými námitkami. Proto se odvažuji vám je přednést. Je to řešení velmi prosté.

Česká republika, bude-li se tak z vašeho rozhodnutí jmenovat, by jako svůj znak užívala tradičního českého dvojocasého lva s korunkou. Všechny instituce, ať zákonodárné, výkonné i soudní, které spadají pod Českou republiku, by tento znak užívaly tak, jak předepisují zákony, či jak to vyplývá ze vžité praxe. Analogicky by všechny instituce Slovenské republiky užívaly tradiční slovenský znak, totiž tři vrchy s dvojitým křížem vztyčeným na prostředním z nich. Tyto znaky národních republik by odpovídaly dosavadnímu tzv. malému znaku, díky čemuž by nebyly obtíže s jejich miniaturizací na dopisních papírech, razítkách, pečetích apod. Tzv. velký znak by pak byl znakem Československé republiky a užívaly by ho pouze federální instituce, včetně československé armády. Tento znak by rovněž reprezentoval Československou republiku v zahraničí. Vše nasvědčuje tomu, že je to řešení technicky reálné.

Pokud jde o znak sám, nejširší koncensus u obou našich národů i mezi odborníky nalézá znak čtvrcený, který má v heraldice svou dávnou tradici a vyjadřuje rovnoprávný a zpřátelený svazek dvou různých rodů či národů. Objevoval se u nás již od dob jagellonských králů, kteří takto kombinovali český znak se znakem uherským. Velkým by tento znak byl ovšem nikoliv jen proto, že by byl čtvrcený do čtyř polí, v nichž by byly dvojmo a střídavě oba národní znaky, ale i proto, že by se dělil na tzv. zadní a přední štít, což znamená, že uprostřed velkého a čtvrceného znaku by byl ještě znak další, podstatně menší, ale v čestném centru umístěn, totiž historický znak Moravy. Toto jeho umístění by symbolicky vyjadřovalo fakt, že prvním státním útvarem, který v historii našich národů známe, byla říše Velkomoravská, v níž se na úsvitu našich dějin naše dva národy, respektive etnika, z nichž se později zformovaly, spolu spojily v jednom státním celku. Moravská orlice v centru znaku naší federace by tedy představovala motiv naše dva národy spojující, tedy přesně ten motiv, který je historickým prapředkem naší moderní federace. Velký znak federace by byl pochopitelně i na standartě prezidenta republiky, pod ním by bylo heslo "Pravda vítězí".

Jsem přesvědčen, že řešení, které navrhuji, má všechny dosažitelné přednosti. Samostatné znaky pro obě národní republiky a všechny jejich národní instituce posílí vědomí národní svébytnosti obou našich národů, národa slovenského, který má ke svému národnímu znaku již tradičně silný vztah a ještě více národa českého, který svou národní republiku zatím jen málo zakouší jako smysluplný výraz své svébytnosti. Ta mu totiž stále ještě splývá s útvary československými, dnes tedy federálními, mimo jiné i proto, že metropolí naší federace je Praha. Navrhované řešení by navíc posílilo neprávem přehlížené povědomí moravské.

Nemohu zde pochopitelně vysvětlovat všechny aspekty a důvody tohoto návrhu, neboť by to bylo téma na knihu. Mohu vás pouze ujistit, že toto řešení se těší souhlasu odborníků různého zaměření a odpovídá - jak jsem přesvědčen - i tužbám našich národů. Návrh ústavního zákona o našich státních znacích jsem rovněž předal vašemu předsedovi.

Grafické předlohy všech tří znaků i standarty prezidenta republiky, které jsou jeho přílohou, si vám teď dovolím ukázat.

Se změnou názvu státu by měla být spojena i změna názvu armády. Naše armáda je lidová ze samé své podstaty, neboť je u nás všeobecná vojenská povinnost a nikdo jiný než lid nemůže tudíž armádu tvořit. Současný název je pleonasmem. Doporučuji vám proto, abyste v samostatném článku novely branného zákona, resp. zákona o novém znění služební přísahy vojáků a příslušníků SNB a SNV, které se připravují, změnili název Československá lidová armáda na Československá armáda.

Vážení přítomní, milé poslankyně a poslanci, nepochybně si uvědomujete, že změna státního znaku bude proces, který potrvá mnohé měsíce a bude stát mnoho miliónů korun; přijmete-li návrhy, které vám předkládám, pak můžeme všichni společně - tedy národní rady a vlády, Federální shromáždění a federální vláda, jakož i já, jako prezident, požádat všechny, kteří se budou na změně státního znaku svou prací podílet, aby tomu věnovali neplacené směny a dobrovolné brigády.

Jsem přesvědčen, že v dnešní atmosféře probuzeného národního sebevědomí i radosti z vlastního občanského sebeosvobození bude naše výzva příznivě přijata a setká se s obecným porozuměním.

Vidím velký a téměř symbolický smysl v tom, že bychom už při těchto volbách - prvních svého druhu po mnoha desetiletích - mohli své hlasovací lístky vkládat do uren s novými státními znaky, odlišujícími mimo jiné urny pro volbu do národních a federálních zastupitelských sborů a že by jimi byly vyzdobeny i volební místnosti.

Státní znak je velmi často svázán v nejrůznějších souvislostech od čelních stěn parlamentu až po dopisní papíry a razítka s názvy státu. Proto se domnívám, že je správné provést obě změny současně. Jinak by se mohly až dvojnásobit náklady s tím spojené. Analogické důvody mě vedou k tomu, že vám současně navrhuji i změnu názvu naší armády.

Milé poslankyně, milí poslanci, jistě se všichni shodneme na tom, že chceme žít v právním státě. Co to znamená? Co to vlastně je právní stát? Je to stát, v němž platí zákony nejen pro všechny občany, ale pro všechny státní orgány i všechny jiné organizace a společenské subjekty. Vrcholem právního řádu je přitom ústava, respektující všeobecnou deklaraci lidských práv a všechny na ni navazující mezinárodní závazky, dohody a pakty. Ale nejenom to. Sebelepší zákony a sebelepší ústava samy o sobě stále ještě právní stát nezaručí. Jeho nejvlastnější zárukou je demokratické prostředí, v němž je právo naplňováno, tedy demokratické vědomí nás všech.

Naše občanská kultura, naše politická moudrost, náš smysl pro spravedlnost, naše nepředpojatost a odpovědnost každého z nás vyrůstající z našeho svědomí a rozmyslu - jedině to všechno a mnoho dalších dobrých věcí může být skutečnou zárukou toho, oč usilujeme. Právního státu a demokracie. Odvykli jsme obému, a pro mnohé z nás bude těžké v sobě objevovat a pěstovat to, o čem jsem mluvil. Tím spíš, že žijeme ve vzrušené době, rozchodu s totalitní mocí, v době, která si žádá mnoho rozhodných a rychlých kroků.

Jak sladit touhu po zákonnosti a demokratických postupech s nutností radikálně účtovat s minulostí a všemi jejími temnými následky? Jak čelit intrikujícím stoupencům starých pořádků a zároveň neintrikovat jako oni, nesužovat je tím, čím oni sužovali nás? Jak zabránit kariéristům, aby jen narychlo nepřevlékali kabáty a nestavěli se opět svévolně nad ostatní, byť s novým praporem v ruce? Jak revolučně rozbíjet staré struktury a vyhnout se přitom všem druhům násilí, z něhož se zrodil a na němž stojí? Jsou to úkoly těžké, a vy sami to velmi dobře víte. Vždyť většinu z vás vynesla do vašich poslaneckých funkcí stará doba a většina z vás přitom vnímá duch nové doby a chce mu, jak pevně věřím, sloužit.

Věřím, že si uvědomujete zcela zvláštní odpovědnost, kterou v tomto přechodném období máte právě vy. Málokdo si přeje tolik jako já, abyste nezvyklou historickou roli, která vám byla přisouzena, sehráli se ctí a ve prospěch našich národů.

Končím tím, čím jsem začal, naší společnou povinností je dnes naslouchat dobře volání doby, rozumět nárokům této chvíle a vnímat a respektovat zrychlený rytmus času, který je pro tuto dobu tak příznačný.

Hodiny, které nám tento zázračně zrychlený chod dějin budou ukazovat si nepochybně brzy umístíme na svá pracoviště. Já ve své kanceláři na Hradě a vy v této své zasedací síni.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem pánu prezidentovi za jeho vystúpenie. O jeho námetoch a odporúčaniach budú rokovať príslušné orgány Federálneho zhromaždenia, Českej a Slovenskej národnej rady v súlade s rokovacím poriadkom.

Iniciatívne návrhy, o ktorých hovoril pán prezident som dnes dostal a v priebehu prestávky vám budú rozdané.

Ďakujem pánu prezidentovi za účasť na našom rokovaní.

Prerušujem rokovanie na 20 minút.

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP