Čtvrtek 28. prosince 1989

Čtvrtek 28. prosince 1989

(Začátek schůze ve 13.00 hodin)

Přítomno:172 poslanci Sněmovny lidu
64 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice
66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republiceOmluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Hajn, Hoffmann, Hruškovič, Kuljovský, Puchmeltr, Sakmar, Šípek, Škoda, Tichavský, Václavík M., Vedra, Žákovič

(16 poslanců rezignovalo)

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Štáfek, Švestka

9 poslanců rezignovalo

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Hrebík, Kováč, Koyš, Lúčan, Micovčin, Zagiba

3 poslanci rezignovali


Předseda FS S. Kukrál: Vážené poslankyně a poslanci, vážení hosté, všechny vás srdečně vítám. Zahajuji 19. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů V. volebního období Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Jménem všech přítomných vítám představitele a funkcionáře orgánů Národní fronty, politických stran a společenských organizací. Vítám členy vlády Československé socialistické republiky.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předsednictva sněmoven se usnesla svolat 19. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů na den 28. prosince 1989 k projednání tohoto programu:

1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

2. Návrh ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Má, prosím, někdo z poslanců doplňující návrh nebo připomínku k navrženému pořadu? (Nikdo.) Není tomu tak.

Ve Sněmovně lidu jsou přítomni 163 poslanci, ve Sněmovně národů je přítomno 58 poslanců zvolených v České socialistické republice a 61 poslanec zvolený ve Slovenské socialistické republice.

Podle zjištěné účasti jsou obě sněmovny usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna lidu návrh schválila.

Nyní prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva své sněmovny včetně programu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Také Sněmovna národů návrh schválila.

Konstatuji, že obě sněmovny se usnesly podle článku 34 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci na konání společné schůze a schválily její program.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 180, SN č. 189)

Přistoupíme k projednávání prvního bodu, kterým je

1

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968

Sb., o československé federaci (tisk 227).

Prosím, aby iniciativní návrh poslanců Federálního shromáždění odůvodnil předseda Sněmovny lidu Josef Bartončík. Uděluji mu slovo.

Předseda SL J. Bartončík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, skupina poslanců-členů Československé strany lidové a Československé strany socialistické vám předkládá návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci. Jedná se o návrh zákona, kterým se navrhuje změnit dosavadní znění slibu prezidenta republiky.

Chtěl bych zdůraznit, že tyto návrhy, a platí to v plné míře i o dalším z dnes předkládaných návrhů ústavního zákona, byly projednány a v plné míře akceptovány u příležitosti dialogu hlavních politických sil stávajících s Občanským fórem a Verejností proti násiliu, u kulatého stolu, který se uskutečnil v pátek minulého týdne.

Pokud jde o návrh na změnu prezidentského slibu, jedná se v podstatě o dvě změny. Z první části prezidentského slibu proti dosavadnímu stavu se vypouští pasáž vyjádřená v původním textu "věc socialismu" s tím, že vycházíme z toho, že v ústavě by tyto ideologické instituty neměly být v takové formě zakotveny.

Skutečnost Československé socialistické republiky zůstává i nadále ve slibu prezidenta republiky zachována.

Ve druhé části prezidentského slibu dochází ke zdůraznění skutečnosti, že naše republika je republikou, ve které žijí vedle sebe dva národy Čechů a Slováků a další národnosti. Proto do úvodu další věty je situována pasáž: "Budu dbát blaha národů a národností" a pak následují další závazky, ke kterým se prezident hlásí.

Doporučuji vám, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste tento předložený návrh schválili.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji předsedovi Sněmovny lidu Josefu Bartončíkovi.

Návrh ústavního zákona projednaly výbory ústavně právní za přítomnosti zástupců ostatních výborů obou sněmoven.

Nejdříve prosím společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu poslance Pavola Bagína, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Vážený pán predseda, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, Výbory ústavnoprávne Snemovne ľudu a Snemovne národov prerokovali návrh ústavného zákona, ktorým sa mení článok 63 ústavného zákona č. 143/68 Zb. o československej federácii, o sľubu prezidenta ČSSR (tlač 227).

Výbory ústavnoprávne s návrhom ústavného zákona vyslovili súhlas. Ako spravodajca Výboru ústavnoprávneho Snemovne ľudu odporúčam Snemovne ľudu, aby návrh ústavného zákona schválila.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Bagínovi, slovo má společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Evžen Krauskopf.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec E. Krauskopf: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážení hosté, připojuji se ke zpravodajské zprávě poslance Bagína a jako zpravodaj výboru ústavně právního Sněmovny národů doporučuji Sněmovně národů, aby návrh ústavního zákona schválila.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Krauskopfovi. Do rozpravy se zatím písemně přihlásil poslanec Stanislav Hanák. Uděluji mu slovo.

Poslanec SN S. Hanák: Vážený pane předsedo, vážené Federální shromáždění, jménem Klubu poslanců Československé strany lidové podporuji návrhy nových ústavních článků, toho, který byl přednesen, i těch, které ještě předneseny budou.

Řada poslanců Československé strany lidové se podílela na jejich znění a také jsme byli první, kteří je už v minulých dnech navrhovali. Říkám to proto, že tehdy, kdy tyto myšlenky přednesl místopředseda Federálního shromáždění bratr poslanec Bartončík bylo slyšet i nesouhlasné hlasy z poslaneckých lavic. Proto dnes bez jakéhokoliv pocitu křivdy považujeme za pozitivní dosavadní vývoj a jev, že i tito poslanci si uvědomili, že musí respektovat názory svých voličů a že změnili proto své postoje.

Federální shromáždění bude v budoucnu potřebovat celou řadu technických zlepšení, pomocné mikrofony, sčítání hlasů, přehledy o dopisech a názorech občanů apod. Ale především bude rekonstrukce Federálního shromáždění nutná k tomu, aby tento parlament odrážel názory občanů, aby se plně rehabilitoval v očích veřejnosti tím, že bude pracovat demokraticky a efektivně. Čeká nás totiž obtížné a závažné období přípravy nových základních zákonů demokratické společnosti i příprava svobodných, demokratických voleb.

Proto jménem Klubu poslanců Československé strany lidové přeji všem kolegyním poslankyním, všem kolegům poslancům, vedení Federálního shromáždění a všem jeho pracovníkům dobré zdraví a mnoho úspěchů ve svobodném roce 1990. Děkuji.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Hanákovi. Hlásí se ještě někdo z poslanců o slovo? Poslanec Ján Riško.

Poslanec SN J. Riško: Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, chcem vyjadriť nesúhlas s navrhovanou zmenou prezidentského sľubu pretože vychádzam z toho, že tento sľub neznamená - a charakteristiky, ktoré sú v ňom obsiahnuté - ideologický inštitút, ale ide o charakteristiku spoločenského zriadenia v Československu.

Vychádzam z toho, že ústavu a zákony by sme nemali prispôsobovať osobám ktoré volíme, ale tieto by sa mali zaväzovať, rešpektovať ústavu a zákony, v tomto prípade socialistické zriadenie v Československu. V zmene textu tohto sľubu tuším prvý krok, ktorý do budúcnosti neveští nič dobrého. Preto budem hlasovať proti zmene navrhovaného sľubu.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Riškovi. Hlásí se ještě někdo o slovo? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo. Vyhlašuji rozpravu za skončenou.

Můžeme přistoupit k hlasování. V zasedacím sále jsou přítomni 164 poslanci Sněmovny lidu, 58 poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR, 59 poslanců Sněmovny národů zvolených v SSR. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Při schvalování tohoto ústavního zákona je podle čl. 41 ústavního zákona o československé federaci třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny lidu, jakož i souhlasu třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR a třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny národů zvolených v SSR.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z vás souhlasí s návrhem ústavního zákona o slibu prezidenta Československé socialistické republiky? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Tři.) Tři.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyři.) Čtyři.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v České socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem ústavního zákona o slibu prezidenta Československé socialistické republiky? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Dva.) Dva.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyři.) Čtyři.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené ve Slovenské socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem ústavního zákona o slibu prezidenta Československé socialistické republiky? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Dva.) Dva.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyři.) Čtyři.

Také poslanci Sněmovny národů zvolení v SSR zákon schválili.

Ústavní zákon byl schválen potřebnou většinou přítomných poslanců Sněmovny národů.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění ČSSR schválilo ústavní zákon o slibu prezidenta ČSSR.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 120, SL č. 181, SN č. 190)

Nyní projednáme

2

Návrh ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů (tisk 228).

Prosím, aby tento iniciativní návrh poslanců Federálního shromáždění odůvodnil předseda Sněmovny lidu poslanec Josef Bartončík. Uděluji mu slovo.

Předseda SL J. Bartončík: Vážený pane předsedo, vážené Federální shromáždění, předsednictva obou sněmoven Federálního shromáždění obdržela v minulých dnech řadu rezignačních dopisů dosavadních poslanců Federálního shromáždění. Současně myslím, že nemusím zdůrazňovat, že zaznívá důrazný požadavek ze strany nejširší veřejnosti, ze strany našich voličů, aby stávající Federální shromáždění, stejně tak jako se stalo v jiných ústavních orgánech, bylo rekonstruováno do podoby, ve které by mohlo plnit svoji funkci, a ve které by jeho složení odpovídalo současnému rozložení politických sil, současné situaci ve společnosti.

Proto skupina poslanců - členů Československé strany lidové a Československé strany socialistické a dále někteří poslanci členové Komunistické strany Československa - předložila předmětný návrh ústavního zákona. Chtěl bych zdůraznit, že rovněž tento návrh byl projednán u příležitosti dialogu v závěru minulého dne za účasti představitelů všech rozhodujících politických sil. Tento návrh byl u příležitosti tohoto dialogu akceptován na tomto fóru v následující podobě, která je nepatrně odlišná od tisku číslo 228.

Předkládám tedy tento návrh ústavního zákona podle tisku 226, ale s následující změnou:

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP