Úterý 19. prosince 1989

Okrem týchto prioritných úloh bude vláda súčasne riešiť problematiku materiálno-technickej základne, ktorá je značne zanedbaná, čo dokumentuje nielen stav pamiatkových objektov a koncertných siení, ale i úroveň technického vybavenia v divadlách, muzeách, galériách, Čs. televízii a Čs. rozhlase.

Vzdelanosť spoločnosti chápeme ako jeden z najcennejších majetkov našich národov a národností. Je i osobným bohatstvom každého človeka. Riadne fungujúce školstvo je jedným z predpokladov riadne fungujúceho hospodárstva a progresívneho vývoja v celej spoločnosti. Preto treba venovať trvale pozornosť i jeho materiálnotechnickému zabezpečeniu. Už v najbližšej dobe bude nutné vložiť do rozvoja školstva viac finančných prostriedkov než v minulosti. Do škôl treba vrátiť tvorivú a podnetnú atmosféru zabezpečujúcu plný rozvoj osobnosti. Žiaci a študenti sa musia učiť s vedomím, že poznatky uplatnia v živote. Len tak môže naše školstvo opäť nadobudnúť váženosť spoločnosti.

Aktuálnou úlohou je príprava, prerokovanie a prijatie zákona o vysokých školách. Je to základná podmienka obnovy demokratického života a úspešnej práce vysokých škôl. Tento zákon predovšetkým zabezpečí prístup k vzdelaniu všetkým schopným uchádzačom bez rozdielu svetového názoru a politického presvedčenia a rozšíri možnosť pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti na vysokých školách. Zo škôl a učilíšť musia odchádzať absolventi riadne odborne pripravení, s dobrými morálnymi vlastnosťami, s hlbokým skutočným vzťahom ku svojej krajine a so zaujatím pre demokratické ideály.

Vážení poslanci, vážené poslankyne, obnovenie základov demokratického systému v Československu otvára i nové možnosti pre jeho zahraničnú politiku. Nové pojatie a demokratické naplňovanie ľudských práv vo vnútornej politike prispieva k tomu, aby sa Československo zmenilo z brzdy integračných procesov na jedného z iniciátorov helsinského procesu a demokratizácie medzinárodných vzťahov. Nič nám dnes nemôže zabrániť v tom, aby základom našej zahraničnej politiky boli naše vlastné národné záujmy, ktorých obsah je daný organickým spojením demokratických tradícií našej krajiny s ochranou mieru a blahobytu jej ľudu. Na svete je stále ešte mnoho nevyriešených otázok. V prístupe k nim sa čs. zahraničná politika bude riadiť týmito zásadami, o ktorej sa ich dnešní tvorcovia v minulosti vždy zasadzovali: zásady práva na sebaurčenia národov a riešení sporov cestou rokovania.

Federálna vláda si je vedomá kľúčového postavenia Československa v Európe, a to tak z hľadiska geografického, ako aj z hľadiska príslušnosti národov tejto krajiny k európskej kultúre. Chce na tieto skutočnosti nadviazať vo svojej budúcej politike, ktorá bude politikou otvárania sa svetu. Vychádzame z reality súčasnej Európy a zameriame sa predovšetkým na budovanie pokojných a plodných vzájomných vzťahov so všetkými štátmi, ktoré vykročia v ústrety našim snahám. Osobitný dôraz kladieme na vzťahy so všetkými susedmi. Prajeme si, aby sa doterajšie blokové pojatie spoločnosti zmenilo v pojatie pluralitné, v ktorom Československo bude môcť uplatniť svoju túžbu po spolupráci a otvorenom dialógu.

Budeme rešpektovať záväzky vyplývajúce z členstva Československa vo Varšavskej zmluve a usilovať o to, aby sa oba bloky zapojili do budovania celoeurópskych bezpečnostných štruktúr. Chceme, aby tieto záväzky boli založené na rovnoprávnosti a nezasahování do vnútorných vecí. Týmto princípom zodpovedajú naše rokovania so Sovietskym zväzom týkajúce sa dočasného pobytu sovietskych vojsk na našom území.

Budeme postupne normalizovať vzťahy so štátmi, s ktorými nemáme v súčasnosti diplomatické styky, keď o ne bude obojstranný záujem. Vzťahy s rozvojovými krajinami budeme rozvíjať tak, aby boli v súlade s našimi možnosťami a potrebami. Preto tiež uskutočníme zásadné zmeny i v politike poskytovania úverov do zahraničia.

Československo je síce veriteľskou krajinou, ale časť našich pohľadávok je doslova nedobytná. Prečo došlo k takémuto vývoju? Príčinou bola prevaha politických hľadisiek nad ekonomickými, ale i silný byrokratický systém riadenia, ktorý umožňoval radu podnikom plniť plán vývozu bez ohľadu na návratnosť zdrojov a ich efektívnosť. S takouto benevolenciou musíme skončiť. Nie sme tak bohatí, aby sme mohli rozdávať úvery ako dary. Jednoznačne i tu budeme preferovať hľadiská návratnosti úverov a efektívnosť obchodu.

Reálne oceňujeme vytváranie jednotného vnútorného trhu krajinami európskeho spoločenstva. Vláda ČSSR prerokuje v najbližšom čase koncepciu prístupu k tomuto problému a prijme potrebné úlohy v právnej oblasti, v oblasti normalizácie a ďalších úsekoch. Máme záujem na dohodnutí širšej dohody o obchode a spolupráci medzi ČSSR a Európskym spoločenstvom, event, o určitú formu asociácie.

Budeme usilovať o rozvoj súčinnosti i s ďalšími vyspelými štátmi, rozšírime vzťahy s industrializovanými krajinami. Musíme konečne prestať hovoriť o nových formách spolupráce a musíme ich začať v praxi uplatňovať.

Zároveň by som vás chcel ubezpečiť, že už začali kádrové zmeny v našom diplomatickom zbore, na obchodných zastupiteľstvách i na zodpovedajúcich ministerstvách. Tieto zmeny nie sú výrazom snáh po nejakej politickej odplate. Sú súčasťou snahy o zvýšenie profesionálnej úrovne zahraničnej služby, o vyhovenie všeobecným požiadavkám ľudu, aby túto krajinu nereprezentovali v zahraničí politici, ktorí sa zdiskreditovali vo vnútornej politike, aby sa umožnil návrat tým, ktorí boli nútení odísť z tejto oblasti po roku 1968 a ktorí si zachovali predpoklady pre zahraničnú službu.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, aby vláda národného porozumenia mohla splniť svoje poslanie, potrebuje viac než politický konsensus základných politických síl v otázke upevňovania čs. štátnosti na princípoch demokracie. Rovnako tak je nevyhnutné, aby všetky politické sily, ktoré sa zišli pri okrúhlom stole, cítili nielen politický, ale i morálny záväzok vyplývajúci z prijatých dohôd. I preto dnes verejne predkladáme zásady programu vlády národného porozumenia, aby celá naša verejnosť mohla posúdiť kto a ako stojí za svojím slovom.

Ak má vláda Československej socialistickej republiky naplniť zásady svojho programu, musia sa politické a mravné záväzky prijaté pri okrúhlom stole premietať i do vzťahov medzi vládou a Federálnym zhromaždením. Bez vzájomného pochopenia nedokážeme prekonať súčasnú politickú krízu.

Je nanajvýš potrebné, aby sa v tejto dobe predovšetkým plne stabilizoval politický systém. Na základe konsensu vznikli všetky vlády ako najvyššie výkonné orgány štátnej moci. Z parlamentov odchádzajú poslanci, ktorých nepovažujú za reprezentantov ľudu. Zostáva neobsadená funkcia prezidenta republiky. Tento úrad, ktorý historicky vznikol ako symbol našej štátnosti a bez ktorého nemožno zabezpečiť plné fungovanie štátneho i politického mechanizmu, by sa mal v záujme stability čo najskôr obsadiť.

Vláda vyvíja mimoriadne úsilie na prekonanie politickej i ústavnej krízy so želaním, aby sa prijali všetky záruky zabraňujúce návratu predchádzajúcich metód riadenia a spoločenských procesov. Preto by som chel požiadať Federálne zhromaždenie, aby sa k tomuto úsiliu pripojilo voľbou prezidenta republiky ešte do konca tohto roku. (Potlesk.) Podľa názoru vlády Československej socialistickej republiky v súčasnej dobe nie je na dosiahnutie deklarovaných cieľov iná alternatíva voľby prezidenta Československej socialistickej republiky než voľba Václava Havla (Potlesk.) s tým, že by sa táto voľba obmedzila na dobu, než sa zíde parlament, ktorý vyjde zo slobodných volieb a vykoná novú voľbu. Týmto aktom by sme ocenili úsilie celého hnutia za mravnú obrodu spoločnosti, za nastúpenie cesty k demokratickému, dynamickému a slobodnému usporiadaniu spoločenských vzťahov v našom štáte, hnutia, na čele ktorého je Václav Havel. Vyhoveli by sme tým i prianiu nášho ľudu a potvrdili do zahraničia, že sme schopní samostatne a na potrebnej výške riešiť problémy v našej krajine.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vykonajme spolu všetko pre to, aby do volieb vstúpili všetci Česi a Slováci a príslušníci ostatných národností našej republiky ako dôstojní občania demokratického štátu, občania, ktorých štát nepreferuje a nedtskriminuje podľa ich politického presvedčenia či náboženského vyznania, ale naopak, ako občania, ktorých rovné práva štát chráni. Vykonajme všetko pre to, aby každý občan v duchu najlepších tradícií našej politickej kultúry mohol bez obáv pevne stáť za svojím presvedčením a zároveň bol tolerantný k názorom druhého. Vykonajme všetko pre to, aby v tejto krajine sa rešpektovala skutočná vôľa väčšiny i neodňateľné práva menšiny.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji předsedovi vlády Československé socialistické republiky.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předsednictva obou sněmoven doporučila, aby návrh usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády ČSSR připravila komise složená z poslanců obou sněmoven. Ze Sněmovny lidu se navrhuje zvolit: Čmelo Alojz, Kapitola Luděk, Pekařová Jana, Štix Václav, Škula Jozef, Toms Stanislav.

Ze Sněmovny národů se navrhuje, aby do komise byli zvoleni: Csémi Jozef, Hyková Blanka, Krauskopf Evžen, Křenek Drahoslav, Silvanová Eva, Vargová Anna.

Jsou k těmto návrhům nějaké připomínky? (Připomínky nebyly.) Není tomu tak.

Ve Sněmovně lidu jsou přítomni 174 poslanci, ve Sněmovně národů je přítomno 58 poslanců zvolených v České socialistické republice a 60 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice. Podle zjištěné účasti jsou obě sněmovny usnášení schopné. Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem předsednictva své sněmovny na složení návrhové komise? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna národů návrh schválila.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Také Sněmovna lidu návrh schválila.

Komise pro vypracování návrhu usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky byla oběma sněmovnami schválena.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 177, SN č. 166)

Zahajuji rozpravu. Do rozpravy se zatím písemně přihlásili: Ivan Marušinec, Josef Bartončík, Ján Riško, Kmeť Ľudovít, Jaroslav Svoboda, Kryll Josef, Vébr Karel, Moltašová Jana, Svěrčina Otakar, Andrš Josef, Sidó Zoltán, Kuljovský Rudolf, Toms Stanislav, Peklo Miloš, Stütz František, Ivančičová Helena, Škula Jozef, Zamazal Stanislav, Löbl Karel, Bartošková Věra, Trefný Otto, Blažek Oldřich, Tichý Richard a Kocinová Božena.

Zahajuji rozpravu. Uděluji slovo Ivanu Marušincovi, připraví se předseda Sněmovny lidu Josef Bartončík.

Poslanec SN I. Marušinec: Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, vážení hostia, som jedným z poslancov Federálneho zhromaždenia zvolený pred ôsmymi mesiacmi v doplňovacích voľbách z viacerých kandidátov. Poznám názory ľudí, lebo sa i v súčasnom období zúčastňujem vo svojom volebnom obvode na stretnutiach s voličmi, ako robotník medzi nimi v závode pracujem i ako občan žijem. Z týchto stretnutí vyplýva jednoznačné presvedčenie ľudí, že proces demokratizácie, nápravy chýb predchádzajúceho vedenia i progresívnych zmien v našej ekonomike bude pokračovať a považujú ho za nezvratný. Ľudia zároveň vyslovujú svoje presvedčenia, aby sa u nás ďalej nevyhrocovala politická situácia, aby rozhodujúce politické sily, majúce veľký vplyv na rôzne skupiny obyvateľstva, našli spoločnú reč a spolupracovali v záujme rozvoja našej krajiny. Obávajú sa, aby politický boj sa nepreniesol do ekonomiky, na čo by doplatili radoví občania. Obávajú sa tiež, aby v našej spoločnosti nebola nahradená jedna diktatúra druhou, aby sa veci neriešili rôznymi formami nátlaku, aby boli zaručené slobody pre všetkých občanov, aby všetci mali právo na svoj názor. Aby nedochádzalo k chaotickému odvolávaniu vedúcich pracovníkov, ktorí vyžadujú pracovnú a technickú disciplínu. Nesnažme sa preto vzájomne sa zničiť, naučme sa vedľa seba žiť ako slobodní občania, naučme sa jeden druhého počúvať a rozumeť si, naučme sa demokracii.

Odporúčam preto, aby už z dnešného zasadania Federálneho zhromaždenia vzišli zásadné návrhy, ako súčasnú politickú situáciu riešiť ešte do konca tohto roka, aby sa nepredlžovalo obdobie neistoty, obdobie, v ktorom klesá na rôznych miestach pracovná morálka, občianska i pracovná disciplína, aby sa vytvorili podmienky pro realizáciu programového vyhlásenia vlády.

Dovoľte mi, aby som vyslovil niekoľko otázok, predovšetkým na ministra financií pána Klausa, a síce, ako budú riešené pre tento rok a ďalšie roky ekonomické dôsledky prudkého zníženia výroby špeciálnej techniky v podnikoch ťažkého strojárstva, a na súdruha Komárka, alebo predsedu vlády, ako chce vláda zabezpečiť prechod na trhovú ekonomiku tak, aby v medziobdobiach nedochádzalo k vážnym problémom v zásobovaní vnútorného trhu a aké dlhé má byť prechodné obdobie, o ktorom sa hovorí v programovom vyhlásení. Ďakujem.

Předseda SL J. Bartončík: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, seznámili jsme se s programovým prohlášením vlády, která chce být vládou národního porozumění. Už sama tato aspirace jí dává veliký morální kredit. Vzpomínám v tuto chvíli na vzrušená a náročná jednání, která provázela tak složitá jednání v průběhu jejího ustavování; účastnili se jich také představitelé naší Československé strany lidové. Netajím se tím, že jsme tehdy vyslovenou podporu vázali jednak na uplatnění demokratického politického klíče i na zaměření programu nové vlády. Proto cítím povinnost ocenit dnes jménem Klubu poslanců lidovců úsilí, které předseda federální vlády pan doktor Marián Čalfa věnoval skladbě této vlády tak, aby odrážela v možné míře současnou situaci v naší společnosti.

Jsme rádi, že vedle dvou našich ministrů jsou jejími členy i další věřící a že tato vláda má velkou autoritu i v očích Občanského fóra. Pokud jde o program vlády, jsme si vědomi, že vláda národního porozumění nemůže a také nechce být vládou laciných slibů. Jsme si vědomi, že jsme teprve na počátku demokratických přeměn společnosti i na počátku řešení tíživé hospodářské situace. Cesta, kterou si budeme muset proklestit k titulu moderní, prosperující a demokratická společnost, bude nejednou trnitá, ale musíme a chceme ji nastoupit. Podle dnešního programového prohlášení je k tomu odhodlána i nová federální vláda a jménem všech poslanců lidovců ujišťuji pana předsedu i členy vlády důvěrou a podporou.

Počátek roku 1990, který je doslova za dveřmi, by měl být ve znamení spontánního i cílevědomého nástupu k uskutečňování všech formulovaných záměrů. K tomu je zapotřebí také odpovídajícího ovzduší, které by mělo být i nadále sice plné entuziazmu, ale i potřebného klidu. Proto jsme už na minulé společné schůzi sněmoven z pověření našeho Klubu přednesli návrh na řešení, která se vytvořila okolo prezidentských voleb tradiční cestou parlamentní volby.

Vážnost tohoto stanoviska potvrdil i následný dialog představitelů hlavních politických sil a slouží ke cti nové federální vlády, že pohotově reagovala a předložila návrh na prodloužení ústavní lhůty, který představuje nástup k realizaci myšlenek zmíněného dialogu, a který je v podobě rozšíření skupinou poslanců dalším bodem našeho dnešního jednání.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám povinnost informovat vás, že Klub poslanců Československé strany lidové, opírající se o plnou podporu všech členů a spousty našich voličů plně podporuje kandidaturu pana Václava Havla na funkci prezidenta Československé socialistické republiky (Potlesk.) a věří, že tato volba je v tuto chvíli v zájmu všech občanů naší vlasti, v zájmu, který jistě není odlišný od zájmů poslanců Federálního shromáždění.

Doporučujeme předsednictvu Federálního shromáždění, aby svolalo poslance k volbě prezidenta republiky na den 28. či 29. prosince. Děkuji vám za pozornost.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji předsedovi Sněmovny lidu Josefu Bartončíkovi. Uděluji slovo Jánu Riškovi, připraví se Ľudovít Kmeť.

Poslanec SN J. Riško: Vážený pán predseda, vážené Federálne zhromaždenie, po mnohých rokoch, keď pred toto zhromaždenie predstupovali, povedané nesocialistickým politickým jazykom, vlády tzv. jednofarebné, dnes sa nám predstavuje a žiada o dôveru vláda, ak nie mnohofarebná, tak každopádne vláda viacfarebná. Už pri svojom vzniku sa táto vláda sama nazvala vládou národného porozumenia. Pod týmto pojmom všetci chápeme zhodu, toleranciu a spoluprácu pri prekonávaní krízového stavu, v ktorom sa naša spoločnosť ocitla. Myslím, že my všetci, ale aj politické sily zúčastnené na tejto vláde, takto chápu jej podstatu a zmysel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP