Úterý 12. prosince 1989

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji poslanci Axmannovi. Konstatuji, že i tyto návrhy nemohu pokládat za doplnění programu schůze obou sněmoven, nýbrž za podněty pro budoucí zákonodárnou činnost.

Dále se hlásí o slovo poslankyně Hana Pleskotová.

Poslankyně SL H. Pleskotová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, dovolte, abych vás seznámila se zněním prohlášení studentů z Prahy k volbě prezidenta republiky. Cituji:

"Poslancům Federálního shromáždění Československé socialistické republiky. Vážení poslanci, obracíme se na vás v této době, pro naše národy vpravdě historické. Události posledních týdnů potvrdily, že lid Československa, moudřejší než jeho vedení, je prodchnut touhou po skutečné, nikoliv jen předstírané demokracii. Apelujeme proto na vaše vlastenecké cítění a vědomí historické odpovědnosti. Podpořte obrodný proces v této republice. Přistupte k volbě prezidenta tak, že po zralé úvaze zvolíte z více kandidátů člověka podle svého přesvědčení. Ani studenti nemají uniformní názor. Každý zastává postoj podle svého svědomí. Uvažujte i o možnosti dát příležitost všemu lidu, aby vyjádřil své mínění všelidovým hlasováním."

Názory studentů shromážděných na vysokoškolské koleji 17. listopadu 11. 12. 1989 ve 23.00 hodin.

Tento obsah prohlášení souhlasí s mými předřečníky. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Dále se přihlásil poslanec Vlastimil Baruš.

Poslanec SL V. Baruš: Vážený pane předsedo, vážení poslanci Federálního shromáždění, odstoupením prezidenta republiky jsme postaveni před závažné rozhodování. Nejen nás jako zástupců, kterým delegovali naši voliči svou důvěru, ale jsme dnes odpovědni minulosti i budoucnosti. V duši, v srdci i mysli příslušníků našich národů je osobnost prezidenta republiky pojmem reálným i nadčasovým, reprezentujícím ty nejlepší tradice demokracie a humanismu v konkrétním historickém úseku dějin. Právě dnešní doba je svědectvím, že přes všechny negativní jevy v praktickém životě společnosti i jednotlivců je vědomí socialistické demokracie a mravnosti u drtivé většiny našich občanů stále živé, neboť navazuje na celý historický a kulturní vývoj společnosti. Jsme svědky a sami jsme aktivními účastníky velké mravní aktivizace lidí nejen v revolučních přeměnách, ale především ve vztazích regulujících náš běžný, někdy však velmi složitý život.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chceme-li demokracii a usilujeme-li o ni, je podle mého názoru důležitým atributem a právem každého občana podílet se spolu s druhými rovnoprávně na rozhodování ve věcech zásadních i méně významných, které jsou v jejich zájmu. Neznám však vyšší a odpovědnější úkol občana, nežli zvolit svého představitele státu, prezidenta Československé socialistické republiky, a to přímou, tajnou, svobodnou volbou každého občana. Mnohokrát to odeznělo na Václavském náměstí i v řadě našich měst. Jde totiž o skutečnou rovnoprávnou účast při rozhodování, což znamená, že hlas každého občana má stejnou váhu v procesu kolektivního rozhodování bez ohledu na skupinové zájmy či postavení v řídící hierarchii. Jediné rozdíly, jež jsou zde eticky přípustné, jsou rozdíly ve schopnosti ovlivňovat jiné, na základě přirozené autority, samozřejmě, vycházející z dlouhodobé a pro společnost přínosné a užitečné práce, znalostí věci, kultury projevu, morálky a přesvědčovacích schopností. Proto má demokracie ve své podobě při výběru svých nejlepších a nejreprezentativnějších osobností vycházet vždy z několika možností. Jinak degeneruje k monopolu jedince, a to je to, co jsme odstranili a oč budeme dále bojovat.

Jestliže máme - jsem o tom hluboce přesvědčen - vyvinutý cit pro spravedlnost a pravdu, pak vyjádření vůle všech našich občanů k osobě nejvyššího státního představitele ČSSR nemůže být věcí dohody při delegování pravomoci volitelnosti, ale právě v současném období činného osvojování si společenské reality musí každý občan sám sobě odpovídat na otázky - koho chci, v co mohu doufat ? A k tomu vede jediná demokratická cesta. Prosadit tuto cestu jsem osobně stiskem ruky slíbil dnes ráno studentům shromážděným před budovou Federálního shromáždění a co jsem slíbil, to jsem vždy splnil.

Žádám proto zvolit nejvyššího státního představitele, prezidenta ČSSR v přímých, tajných a svobodných volbách, v nichž by každý občan volil sám za sebe a všichni společně za naši společnou budoucnost.

Proto plně podporuji oprávněné požadavky studentů, které přijal za vlastní také Klub komunistických poslanců Federálního shromáždění, Demokratické fórum komunistů, aby volby prezidenta nebyly monopolem jedince, ale vyjádřením odpovědného demokratického výběru - zvolit prezidenta ČSSR přímou volbou všech občanů.

Náš moudrý lid si jistě zvolí odpovědně jediného z nejlepších a nejváženějších dcer a synů obou našich národů.

Zákonný postup podle návrhu a slov předsedajícího bratra Kučery lze při dobré vůli zvládnout do čtyř dnů. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Dávám slovo předsedovi Sněmovny lidu Josefu Bartončíkovi.

Předseda SL J. Bartončík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, naše jednání probíhá v ovzduší tolik příznačném pro tyto dny. Před budovou Federálního shromáždění skandují studenti "Havel na hrad" a mnozí z nás - přiznejme si to - jsme si při debatách v kuloáru říkali "proč zrovna Havel?".

Jistě, prezident republiky by měl být volen parlamentem, konstituovaným ve svobodných volbách. Ale takový parlament zde není a volby samotné jsou prozatím záměrem do budoucna a musíme vynaložit ještě velké úsilí, aby byly skutečně svobodné a demokratické. A sám nejen studenty, ale i nemalou částí občanské veřejnosti navrhovaný kandidát prohlašuje, že pryč jsou doby doživotního výkonu funkcí - riziko zde hrozí minimální.

Ve všech známých souvislostech se diskutuje otázka způsobu volby prezidenta. Jeden z návrhů zde v úvodu zazněl a byl již některými diskutujícími podpořen. Jedná se o poměrně u nás neobvyklou formu všelidového hlasování a návrhem této formy je nepřímo vyslovena pochybnost o způsobilosti tohoto parlamentu v dosavadním složení zvolit prezidenta. (Smích v sále, někteří poslanci tleskají.)

Ostatně i ve zprávě komise sněmoven, která byla pověřena dohledem nad vyšetřováním události ze 17. 11. 1989 je obsažen návrh na odvolání některých poslanců. Mám navíc na stole svazek podpisů, které předali někteří voliči z Prahy zde - prostřednictvím studentů, kteří rovněž žádají odvolání některých poslanců. To všechno jsou okolnosti, které podle mého názoru nemůžeme nevzít v úvahu a z tohoto hlediska jaksi by okolnosti pro referendum svědčily.

My jsme se zabývali touto otázkou v Klubu poslanců členů Československé strany lidové rovněž. Samozřejmě, referendum jako nejobjektivnější vyjádření široké vůle lidu - apriori neodmítáme. Považujeme je za významný institut. Je však potřeba podle našeho názoru vzít v úvahu některé okolnosti. Jak jsem řekl, referendum v našem systému je poměrně neobvyklá forma. Domníváme se, že prostřednictvím referend a by asi těžko bylo možné zvolit prezidenta během 4 dnů. (Smích v sále a protesty.) Je nepochybné, že by musela uplynout určitá doba, které by předcházela důkladná příprava referenda, musela by předcházet také důkladná osvěta, co to referendum je, bezpochyby by uplynula dosti značná doba, po kterou by funkce prezidenta zůstávala neobsazena.

My jsme si položili otázku, co by probíhalo asi v tomto období dalších 14 dnů, 3 týdnů nebo měsíce. Domníváme se, že v žádném případě by se nedostavilo tolik požadované zklidnění situace. Asi by nebyla situace taková, že by se studenti vrátili do škol. Pravděpodobně by nadále pokračovaly rozsáhlé diskuse a byly by vyslovovány různé návrhy, ale i protinávrhy pokud jde o předložení konkrétního kandidáta k referendu.

Není podle mého názoru také zanedbatelná ta skutečnost, že pokud jde o volbu hlavy státu, bylo by třeba respektovat požadavek určité skladby národnostní, pokud jde o kombinaci vrcholných představitelů jednotlivých orgánů státu.

Už z tohoto důvodu se domníváme, že se nabízí jiné řešení, které by bylo určitým kompromisem mezi dosavadní úpravou, podle které volí prezidenta parlament a mezi tím požadavkem, který požaduje referendum.

V této souvislosti hodláme předložit návrh na změnu ústavního zákona v následujícím znění: "Poslanci Federálního shromáždění, ČNR, SNR a národních výborů všech stupňů, kteří se zpronevěřili svému poslaneckému slibu a nedbali vůle a zájmů lidu, mohou být ze své funkce odvoláni tím zastupitelským sborem, jehož jsou členy.

Na uprázdněná místa doplní Federální shromáždění, ČNR, SNR a národní výbory všech stupňů nové poslance na návrh podaný Národní frontou společně s Občanským fórem v ČSR a společně s hnutím Veřejnost proti násilí v SSR. Doplnění bude provedeno hlasováním toho zastupitelského sboru, jehož členem se má poslanec stát." Domníváme se, že touto metodou by bylo možné zvážit situaci, bylo by možné připravit tento návrh v poměrně krátké době, bylo by možné na nejbližším zasedání Federálního shromáždění projednat tento zákon, zvážit ho, přijmout a byla by dostatečná doba k tomu, abychom si každý konfrontoval ve svém volebním obvodě, jak na tom jsme z hlediska důvěry voličů. Na základě tohoto procesu pak by bylo možné provést příslušnou rekonstrukci a celý dosavadní proces přeměn ve vrcholných orgánech by mohl probíhat nastoupenou cestou rekonstrukce. Bylo by možné dosáhnout takového stavu nejvyššího zákonodárného orgánu, proti němuž by podle mého názoru nemohl mít větší námitky nikdo, ani ti, kteří námitky v současné době vznášejí.

Domnívám se, že tento proces by bylo možné zvládnout dokonce ve čtrnáctidenní lhůtě a s vynaložením menšího úsilí, ale také s vynaložením podstatně menších finančních nákladů, než by stálo organizování celostátního referenda.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji předsedovi Sněmovny lidu poslanci Bartončíkovi. Nechápu tento návrh jako doplnění programu schůze. Přeje si kolega Blažej, abych teď nechal už doplnit program této schůze? Já se domnívám, že podle jednacího řádu je tento návrh třeba připravit tak, jak jsem o něm hovořil a měla by o něm rozhodnout jedna z nejbližších schůzí Federálního shromáždění v pondělí nebo v úterý.

Předseda SN A. Blažej: Vážený predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, môj názor je, že by sme mali dnes prijať hlasovaním, že sme za referendum pri voľbe prezidenta Československej socialistickej republiky a uložiť obom ústavným výborom do budúceho týždňa pripraviť návrh a požiadať vládu, aby vláda prerokovala tento návrh a aby sme ho mohli na budúci týždeň v súvislosti s vyhlásením novej vlády schváliť. Súčasne prijať na budúci týždeň termín, do ktorého by sa mala voľba prezidenta formou referenda realizovať. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Lituji, ale domnívám se, že tento návrh je neschůdný. Podle mého názoru lze změnit ústavu a způsob voleb prezidenta jenom ústavním zákonem, nikoliv pouhým usnesením Federálního shromáždění.

Doporučuji, aby skupina poslanců, členů Klubu komunistických poslanců, připravila příslušný návrh, aby ho předložila předsedovi Federálního shromáždění k normálnímu ústavnímu postupu, protože jinak se dopustíme porušení řady právních norem. Návrh může být předložen zítra nebo dnes večer.

Poslanec SL J. Obzina: Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, z návrhu Klubu komunistických poslanců bylo zřejmé, o co jde. Poslanec-předseda Československé strany lidové zde přednesl návrh, který v podstatě vychází vstříc tomuto návrhu jako jedna z alternativ. Poslanec Bartončík říká, že i tato věc by byla schůdná. Samozřejmě, ne jako jediná. Domnívám se, že proto je správné, abychom dnes v souladu se všemi ústavními pravomocemi nerozhodovali o tom, a tak jsem také nepochopil návrh poslance Blažeje. Návrh poslance Blažeje jsem pochopil v tom smyslu, aby toto Federální shromáždění dnes rozhodlo o tom, aby takovýto návrh byl připraven, ne aby byl projednán. (Potlesk.)

Jestliže procedurální pravidla by nám v tom bránila, abychom nemohli takové usnesení uložit odpovídajícím ústavním orgánům, to znamená předsednictvu Sněmovny lidu, předsednictvu Sněmovny národů, požádat předsedy ČNR a SNR a federální vládu, tak myslím, že bychom museli zvolit druhou cestu, přerušit naše jednání do té doby, než toto bude připraveno na těchto příslušných orgánech. To si myslím, že by byla velká ztráta času a asi by to bylo nepochopení současné politické situace.

Komunistická strana Československa utrpěla několik tvrdých a nepříjemných lekcí a nebojím se říci i porážek z nerespektování některých objektivních skutečností politického zápasu a politické kultury. Myslím, že se chceme z toho poučit a sebekriticky vyjít čestně, abychom mohli sami na svých poslaneckých obvodech s touto věcí vystoupit. Já to říkám ne z důvodu teoretického, ale protože jsem dostal tuto výzvu:

"Vážený poslanče, koordinační předsednictvo Městského výboru SSM v Praze se na Tebe obrací s touto žádostí. Podporujeme prohlášení sekretariátu ústředního výboru SSM o více než jednom kandidátovi na úřad prezidenta ČSSR. Žádáme tě, abys jako poslanec Federálního shromáždění vyslovil na zasedání Federálního shromáždění návrh na uskutečnění všelidového referenda před volbou prezidenta ČSSR. Vzhledem k principu demokratické veřejné kontroly se domníváme, že by kandidáti na úřad prezidenta měli možnost se představit v diskusi u kulatého stolu. S pozdravem za předsednictvo Městského výboru SSM podpis nečitelný, ale strojem napsáno Vladimír Volf."

Já sám jsem poslancem za Prahu 7. Z tohoto důvodu doporučuji, aby návrh poslance Blažeje byl chápán nikoli jako rozhodnutí, ale jako výzva k řešení a stanovit termín, do kdy by se tyto orgány, které jsem jmenoval, a o nichž hovořil i on, vyjádřily, abychom mohli zákon takto přijmout. Děkuji. (Potlesk.)

Poslanec SL F. Štafa: Vážení soudruzi poslanci, soudružky poslankyně, vážený soudruhu předsedo, když je v našem národě sporné, kdo je autorita, kde se má rozhodovat, obracíme se vždycky k lidu. Myslím, že z tohoto hlediska je věc nesporná. Je potřeba ověřit funkci prezidenta, jeho postavení i jeho pozici v národě, jeho další postup, jeho autoritu referendem všeho lidu.

Dále je potřeba v této situaci převzít iniciativu a vystoupit, my poslanci, s urychlením voleb. Chceme všichni, a to jsme přísahali, sloužit lidu a chceme demokratické a svobodné volby, chceme je co nejrychleji. Nikdo zde netvrdí, že volby mohou být dřív než někdy v červenci a září příštího roku. Měli bychom trvat jednoznačně, a já vyžaduji o tom hlasování, že chceme, aby se o prezidentovi republiky rozhodlo hlasováním lidu z více kandidátů, abychom proto připravili potřebné podklady na příští zasedání Federálního shromáždění. Chceme, aby se zkrátilo volební období, a aby demokratické a svobodné volby byly kolem pololetí příštího roku. Rovněž tuto otázku je třeba dát na program nejbližšího zasedání.

Umíme udělat zákony, které nejsou vždycky dobré, během dvou dnů. Pracujeme na tom, abychom do týdne měli takové zákony, které obě dvě základní otázky budou řešit. Jakékoliv váhání by bylo proti zájmům lidu, musím říci , i proti zájmům mé komunistické strany. (Potlesk.)

Místopředseda FS J. Šimúth: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vzácni hostia, v mene Klubu poslancov za Demokratickú stranu, predtým Stranu slovenskej obrody, chcem zdôrazniť, že všetci spoločne si uvedomujeme mimoriadnu vážnosť politickej situácie v Československu a skutočnosť, že my, poslanci, sme boli zvolení v nedemokratických voľbách. Pre riadny chod štátu do nových volieb je však náš orgán nezastupiteľný. Navrhujeme preto, aby sa vypísal termín doplňovacích volieb do Federálneho zhromaždenia už teraz a aby poslanci za komunistickú stranu uvoľnili taký počet poslaneckých mandátov Federálneho zhromaždenia, aby netvorili nadpolovičnú väčšinu.

Doplňovacími voľbami by sa zebezpečila taká skladba poslancov, ktorá bude odrážať súčasnú politickú situáciu u nás. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji poslanci Šimúthovi. Vážené poslankyně, vážení poslanci, domnívám se, že zde diskuse přednáší celou řadu námětů, které bude muset Federální shromáždění jistě řešit v nejbližších dnech a týdnech. Podle § 32 jednacího řádu Federálního shromáždění návrhy zákonů Federálního shromáždění, a to jak obyčejných, tak i ústavních mohou podávat poslanci a skupiny poslanců Federálního shromáždění, výborů obou sněmoven, prezident ČSSR, vláda ČSSR, Česká národní rada a Slovenská národní rada.

Doporučuji proto, aby ti, kteří zde navrhovali různé varianty návrhů, je předložili předsedovi Federálního shromáždění tak, aby v nejbližších dnech mohly být tyto otázky řádným způsobem projednány.

Nyní navrhuji, aby byl schválen pořad tak, jak jsem ho navrhl. Jsou nějaké připomínky k tomuto návrhu?

Poslanec SN S. Hanák: Vážené Federální shromáždění, nechci navrhovat zákon, jen několik slov. Nabídka lidového referenda je jistě nesmírně lákavá, jako nejdemokratičtější forma jednání. Vychází také vstříc požadavkům studentů. Ale nedomníváte se někteří, že může jít také o oddalovací taktiku, která prospěje někomu ? Nedomníváte se, že tento stát potřebuje rychle prezidenta jako nejvyššího ústavního činitele ?

Plně souhlasím s tím, co zde bylo řečeno - člověka vysoce mravního. Já jednoho znám - pana Havla. (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP