Středa 29. listopadu 1989

Myslím, že nám studenti dnes ukázali jak vysoce politicky vyspěli a že je tedy třeba abychom jejich iniciativy využívali, tak jak ji započali. Potřebujeme doplnit komise, občanské výbory, nemůžeme nechat, aby měli jen iniciativu a něco nám povídali. Využijme je pro práci, využijme aktivity všech lidí v současné době, myslím, že v současné době je třeba, abychom využili všechny lidi, kteří k tomu mají předpoklady. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslankyni Frýbortovej, teraz diskutuje poslanec Erban.

Poslanec SN E. Erban: Občané a občanky, jsem v tyto dny plný naděje a současně trpím těžkou depresí, strachem ne o sebe, ale o budoucnost lidu této země a lidstva. Máme teď tolik starostí domácích, že zapomínáme, že přes všechny antagonismy uvnitř společnosti jsme všichni odsouzeni k zániku. Odzbrojuje se tak, že se zdokonaluje zbrojení, lidstvo je neustále ohroženo v tom, co tvoří základ jeho biologické existence. Ale dnes zůstaňme doma. Jsem pln naděje proto, že se podařilo začít politisovat národ, zvyšovat jeho zájem o politiku a že všichni, především my komunisté, bychom toho měli využít po důkladné sebekritice - nemohu říci včasné, protože to jsme již zameškali. Tuto sebekritiku ale žádám od všech ostatních politických stran, od všech účastníků současného politického dění.

Znám takové pokrokové lidi, že trvají na tom, aby se provedla analýza činů až od ledna 1968. Jsou takoví stoupenci pravdy, kteří se křečovitě brání tomu, abychom přiložili měřítko pravdy na celý dějinný vývoj. Vždyť nejvážnější věc je to, že se zmobilisovala mládež, především studenti a že my nedbáme o to, aby se .tito lidé nestali objektem politiky, aby nepropadli vášním, které se dají - jak dějiny jasně vypovídají - zneužít proti zájmům i životům mladých lidí. V tomto století jsou o tom tak otřesné důkazy, že bychom neměli být slepí.

Přihlásil jsem se o slovo a nyní také píši, protože mám strach, že by mohla přijít doba, kdybych zase nemohl mluvit a psát. Vy víte, že největší svoboda je anarchie. A protože žijeme ve dnech anarchie, tak všude, kde mám příležitost, mluvím a píši. Byl jsem celé měsíce ve styku s oficiálními politiky našimi i s vůdci těch politických sil, které doporučuji označovat jako neoficiální politiky, pokud se nedopouštějí činů proti životním zájmům této země a jejího lidu.

Měl jsem rozhovory se známými občany jako je. Hájek, Havel, Císař atd., nejen s generálním tajemníkem strany soudruhem Jakešem, s předsedou vlády atd.

Před několika dny jsem se opakovaně obrátil na generálního tajemníka ÚV KSČ a předsedu Národní fronty s tím, co obsahuje tak trochu moje krédo a doporučení pro tuto situaci. Pro všechny, kteří dávají přednost blahu lidu této země před svou osobní pozicí a před svými osobními zájmy. Jako člen strany podle stanov, předkládám své návrhy a chci s tím seznámit vás všechny místo příspěvku do diskuse.

Všechny, kteří jsou spojeni láskou ke své vlasti, Československé socialistické republice, politiky jak oficiální, tak neoficiální, ty, kteří jsou stoupenci renesance socialistického řádu, spojenectví se Sovětským svazem a hlásí se k světovým zásadám obrozeného socialismu, mírového soužití, bez ohledu na rozdílnost společenského řádu - tato leninská zásada byla přijata veškerým lidstvem. Bez světové spolupráce na záchranu lidského rodu a umožnění dalšího lidského pokroku. K zásadě tolerance, s výjimkou barbarských ideologií odsouzených veškerým lidstvem - fašismus, rasismus, šovinismus ; ke glasnosti a perestrojce realizované v celé lidské společnosti ve všech systémech. Společným úkolem československého lidu je bránit dědictví národní a socialistické revoluce. Bránit všechny občany před jakýmkoli fyzickým či morálním terorem. Proti osobnímu revanšismu přijmout zásady sjednocování všech tvořivých sil občanů a mládeže v naší zemi. V tomto duchu chápat aktivitu dnešní i zítřejší jako manifestaci projevu socialistické jednoty všech lidí v naší vlasti s minimem ztrát na vytvářených materiálních a kulturních hodnotách.

Bez zbytečných průtahů zapojit nejlepší hlavy naší společnosti, realizovat vstup do moderní ekonomiky efektivním množstvím i kvalitou výrobků při respektování socialistické zásady "každý podle svých schopností, každému podle výsledků jeho práce".

Mobilizovat všechny síly mládeže a celé společnosti, aby nová generace v Československé socialistické republice dostala se na úroveň vyspělých zemí.

Obnovit úctu ke všem lidským hodnotám, vytvořeným v průběhu dějin, poznávat je, rozvíjet, překonávat a nezapomínat na národní hrdost, zvláště u mládeže. Místo honu na čarodějnice uložit naší vědě, aby pod kontrolou veřejnosti zpracovávala neprodleně analýzy a závěry v dosud neuzavřených otázkách a problémech, týkajících se systému lidských práv, československého roku 1968 atd.

Informovat veřejnost v pravidelných intervalech prostřednictvím masových sdělovacích prostředků o činnosti ústředních odpovědných orgánů o výsledcích, problémech i možnostech aktivní spolupráce obyvatelstva.

Soudružky a soudruzi, doporučil jsem své straně, aby mimo stranickou půdu byla sezvána skupina takových občanů naší země, kteří mají vysokou lidskou morálku, kteří prokázali vysokou aktivitu, užívání schopností a znalostí k vytváření bohatství, z něhož my všichni žijeme. Abychom v této skupině, stranou všech vášní diskutovali nejzákladnější otázky současnosti ; abychom tyto velké lidi bez ohledu na světový názor, pohlaví, věk, takto přizvali ke spolupráci a snažili se celý politický vývoj dostat do takového zaměření, aby z této bouře byl nakonec prospěch pro naši vlast, pro všechen pracující lid a pro trvalý mír a pokrok na celém světě.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Erbanovi. Diskutuje poslanec Riško.

Poslanec SN J. Riško: Súdružky a súdruhovia poslanci. Už niekoľkokrát tu odznel návrh na vypísanie predčasných volieb. Vychádzam z toho, že pravdepodobne nie všetci poslanci poznajú dopodrobna a kvalifikovane ústavné a zákonné ustanovenia, vzťahujúce sa k uskutočneniu volieb, tým skôr, že tieto voľby by mali byť predčasné.

Navrhujem preto, že než si vytvoríme na túto otázku názor a osobný postoj, aby Ústavnoprávne výbory predložili parlamentu kvalifikovanú expertízu o týchto ustanoveniach Ústavy, vrátane stavu prác na príprave nového zákona.

Súčasne chcem vysloviť súhlas s hlasmi, ktoré tu odzneli na častejšie zasadanie Federálneho zhromaždenia.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Riškovi.

Vážení poslanci, vážené poslankyne, navrhujem teraz tridsať minutovú prestávku.

(Jednání přerušeno v 15.32 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Předsedající předseda SN J. Janík: Vážené poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať v diskusii. Prosím členy návrhovej komisie, aby sa odobrali k robote.

Diskutuje poslanec Josef Bartončík a pripraví sa poslanec Karel Löbl.

Poslanec SL J. Bartončík: Vážené Federální shromáždění, zabýváme se dnes hodnocením situace v naší společnosti. Její nedílnou součástí je také Československá strana lidová, a proto mi dovolte, abych vás informoval o tom, že na přelomu minulého a tohoto týdne se v Československé straně lidové plně a zcela jednoznačně prosadil obrodný proud, který vyrostl ze spontánního úsilí rozhodné většiny členů o překonání krize ve straně, za rehabilitaci pravdy, práva a spravedlnosti, základních pilířů křesťanství, které naše strana v posledním desetiletí do značné míry opustila, někdy sice pod vnějším tlakem, ale především z nedostatku odvahy a důslednosti některých vedoucích funkcionářů.

Situace se tedy změnila a my, lidovci, jsme v tuto chvíli připraveni plnit úlohu a povinnosti svobodné, nezávislé, politické strany s vlastním politickým programem, zaměřeným nejprve na obnovu všech demokratických mechanismů ve společnosti při uplatňování rovnosti všech občanů bez rozdílů vyznání či politické příslušnosti. Chceme také vystupovat proti zneužívání politické i ekonomické moci. Proto jsem například při jednom politickém jednání vyjádřil názor, že nejen vláda, a tím míním všechny naše vlády, by měla zajistit a kontrolovat uplatňování stejných podmínek pro uspokojování požadavků společnosti. Navíc pak by měla vláda a ne již vrcholný orgán kterékoliv politické strany rozhodovat o způsobu a možnostech života v naší zemi. Stejně tak musí být zajištěno všude i na nejnižším stupni řízení zrovnoprávnění všech politických stran, současných i vznikajících, pokud jde o disponování mocenskými prostředky.

Jsem zmocněn naším poslaneckým klubem konstatovat, že Československá strana lidová se plně staví za návrh federální vlády, aby byl vypuštěn a upraven 4., 6. a 16. článek ústavního zákona a naši poslanci ve Sněmovně lidu a Sněmovně národů budou tento návrh podporovat.

Při uplatňování tohoto našeho stanoviska jsme si vědomi požadavků našich členů a dalších věřících občanů naší vlasti, jejichž jménem hovoříme a chceme hovořit. Vycházíme z povinnosti křesťanů zúčastnit se veřejného života a budeme je vždy chránit před zlem, násilím a potlačováním jejich nezadatelných práv. Proto také odmítáme systém jediné ideologie a její jednostranné vštěpování do myslí mládeže v kontextu dosavadní výchovy a výuky, kriticky se stavíme k dosavadnímu chápání a uplatňování systému Národní fronty, která je na mnoha úrovních dosud stále v zajetí setrvačnosti "páky". Nebereme nikomu jeho přesvědčení, neprohlašujeme a priori, že je špatné toto přesvědčení, ale nenecháme si již v budoucnosti oficiálními prostředky zpochybňovat naše křesťanské přesvědčení, ve kterém vyrostli naši otcové, dědové a přes všechny problémy i my, a ve kterém chceme vychovávat naše děti, aby se z nich staly mravně silní občané, kteří by veškerý svůj um a lásku mohly věnovat zajištění spokojeného života v naší krásné vlasti.

Vážení přátelé, v současném společenském dialogu se často hovoří o otázce odpovědnosti za chyby včetně těch, které vyústily v závěru týdne před 14 dny v událost, urážející cítění národa, majícího bohatou demokratickou tradici. V této probíhající diskusi nikdo nepochybuje o odpovědnosti vlády, ministrů a dalších pracovníků státního aparátu, ale pod vědomím potřeby sebekriticky se zde táži: "Kde zůstává odpovědnost nás, poslanců parlamentu, který by měl plnit svoji funkci, spočívající především ve vydávání norem jednání, tedy zákonů a v kontrole?" Jak odpovědně jsme se například zamýšleli nad nebezpečím, které v sobě skrývala vágní formulace zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění z počátku letošního roku, které jsme pak bezmála jednomyslně potvrdili.

To co se dělo v minulosti, včetně toho tragického 17. listopadu, za to si musíme vzít i my, příslušníci nejvyššího zákonodárného sboru, svoji míru odpovědnosti. Táži se: "Jsme schopni se změnit sami?" Někteří snad ano. Obávám se však, že setrvačnost a tradice je i v tomto směru příliš silná, a to vede k úvaze o tom, jakými metodami byl v minulosti náš poslanecký sbor konstituován, jaká je jeho schopnost přispět v současné době k řešení společenských problémů. Domnívám se, že tato schopnost je limitována tím, co jsem již řekl, a to vede právě k doporučení vypsat svobodné volby, které by byly schopné rehabilitovat myšlenku parlamentní demokracie, nám kdysi samozřejmou a vlastní.

V souvislosti s tím, co jsem konstatoval, považuji některé pasáže předloženého návrhu Prohlášení našeho Federálního shromáždění za poněkud nedůsledné, ne-li přímo alibistické. Mám v prvé řadě na mysli na druhé straně druhý odstavec, kde se konstatuje, že státní moc je nezbytné uplatňovat jen na základě zákona a v jeho mezích a každý akt státní moci podléhá kontrole z hlediska ústavnosti a zákonnosti. Domnívám se a doporučuji návrhové komisi, abychom právě v této pasáži uplatnili sebekritiku a abychom konstatovali, že jsme ne vždy důsledně přistupovali ke koncipování zákonných záruk, pokud jde o společenský vývoj a že jsme ne dost důsledně požadovali například dostatečnou ústavní kontrolu pokud jde o aktivizaci Ústavního soudu atd.

I když zaznívaly v tomto směru diskuse, a to by také možná bylo dobré promítnout do tohoto Prohlášení, že sice ojediněle zaznívaly tyto diskuse, ale zas na druhé straně zpravidla nebyly vyslyšeny.

Současně pak doporučuji, aby na první straně, kde se hovoří o tom, že Federální shromáždění považuje za důležité posoudit všechny požadavky, názory a stanoviska atd. - další věta začíná: Současně považuje za nezbytné uklidnění současného politického ovzduší . . . Doporučuji doplnění: výhradně politickými prostředky, zejména rychlou realizací demokratických požadavků.

Nyní k současné dnešní společné schůzi. Domnívám se, že požadavek na zajištění přímého přenosu z jednání Federálního shromáždění má své opodstatnění, zejména v současné době - nevím, do jaké míry je zajištěna jeho realizace, ale moc se za ni přimlouvám. Dokonce se domnívám, že pokud se tak nestalo a pokud není uskutečňován přímý přenos z našeho jednání, že se jedná opět o další určitou, řekl bych, politickou chybu.

Pokud jde o podporu předložených materiálů, a ta se vztahuje i na materiály, které budou dalšími body jednání, už jsem zde stanovisko vyjádřil.

Na základě skutečnosti, která nastala, byla i v našem poslaneckém klubu diskuse o tom, do jaké míry požadovat či nepožadovat rozsáhlejší změny ve vedení Federálního shromáždění. Jsme toho názoru, že by bylo potřeba důkladně situaci zvážit, nechat ji vystavit patřičným politickým úvahám a konzultacím a na příštím zasedání v prosinci důkladněji tyto změny připravit.

Bude v této souvislosti potřeba počítat s tím, že i my, náš poslanecký klub, orgány naší Československé strany lidové budou uplatňovat širší zastoupení v předsednictvu Federálního shromáždění.

Dále se domnívám, a v tomto smyslu podporuji požadavky, které zde už z úst kolegů a kolegyň zazněly, aby naše Federální shromáždění, zejména v těchto chvílích, pracovalo formou prakticky permanentních jednání výborů a samozřejmě potom navazujícího jednání i sněmoven s cílem urychlit nástup účinnosti těch právních norem, které upravují obraz zejména svobody projevu, shromažďování a informací. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Bartončíkovi. Diskutovať bude poslanec Karel Löbl. Žiadame poslancov bez straníckej príslušnosti, aby sa odobrali do miestnosti, v ktorej dosiaľ pracovali.

Poslanec SL K. Löbl: Pane místopředsedo, vážené soudružky a soudruzi, vážené sestry a bratři, vážení hosté, já bych chtěl úvodem vyslovit údiv nad tím, že tady dochází opět k určité manipulaci a že my, jako poslanci Československé strany socialistické, jsme výtisk č. 216 obdrželi s dvou až tříhodinovým zpožděním oproti ostatním. (Hlasy: My také.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP