Čtvrtek 15. května 1986

hám, čo sa odzrkadlilo aj na úseku finančnej disciplíny, maximálnej mobilizácii vnútorných rezerv a hospodárnosti.

Z toho vyplýva aj odporúčanie - kapitoly záverečného účtu ministerstva školstva, kultúry, Slovenskej akadémie vied, Československej televízie v SSR, Československého rozhlasu na Slovensku a Slovenského úradu pre tlač a informácie, i celý návrh záverečného účtu schváliť.

(Potlesk. )

Podpredsedníčka SNR Kretová:

Ďakujem súdruhovi Markovi. Slovo má poslankyňa Brigita Vilkovská.

Poslankyňa Vilkovská:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky, súdruhovia,

Výbor SNR pre priemysel a stavebníctvo pri hodnotení pridelených kapitol záverečného účtu za rok 1985 na základe poznatkov poslancov z ich účastí na rozboroch hospodárskej činnosti organizácií konštatoval, že vývoj v rezorte priemyslu bol charakterizovaný ďalším oživením dynamiky priemyselnej výroby, ako aj vyšším plnením kvalitatívnych ukazovateľov. Sústredené úsilie pracujúcich o zvládnutie úloh stanovených v pláne sa prejavilo v splnení a prekročení rozhodujúcich ukazovateľov. Oproti roku 1984 v chemickom priemysle sa zvýšila výroba o 3, 8%, v priemysle spracovania dreva o 2, 2% a v ľahkom priemysle o 3, 1 %. Dodávky pre vývoz do socialistických štátov vo FCO sa prekročili o 7, 2 %, do nesocialistických štátov o 2, 2 % a dodávky pre vnútorný obchod o 0, 9 %. Výroba tovaru bola splnená na 100, 8 %.

O tieto výsledky sa pričinili najmä kolektívy pracujúcich v n. p. Skloplast Trnava, Mier Topoľčany, závody Medzinárodného dňa žien Bratislava, ktoré za dosiahnuté výsledky v roku 1985 obdržali Červenú zástavu vlády ČSSR o ÚRO, ako i ďalšie organizácie ocenené Červenou zástavou ministra priemyslu a slovenských výborov odborových zväzov za vzorné plnenie exportných a ďalších celospoločenský významných úloh.

V oblasti investičnej výstavby sa podarilo uviesť do skúšobnej prevádzky aj viaceré významné kapacity, ako napríklad na športovú výrobu v n. p. Drevoindustrii Bytča, zrubových chát v Drevine Turany,

skáreň v Merine Trenčín, uskutočniť dostavbu závodu Slovena v Rajci, farbiareň v Žiline, Odevné závody v Hlohovci a ďalšie.

Na niektorých kapacitách sa však nedarí dosahovať projektované parametre a najmä kvalitu produkcie, čomu bude potrebné venovať sústavnú pozornosť. Týka sa to niektorých závodov v drevárskom, nábytkárskom a celulózo-papierenskom priemysle. Nemalá pozornosť musí však byť venovaná predchádzaniu havárií, aké boli v minulom roku v Slovnafte Bratislava, Chemicelulóze Žilina, Bukóze Vranov, BZVIL Ružomberok a JASe Bardejov, znamenajúce často značné národohospodárske škody a majúce bezprostredný dosah na samotné postihnuté podniky a ich pracujúcich.

Aj popri pozitívnych tendenciách pretrvávali v hospodárení rezortu i v roku 1985 niektoré problémy, ktorým sme vo výbore venovali zvýšenú pozornosť. Presvedčili sme sa o tom aj na rozboroch hospodárskej činnosti, keď v rezorte priemyslu 2 organizácie boli uzavreté s osobitným režimom, 7 organizácií s kontrolným režimom a 18 s výhradou. VHJ Drevársky a nábytkársky priemysel bola uzavretá s kontrolným režimom, Slovcepa s výhradou a Slovakotex ešte nemala uzavreté výsledky hospodárskej činnosti.

Pozitívne trendy, ako aj problémy v plnení vecných úloh plánu rezortu sa premietli aj do realizácie finančných vzťahov rezortu k štátnemu rozpočtu.

Príjmy rezortu priemyslu vo výške 6, 9 mld Kčs umožnili splniť príjmovú časť rozpočtu kapitoly iba na 98, 9 %. Rozpočtové výdavky splnil rezort na 117, 6 %. Prekročenie výdavkov a nesplnenie príjmov malo nepriaznivý vplyv na výsledné aktívne saldo rezortu k štátnemu rozpočtu, ktoré sa v porovnaní so schváleným rozpočtom znížilo o 707 mil. Kčs.

Vo výbore sme venovali pozornosť znižovaniu stratovosti a to preto, lebo jedna tretina celkových strát SSR pripadá na rezort Ministerstva priemyslu SSR a tvorí takmer 900 mil. Kčs, pričom v porovnaní s východiskovým rokom 7. päťročnice sa tento objem zvýšil takmer trojnásobne, keď pôvodne plánovaná strata 379 mil. Kčs u 10 podnikov sa zvýšila na takmer 900 mil. Kčs, u 14 podnikov. Dlhodobý charakter majú straty v n. p. Bavlnárske závody V. I. Lenina Ružomberok, Bukóze Vranov, Chemocelulóze Žilina a Závodoch 1. mája Liptovský Mikuláš. Zámery programov na odstraňovanie stratovosti sa nedosiahli. Preto sme sa so záujmom na výbore oboznámili s ubezpečením ministra priemyslu SSR súdruha Urbana, keď na zjazde KSS uviedol, že v rezorte do roku 1990 nebude ani jeden podnik stratový.

Venovali sme pozornosť aj vývoju neproduktívnych finančných nákladov, najmä mankám, škodám, pokutám a penálom. Kým zúčtované

manká a škody sú v porovnaní s rokom 1984 nižšie, pokuty a penále vzrástli o 25 %. Sme preto toho názoru, že zodpovední pracovníci rezortu by nemali poľaviť v úsilí o znižovanie týchto neproduktívnych nákladov, pretože objem tejto položky predstavoval takmer 224 mil. Kčs, čo je takmer 4 % celkovej tvorby zisku. Úlohy v raste efektívnosti vyžadujú, aby, organizácie pristupovali k zabezpečeniu plánovaných úloh zodpovedne, hľadali a odhaľovali formu ústretových plánov dosial nevyužité rezervy v hospodárení. Na úspory nákladov je nevyhnutné orientovať úlohy technického rozvoja, ale i socialistické súťaženie, hnutie brigád socialistickej práce, prehlbovať masovopolitickú činnosť i ekonomickú propagandu. Ďalším delom by malo byť zlepšenie využitia kapacít, úroveň obsluhy a kvality ich údržby. A práve aj tu vidíme rezervy v odstraňovaní nepriaznivých vplyvov. I keď vo vývoji nevyužitých zásob došlo k určitému zlepšeniu, nemôžeme bez povšimnutia obísť také prípady, keď zásoby hotových výrobkov predstavujú vysoký podiel na celkovom objeme zásob, ako tomu bolo napríklad vo VHJ Slovakotex.

Pokiaľ ide o dotácie zo štátneho rozpočtu na rozvoj vedy a techniky, tieto sa vyčerpali vo výške 94, 2 % rozpočtu. Realizáciou plánovaných výstupov sa získal ročný prírastok zisku v sume takmer 463, 6 mil. Kčs, čo je 38, 4 % z medziročného prírastku zisku. Vo výbore sme sa zhodli na tom, že bude potrebné dôkladnejšie zhodnocovať prostriedky vkladané do technického rozvoja, a to najmä z hľadiska jeho dynamiky. Bude tiež prospešné posudzovať, či sa sústavou finančno-ekonomických nástrojov darí účinnejšie prispievať k zvýšeniu efektívnosti a najmä urýchleniu celého cyklu výskum - vývoj - výroba - užitie, v procese sústavného zvyšovania inovačnej aktivity. Pri hodnotení rozpočtových výdavkov sme poukázali na nízku ekonomickú efektívnosť zahraničného obchodu, ktorá vyvoláva značné zaťaženie štátneho rozpočtu. Kým v roku 1984 dotácie hospodárskym organizáciám z finančno-ekonomických nástrojov zahraničného obchodu predstavovali 80 % výdavkov kapitoly, za uplynulý rok to už bolo 84 %. Oproti štátnemu rozpočtu rezort prečerpal rozpočtované dotácie na riešenie cenových rozdielov v zahraničnom obchode takmer o 640 mil. Kčs. Plánované aktívne saldo rezortu k štátnemu rozpočtu sa nedosiahlo ani po zohľadnení schválenej odchýlky v tvorbe zisku od plánu v dôsledku zohľadnenia vplyvu havárií na hospodársky výsledok.

Výbor vyslovuje presvedčenie, že realizáciou opatrení vyplývajúcich z programov zvyšovania výkonnosti a efektívnosti, vrátane programov odstraňovania príčin stratovosti, rezort zlepší vzťah k štátnemu rozpočtu.

Súdružky, súdruhovia,

Jedným z podnikov, ktoré sa zaslúžili o úspešné splnenie úloh Ministerstva priemyslu SSR v minulom roku je aj n. p. Tatrasvit závod Levoča v mojom volebnom obvode. Ako som sa na rozbore výsledkov hospodárenia za rok 1985 presvedčila, závod splnil vecné úlohy vo výrobe spodnej bavlnenej bielizne pre všetky vekové kategórie. Pre vnútorný obchod sme pripravili viacero inovovaných výrobkov v úprave integrovaných úpletov z polypropylénových vlákien pre všetky kategórie. Splnili sme tiež všetkých osem kvalitatívnych ukazovateľov plánu a najmä zisk a produktivitu práce z upravených vlastných výkonov. Plánovaný limit strát z nekvalitnej výroby sme znížili takmer o polovicu.

V roku 1985 bola zavedená pre všetkých pracovníkov závodu celozávodná trojtýždňová riadna dovolenka. Plán absencií vo výške 7 % zostal však nezmenený, v čom je zahrnutá aj práceneschopnosť, neprítomnosť v práci z dôvodu všeobecného záujmu a osobných prekážok. Skutočná absencia však vzrástla na vyše 12, 5 %, takže je nutné zvýšeným úsilím zabezpečovať plánované úlohy v riadnom pracovnom čase a zvyšuje sa tiež nadčasová práca. Z uvedených dôvodov by bolo žiadúce zvážiť podiel absencie v ženských závodoch na priemer dosahovanej skutočnosti.

I v tomto roku sa bude kolektív pracujúcich usilovať o splnenie rozpísaných úloh, a to aj lacnejších cenových kategóriách, ako to požaduje vnútorný obchod a naši spotrebitelia. Pritom sa musíme vysporiadať sa zabezpečením vysoko rozpísanej úlohy zisku.

Uviedla som iba niektoré poznatky a problémy jedného z mnohých prevažne ženských závodov, ale aj dobré výsledky, ktoré sme dosiahli a chceme dosahovať. My, pracovníci na závodoch, ale i ako funkcionári a poslanci, budeme sa všemožne usilovať, aby sme splnením tohoročných úloh prispeli k ďalšiemu rozvoju socialistickej spoločnosti.

Ďakujem.

(Potlesk. )

Predsedníčka Kretová:

Ďakujem poslankyni Vilkovskej. O slovo požiadal minister obchodu SSR súdruh Jaroslav Zelko, ktorý stručne odpovie na otázku poslankyne Karoly Chlebovej.

Minister obchodu SSR Ing. Zelko:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

chcem odpovedať na otázku: Ako pristupuje Ministerstvo obchodu SSR k rozpracovaniu úloh XVII. zjazdu KSČ v zmysle politickej správy. Ministerstvo obchodu SSR v spolupráci so všetkými organizáciami, ktoré riadi, pristúpilo k realizácii rozpracovania úloh XVII. zjazdu KSČ vo dvoch polohách - v polohe politickoorganizačnej a obsahovej. V politickoorganizačnej v tom zmysle, že hneď po XVII. zjazde strany sme rozprúdili širokú aktivitu informovanosti vytváraním takých záverov, ktoré by okamžite reagovali na súčasnosť, to znamená udržiavali stabilitu vnútorného trhu, vytvorili ponuku adekvátnu aj obdobiu, v ktorom žijeme a aby sme v tejto aktivite pokračovali až k príprave a rozpracovaniu úloh XVII. zjazdu KSČ.

V politickoorganizačných opatreniach pripravujeme program, ktorý má názov "Úlohy a ciele vnútorného obchodu po XVII. zjazde KSČ". Pripravili sme osnovu tohto programu, do ktorého sú zahrnuté všetky organizácie riadiacej vertikály, teda od maloobchodnej jednotky až po ministerstvo, v súčasnosti s inými odvetviami, ako napr. spotrebnými družstvami a ďalšími, ktoré do nášho rezortu nepatria. Tento program bude spracovaný do júna a vtedy, bude prerokovaný na stranícko-hospodárskom aktíve za spoluúčasti ostatných organizácií, ktoré sa zaoberajú obchodnou činnosťou.

Obsahová oblasť bude rozhodujúcou súčasťou programu "Ciele a úlohy vnútorného obchodu po XVII. zjazde KSČ". Postavili sme si za cieľ, aby vnútorný obchod pružnejšie reagoval na zmenu štruktúry spotrebiteľského dopytu, ktorý vyplýva z istej nasýtenosti trhu a udržať jeho stabilitu, resp. zlepšiť túto stabilitu. To znamená, že zatiaľ čo pred 1-2 rokmi pre stabilitu trhu v potravinách bol charakteristický úzky sortiment, tento sa bude v budúcom období, na základe programu postupne rozširovať. Pozornosť budeme tiež venovať problému kvality tovaru.

K problematike potravín chcem dodať, že vzťahy k dodávateľským organizáciám plánujeme na iných kvalitatívne vyšších postoch a zásadách. Chceme sa zamerať predovšetkým na to, aby obchod z hľadiska svojej pripravenosti a využívaním výskumu a prieskumu trhu bol v predstihu v Informovanosti potrieb obyvateľstva. Vo svojich požiadavkách na výrobu budeme nekompromisnejší, ale pri rešpektovaní možnosti, ktoré výroba má vo vstupoch. Napríklad v oblasti výroby potravín budeme s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR spolupracovať tak, aby sme nevytvárali len polohu požiadaviek, ale aj polohu spolupráce. Budeme pokračovať v praxi posledných dvoch rokov, keď sme z devízových prostriedkov ministerstva obchodu investovali do niektorých výrob, čo sa okamžite prejavilo vo forme tovaru na vnútornom trhu a zúžilo potrebu dovozu najmä z nesocialistických štátov. V tejto spolupráci budeme s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR naďalej pokračovať. Povinnosti nám vyplývajú aj z novej vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR, ktorá rieši vzťahy medzi obchodom a poľnohospodárstvom na princípe zmluvných vzťahov. Pri dôslednom uplatňovaní zmluvných vzťahov by sa v tejto päťročnici mal odstrániť stav, že "... keď sa neurodí je zle, keď sa urodí, aj tak je zle". Zmluvné vzťahy obojstrannej partnerskej rovnosti vytvárajú taký vzájomný vzťah medzi výrobou a obchodom, z ktorého závery musia byť rovnocenné tak pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu, ako aj pre vnútorný obchod. Na takejto spolupráci sme sa aj medzirezortné dohodli. V potravinách nám ďalej pôjde o zvyšovanie kvality, t. j. o prehodnotenie štátnych noriem niektorých výrobkov, opäť v spolupráci s dodávateľskými organizáciami tak, aby sa rozšírila výroba výrobkov mimoriadnej kvality a aby sme zabezpečili stabilitu a permanentnosť ponuky výrobkov a aby sme ich vedeli vyrobiť nielen pre výstavy, ale predovšetkým pre trvalú ponúkli. Na tomto sme sa už s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR dohodli a to bude aj súčasť programu.

Veľkým problémom zostáva nedostatok obalov. Nechceme presadzovať len naše požiadavky na obaly, i keď podiel obalov pre vnútorný obchod klesá. Situáciu riešime tak, že vo väčších koncentrovaných aglomeráciách ako sú napr. krajské mestá, zabezpečujeme zhodnocovanie ovocia a zeleniny i iných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, okrem mäsa, balením vo vlastných zariadeniach. Zároveň tým zvyšujeme i kultúru ponuky a predaja. ___

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa vnútorný obchod bude angažovať v rokoch 8. päťročnice, je podstatné zvýšenie DIA výrobkov. Táto oblasť nebola zatiaľ docenená. V doterajšom vývoji sme v tejto ob-lasti napínali trh z dôvodov nedostatočných vstupov do tuzemskej výroby dovozom, čo stálo veľa devízových prostriedkov. Situáciu budeme riešiť väčším tlakom na výrobu, ale aj využitím snáh predovšetkým prierezových orgánov a plánovacích komisií tak, aby sa otázkam základných prvkov potrebných pre výrobu diabetických potravín venovala premyslene väčšia pozornosť. Ďalším problémom vo výrobe potravín sú výrobky pre dojčatá a deti.

Do programu ich rozšírenia chceme zaradiť výrobu nielen na báze výrobkov zo zeleniny, ale aj mäsových výrobkov, ktoré zatiaľ na našom trhu chýbajú.

V priemyselnom tovare bude program smerovať k postupnej likvidácii nedostatkových druhov tovaru. Vieme, že situácia v tejto

oblasti je mimoriadne náročná. Zámer je taký, aby sa výroba rýchlo prispôsobila k potrebám spotrebiteľa. Vo svete, čiastočne aj u nás, sa častejšie využívajú prírodné materiály, ako syntetické. V textilnom priemysle je plánovaná modernizácia s využitím vysokých finančných čiastok z dovozu. Veríme, že sa tieto zámery podarí realizovať a výsledok uvedenej modernizácie žiadané výrobky zabezpečí pre vnútorný trh ešte v rokoch 8. 5RF. Okrem toho sa obchod zaväzuje, že bude pri modernizácii niektorých výrobkov, ktoré vyžaduje náš trh pomáhať a spolupracovať.

Problémy sú i s riešením nedostatkových výrobkov dlhodobej spotreby, ako sú chladničky, mrazničky, automobily. V tomto smere sa program musí stavať na princípe možností, ktorý vo výrobe existuje. Sú zároveň závislé na podstatnom prebudovaní výroby, spotrebného tovaru. Musíme pritom rátať s určitou nasýtenosťou trhu chladničkami i mrazničkami. Dodávatelia sľubujú z pohľadu fondového zabezpečenia vyriešiť tento problém po roku 1988. Vnútorný obchod sa do tohto termínu bude orientovať i na dovoz a súčasne predpokladáme, že sa výroba týchto výrobkov v tuzemskej výrobe bude naďalej zvyšovať. Podiel dovozu k celkovému objemu maloobchodného obratu je u nás zatiaľ nízky. Nemôžeme zodpovedne prisľúbiť, že sa bude zvyšovať. Existujú však možnosti zvýšenej výmeny tovaru so socialistickými i nesocialistickými štátmi, v čom vidíme možnosť podstatného rozšírenia štruktúry sortimentu ponuky dovážaného tovaru. V doterajšom vývoji zásoby obchodu medziročné rastú o viac ako 1, 5 mld Kčs. To dokumentuje, že máme dostatok tovaru, čo pri dostatku partnerov dáva predpoklady výmeny tovarov za taký, ktorý je na našom vnútornom trhu žiadaný. Pre výmenné akcie v súčasnosti existuje viacero administratívnych, ale i objektívnych prekážok v zahraničnom obchode. Nie sú však takého charakteru, aby sa nedali preklenúť. Verím, že sa nám za pomoci najvyšších straníckych a štátnych orgánov tieto bariéry podarí preklenúť a zvýšiť tak podiel výrobkov Ĺ dovozu pre spestrenie sortimentu na vnútornom trhu.

V kádrovej práci sa budeme opierať o to, čo nám uložili zjazdy strany i o závery seminára, ktorý bol v Častej, za aktívnej účasti súdruha prvého tajomníka ÚV KSS. Kádrovú prácu budeme orientovať predovšetkým na skvalitnenie riadiacej práce.

V tejto päťročnici má do vnútorného obchodu nastúpiť viac ako 12 tis. učňov zo stredných odborných učilíšť, ktoré sme len pred dvoma rokmi prevzali z krajských národných výborov. Ich kvalifikovaný prístup zlepší i vzťah k spotrebiteľovi. Okrem toho Inštitút obchodu v Nitre dostal za úlohu zdokonaľovať systém výchovy vedúcich maloobchodných predajní, pretože títo musia žiť trendom zmeny štruktúry spotrebiteľského dopytu a okrem toho musia vychovávať pracovníkov, ktorých riadia. Predpokladáme, že dlhodobý program prípravy pracovníkov zvýši kvalifikačnú i politickú úroveň práce vo vnútornom obchode.

Sme radi, že práve vnútorný obchod, všetky jeho systémy, idú najväčšou dynamikou rastu priemernej mzdy pracovníkov v 8. päťročnici. Aj keď vychádzame z nízkeho základu, sme vďační strane a vládam, že takáto dynamika priemernej mzdy pracovníkov vnútorného obchodu sa v pláne zabezpečila. Môžem sľúbiť, že statočnosť a pracovitosť pracovníkov vnútorného obchodu, ale aj ich obetavosť budú viditeľné.

Mimoriadna úloha bude ochrana spotrebiteľa. Budeme vychádzať z tých skutočností, žiaľ zlých, ktoré nás ešte stále zahanbujú. Na druhej strane máme dostatok právnych i výchovných možností na to, aby sa ochrana spotrebiteľa zabezpečila cestou kvality tovaru, aj skvalitnením práce pracovníkov vnútorného obchodu.

Aj nový zákon o obchodnej inšpekcii, ktorý budeme schvaľovať na pôde Slovenskej národnej rady, vytvára lepšie podmienky pre ochranu spotrebiteľa. Je tvrdší aj v postihoch, ktoré sa v zásade zdvojnásobujú. Naša koncepcia ochrany, spotrebiteľa pôjde najmä po linke predchádzania nestatočnosti v predaji, teda po linke prevencie a nie postihu. Osobitnú pozornosť budeme venovať i kontrole.

Vo vedecko-výskumnej základni sa v 8. päťročnici menia pomery. Sme veľmi vďační Slovenskej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, že nám zaradila aplikačné úlohy v technickom rozvoji do plánu. Ich prejavom bude posilnenie zázemia VTR v príprave tovaru, v manipulačnej technike a niektorých tých oblastí, ktoré v minulosti neboli preferované. V materiálno-technickej základni, chceme vyše 60 % investícií orientovať na skladové hospodárstvo, ale predovšetkým na techniku skladového hospodárstva, na manipulačnú a výpočtovú techniku. Vytvárame podmienky pre zlepšovanie maloobchodnej siete tým, že na Štátnej plánovacej komisii sme dohodli, že investície do výšky 3-4 mil. Kčs nebudú vyžadovať limity, čo znamená, že si budeme môcť pomôcť pri modernizácii malobchodnej siete.

Na pôde Slovenskej národnej rady sme v súvislosti so zákonom č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode hovorili o odvetvovom riadení. Odvetvové riadenie, t. j. pôsobnosť voči štátnemu obchodu i spotrebným družstvám. Vytvárame taký postup, aby sme zabezpečili cieľovú úlohu, ktorou je, aby Ministerstvo obchodu SSR bolo vyššou kvalifikačnou autoritou voči všetkým systémom vnútorného obchodu.

V zmysle politickej správy ÚV KSČ budeme zabezpečovať všetky, tri cenové polohy, ale orientácia bude taká, ako ju predpisuje plán. To znamená, že ťažisko výrobkov mimoriadnej kvality bude z našej

vnútornej produkcie a v dovoze sa budeme orientovať na štandardné výrobky. Pri výrobkoch mimoriadnej kvality budeme trvať na tom, aby cena výrobkov zodpovedala úžitkovej hodnote výrobkov. To je dôležité a pri všeobecných vzťahoch sme k tomuto so s. Urbanom a s. Kapounom našli spoločnú reč.

Podpredsedníčka Kretová:

Ďakujem ministrovi obchodu SSR súdruhovi Jaroslavovi Z e l k o v i za odpoveď. Mám otázku na poslankyňu Chlebovú, či je spokojná s odpoveďou.

Poslankyňa Chlebová: Áno, ďakujem.

Podpredsedníčka Kretová:

Doteraz vystúpili všetci prihlásení rečníci. Mám otázku, či sa ešte chce niekto prihlásiť o slovo.

(Nikto. )

Mám otázku na ministra financií SSR, či si žiada záverečné slovo.

(Áno. )

Dávam mu slovo.

Minister financií SSR Ing. Mišeje: Vážne súdružky, súdruhovia,

prerokovaním návrhu štátneho záverečného účtu SSR za rok 1985 sme skončili komplexné hodnotenie vývoja nášho hospodárstva v poslednom roku 7. päťročnice. Uzavreli sme tak ďalšiu dôležitú etapu budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti v podmienkach Slovenska. Priebeh rokovania, vaše vystúpenia v pléne a predtým i vo

výboroch SNR potvrdili zhodu názorov na hodnotenie dosahovanej úrovne hospodárenia a výsledkov realizácie našich zámerov.

V minuloročnom i v celom päťročnom hospodárskom i sociálnom rozvoji v SSR sme zaznamenali ďalší pozitívny vzostup jeho úrovne a splnili viaceré vytýčené úlohy. Základný cieľ - udržať a ďalej skvalitniť životnú úroveň našich občanov - sa aj pri počiatočných ťažkostiach dosiahol. Naše hospodárstvo ďalej rástlo a upevnilo sa nielen kvantitatívne, ale aj v niektorých jeho kvalitatívnych stránkach. Pravda, vychádzajúc z vysokej náročnosti budúcich úloh - ako ich nastoluje uznesenie XVII. zjazdu KSČ a Rezolúcia zjazdu KSS - nemôžeme byť, najmä s kvalitatívnou úrovňou hospodárstva spokojní. Ako vyplynulo zo správy k návrhu štátneho záverečného účtu i z rokovania, je v úrovni efektívnosti a osobitne kvality výrobkov a rentability niektorých odvetví a odborov výroby viac slabých miest.

V hlavných smeroch hospodárskeho a sociálneho rozvoja v SSR na ďalšie obdobie sa predpokladajú také tempá zvyšovania efektívnosti, aké sa v doterajšom rozvoji nezaznamenali. Z toho vyplýva, že v prvom rade sa treba vysporiadať so zaostávaním v kvalite a v rentabilite v tých podnikoch a VHJ, kde Je dnes ich úroveň podpriemerná. Principiálne sa musí riešiť najmä nezdôvodnená nerovnomernosť v zabezpečovaní úloh intenzifikácie a osobitne stratovosť. Oba problémy súvisia s rozdielnosťou prístupov riadiacej sféry k týmto úlohám. Ich riešenie je preto v skvalitnení riadenia - a to tak priameho, ako aj v oveľa účinnejšom využívaní všetkých zásad a nástrojov, ktoré utvára sústava plánovitého riadenia a tiež v aktivizácii činnosti všetkých pracovných úsekov a iniciatívy pracujúcich.

Nastávajúce obdobie bude významné v tom, že závery a reálny program vytýčený na XVII. zjazde KSČ a zjazde KSS treba plne vyjadriť v plánoch rozvoja jednotlivých odvetví i jednotlivých organizácií a zabezpečiť ich úspešnú realizáciu. Zjazdové rokovania potvrdili, že "záruka plnenia hospodársko-sociálneho programu strany je v múdrosti, v skúsenostiach, odhodlaní a vlastenectve nášho rudu. Bude záležať na každom podniku a každom pracovníkovi, aby sa tento tvorivý potenciál plne rozvinul a čo najúčinnejšie uplatnil. Vyžaduje to začať po novom a oveľa tvorivejšie myslieť i konať, nezmierovať sa s nedostatkami, nazývať veci pravými menami a nehľadať príčiny zaostávania v tzv. objektívnych príčinách. V politickej a odbornej pripravenosti našich ľudí je dostatok záruk k tomu, aby sa zvládli úspešne všetky náročné ciele, ako ich nastoluje komunistická strana" (to je citát zo zjazdových dokumentov).

Na záver chcem ešte raz poďakovať všetkým poslankyniam a poslancom SNR za ich tvorivý a angažovaný prístup pri uskutočňovaní

hospodárskej a osobitne aj finančnej politiky v priebehu celého uplynulého obdobia. Chcel by som osobitne oceniť úroveň a výsledky previerkovej činnosti poslancov, ktoré nám pomáhali odhaľovať príčiny problémov, účinne a včas ich riešiť. Môžem ubezpečiť, že cenné podnety, ktoré vyvstali z prerokovania návrhu štátneho záverečného účtu i návrhov záverečných účtov jednotlivých kapitol plne využijeme v ďalšej našej práci. (Potlesk. )

Podpredsedníčka Kretová:

Ďakujem súdruhovi Mišejemu a pýtam sa predsedu Výboru SNR pre plán a rozpočet súdruha Branislava B í r o š a, či si žiada slovo?

Poslanec Ing. Bíroš: Vzdávam sa.

Podpredsedníčka Kretová:

Súdružky a súdruhovia,

pristúpime k hlasovaniu o prvom bode programu. Dávam hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako bol odporučený. Návrh máte v predloženom materiáli. Kto súhlasí s návrhom na uznesenie, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila štátny záverečný účet Slovenskej socialistickej republiky za rok 1985.

Druhým bodom programu je

Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na uvolnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Návrh vám bol rozdaný ako tlač 122.

Má niekto z vás, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky alebo otázky k predloženému návrhu?

(Nikto. )

Dávam hlasovať: Kto súhlasí s predloženým návrhom Ústavnoprávneho výboru SNR, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada uvolnila 27 sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Tretím bodom programu je

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky.

Návrh vám bol rozdaný ako tlač 121.

Súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

má niekto z vás pripomienky, alebo doplnky k uvedenému návrhu?

(Nikto. )

Dávam hlasovať. Kto súhlasí s návrhom, aby sme zvolili do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky 59 kandidátov, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto Je proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR schválila.

Štvrtým bodom programu je

Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 12. decembra 1985 do 15. mája 1986 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 18. a 19. schôdzi Slovenskej národnej rady.

Správa vám bola rozdaná ako tlač 123.

Má niekto z vás, súdružky a súdruhovia, pripomienky alebo doplnky k predloženej správe?

(Nikto. )

Dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré máte v predloženej správe.

Kto súhlasí s týmto návrhom na uznesenie, nech zdvihne ruku !

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada vzala so súhlasom na vedomie predloženú správu.

Piatim bodom programu sú Otázky poslancov.

Má niekto z vás, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, otázku na niektorého člena vlády Slovenskej socialistickej republiky, alebo člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady?

(Nikto. )

Pretože sa nikto nehlási, program schôdze sme vyčerpali.

O záverečné slovo na dnešnej poslednej schôdzi Slovenskej národnej rady v VII. volebnom období požiadal predseda Slovenskej národnej rady súdruh Viliam Šalgovič. Prosím, aby sa ujal slova.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci!

Vyčerpaním schváleného programu končíme 20. schôdzu Slovenskej národnej rady a súčasne uzatvárame jej siedme volebné obdobie.

Ak sa poohliadneme na uplynulých päť rokov, nazdávam sa, môžeme oprávnene prehlásiť, že to bolo úspešné päťročie, naplnené prácou nášho zákonodarného zboru.

Bolo to obdobie bohaté na výročia významných historických medzníkov vo vývoji Komunistickej strany Československa a našej socialistickej spoločnosti. Ony nám pripomínali revolučný základ, z ktorého


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP