Čtvrtek 15. května 1986

životnej úrovne obyvateľstva, zlepšovaní jeho pracovných podmienok a upevňovaní životných istôt.

Výsledky, ktoré sme dosiahli v 7. päťročnici i v roku 1985 sú základom, na ktorom možno budovať náš dynamický rozvoj hospodárstva i celej našej socialistickej spoločnosti.

Záverom mi dovoľte, aby som z poverenia vlády SSR poďakoval poslancom SNR za obetavú prácu pri plnení náročných úloh minulého roka, za iniciatívu, námety i kritické pripomienky k nedostatkom pri prerokúvaní výsledkov hospodárenia vo výboroch SNR s cieľom zvýšiť úroveň ekonomiky, vytvárať hmotné a finančné zdroje pre zabezpečenie rozvoja nášho národného hospodárstva.

Z poverenia vlády SSR odporúčam Slovenskej národnej rade, aby predložený návrh štátneho záverečného účtu SSR za rok 1985 schválila.

(Potlesk).

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem ministrovi financií Slovenskej socialistickej republiky súdruhovi Mišejemu za odôvodnenie návrhu štátneho záverečného účtu.

Súdružky a súdruhovia poslanci,

otváram rozpravu o prvom bode programu:

Do rozpravy sa zatiaľ písomne prihlásili súdružky a súdruhovia poslanci:

Branislav Bíroš, ako spoločný spravodajca výborov, ďalej poslanci Jaroslav Gábor Viktor Antal Karola Chlebová Ondrej Horniak Elena Ďuricová Miloš Marko a Brigita Vilkovská.

Dávam slovo prvému z prihlásených rečníkov, členovi Predsedníctva Slovenskej národnej rady a predsedovi Výboru SNR pre plán a rozpočet súdruhovi poslancovi Branislavovi Bírošovi.

Poslanec Ing. Bíroš:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky a vážení súdruhovia,

príprava i priebeh zjazdov Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a našej Komunistickej strany Československa nás vedú k tomu, aby sme ako poslanci nášho ľudu veľmi zodpovedne analyzovali výsledky hospodárenia, zovšeobecnili dobré skúsenosti, podporili ich rozširovanie a zo zlých vyvodili závery, aby sa zabránilo ich opakovaniu.

Základnú analýzu hospodárskeho vývoja za obdobie od XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa urobili zjazd Komunistickej strany, Slovenska a XVII. zjazd Komunistickej strany, Československa a práve tento prístup, otvorená kritika a vyžadovanie zvýšenej náročnosti pri zabezpečovaní urýchlenia sociálno-ekonomického rozvoja našej spoločnosti viedol poslancov Slovenskej národnej rady k zodpovednému prerokovaniu jednotlivých kapitol štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1985.

Skoro z každého výboru Slovenskej národnej rady sa niekoľko poslancov, za účelom hlbšieho poznania, zúčastnilo rozborov hospodárskej činnosti za rok 1985 na úrovni výrobno-hospodárskych jednotiek, podnikov a rozpočtových organizácií. Ich poznatky prehĺbili konkrétnosť otázok i návrhov opatrení pri prerokúvaní jednotlivých kapitol statného záverečného účtu.

Poslanci Slovenskej národnej rady pri hodnotení výsledkov hospodárenia jednotlivých rezortov sústreďovali pozornosť predovšetkým na príčiny, ktoré negatívne ovplyvňujú rozvoj nášho národného hospodárstva a pýtali sa na konkrétne opatrenia, ktoré budú robiť jednotliví ministri alebo vedúci ostatných ústredných orgánov Slovenskej socialistickej republiky, aby sa napínal program vytýčený XVII. zjazdom Komunistickej strany Československa.

Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1985, ktorý predložila Slovenskej národnej rade vláda Slovenskej socialistickej republiky, predstavuje bilanciu výsledkov posledného roka 7. päťročnice. V rozvoji národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky sa v minulom roku dosiahli vcelku pozitívne výsledky. Plánované úlohy vo výrobe boli prekročené v priemere o 1, 4 %.

V súlade s dlhodobými cieľmi sa zrealizovali štrukturálne zmeny a ďalej sa pokročilo v intenzifikácii ekonomiky. Tieto výsledky sa odrazili v raste hrubého národného dôchodku o 3, 6 % v porovnaní s rokom 1984. V prírastku národného dôchodku - i keď pomaly - začína sa stále viac odrážať nová kvalita ekonomického rastu,

t. j. rast založený na trvalé sa zvyšujúcom využívaní a zhodnocovaní vstupných zdrojov vo všetkých fázach reprodukčného procesu. Tento vývoj tiež prispel k tomu, že príjmy štátneho rozpočtu prevýšili pôvodný rozpočtový zámer o 2, 158 mld Kčs. Nadplánovaná tvorba zdrojov umožnila ich vyššie použitie vo vnútornej ekonomike.

Základná úloha - vyrovnanosť príjmov a výdavkov - bola tiež splnená, keď príjmy sú o 12, 0 mil. Kčs vyššie ako výdavky. Pre vyrovnanosť štátneho rozpočtu má rozhodujúci význam tvorba zisku v hospodárskych organizáciách na Slovensku. Štátne hospodárske organizácie na území Slovenska vytvorili v roku 1985 zhruba 33 mld Kčs zisku a úlohy plánu prekročili o 10, 3 %. V porovnaní s rokom 1984 je zisk vyšší zhruba o 4, 7 mld Kčs.

Z hospodárskych organizácií riadených vládou Slovenskej socialistickej republiky nesplnili upravený plán zisku len Ministerstvo priemyslu SSR, o 3, 27 % a Ministerstvo obchodu SSR o 7, 93 %. Výsledky Ministerstva priemyslu SSR v oblasti zisku sú ovplyvňované odvetvím priemyslu spracovania dreva a celulózopapierenským priemyslom.

Sme si vedomí, že v oboch odvetviach a osobitne v celulózopapierenskom priemysle sú výsledky ovplyvnené nepriaznivým cenovým vývojom na zahraničných trhoch. V drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle veľa závisí od riadiacej práce a preto poslanci Slovenskej národnej rady uvítali opatrenia Ministerstva priemyslu SSR na zvýšenie úrovne riadiacej práce vo VHJ drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu.

Poslanci Slovenskej národnej rady pri prerokúvaní štátneho záverečného účtu za rok 1984 upozorňovali, že mnohé z príčin stratovosti prevyšujú rámec Ministerstva priemyslu SSR a vyžadujú súčinnosť ďalších orgánov vlády SSR. Táto požiadavka platí i naďalej, hlavne keď z analýzy nákladovosti vidno, že rozhodujúci podiel na prekročení nákladovosti spôsobuje finančná nákladovosť.

Závislosť podnikovej sféry, na cudzích zdrojoch dokumentuje podiel úrokov na výkonoch, ktorý za úhrn ústredne riadených odvetví predstavuje 1, 6 %, ale v drevospracujúcom priemysle až 3, 43 %.

Pri zabezpečovaní rastu zisku v hospodárskych organizáciách nesmieme pustiť zo zreteľa, akým spôsobom, akou cestou bol zisk zabezpečený. Len cesty, ktoré prinášajú úžitok celej socialistickej spoločnosti budeme podporovať. Dosahovanie zisku na úkor udržiavania výrobných prostriedkov alebo úsporami materiálu na úkor kvality výrobkov, či cenovými machináciami nesmú naše riadiace hospodársku orgány pripustiť.

V politickej správe Ústredného výboru Komunistickej strany Česko-slovenská na XVII. zjazde súdruh Husák uviedol: "Cenový mechanizmus musí podnecovať výrobu k rýchlejším inováciám, k obohacovaniu sortimentu kvalitným a požadovaným tovarom vo všetkých cenových polohách. Nemožno však trpieť, aby sa pod zámienkou inovácií dodávali na trh za vyššie ceny v podstate staré výrobky a lacnejšie, široko dostupné výrobky sa z trhu vytrácali... cenovými machináciami sa národné bohatstvo nezvyšuje, ani sa neuspokojujú potreby spoločnosti". Toľko citát.

Analýza výsledkov hospodárenia za rok 1985 upozorňuje, že výsledný efekt hospodárskeho rozvoja Slovenska je znižovaný neuspokojivou úrovňou zhodnocovania tovarov, osobitne na trhoch s nesocialistickými odberateľmi.

Na vyrovnanie rozdielov medzi veľkoobchodnou cenou a frankocenou bolo pre organizácie riadené ústrednými orgánmi SSR poskytnuté zo štátneho rozpočtu zhruba 4, 740 mld Kčs. Efektívnosť meraná rozdielovým ukazovateľom ďalej poklesla.

Nízke rozdielové ukazovatele v uplynulom roku boli dosiahnuté u tovarov, ako sú: drevotrieskové dosky, polyesterový hodváb, inštalačné sklo a rad ďalších. O nedostatočnej snahe našich podnikov svedčí i malá inovačná aktivita, ktorá nezodpovedá súčasným požiadavkám trhu.

Výsledky dosahované v oblasti zahraničného obchodu vyžadujú rýchlejší postup v prepájaní výroby so zahraničným obchodom a rovnako pre lepšie uspokojovanie potrieb vnútorného trhu sa vyžaduje tiež hlbšie ekonomické prepojenie výroby s vnútorným obchodom.

V duchu XVII. zjazdu Komunistickej strany Československa a zjazdu Komunistickej strany Slovenska sa niesli i otázky a kritika poslancov Slovenskej národnej rady na to, čo je príčinou, že úlohy plánu upravených vlastných výkonov nesplnilo 43 podnikov, ich neplnenie predstavuje výšku 562 mil. Kčs a je to vzrast oproti roku 1984 o 9, 6 %. V poľnohospodárstve sa splnil plán výroby zemiakov len na 71, 4 % a u cukrovej repy len na 89, 3 %. Prečo nebol podľa plánu uvedený do chodu rad základných prostriedkov? Prečo poklesla smennosť v závodoch drevospracujúceho, ľahkého a elektrotechnického priemyslu? Využitie základných prostriedkov v priemysle charakterizované koeficientom 1, 416 zostalo na úrovni roku 1984.

Straty z nekvalitnej výroby v organizáciách na území Slovenskej socialistickej republiky dosiahli viac ako 240 mil. Kčs. Vo federálne riadených organizáciách vzrástli o 26, 8 % oproti roku 1984. Tieto údaje o stratách z nekvalitnej výroby nám úplne neodhaľujú obrovské škody, ktoré vznikajú socialistickej spoločnosti a socializmu vôbec výrobkami, ktoré nerobia česť socializmu.

Slobodná práca, ktorú sme v socializme dosiahli, to je sloboda

len pre uplatnenie najvyššieho stupňa kvality, k tomu musia smerová í i opatrenia v hmotnej zainteresovanosti výrobcov.

Organizácie riadené národnými výbormi vykázali stratu 287, 2 mil. Kčs. V tom podniky reštaurácií namiesto plánovaného zisku 25 mil. Kčs vykázali stratu 14, 4 mil. Kčs a organizácie bytového hospodárstva prekročili stratu o 100 mil. Kčs.

Nezrýchlil sa čas obratu zásob, tak ako bolo určené plánom a zásoby dosiahli sumu 103, 2 mld Kčs. Tieto fakty plne potvrdzujú závery prijaté XVII. zjazdom Komunistickej strany Československa, že máme ešte veľa rezerv, ktoré je možné využiť bez nárokov na nové zdroje investícií i pracovníkov pre zvýšenie spoločenskej produktivity práce.

Veľké rezervy v ekonomickom raste máme v realizácii programu socialistickej ekonomickej integrácie, osobitne komplexného programu vedeckotechnického pokroku členských krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci do roku 2 000. V tejto oblasti podporujú poslanci opatrenia vlády, ktoré pomáhajú prekonávať rezortné a národné bariéry a urýchľujú zjednocovanie technických, ekonomických í administratívnych noriem.

V rámci krajín RVHP máme nesmierne veľký priestor pre prehĺbenie špecializácie vo výrobe a tým mnohonásobné zvýšenie sériovosti, čo umožní uplatnenie robototechniky. Zúži to i možnosť rôznych embárg uplatňovaných imperializmom voči nám.

Slovensko má základné prostriedky v sume 53, 428 mld Kčs. Dnes na každého nášho obyvateľa na Slovensku pripadá hodnota základných fondov za 184 000, - Kčs, vo výrobných prostriedkoch to robí na obyvateľa 112 000, - Kčs. V tom je obrovský potenciál, ktorý musíme vedieť správne zúžitkovať, aby ešte rýchlejšie rástla životná istota nášho ľudu.

Na investičnú výstavbu všetkých druhov organizácií riadených národnými výbormi sa vynaložilo 8, 297 mld Kčs. Tento priestor - ako konštatoval Výbor Slovenskej národnej rady pre národné výbory a národnosti - krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy plne nevyužili, najmä v občianskej vybavenosti a účelovej výstavbe rozpočtových a príspevkových organizácií. V účelovej výstavbe rozpočtových a príspevkových organizácií nezodpovedá postup prác na stavbách, prekračujú sa rozpočtové náklady a nedodržujú sa stanovené lehoty výstavby, pričom sústavne trvá tlak na ďalšie začínanie nových stavieb.

Zvýšenú pozornosť zo strany národných výborov si zasluhujú akcie na ochranu vôd, ovzdušia a vôbec životného prostredia.

Zámery štátneho vykonávacieho plánu v komplexnej bytovej výstavbe sa v počte dokončených bytov v pláne národných výborov

splnili na 100, 9 %, keď sa dokončilo 37 539 bytov. Najlepšie sa s úlohami vysporiadal Stredoslovenský a Východoslovenský krajský národný výbor.

Ako uvádza návrh štátneho záverečného účtu na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo sa zo štátneho rozpočtu vynaložilo 59. 9 mld Kčs, čo je oproti roku 1984 rast o 5, 5%.

Len na sociálne zabezpečenie sa vyplatilo skoro 27 mld Kčs, je to vzrast oproti minulému roku o 6, 7 %.

Veľa sme dosiahli i v ďalších oblastiach spoločenských služieb. Len na vysokých školách je v dennom štúdiu 50, 5 tis. poslucháčov. V oblasti kultúry sa vydalo vyše 2 952 titulov kníh v náklade 29, 1 mil. exemplároch.

Počet postelí v zdravotníckych zariadeniach dosiahol 57 592. Len na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál sa vynaložilo v prepočte na jedného obyvateľa 409, 07 Kčs, čo je o 26, 32 Kčs viac ako v minulom roku. Výdavky na spoločenskú spotrebu dosahujú zhruba 65 % štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky. Sú to, ako vidno, obrovské čiastky a vyžadujú od každého, kto s nimi hospodári, vysokú socialistickú uvedomelosť.

Výbory Slovenskej národnej rady pri prerokúvaní jednotlivých kapitol kladne hodnotili úsilie na znižovanie počtu pracovníkov na úseku riadenia a správy, na znižovanie neproduktívnych nákladov a ďalších opatrení na zhospodárnenie riadenia.

Výbor Slovenskej národnej rady pre veci sociálne a zdravotné za účelom zvýšenia hospodárnosti odporúča prehĺbiť normotvorbu, ktorá by umožnila porovnávať úroveň jednotlivých krajov v spoločenskej spotrebe.

Výsledky, ktoré dosiahla naša spoločnosť pod vedením Komunistickej strany Československa sú, ako vidno z uvedených údajov návrhu štátneho záverečného účtu, nemalé. Zásluhu na nich má náš pracujúci ľud, ktorému patrí i naše poďakovanie, ale ako to zdôraznil XVII. zjazd Komunistickej strany Československa, pre súčasnú dobu sa vyžaduje podstatné zrýchlenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej spoločnosti.

Vážené súdružky a súdruhovia,

vstúpili sme do plnenia plánu prvého roku 8. päťročnice. Výsledky za prvé štyri mesiace tohto roku ukazujú, že pretrvávajú problémy v nerovnomernosti plnenia plánu. Za štyri mesiace nesplnilo plán upravených vlastných výkonov 85 podnikov o 463 mil. Kčs.

Zvýšené úsilie je trčím vynaložiť na znižovanie materiálovej nákladovosti výroby a zvýšenie efektívnosti vývozu do nesocialistických štátov.

Program vytýčený XVII. zjazdom Komunistickej strany Československa je mimoriadne náročný a plniť ho musíme hneď od začiatku 8. päťročnice. Skúsenosti, ktoré máme z minulých rokov i súčasného začiatku nám ukazujú, že bez zmien v prístupe k riadeniu, plánovaniu a ekonomickým nástrojom, ako ich vyžaduje XVII. zjazd Komunistickej strany Československa, sa situácia v plnení hospodárskych úloh podstatne nezmení.

Od administratívneho riadenia musíme prejsť k ekonomickému riadeniu, ktoré bude vytvárať priestor pre socialistickú podnikavosť. Musíme mať ustavične na pamäti, že hlavným frontom, kde sa bojuje u nás za mier, je plnenie úloh spätých so zdokonaľovaním podmienok života našej spoločnosti.

Štátny záverečný účet Slovenskej socialistickej republiky za rok 1985 ukazuje, že napriek pozitívnym výsledkom, ktoré boli dosiahnuté pri plnení štátneho rozpočtu, máme dosť priestoru pre napĺňanie úloh, ktoré vytýčil pre našu spoločnosť XVII. zjazd Komunistickej strany Československa.

Úlohy rozpočtu, ako ich uvádza návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1985, boli splnené, preto z poverenia Výboru SNR pre plán a rozpočet, rozšíreného o spravodajcov ostatných výborov Slovenskej národnej rady, odporúčam Slovenskej národnej rade schváliť ho tak, ako je predložený.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk.)

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Bírošovi a prosím poslanca Jaroslava Gábora, aby, predniesol svoje vystúpenie.

Poslanec Ing. Gábor:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky a súdruhovia poslanci,

na schôdzi Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo sme podrobne a zodpovedne posúdili nielen vecné, ale aj hodnotové plnenie úloh plánu rezortu stavebníctva a jeho vyjadrenie v plnení rozpočtu kapitoly, aj v celkovej efektívnosti a účinnosti jeho práce. Vychádzali sme pritom najmä z našich poznatkov, získaných na rozboroch hospodárskej činnosti vo vybraných organizáciách.

Návrh záverečného účtu Ministerstva stavebníctva SSR za rok 1985 vyjadruje vo svojom súhrne úspešné splnenie rozhodujúcich úloh

plánu a ich následné premietnutie do finančných vzťahov rezortu k štátnemu rozpočtu.

Preto sme vo výbore mohli konštatovať, že v stavebníctve sa v roku 1985 dosiahli priaznivé výsledky v porovnaní s rokom 1984 i so schváleným plánom. Plánovaný celkový objem stavebných prác podľa dodávateľských zmlúv sa prekročil o 907 mil. Kčs. Rýchlejšia a vyššia bola realizácia dokončovacích prác, ktoré v minulom roku z celkového objemu stavebných prác na investičnej výstavbe predstavovali 16 %. Museli sme však konštatovať, že hoci sa počet rozostavaných stavieb znížil, dokončovanie stavieb v hodnotovom vyjadrení nezodpovedalo zámerom plánu a dosiahlo sa v ňom plnenie iba na 92, 2 %. A teda rast stavebných kapacít nebol v dostatočnej miere využitý k rýchlejšiemu dokončovaniu stavieb, k výraznejšiemu zníženiu rozostavanosti a skráteniu lehôt výstavby. Treba si uvedomiť, že dlhodobá rozostavanosť má za následok zvyšovanie nákladov a môže spôsobiť i postupné znehodnocovanie stavebného materiálu, čo tiež negatívne vplýva na efektívnosť hospodárenia organizácie, ako na to poukazujú aj naši spoluobčania.

Ocenili sme vo výbore Iniciatívu pracovných kolektívov n. p. Pozemné stavby Banská Bystrica, Žilina, Pamiatkostavu Žilina, Termostavu Bratislava a Keramických závodov Košice, ktoré vyrovnali sklzy zo začiatku roka vzniknuté v dôsledku nepriaznivého počasia a dostali sa do súladu s časovým plánom k 9. máju. Sú tak príkladom pre ostatných stavbárov. Kladne sme tiež hodnotili prekročenie úloh na záväzných stavbách. Do prevádzky sa uviedli také významné stavby a kapacity, ako napríklad Antioxidant v Dusle Šaľa, druhý blok jadrovej elektrárne V-2 v Jaslovských Bohuniciach, most Hrdinov Dukly v Bratislave a ďalšie. Vecné plnenie úloh však nezodpovedá všade zámerom plánu a stavebné organizácie z plánovaných 29 stavieb odovzdali 26 a 33 kapacít odovzdali 29. Ocenili sme aj tú skutočnosť, že sa celkom dokončilo 25060 bytov, čím sa plánované úlohy prekročili o 233 bytov. Pritom napríklad Stavebné závody, koncern Bratislava, plánované byty odovzdali do 15. decembra. Škoda len, že pre nepripravenosť stavieb technickej vybavenosti sa nepodarilo v Bratislave splniť úlohy.

Kriticky sme poukázali tiež na neplnenie úloh na sústave vodných diel na Dunaji a na ďalších 20 stavbách, ďalej neplnenie úloh v stavebnej výrobe v n. p. Priemstav Bratislava, Hutné stavby Košice a Stavoindustria Bratislava. Za plánom zaostali naši stavbári na stavbách pre školstvo, kultúru, spoje a na úprave Východoslovenskej nížiny.

Popri ocenení súhrnného pozitívneho vývoja sme vo výbore upozornili najmä na tie nedostatky, ktoré v odvetví stavebníctva pretrvávajú a znižujú výsledky vynaloženého úsilia pracujúcich. Ide predovšetkým o kvalitu odovzdávaných objektov, najmä bytov, nehospodárne zaobchádzanie so stavebným materiálom na stavbách i jeho niekedy zbytočnú prepravu.

I keď podniky miestneho stavebníctva vcelku splnili časové plány i upravené vlastné výkony, museli sme vo výbore konštatovať neuspokojivé zabezpečovanie modernizácie bytového fondu, keď zmodernizovali 193 namiesto 350 bytov.

Priaznivé plnenie rozhodujúcich úloh a ukazovateľov plánu sa prejavilo aj na zlepšených uzatváraných výsledkoch hospodárskej činnosti VHJ a podnikov oproti roku 1984. Z celkového počtu 64 organizácií len 7 malo uzavreté výsledky hospodárenia s výhradou a jedna s kontrolným režimom.

Po viacerých menej úspešných rokoch sme ocenili, že rezort v uplynulom roku splnil rozpočtové príjmy na 105, 3 % a objem zisku na vyše 112 %. Preto odviedol rezort do štátneho rozpočtu o takmer 127 mil. Kčs viac, ako mu to ukladal schválený rozpočet a celkove vytvoril aktívny vzťah k štátnemu rozpočtu vo výške 2, 3 mld Kčs.

Podstatne sa zvýšila efektívnosť výrobného procesu, najmä znížením materiálovej nákladovosti, znížil sa počet stratových podnikov, kde tiež výrazne poklesol objem celkovej straty. Aj keď plánovaný podiel mzdových nákladov bol mierne prekročený, všetky výrobno-hospodárske jednotky dodržali mzdovú reguláciu.

Rozbory hospodárskej činnosti organizácií, na ktorých sme sa zúčastnili, ukázali, kde sú rezervy v riadiacej práci stavebných organizácií a tým aj v zlepšení ich finančno-ekonomickej situácie. Na ňu však nepriaznivo vplývali napríklad pohľadávky po lehote splatnosti. V priebehu roka 1985 došlo k ich zvýšeniu, ako v stavebnej výrobe, tak i vo výrobe stavebných látok. K 1. januáru 1986 za celý rezort to predstavuje 840 mil. Kčs, najviac vo VHJ Priemyslové staviteľstvo. Neuspokojivý je naďalej aj vývoj v pohľadávkach po lehote splatnosti za kolaudačné chyby a nedorobky, ktoré predstavujú 265 mil. Kčs. Celkove sa zlepšila činnosť organizácií pri vytrieďovaní a likvidácii nevyužitých zásob, čím sa síce zlepšila ich štruktúra, ale trvalé uvoľňovanie je minimálne.

I keď v roku 1985 vzrástla rentabilita aj produktivita práce za rezort ako celok, museli sme vo výbore poukázať na tú skutočnosť, že je stále nedostatočné tempo vyrovnania porovnateľných rozdielov v efektívnosti a výkonnosti s Českou socialistickou republikou. Vo výbore sme toho názoru, že zvýšením účinnosti riadiacej práce treba vplývať na lepšie využitie vnútrosmenového pracovného času, lebo v roku 1985 straty z tejto oblasti predstavovali takmer 13 % z celkového časového fondu v stavebnej výrobe.

Vážené súdružky,

vážení súdruhovia,

i v našom okrese Veľký Krtíš na úseku stavebníctva sa v rámci komplexnej bytovej výstavby splnili úlohy na 124 %, na dokončených bytoch na vyše 128 %, keď bolo odovzdaných o 90 viac, ako bol plán. Na technickej vybavenosti úlohy boli taktiež splnené i v občianskej vybavenosti na 101 %, najmä budovaním základných škôl, predškolských zariadení, domov služieb a predajní potravín.

Pre nedostatok finančných objemov a stavebných kapacít sa však nedarí v okrese plniť všetky vecné úlohy v zaostávajúcej občianskej vybavenosti. V rámci účelovej investičnej výstavby sa tiež úlohy splnili. Na plnení úloh okresu a Stredoslovenského kraja sa výrazne podieľa i náš okresný stavebný podnik a to jednak na investičnej výstavbe, ale tiež na opravách a údržbe, kde úlohy splnil na 102, 6 %. Významné sú jeho úlohy na záchrane pamiatok v Banskej Štiavnici a Kremnici. V investičnej časti akcie "Z" sa nám podarilo splniť úlohy na viac ako 130 %. Ich výsledkom sú opäť predškolské zariadenia, kultúrne domy, domy služieb, domy smútku, úpravne vody a ďalšie služby pre našich občanov. Zriadením závodu pozemných stavieb vo Veľkom Krtíši, o čo v okrese usilujeme, by sa vytvorili ďalšie predpoklady pre rozvoj okresu na prospech a uspokojovanie potrieb našich spoluobčanov.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk)

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Gáborovi. Dávam slovo poslancovi Viktorovi A n t a l o v i.

Poslanec Antal:

Vážený súdruh predseda,

vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Pri budovaní rozvinutej socialistickej spoločnosti sa potvrdzuje, že národné výbory ako miestne orgány štátnej moci a správy, sú základným pilierom nášho socialistického spoločenského zriadenia a štátu. Ide o najdemokratickejšie a najmasovejšie mocenské orgány ľudu, ktoré predstavujú politicko-spoločenskú silu a účinne prispievajú k uskutočňovaniu politiky Komunistickej strany Československa.

Hospodárstvo národných výborov v SSR dosiahlo v roku 1985 celkom 517, 6 tis. pracovníkov, čo predstavuje 34, 4 % celkovej zamestnanosti hospodárstva riadeného vládou Slovenskej socialistickej republiky. Z uvedeného stavu pracuje v rozpočtovej sfére 311, 5 tis. osôb. Národné výbory za minulý rok splnili a vo viacerých smeroch i prekročili úlohy, v tvorbe a v užití finančných zdrojov v súlade so zámermi finančnej a rozpočtovej politiky. Rozpočtové hospodárenie sa skončilo prebytkom 124, 2 mil. Kčs, ktorý je výsledkom mobilizácie tvorby zdrojov, účelového a hospodárneho vynakladania prostriedkov. V tvorbe zdrojov získali národné výbory viac o 1, 82 mld Kčs, čím vytvorili predpoklady na zabezpečenie všetkých plánovaných i niektorých ďalších potrieb, predovšetkým vo vzťahu k obyvateľstvu.

Vo Výbore SNR pre národné výbory a národnosti sme zhodne konštatovali, že na úseku školstva, kultúry, sociálneho zabezpečenia i zdravotníctva boli dosiahnuté ďalšie úspechy. Je však žiadúce, aby národné výbory naďalej prehlbovali hospodárnosť pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov v spoločenskej spotrebe a mali by byť v súlade so stanovenými normatívami, napr. v spotrebe liekov zdravotníckymi zariadeniami, vo vybavení sociálnych zariadení a školstva.

Osobitnú pozornosť vo výbore sme venovali chozrasčotnému hospodáreniu národných výborov a jeho prosperite. Väčšina týchto organizácií je zisková, avšak stretávame sa i s podnikmi stratovými, v ktorých sa straty plánujú. Poslanci kriticky poukazujú na hospodárenie bytových podnikov. Žiada sa na tomto úseku zaviesť systémové opatrenia. Stratovosť sa plánuje v miestnej doprave. Plánovaná strata sa prekračuje, pritom kvalita cestovania sa nezlepšuje. Osobitne vážna situácia je najmä v hlavnom meste SSR Bratislave.

Pri prerokúvaní záverečného účtu národných výborov sme po viaceré roky konštatovali nedobrú situáciu v plnení zisku reštauráciami. Aj vo verejnej mienke prevláda názor, že tieto podniky sú stratové, avšak ich vedúci sú po všetkých stránkach veľmi spokojní. Národné výbory na tomto úseku riadiacej práce musia pracovať s týmito podnikmi cieľavedomejšie a riešiť vzniknuté problémy premyslenou komerčnou politikou a účinnou kontrolou. V praxi to znamená, že tieto podniky treba od iných odlišovať, pretože neslúžia len pre verejné stravovanie, ale aj turistike, domácemu a zahraničnému ruchu.

XVII. zjazd KSČ nastúpenú líniu a v nadväznosti na dlhodobú strategickú líniu v rozvoji ekonomiky zdôraznil potrebu podstatného vplyvu národných výborov pri realizácii komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja územných obvodov s ich väčšou zodpovednosťou za splnenie celospoločenských úloh a všestranné zabezpečenie potrieb občanov. Vo výbore sme taktiež konštatovali, že je nevyhnutné, aby, najmä krajské a okresné národné výbory viac využívali právomoc

a zodpovednosť danú politickými rozhodnutiami a zákonom o národných výboroch, vecne a náročné koordinovali rozvoj územných celkov. Analýzy ukazujú, a potvrdili to aj poznatky poslaneckých prieskumov k záverečným účtom národných výborov za minulý rok, že je potrebné venovať zvýšenú starostlivosť komplexnému rozvoju hlavného mesta SSR Bratislavy, najmä jeho investičnej a bytovej výstavbe, výstavbe jaslí predovšetkým v nových sídliskách, rozmiestneniu a hustote zdravotníckych služieb a kultúrnych zariadení. Zistili sme, že v územnom priereze pretrváva nerovnomernosť plnenia úloh najmä okresov Dunajská Streda, Levice, Čadca, Dolný Kubín, Rimavská Sobota, Stará Ľubovňa, Trebišov, Vranov nad Topľou a Košicevidiek. Vo viacerých okresoch pretrvávajú problémy s pitnou vodou, jej ochranou a najmä údržbou vodovodov a kanalizácií, kde národné výbory nevyčerpali dané prostriedky zo štátneho rozpočtu na túto činnosť. V smennosti žiakov sú taktiež medzi okresmi pomerne veľké rozdiely. Veľkú smennosť, ktorá značne prevyšuje priemer, dosahujú okresy Banská Bystrica, Čadca a Nitra.

Nerovnomerný rozvoj je i v kapacitách miestneho stavebníctva. Očakávané výsledky nedosiahli stavebné podniky v Nitre, Lučenci a Michalovciach.

Osobitne pálčivým problémom ostáva ďalší rozvoj služieb pre obyvateľstvo, i keď rozpočty národných výborov a finančné plány nimi riadených organizácií miestneho hospodárstva vytvárali podmienky pre túto činnosť. Nedosiahla sa však požadovaná kvalita, včasnosť a pohotovosť služieb. V mnohých prípadoch existuje i veľká koncentrácia tzv. špecifických služieb, za ktorými musí občan precestovať niekoľko desiatok kilometrov, ako napr. za opravou zlatníckych predmetov, malých traktorov, niektorých druhov elektrospotrebičov a podobne. Doposiaľ v tejto oblasti prežívajú prekonané riadiace metódy a prístupy mnohých funkcionárov a pracovníkov národných výborov a služieb. Národné výbory musia iniciatívnejšie riadiť a koordinovať rozvoj služieb vo svojom volebnom obvode a účinnejšie zabezpečovať ich ďalšie skvalitňovanie.

Vo výbore sme sa okrem hodnotenia vývoja rozpočtového a finančného hospodárenia národných výborov v roku 1985 zaoberali i s ďalším jeho trendom v rokoch 8. päťročnice. V navrhovaných volebných programoch Národného frontu si národné výbory všetkých stupňov vytyčujú náročné ciele. Bude však potrebné, aby popri týchto úlohách národné výbory dôsledne využívali miestne zdroje, presadzovali zvyšovanie efektívnosti podnikov a organizácií nimi riadených. V užití zdrojov dôsledne uplatňovať princíp účelnosti, hospodárnosti a požadovať konkrétne efekty v plnení vecných zámerov v investičnej, ako aj prevádzkovej oblasti. Kritériá efektívnosti sa musia dostať

do popredia aj v odvetviach zabezpečujúcich špecifické úlohy vo vzťahu k občanom, účelne rozvinúť služby cestou drobných prevádzkární miestnych národných výborov, usilovať sa v zmysle predpisov

o vyšší odpredaj bytov, náročné vymáhať dane, pokuty a nedoplatky na nájomnom.

Aktivita národných výborov sa zvýšila aj v širšom využívaní združovania prostriedkov, čo svedčí o iniciatívnejšom a koncepčnejšom využívaní možností daných novelizovaným zákonom o národných výboroch. Naďalej si v tomto smere dobre počínali v Stredoslovenskom kraji, ostali však, na škodu veci, nevyužité možnosti Národným výborom hlavného mesta SSR Bratislavy a Východoslovenským krajom.

Vážené súdružky a súdruhovia!

Záverom mi dovoľte, aby som z poverenia Klubu poslancov SNR - členov Strany slovenskej obrody odporučil Slovenskej národnej rade schváliť návrh štátneho záverečného účtu SSR za rok 1985, ako ho predložila vláda Slovenskej socialistickej republiky.

Klub poslancov ma poveril, aby som tlmočil, že poslanci SNR - členovia Strany slovenskej obrody, tak, ako počas celého VII. volebného obdobia si plnili dôkladne a svedomite svoje poslanecké úlohy, budú i v ďalšom volebnom období aktivizovať našich funkcionárov

i členov k úspešnému zabezpečovaniu úloh 8. päťročnice, v zmysle záverov XVII. zjazdu Komunistickej strany Československa a Rezolúcie zjazdu Komunistickej strany Slovenska, ako i úloh vyplývajúcich z volebných programov Národného frontu.

Ďakujem za pozornosť ! (Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem poslancovi Antalovi. Ako ďalšia v rozprave vystúpi súdružka Karola Chlebová. Dávam jej slovo.

Poslankyňa Chlebová:

Vážený súdruh prvý tajomník ÚV KSS, vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, jednou z dnes už osvedčených foriem prehlbovania a zvyšovania kontrolnej funkcie Slovenskej národnej rady a jej orgánov je kaž-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP