Středa 2. listopadu 1983

dávame na sledovanie príslušnej okresnej prokuratúre, aby sa nestalo, že nám niektorý vinník vykĺzne z toho lacno a bez problémov.

Súdružka poslankyňa Tkáčová žiada náš rezort, aby sme pomohli pri zabezpečovaní výstavby akumulačnej vodárenskej nádrže Tichý Potok. Chcel by som povedať, že s oblasťou východného Slovenska sa zaoberáme trvalé - vláda i naše ministerstvo, že sme spolu s krajskými orgánmi dohodli alebo stanovili poradie výstavky vodohospodárskych stavieb. Bude to stáť niekoľko miliárd Kčs. Keď riešime, prívod vody zo Stariny pre Prešov, nezostávajú nám prostriedky pre ďalšiu nádrž. V najbližšom období, myslím 10 rokov, nebude možné tejto. požiadavke vyhovieť. Prešov bude mať dostatok kvalitnej vody zo Stariny. Východoslovenskému kraju boli pridelené mimoriadne prostriedky na riešenie zlepšenia vodovodnej siete v Prešove. Sú v nej obrovské straty, ktoré robia v Prešove zo skupinového vodovodu, ktorý má 550 l/sek., asi 200 litrov. Keby sme straty znížili len o polovicu, čo nie je veľká úloha, Prešov by mal vyriešenú dodávku vody bez problémov. Ak by sa ešte zrealizovali tie opatrenia, na ktorých sme sa dohodli, nebolo by potrebných ďalších niekoľko sto miliónov investícií. My budeme vzhľadom na to, že chceme byť dobrými hospodármi, trvať predovšetkým na týchto opatreniach, aby sa rozumne a racionálne hospodárilo v prevádzke skupinového vodovodu pre Prešov.

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

dovoľte mi, aby som vám menom vlády SSR poďakoval za pomoc, ktorú nám poskytujete pri riešení zložitých a náročných problémov v odvetví vodného hospodárstva. Ďakujem vám za vyslovené názory a námety, za konštruktívne pripomienky k problémom, ktoré našli u vás široký ohlas, ale i pochopenie.

Ubezpečujeme SNR, že vláda SSR bude rozvíjať vodné hospodárstvo na Slovensku tak, aby aktívne vplývalo na rozvoj jeho ekonomiky, kultúry, zdravia a na Životnú úroveň nášho ľudu.

Vyslovujem presvedčenie, že terajšie zasadnutie SNR bude nielen impulzom pre pracujúcich odvetvia vodného hospodárstva, ale že sa stane medzníkom pri jeho ďalšom rozvoji.

česť našej spoločnej práci !

(Potlesk. )

Podpredsedníčka Kretová:

Ďakujem ministrovi lesného a vodného hospodárstva SSR súdruhovi Margetinovi.

Súdružky a súdruhovia poslanci, hlási sa ešte niekto do rozpravy? (Nikto. )

Keďže sa nikto nehlási, vyhlasujem rozpravu o ôsmom bode programu za skončenú.

Prosím člena Predsedníctva SNR a predsedu Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu súdruha Jozefa G á l u, aby predniesol návrh na uznesenie, vrátane doplnkov a zmien.

Poslanec Gála:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

z poverenia Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu, ktorý mal posúdiť a spracovať pripomienky poslancov, odporúčam návrh uznesenia doplniť takto: na str. 4 v odporúčacej časti pod písm. c) za štvrtú odrazku doplniť toto odporúčanie "nepovoľovať novú investičnú výstavbu, ku ktorej nebudú ako organická súčasť zabezpečené nevyhnutné ekologické zariadenia".

Podpredsedníčka Kretová:

Ďakujem poslancovi súdruhovi Gálovi.

Máte, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, ďalšie pripomienky alebo doplnky k návrhu na uznesenie?

(Neboli. )

Pretože pripomienky nie sú, dávam o návrhu hlasovať. Kto súhlasí s návrhom na uznesenie, ako ho predniesol predseda Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu súdruh Jozef Gála, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila návrh na uznesenie k správe vlády SSR o starostlivosti o zásobovanie vodou, ochranu a využitie vodných zdrojov.

Deviatym bodom programu je

správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od

30. júna do 31. októbra 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Správa vám bola rozdaná ako tlač 62.

Má niekto z vás k správe otázky alebo pripomienky?

(Neboli. )

Dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, ktorý máte ako prílohu I.

Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila správu o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Desiatym bodom programu sú: otázky poslancov.

Má, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, niekto z vás, otázku na člena vlády SSR alebo na člena Predsedníctva SNR?

(Nikto. )

Keďže sa nikto nehlási, program schôdzky sme vyčerpali.

Ďakujem všetkým za aktívnu účasť a vyhlasujem schôdzku za skončenú.

(Koniec schôdzky o 12, 05 hod. )

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

10. schôdzka Slovenskej národnej rady 1. a 2. novembra 1983

 

OBSAH

10. schôdzky

 

1. deň - 1. novembra 1983

 

Schválenie programu 10. schôdzky Slovenskej národnej rady.

6

 

Reč poslanca Bohumila Chudého ......

6

 

Návrh na pripojenie sa k Vyhláseniu FZ ČSSR k súčasnej medzinárodnej situácii schválený ......

7

 

Prednesenie návrhu na uznesenie k Vyhláseniu FZ ČSSR z 26. októbra 1983 poslancom Buhumilom Chudým

8

 

Uznesenie schválené .........

9

1.

Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok ..........

9

 

Rozdaná tlač ...........

9

 

Prednesenie správy predsedom Mandátového a imunitného výboru SNR RSDr. Danielom Futejom .....

10

 

Návrh na uznesenie o overení platnosti voľby poslanca SNR Petra Dudáša schválený ........

11

2.

Zloženie sľubu poslanca SNR Petra Dudáša .....

11

3.

Návrh skupiny poslancov SNR na zaradenie poslanca SNR Petra Dudáša do Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné ........

11

 

Rozdaná tlač ...........

11

 

Návrh na doplňovacie voľby do výboru SNR schválený ............

12

4.

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

 
 

SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR

 
 

v sociálnom zabezpečení .........

12

 

Rozoslaná tlač ..........

12

 

Odôvodnenie vládneho zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺ-

 
 

ňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v so-

 
 

ciálnom zabezpečení ministrom práce a sociálnych vecí SSR

 
 

Deziderom Krocsányom ........

12

 

Správa spravodajkyne Anny Koštrnovej

14

 

Rozprava odpadá .........

15

 

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

 
 

SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom

 
 

zabezpečení schválený .........

15

5.

Vládny návrh zákona SNR o pôsobnosti národných výborov

 
 

pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákon-

 
 

níka a notárskeho poriadku .........

15

 

Rozoslaná tlač ..........

15

 

Odôvodnenie vládneho návrhu zákona SNR o pôsobnosti ná-

 
 

rodných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Ob-

 
 

čianskeho zákonníka a notárskeho poriadku ministrom vnút-

 
 

ra SSR Ing. Štefanom Lazárom .......

15

 

Správa spravodajcu Viktora Antala ......

20

 

Rozprava odpadá .........

22

 

Vládny návrh zákona SNR o pôsobnosti národných výborov

 
 

pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonní-

 
 

ka a notárskeho poriadku schválený .....

22

B.

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

 
 

SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústred-

 
 

ných orgánov štátnej správy SSR .......

22

7.

Správa vlády SSR o plnení úloh vedecko - technického roz-

 
 

voja a uplatňovaní jeho výsledkov v praxi ......

22

 

Rozoslaná tlač ..........

23

 

Odôvodnenie vládneho návrhu zákona a uvedenie správy

 
 

podpredsedom vlády SSR Ing. Václavom Vačokom

23

 

Schválenie komisie pre dopracovanie uznesenia....

34

 

Správa spravodajcu prof. JUDr. Jaroslava F i l u, CSc..

35

 

Rozprava ............

36

 

Reč poslanca Ing. Stanislava N o v á k a, CSc .....

37

 

Reč poslanca akademika Jozefa Z a c h a r a

42

 

Reč poslanca Štefana Hajdúcha .......

48

 

Schôdzka prerušená .........

 
 

Schôdzka znovu otvorená .......

 
 

Reč poslanca doc. JUDr. Miloša Marku, DrSc.

52

 

Reč poslanca Ing. Jozefa Ďuricu ......

55

 

Reč poslanca Pavla A d a m č í k a .......

59

 

Reč poslanca Ing. Alojza Č m e l u .......

62

 

Reč poslanca RSDr. Karola Šavela ......

65

 

Reč poslanca Milana Poruboviča ......

69

 

Reč poslanca Imricha H l a ď a ........

72

 

Reč poslanca Jána K u r j a t k u

74

 

Záverečné slovo podpredsedu vlády SSR

 
 

Ing. Václava Vačoka ..........

79

 

Rozprava skončená .........

80

 

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

 
 

SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústred-

 
 

ných orgánov štátnej správy SSR schválený.

81

 

Prednesenie návrhu na uznesenie k správe vlády SSR

 
 

Ing. arch. Vladimírom Fašangom ......

81

 

Uznesenie schválené .........

82

 

Schôdzka prerušená .........

82

2. deň - 2. novembra 1983

 

Procedurálne otázky ...........

83

8.

Správa vlády SSR o starostlivosti o zásobovanie vodou, ochra-

 
 

nu a využitie vodných zdrojov ........

83

 

Rozoslaná tlač ..........

83

 

Odôvodnenie správy vlády SSR o starostlivosti o zásobova-

 
 

nie vodou, ochranu a využitie vodných zdrojov ministrom

 
 

lesného a vodného hospodárstva SSR

 
 

Ing. Vladimírom Margetinom .......

83

 

Poverenie Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu do-

 
 

pracovaním návrhu na uznesenie .......

94

 

Rozprava ............

95

 

Reč poslanca Jaroslava Karasa .......

95

 

Reč poslankyne Ing. Viery Fridrichovej

100

 

Reč poslanca národného umelca Vladimíra Mináča.

103

 

Reč poslankyne Ing. Ľudmily H e f k o v e j .....

107

 

Schôdzka prerušená .........

110

 

Schôdzka znovu otvorená .......

110

 

Reč poslankyne Anny Látkovej .......

111

 

Reč poslankyne Márie Balážovej ......

113

 

Reč poslankyne Oľgy Vršanskej ......

116

 

Reč poslankyne Eleny Tkáčovej ......

119

 

Reč poslanca Silvestra Minaroviča .....

121

 

Reč poslanca Petra Hricku ........

124

 

Záverečné slovo ministra lesného a vodného hospodárstva

 
 

SSR Ing. Vladimíra Margetina .......

126

 

Rozprava skončená ..........

129

 

Prednesenie návrhu na uznesenie predsedom Výboru SNR

 
 

pre pôdohospodárstvo a výživu Jozefom Gálom.

129

 

Uznesenie schválené .........

129

g.

Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej

 
 

národnej rady za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983

 
 

s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov

 
 

prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rady

129

 

Rozdaná tlač ...........

130

 

Uznesenie schválené .........

130

10.

Otázky poslancov ...........

130

Prílohy ..............

131

Prílohy

k 10. schôdzke

 

Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok (tlač SNR 57) .........

132

Návrh skupiny poslancov SNR na doplňovaciu voľbu člena výboru SNR (tlač SNR 58) ...........

134

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení (tlač SNR 55) .............

136

Spoločná správa Ústavnoprávneho výboru SNR, Výboru SNR pre národné výbory a národnosti a Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení (tlač SNR 55a).

136

Vládny návrh zákona SNR o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku (tlač SNR 60) ........

138

Spoločná správa Ústavnoprávneho výboru SNR a Výboru SNR pre národné výbory a národnosti o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona SNR o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku (tlač SNR 60a) ........

145

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR (tlač SNR. 61) .......

144

Spoločná správa Ústavnoprávneho výboru SNR, Výboru SNR pre plán a rozpočet a Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR (tlač SNR 61a) .............

151

Správa vlády SSR o plnení úloh vedeckotechnického rozvoja a uplatňovaní jeho výsledkov v praxi (tlač SNR 59).

153

Správa vlády SSR o starostlivosti o zásobovanie vodou, ochranu a využitie vodných zdrojov (tlač SNR 56) ......

209

Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rády (tlač SNR 62)

268

Uznesenia Slovenskej národnej rady prijaté na 10. schôdzke Slovenskej národnej rady ...........

286


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP