Středa 2. listopadu 1983

nijaký fantastický horor, to je len logický záver vychádzajúci zo súčasných ekologických vzťahov na Slovensku.

Na strane 2 opatrení sa píše: "Úplné vykonanie dôsledných previerok a operatívne odstránenie zistených závad nie je za daného stavu materiálno - technického a kádrového zabezpečenia prevádzky vodovodov, ako aj plánovacích predpokladov reálne. " Tento trochu "šraubovaný" citát sa pokúsim "odšraubovať". Treba vari povedať, že previerky, ktoré sa tu spomínajú, sa konali veľmi nedokonale a veľmi čiastočne, že - ak by sme chceli hovoriť celkom otvorene - previerky vodovodných zariadení skrachovali. Treba povedať ďalej, že pokiaľ ide o opravy zistených závad, hovorí sa nám tu v tomto citáte, že ich nemá kto robiť, nemá čím robiť a najmä, že ich nemá prečo robiť. To posledné je vari najdôležitejšie - všetky plánovacie a vnútroekonomické systémy, všetky systémy stimulov vodohospodárskych podnikov sú namierené proti opravám vodohospodárskych zariadení. Vodohospodársky podnik, ktorý udržiava a opravuje svoje zariadenia, okráda seba a svojich zamestnancov. Nejde tu o maličkosť, odhaduje sa - ako sa tu už povedalo, že na ceste od prameňa k spotrebiteľovi sa stráca vyše pätina celkového objemu vody. Táto strata, teoreticky hovoriac, by hravo zlikvidovala všetky deficitné oblasti a ešte by nám zabezpečila nutný priestor pre manévrovanie. Lenže ako sme sa dočítali, ako sa môžem dočítať zo správy, opravy zariadení sa i naďalej nebudú konať. V Bratislave sa napríklad dáva na opravy vodovodného systému iba dve promile jeho vlastnej nevyčísliteľnej hodnoty. Beda potom potomkom, beda budúcim obyvateľom hlavného mesta SSR.

Ale ešte vždy máme čas všetko zmeniť. Príroda je zraniteľná, ale je aj nesmierne trpezlivá, má neodhadnuteľnú regeneračnú silu. V časoch prvej priemyselnej revolúcie, ale aj u nás v časoch prvých päťročníc vznikol naivný a lživý slogan, že človek je vládcom prírody, čo v praxi značilo, že človek je obrnený nepriateľ prírody. Je čas, a je to čas posledného zvonenia, aby sme prehodnotili tento hrdopýšsky postoj. Nie sme páni prírody, sme jej súčasť súvisiaca s ňou tisícorakými väzbami, a preto od nej aj závislá. Iba pod takouto skromnou zástavou, pod zástavou porozumenia s prírodou môžeme žiť a prežiť.

(Potlesk. )

Podpredsedníčka Kretová:

Ďakujem súdruhovi Mináčovi. Slovo dávam poslankyni súdružke Ľudmile H e f k o v e j.

Poslankyňa Ing. Hefková:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky a súdruhovia!

Jeden z našich najbohatších prírodných zdrojov pitnej vody sa nachádza na území Žitného ostrova. Svojou rozlohou predstavuje 140 kilometrov2 a rozprestiera sa prevažnou časťou v okrese Dunajská Streda, z menšej časti aj na území okresu Bratislava - vidiek a potom i v ďalších okresoch. Z tohoto vodného zdroja Je zásobované pitnou vodou obyvateľstvo hlavného mesta SSR Bratislavy, okresu Dunajská Streda a Galanta. V súčasnosti sa buduje diaľkovod Gabčíkovo - Nové Zámky - Levice - Šahy. Predpokladá sa, ako to už uviedol súdruh minister Margetin, že voda z tejto oblasti bude transportov aná do ďalších okresov SSR aj Moravy, ktoré sú pasívne na vodné zdroje. Do roku 2 000 sa uvažuje, že zo Žitného ostrova sa pokryje 36 % spotreby vody na Slovensku. Vzhľadom na význam týchto zdrojov vody bola táto oblasť nariadením vlády SSR č. 46 z 19. apríla 1978 vyhlásená za chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd.

Skupina poslancov Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu uskutočnila prieskum v okrese Dunajská Streda, ktorého cieľom bolo overiť, aký je stav a ako sa plnia opatrenia na ochranu tohoto zdroja pitnej vody. Okrem toho sme si vyžiadali aj stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ktorý výskumné sleduje a rieši niektoré poznatky Žitného ostrova. Z prieskumu, ako i z uvedeného stanoviska vyplýva, že od vyhlásenia tejto oblasti za chránenú boli dosiahnuté niektoré pozitívne výsledky.

Kladný vplyv na ochranu týchto vôd má najmä vybudovanie hydraulickej ochrany okolo n. p. Slovnaft, pomocou ktorej sa zamedzilo rozširovaniu znečisťovania z priestoru závodu do vnútrozemia Žitného ostrova a už sa aj čiastočne asanoval predtým zamorený priestor. K zlepšeniu celkového stavu prispelo aj ukončenie výstavby mechanickej časti Čistiarne odpadových vôd mesta Bratislavy, postupné dobudovanie zariadení na zachytávanie ropných látok v mechanizačných strediskách poľnohospodárskych závodov a pod. Od ukončenia ďalších zariadení v n. p. Slovnaft a CHZJD Bratislava, preložky ropovodu mimo záujmového územia Žitného ostrova sa očakáva ďalšie zlepšenie.

Z chemických rozborov podzemných vôd a jeho zmien je však i naďalej dokumentovaný trvalý nepriaznivý vplyv výrobnej i nevýrobnej činnosti v tejto oblasti. Najväčší potenciálny zdroj znečisťovania týchto vôd i naďalej pretrváva v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch.

V okrese Dunajská Streda sa eviduje 182 lokálnych zdrojov znečisťovaných vôd. Z nich sú to najmä veľkokapacitné farmy živočíšnej výroby. I keď najmä vo veľkovýrobni hovädzieho dobytka v Mäsospole Dunajská Streda je jedna z najdokonalejších technológií spracovania a likvidácie tekutých exkrementov, aj tu je reálne nebezpečie znečisťovania vôd dusičnanmi. Hoci sa v rámci okresu už vybudovalo 24 čistiacich staníc na zaolejované odpadové vody, v tomto roku sa má v podstate ukončiť výstavba silážnych jám a v budúcich rokoch sa sústredí pozornosť na dokončenie výstavby hnojísk, ukazuje sa, že je to všetko málo. V 6. päťročnici v rámci poľnohospodárskych podnikov sa preinvestovalo na ochranné zariadenia 75, 1 mil. Kčs. Plánované prostriedky na obdobie 7. päťročnice predstavujú v tomto smere 142, 8 mil. Kčs. Podľa prepočtov z Okresnej poľnohospodárskej správy v Dunajskej Strede sa pre tento účel javí potreba preinvestovať v poľnohospodárskych podnikoch okolo pol miliardy Kčs. Ide totiž o to, že poľnohospodárske objekty vybudované pred prijatím nariadenia o chránenej oblasti vôd nevyhovujú stanoveným kritériám. Aj v oblasti používania priemyselných hnojív a chemických prostriedkov, ako to už bolo spomínané, sú nedoriešené problémy, najmä ak sa v tomto vysoko produkčnom okrese má udržať intenzita výroby a zároveň zabezpečiť ochrana vôd.

Ďalšími znečisťovateľmi vôd na tomto území, ako som už uviedla, sú potravinárske podniky, najmä Milex v Čalove a Cukrovar v Dunajskej Strede. Cukrovar v Dunajskej Strede je novovybudovaný závod, ale bez čistiacej stanice, ktorá sa pripravuje na výstavbu až v roku 1985. Tento závod vypúšťa do Palkovičovho kanála ročne 500 ton odpadových látok, za čo odvádza poplatok do Štátneho fondu vodného hospodárstva 4 mil. Kčs.

Samotné mesto Dunajská Streda a tiež Šamorín sú ďalšími producentami znečisťovania. Z čistiarní odpadových vôd sa vypúšťajú nedostatočne prečistené vody z mestskej kanalizácie, za čo vodárne a kanalizácie platia poplatok 407 tis. Kčs ročne. Výstavba novej čistiarne odpadových vôd v Dunajskej Strede, ktorá bola pôvodne plánovaná na rok 1985, sa presunula do 8. päťročnice. Aj geotermálna vody vzhľadom na ich vysoký obsah minerálnych látok po ich použití sú zdrojom znečisťovania spodných vôd. Nebezpečenstvo ropného znečistenia podzemných vôd predstavuje aj sústredenie veľkého množstva stavebných a dopravných mechanizmov pre výstavbu Sústavy vodných diel na Dunaji. Realizácia prijatých opatrení v tomto smere nie je v súlade s požiadavkami a potrebami na ochranu vôd.

Súdružky a súdruhovia,

to sú naše niektoré poznatky a skúsenosti z ochrany zdrojov pitnej

vody na Žitnom ostrove. Nechcem túto situáciu v žiadnom prípade dramatizovať. Niektoré riešenia už prinášajú svoj efekt, ale celkový stav je nepriaznivý, čomu nasvedčuje i tá skutočnosť, že odbery vôd pre pitné účely, ako sa to uvádza v stanovisku Výskumného ústavu vodného hospodárstva, sa odporúčajú riešiť až z hĺbok pod 50 m terénu, pretože sem škodliviny ešte neprenikli.

Sme toho názoru, že ak ide o osobitne chránenú vodohospodársku oblasť, mala by sa jej venovať aj od nadriadených orgánov osobitná pozornosť. Bez tejto pomoci okresné orgány, ako i výrobné podniky nevyriešia existujúce problémy tak, aby v čo najkratšom čase došlo k podstatnému zlepšeniu. Naše poznatky svedčia tiež o tom, že rozsah kontrolnej a sankčnej činnosti výkonu štátnej správy v okrese nezodpovedá úrovni požiadaviek. Zaostáva najmä kontrola práce a nedostatkov subjektívneho činiteľa a vyvodzovanie postihov u tých, ktorí z vlastného pričinenia nedodržujú a porušujú stanovené opatrenia.

Problémy obdobného charakteru sa vyskytujú aj v okrese Bratislava - vidiek. Ako príklad uvediem spoločný poľnohospodársky podnik pre živočíšnu výrobu, kde pracujem, ktorý má jednu z fariem, prevádzok pre 10 tisíc kusov ošípaných v Rovinke, teda v I. ochrannom pásme. Táto výkrmňa je založená hlavne na skrmovaní odpadov z mestských jedální, čo z hľadiska úspory jadra je spoločensky vysoko efektívne. Z hľadiska ochrany vodných zdrojov pre Bratislavu v Hamuliakove - Kalinkove aj táto oblasť spadá tiež pod sprísnené opatrenia a treba povedať, že máme s tým veľké starosti. Pôvodne postavená sušička typu Atlas na sušenie výkalov z hľadiska jej nedokonalosti a vysokej spotreby energie bola odstavená a museli sme prejsť na tradičný spôsob likvidácie tekutých výkalov na vývoz fekálnymi vozmi. Tento vývoz z hľadiska ochrany zdrojov vody robíme minimálne do vzdialenosti 30 km od závodu. Viete si predstaviť, aké sú to náklady a ešte stále nám hrozí i nebezpečie pokút. Východisko z tejto situácie vidíme v urýchlenom zavedení recirkulačného zariadenia na úpravu odpadových vôd, ak to nepôjde, tak preorientovať výrobu v tejto farme na takú, ktorá by neprodukovala toľko škodlivých odpadov, alebo v nej výrobu bravčového mäsa zastaviť a jej náhradu zabezpečiť mimo chráneného územia Žitného ostrova, čo by bolo i v súlade s nariadením vlády SSR č. 46/1978 Zb.

I keď aj v našom okrese sa urobilo veľa pre ochranu vôd, previerková činnosť vodohospodárskeho a hygienického orgánu ukazuje ešte na značné nedostatky tak u pracovníkov, ktorí nakladajú s rôznymi chemickými látkami, ako i v práci vedúcich pracovníkov organizácií.

V mojom volebnom obvode, ako i v ďalších mestách a obciach okresu, okrem skupinového vodovodu Hamuliakovo - Kalinkovo, všetky

verejné vodovody majú nedostatok kapacít vodných zdrojov. Kritická v tomto smere je situácia v Stupave, Malackách, Pezinku, Modre, Bernolákove, v Ivanke pri Dunaji a inde. Situácia v Ivanke pri Dunaji a Bernolákove by sa mala zlepšiť riešením jednej z troch alternatív, ktoré navrhuje Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR. Je však otázne, či sa tento zámer dostane ako investícia do 8. alebo až 9. päťročnice.

V našom okrese je v 11 obciach vybudovaná verejná kanalizácia, na ktorú je zapojených iba 28, 2 % celkového počtu obyvateľov, čím značne zaostávame za priemerom Západoslovenského kraja, ale aj SSR. Čistiace stanice odpadových vôd pri tejto kanalizácii majú nízku kapacitu, a tak nedostatočne očistené vody s ostatnými škodlivinami zvyšujú hygienickú závadnosť vody aj v individuálnych studniach. Najhorší stav v tomto smere je v Malackách, Pezinku, Bernolákove, Senci. Občania, ale i národné výbory by mali lepšie dbať o to, kde a ako sa situujú studne a prísnejšia kontrola by mala byť aj pri povoľovaní a výstavbe individuálnych žúmp. Hygienická služba okrem zistenia závadnosti vôd by mala viac pôsobiť na to, ako predchádzať znehodnocovaniu vôd, resp. dávať návody ako uskutočňovať ochranu a dezinfekciu individuálnych studní.

Vážené súdružky, súdruhovia,

vody pre ich nenahraditeľnosť je potrebné chrániť, a preto sa starať o ich čistotu a zdravotnú nezávadnosť. Preto musíme riešiť situáciu i perspektívu. Je však potrebné, aby poznatky a skúsenosti získané pre ochranu spodných vôd v tejto oblasti boli v plnej šírke uplatnené, pretože ochrana pitnej vody a životného prostredia je vecou nás všetkých, vec? ňou zabezpečujeme nielen svoje zdravie, ale i zdravie budúcich generácii.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Podpredsedníčka Kretová:

Ďakujem súdružke Hefkovej. Súdružky a súdruhovia poslanci, prerušujem schôdzku na 20 minút. Prosím členov Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu, aby sa k dopracovaniu návrhu na uznesenie zišli v malej zasadačke.

(Prestávka. )

(Po prestávke: )

Podpredsedníčka Kretová:

Vážené súdružky a súdruhovia, pokračujeme v rokovaní. Slovo dávam poslankyni súdružke Anne Látkovej.

Poslankyňa Látková:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky, súdruhovia,

pri prerokúvaní tejto správy vo Výbore SNR pre plán a rozpočet sme konštatovali, že zásobovaniu obyvateľstva a jednotlivých odvetví národného hospodárstva vodou, rozvoju vodných zdrojov a ochrane čistoty vôd, venujú stranícke a štátne orgány trvalú a v poslednom desaťročí mimoriadnu pozornosť.

Napriek evidentným úspechom v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, vplyvom rôznych príčin, na Slovensku vznikli výrazné deficitné oblasti a pre plynulé zásobovanie pitnou vodou sa udáva, že dnes chýba približne 1, 5 až 1, 7 m3/sek.

Je to iste veľmi vážny problém, ale treba si pripomenúť, že vplyvom nedostatočnej organizátorskej a riadiacej práce len za predchádzajúce dve päťročnice sa neprestavalo v tejto oblasti 1, 8 mld Kčs.

Ale napriek tomu, na úseku vodného hospodárstva riadeného národnými výbormi SSR, pretrváva značná rozostavanosť ku koncu roku 1980 a prešla i do 7. päťročnice; dosiahla 3, 612 mld Kčs. Príčinou tohto stavu je viac okolností, sú všeobecne známe. Ide hlavne o nedostatok stavebných kapacít, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na výstavbu týchto vodárenských stavieb. Najväčšie zaostávanie, podľa môjho zistenia, je v Stredoslovenskom kraji.

Je bezpodmienečne nutné dobudovať stavebné kapacity tak, aby sa zaostávanie dobehlo a výstavba vodohospodárskych stavieb išla v určitom predstihu, čo pomôže nerušenému preberaniu bytov a zamedzí sa rozkopávaniu sídlisk, priestranstiev, ciest a ďalších objektov.

Verím, že Generálne riaditeľstvo Pozemného staviteľstva, ako aj Ministerstvo stavebníctva SSR prijmú zásadné opatrenia na zlepšenie situácie v tejto, tak dôležitej oblasti, akou je výstavba zdravotno - vodohospodárskych stavieb.

Plánovanou rozsiahlou výstavbou vodárenských nádrží, ak sa bude plniť, sa vytvoria predpoklady pre zlepšenie zásobovania pitnou vodou obyvateľstva, priemyslu i poľnohospodárstva.

Nesmieme zabúdať, že i na úseku výroby pitnej vody je viac potenciálnych rezerv. Napr.: obmedzením jej strát, ktoré dosahujú takmer

19 % z celkového množstva vyrobenej vody a v domových inštaláciách

20 a niekedy až 30 % z dodanej vody, by bolo možné získať ďalšie prepotrebné zdroje. Potom by sa museli naše bytové podniky viac venovať pravidelnej kontrole a údržbe prevádzkovaných vodovodných zariadení.

V predloženej správe, ale i všeobecne sa zabúda hovoriť o naliehavosti riešenia problémov súvisiacich s napojením miest a obcí na

verejnú kanalizačnú sieť, ktorej hustota je v jednotlivých oblastiach dosť rozdielna.

I keď v súčasnej dobe sa čistí okolo 60 % celkového množstva vypúšťaných odpadových vôd, ale rast ich objemu, hnojenie minerálnymi hnojivami, vplyv dusičnanov na povrchové a podzemné vody, chemická ochrana rastlín, silážne šťavy, odpady živočíšnej výroby ako močovka a hnojovnica, nešetrné zaobchádzanie s ropnými produktami, si nevyhnutne vynucujú venovať zvýšenú pozornosť i budovaniu čistiarní odpadových vôd a ochrane životného prostredia vôbec.

Príprave prerokúvania tejto správy vo výbore poslanci venovali veľkú pozornosť. Dovoľte mi preto podeliť sa s vami o poznatky, ktoré získali pri prieskumoch.

Vo viacerých mestách, v dôsledku zahusťovania zástavby, jestvujúca vodovodná sieť sa stáva kapacitne nedostatočnou.

V záujme plynulého zásobovania obyvateľstva pitnou vodou treba pokračovať vo výstavbe vodárenských nádrží a vodojemov a tým vytvoriť podmienky pre odstránenie zaostávania za rozvojom bytovej výstavby v mestách.

V oblastiach so zdrojmi zdravej pitnej vody sa odporúča viac využívať lokálne studne ako doplnkové vodné zdroje, hlavne pri individuálnej bytovej výstavbe.

Oveľa dôslednejšie ako doteraz je žiadúce zamerať sa na znižovanie strát vody vo vodovodnej sieti a odstraňovanie porúch v bytových zariadeniach, pritom priemyselné podniky viac orientovať najmä na vlastné zdroje úžitkovej vody a budovanie vlastných vodojemov a dovoliť používať pitnú vodu na technologické účely len tam, kde je to z hygienických a zdravotných dôvodov nenahraditeľné.

Prieskum upozornil i na veľkú rozostavanosť a zdĺhavú výstavbu zdravotných vodohospodárskych stavieb, čoho spoločným menovateľom je nedostatok dodávateľských stavebných kapacít a požadujú, aby stavebné organizácie a ich nadriadené orgány zodpovednejšie pristupovali k plneniu plánovaných úloh na týchto stavbách.

Vzhľadom na zistené nedostatky sa odporúča zvýšiť ochranu vodných zdrojov spravovaných národnými výbormi a jednotnými roľníckymi družstvami.

Prieskumy poslancov ďalej upozorňujú na problém zásobovania vodou v okrese Senica nad Myjavou, na škodlivý vplyv vypúšťaných odpadov z Východoslovenských železiarní Košice do Sokolanského potoka a potoka Ida a potrebu dobudovania zdrojov pitnej vody pre mesto Prešov a Košice a na vážnu situáciu havárií prestárlej vodovodnej siete v meste Zvolen.

Je nesporné, že občania svojím angažovaným prístupom môžu veľmi pomôcť zásobovaniu nezávadnou pitnou vodou a ochrane zdrojov

pitnej vody a tokov bez nárokov na ďalšie investície. Za dobrý príklad, ktorý treba masovejšie nasledovať, nech slúži činnosť SZM v našom Stredoslovenskom kraji. V roku 1982 v rámci socialistickej súťaže, "Voda pre život, voda pre krásu" 365 organizácií kraja s počtom viac ako 35 tisíc členov odpracovalo vyše 86 tisíc hodín na úprave a vyčistení 679 kilometrov vodných tokov. Zistili 414 a odstránili 215 rôznych zdrojov znečisťovania vodných tokov a v porovnaní s rokom 1981 dosiahnuté výsledky vo všetkých technických ukazovateľoch boli viac ako dvojnásobne úspešnejšie.

Keď sme v našom výbore posudzovali a kritizovali nepriaznivú situáciu v údržbe vodovodných zariadení, ako argument na ospravedlnenie tohto nedostatku sa uvádza, že podniky vodární a kanalizácií vzhľadom na predpísané náročné úlohy v tvorbe zisku a ďalších ukazovateľoch, nemali vytvorený priestor pre túto činnosť. Iste je nad čím sa zamýšľať. Ako sme boli informovaní, čo nevidieť i tento problém bude snáď patriť nenávratnej minulosti, pretože v súčasnom období Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR so zainteresovanými orgánmi vypracúva celoštátne jednotný systém plánovania, financovania a hmotnej zainteresovanosti pre podniky vodární a kanalizácií so zameraním na racionalizáciu v spotrebe pitnej vody.

Vážené súdružky, súdruhovia, doterajší priebeh schôdzky potvrdzuje, že naša spoločnosť vynakladá veľké úsilie a prostriedky na riešenie problémov v zásobovaní pitnou vodou. Dovoľte ml záverom vysloviť presvedčenie, že výsledky budú ešte priaznivejšie, ak všetci budeme podporovať realizáciu prijatých opatrení pre túto oblasť.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Podpredsedníčka Kretová:

Ďakujem súdružke Látkovej. Dávam slovo poslankyni súdružke Márii B a l á ž o v e j. Poslankyňa Balážová:

Vážené súdružky, súdruhovia,

vážení hostia!

Hlavnou zásadou zákona o vodách je všestranná ochrana vody, ktorá má pre svoju nenahraditeľnosť celospoločenský význam.

Na 20. schôdzke Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné, koncom septembra tohto roku, zaoberali sme sa správou vlády SSR o plnení opatrení za rok 1982, prijatých na ochranu a proti znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd a zásobovaním pitnou vodou. Konštatovali sme, že aj keď sa dosiahli viaceré pozitívne výsledky, stále

sú ešte rezervy v plnení opatrení, pretože viaceré úlohy a povinnosti, ktoré určuje zákon o vodách, neplnia sa tak zodpovedne, ako by sa mali. Správa vlády SSR o vodách mala by v budúcnosti obsahovať aj nevyhnutné poznatky a stanovisko hygienických i zdravotníckych orgánov.

Podľa dôkazov hygienickej služby havarijné znečistenie vôd má neraz dlhodobý, alebo i trvalé nepriaznivý dopad na zdroje pitnej vody. Takým je napríklad aj znečistenie vodných zdrojov u nás, v okrese Michalovce, čo sa aj v správe vlády SSR spomína.

Zhrnutie výsledkov našich skupinových poslaneckých prieskumov v tomto roku ukázalo, že doterajšie vynaložené úsilie prinieslo viaceré pozitívne výsledky, ale mnoho problémov pretrváva naďalej.

V Michalovskom okrese je zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov iba 46, 9 % z celkového počtu obyvateľov, čo je menej ako slovenský a celoštátny priemer. Veľká časť obyvateľov sa zásobuje vodou z vlastných studní.

Aj keď sú v okrese dobré hydrogeologické podmienky pre odber kvalitnej podzemnej vody, najmä z Laborca a jeho povodia v Strážskom, Michalovciach, Lastomíri, okres je veľmi chudobný na pramene. Okrem niektorých, ktoré sa doteraz využívajú, všetky ostatné sú svojou výdatnosťou veľmi slabé.

Vážené súdružky, súdruhovia,

vážení hostia!

Sme právom hrdí na úspechy v rozvoji nášho okresu, na výsledky iniciatívy našich pracujúcich. Trápia nás však problémy so životným prostredím, najmä s vodou. Aj keď sa prijali a plnia viaceré dlhodobé i krátkodobé opatrenia, zásadné a komplexné riešenie potrebuje ešte viac úsilia i prostriedkov ako doteraz. Ukážem to na konkrétnej situácii. V okrese máme okrem iných veľký a známy chemický kombinát v Strážskom. Je to tridsaťročná fabrika, je to kolos chemickej výroby, ktorá sa stále modernizuje, buduje nové technológie výrob, z ktorých výrobky sú i budú veľkým prínosom pre národné hospodárstvo. Sme radi, že sa takýmto chemickým kombinátom môžeme pochváliť doma i vo svete. Veď jeho výrobky majú vysoké technické parametre i vysokú úroveň kvality. Ale s rozvojom tohto kombinátu sa úmerne neinvestovalo do ekologických stavieb. Okrem pôvodnej a starej čističky odpadových vôd začala nedávno fungovať nová, vysoko moderná, vysoko progresívna a rovnako účinná čistička. Okrem toho v Chemku chcú budovať takzvané milánske múry, ktoré zamedzujú, aby sa kalové odpady chemikálií dostali do pôdy a presiakli do podzemných, alebo povrchových vôd. To všetko je ale málo, pretože na úplne vyriešenie problémov poškodzovania životného prostredia tento kombinát

potrebuje na ekologické stavby okolo 700 mil. Kčs a dosiaľ má iba okolo 140 mil. Kčs. Na prvý pohľad tieto stovky miliónov vyzerajú ako veľká čiastka. Ale na druhej strane Chemko platí na sankciách za znečisťovanie životného prostredia, najmä vody, oveľa viac.

Havarijné znečistenie vodných zdrojov a vôd Laborca z Chemka, ako každá podobná havária, majú dlhodobý a neraz až trvalý dopad na kvalitu nielen podzemných i povrchových vôd, ale aj celkového životného prostredia. Od dvoch havarijných znečistení vôd z Chemka v roku 1980, ďalšie sa vyskytli vlani v júni a auguste, chemikálie narušili kvalitu vody. Niektoré riešenia už pomohli a musela sa nimi zaoberať až vláda SSR. Lenže naďalej ostáva zvýšený obsah železa a mangánu v pitnej vode v Michalovciach, čo zhoršuje vlastnosti pitnej vody a spôsobuje problémy napríklad aj pri praní bielizne. Od augusta tohoto roku sú problémy aj so zásobovaním pitnou vodou v Strážskom, a preto podľa rozhodnutia hygienikov sa pitná voda dováža v cisternách. Náš okresný vodohospodársky orgán venuje zvýšenú pozornosť kvalite pitnej vody, preto od roku 1980 ustanovil osobitnú komisiu pre kontrolu kvality pitnej vody. Táto komisia spolupracuje s komisiou ONV pre ochranu životného prostredia a prísne posudzuje analýzy vzoriek pitnej vody v súlade s československou štátnou normou.

Musím spomenúť ešte ďalší vážny problém v Michalovciach, ktorý ešte stále nie je doriešený. Je to otázka výstavby novej mestskej čističky odpadových vôd, ktorá sa pripravuje na zaradenie do plánu až na rok 1990, pričom doterajšia stará čistička je vysoko preťažená, odpadové vody vypúšťa na povolenú výnimku, ktorá má platnosť do roku 1985. Teda jej výnimka končí o päť rokov skôr, ako sa začne budovať nová mestská čistička.

Tieto konkrétne skutočnosti sú iba čiastkou celkových problémov na Slovensku, ktoré sa musia riešiť v spolupráci okresných, krajských a ústredných štátnych orgánov.

Vážení prítomní!

Zákon o vodách, ktorého účinnosť na dnešnom rokovaní opäť prehodnocujeme, sa v praxi zo strany realizátorov v mnohom nedodržiava. Sankcie, ani udeľovanie výnimiek pri znečisťovaní vodných zdrojov neriešia zásadné príčiny týchto problémov, iba postihujú následky na kvalite vôd. Prijaté opatrenia vlády SSR sú vcelku dobrým programom riešenia nedostatkov. Prijaté opatrenia sa musia plniť oveľa dôslednejšie, a teda zodpovednejšie.

Pri zásadných riešeniach so zásobovaním pitnou vodou a ochranou proti znečisťovaniu vodných zdrojov a prírody vôbec treba pamätať aj na veľké strediská cestovného ruchu. Napríklad k nám, na Zemplínsku šíravu sa v čase letnej sezóny chodí rekreovať takmer milión ľudí. Nielen z celého Československa, ale aj zo zahraničia. Denne sa tam vystrieda vyše sto tisíc návštevníkov. Také strediská sústredeného cestovného ruchu si vyžadujú osobitné a ucelené riešenia, počnúc hygienickými opatreniami, zdravotníckymi službami, vrátane obchodnej siete s príslušným počtom pracovníkov, ubytovacie kapacity a, samozrejme, dostatok pitnej vody. Ani tento problém Zemplínskej šíravy nemožno podceňovať, veď ide nielen o spokojnosť československých občanov, ale aj o dobré meno našej socialistickej vlasti vo svete.

Na záver chcem ešte pripomenúť, že zákon o vodách dáva dostatočne široký priestor aj spoločenským organizáciám Národného frontu v ich iniciatíve a súčinnosti pri riešení problémov ochrany vody, aj pri výchove svojich členov v úspornom hospodárení s pitnou vodou, pri ich celkovom využívaní tohto prírodného zdroja, ktorý nemožno pre zdravý život človeka i ďalšie generácie ničím iným nahradiť.

Ďakujem.

(Potlesk. )

Podpredsedníčka Kretová:

Ďakujem súdružke B a l á ž o v e j. Dávam slovo poslankyni súdružke Oľge Vršanskej.

Poslankyňa Vršanská:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky, súdruhovia,

vo svojom vystúpení sa chcem zaoberať niektorými otázkami pôsobností a činnosti národných výborov na úseku vodného hospodárstva. V prvom rade mám v úmysle povedať pár poznámok k problémom vodohospodárskej investičnej výstavby riadenej národnými výbormi a opráv a údržby základných prostriedkov v odvetví vodného hospodárstva. Ďalej sa zameriam na úlohy národných výborov ako orgánov štátnej správy, ktoré sú obsiahnuté v zákone o vodách a v zákone SNR o štátnej správe vo vodnom hospodárstve. Je to nielen veľmi rozsiahla, ale aj spoločensky a ekonomicky veľmi významná činnosť národných výborov.

Správa predložená vládou SSR len rámcové hodnotí úroveň práce národných výborov na úseku vodného hospodárstva. Pochopiteľne, že za všetkými vecnými problémami, o ktorých sa v správe hovorí, treba vidieť tiež viac, či menej úspešnú prácu národných výborov.

Napríklad, národné výbory si v určitej miere musia pripísať na


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP