Úterý 1. listopadu 1983

Vážené súdružky a súdruhovia,

naše poľnohospodárstvo vstúpilo do kvalitatívne novej etapy svojho rozvoja, ktorá je charakterizovaná zvyšovaním koncentrácie a špecializácie výroby, čo prináša so sebou aj určité problémy a ťažkosti. Z hľadiska podnikového systému riadenia je našou vedou a výskumom odporúčaný odvetvový systém riadenia. V praxi sa ukazuje, že tento systém riadenia pri vysokých koncentráciách, najmä z hľadiska dopravy je nákladný, zvyšuje spotrebu pohonných hmôt a pod.

Úspešné plnenie úlohy - postupne dosiahnuť sebestačnosť vo výrobe zrnín a ďalej zvyšovať celkovú sebestačnosť vo výrobe potravín - si vyžaduje popri zvyšovaní celkovej intenzity výroby dôslednejšie využívať vnútorné rezervy v poľnohospodárstve a znižovať straty všetkého druhu. To si vyžaduje aj urýchlené riešenie pomocou našej vedy a výskumu.

Jedným z rozhodujúcich faktorov tak v rastlinnej, ako i v živočíšnej výrobe je biologický materiál. Poslanci - členovia Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu mali možnosť overiť si niektoré otázky riešené v tvorbe plemien a výživy zvierat vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre. Výsledky ich riešenia sa pozitívne prejavujú už aj v realizačnej polohe priamo v praxi. Aj v tvorbe nových odrôd rastlín v posledných rokoch sa dosahujú dobré výsledky. Ale na kvalitu osív je ešte stále dosť kritiky. Ukazuje sa, že rozvoj a budovanie vedecko-výskumnej základne aj v poľnohospodárstve prináša svoje výsledky. V niektorých oblastiach by sa však žiadalo viacej koncentrácie, ako rýchlejšie riešiť problémy. Ide napr. o oblasť obrábania a zúrodňovania pôdy. Najmä mechanizmy na obrábanie pôdy nie sú na potrebnej úrovni. Ukazuje sa, ako to bolo zdôraznené aj na minulej schôdzke SNR, že systém obrábania pôdy nepôsobí priaznivo na jej štruktúru a úrodnosť vôbec.

V posledných rokoch Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky v Rovinke, ktorý je členom medzinárodného združenia Agromaš, úspešne rieši mechanizáciu pre zber ovocia, zeleniny a strukovín. V ústave vyvinuli a odovzdali do výroby orezávač letorastov viniča, plošinu pre rez ovocných stromov, hĺbkový kyprič do sadov a vinohradov, zberač strukovín a pod. Značné úsilie vyvíja ústav aj pri riešení techniky pre horské a podhorské oblasti, v čom, ako vieme, máme ešte stále veľké nedostatky. Hoci tieto a ďalšie úlohy ústav rieši spolu s vývojovými a výskumnými ústavmi k. p. závodov ťažkého strojárstva, aj tak má pomerne široký záber výskumných úloh. Okrem uvedených hlavných úloh tento nie veľký ústav rieši ďalších 70. Takýto široký okruh úloh ide potom na úkor kvality a celkových výsledkov ústavu. Koncentrácia výskumu na riešenie hlavných ťažiskových úloh je aktuálna aj v tejto oblasti. Doteraz napr. nemáme vyvinutú na žiadúcej úrovni

technológiu na spracovanie a likvidáciu tekutých výkalov, najmä pri väčších koncentráciách živočíšnej výroby a ani vo výžive zvierat a rastlín nie je všetko v poriadku. Ide o to, aby sme na 1 tonu hnojív, krmív vyrobili maximum produkcie.

Pokial ide o potravinársky priemysel, aj tu sa žiada urýchliť najmä proces zvyšovania kvality a sortimentu potravinárskych výrobkov. V správe na str. 9 sa uvádza, že v potravinárskom priemysle sa dosiahli dobré výsledky v mliekárenskom, mäsovom a pekárskom odbore, ktoré sú porovnateľné s úrovňou vyspelých štátov. Myslím, súdružky a súdruhovia, že tomu tak nie je, veď práve na tieto výrobky je od spotrebiteľov najviac kritiky, najmä z hľadiska ich kvality.

Modernizácia výrobných technológií okrem zvyšovania vyrábaných výrobkov musí prinášať so sebou aj kvalitu výrobkov. A to nášmu potravinárskemu priemyslu zatiaľ chýba, o čom svedčí napr. tá skutočnosť, že v roku 1982 z celkového sortimentu potravinárskych výrobkov bolo do I. akostného stupňa zaradených iba 7, 38 % výrobkov. Aj inovácia výrobkov nie je na žiadúcej úrovni. Vieme, že to závisí a) od surovín. Ale robiť inováciu pre inováciu, akýmsi príštipkárskym spôsobom, aby mal zisk len podnik a nie aj spoločnosť, to nie je správny prístup k plneniu úloh v tomto smere.

Záverom svojho vystúpenia chcem znovu uviesť, že výsledky a uplatňovanie vedeckotechnického rozvoja významnou mierou prispeli k pomerne vysokej intenzite poľnohospodárskej výroby. Na súčasnom stupni výroby však úlohy sú náročnejšie tak z hľadiska výrobcov, ako i z hľadiska ostatných odvetví národného hospodárstva, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní výživy ľudu. Výsledky niektorých popredných poľnohospodárskych podnikov pri výrobe obilnín, úžitkovosti zvierat ukázali aj v tomto roku, že máme aj na viac, ako dosahujeme.

Viac využívať dostupné rezervy vo výrobe a v celom zhodnocovacom procese je vecou pracujúcich v poľnohospodárstve a riadiacich orgánov. V tomto smere, ako to uviedol súdruh Hruškovič na zasadaní ÚV KSS, je tiež žiadúce, aby vedecko-výrobná základňa ako celok sa viac, koordinovane a integrovane zapojila do spracovania a realizácie potravinárskeho programu, ktorý musí odzrkadliť najprogresívnejšie cesty a spôsoby rastu kvality vo výžive ľudu.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Hajdúchovi.

Súdružky a súdruhovia poslanci, prerušujem schôdzku na 20 minút. V rokovaní pokračujeme o 17, 05 hodine. (Prestávka. )

(Po prestávke. ) Predseda Šalgovič, CSc.:

Súdružky a súdruhovia, budenie pokračovať v rokovaní.

Odporúčam, aby sa návrhová komisia, súdruh Vladimír F a š a n g, ako predseda, súdruhovia poslanci Jozef Ďurica, Jaroslav Karas, Božena Kiklošová, Ernest Križan, Ján Kurjatko, Karol Lukáč, Viera Martinčičová a Jozef Z a c h a r zišli teraz v miestnosti č. 121 na I. poschodí.

Hovoriť bude poslanec súdruh Miloš Marko. Dávam mu slovo. Poslanec doc. JUDr. Miloš Marko, DrSc.:

Vážená Slovenská národná rada!

Rokovania najvyšších orgánov strany a príslušné uznesenia nastolili naliehavosť vedeckotechnického rozvoja v celej šírke.

Nám - Slovenskej národnej rade - prichodí realizovať uznesenia a nájsť čo najúčinnejšie formy v oblasti našej pôsobnosti.

K nim patrí vyvolávanie atmosféry doslova masového vedomia - s uplatnením diferencovaného prístupu na našich pracoviskách a vo volebných obvodoch rozvinutie agitačno-propagandistickej a potitic-koorganizátorskej práce, ale najmä vytváranie potrebnej, náročnosti na riadiace štruktúry, aby sa slová premenili na činy.

Môj príspevok chcem zamerať na problémy, ktoré vyplývajú z tézy frekventovanej vo vystúpeniach: realizovať vedeckotechnický rozvoj u nás aj napriek sťaženým podmienkam v dôsledku zahraničných vplyvov.

Tie podmienky sú naozaj sťažené a musíme ich osvetľovať, musíme na zločinných akciách ukazovať pravú tvár imperializmu, osobitne amerického, a ja sa k tomu vrátim. Ale naša propaganda nesmie viesť ani k dešperátstvu, k strate iniciatívy a musí popri sťažených podmienkach ukazovať naše prednosti, využívať naše prednosti, či potenciálne nevyužité možnosti.

Áno, o to ide, zadržať hazardné akcie vojenskopriemyselného komplexu v novovzniknutej situácii rozmiestňovania amerických rakiet však postaviť tvrdú obrannú mierovú hrádzu plánom NATO! Neuspokojovať sa s akciami obrannými a mierovo-manifestačnými, ale rozvinúť ofenzívu smerom k výrobným silám, takým, akou je bezprostredná výrobná sila - vedeckotechnický rozvoj. Ale odznelo to aj v záverečnom slove na zasadaní ÚV KSS - vedeckotechnický rozvoj

neorganizujeme kvôli vyhraniu pretekov, voľakedy bolo také heslo DIP - dohnať i predbehnutí A keď sme dnes v niektorých športových pretekoch na konci tabuľky, alebo sa ani do finále nedostaneme, tak v oblasti vedeckotechnického rozvoja nás predbiehajú mnohé kultúrne zaostalé štáty napríklad arabských mohamedánov, ktoré za svoje ropné a iné suroviny ľahko zakúpia aj športovcov, aj techniku. Vedeckotechnická revolúcia, vyspelá materiálno-technická základňa je fundamentálnym predpokladom rozvinutého, zrelého socializmu. A pre splnenie tohto predpokladu sú tu naozaj mnohé prednosti socializmu - iniciatívou pracujúcich, zdokonalením práce riadiacich orgánov, prehĺbením socialistickej ekonomickej integrácie v rámci RVHP začínajúc a zdokonalením exportnej schopnosti končiac, pričom platí, pravdaže, známa téza, že spolupráca so Sovietskym zväzom je podmienkou splnenia náročného cieľa.

Pravdaže, nemožno nevidieť spomínané "sťažené podmienky". Antisovietska, antikomunistická, antiľudová politika Reaganovej vlády sa už ani pripodobňovať nedá k niekdajšej studenej vojne. A nie je celkom namieste ani označenie jeho praktík ako zostrenie triedneho boja najmä v medzinárodnej oblasti. Ani termín psychologická vojna nevystihuje celkom podstatu a praktiky menej alebo viacej otvoreného, slovne síce naružovo preonačeného, ale fakticky realizovaného uplatňovania všetkých atribútov agresie: nielen v oblasti diplomatickej politiky, presnejšie neogabaných surovostí Reagana a ostatných fiškálov a bankárov zbrojných monopolov v jeho vláde, ale aj v oblasti ekonomických zdieraní a vydieraní, v oblasti vojenskej, priamej agresie protivietnamského typu, zastupiteľská agresia Izraelom, nasadzovanie júnt chilského typu, munično-finančno-feldvéblovská injektáž proti Salvadoru, vyzbrojovanie banditov proti Nikaragua, lietadlové lode pri brehoch Lýbie, Iránu až po priamo Nobelpreisovský unikát obsadenia jedného z najmenších ostrovných štátikov Grenady najväčšou námornou flotilou Made in USA, aj keď s formálnou zmedzinárodnenou 17 pucákmi a žoldniermi naverbovanými na ostrovoch Barbados, Svätá Lucia, Dominika a ostrove Jamajka. K týmto praktikám patri zvýšené vykorisťovanie, prenášanie bremien vojenských výdavkov na iných, a či zainteresovanie rukojemníkov v NATO.

Tieto zločinné akcie, ale aj colné a iné diskriminácie a embarga vytvárajú zložitosti, ale nemôžu byť ani zaklínadlom, ani výhovorkou investičného, či exportného zaostávania a nepružnosti. A vonkoncom nemôžu zadržať naše úsilie. Veď jedným z 'komponentov rozvinutého socializmu je, že sa rozvíja na vlastnom základe.

Náročné úlohy, ktoré stavia pred nás život, nemôžeme zvládnuť bez ich zviazania s ideologickým uvedomovaním. Po stupňovaných atakoch reaganovského variantu antikomunizmu sme si na všetkých úsekoch

ideologickej práce uvedomili potrebu zväzovať domáce a zahraničné problémy, nevyhnutnosť vštepovať sústavne idey socializmu, tvorivo riešiť načaté problémy, význam ofenzívnosti propagandy. V oblasti ideovo-výchovnej nám prichodí účinnejšie odhaľovať podstatu amerického "supermanského" spôsobu života, ktorý čerpal a čerpá z nemorálnych zdrojov indiánsko-genocidných, černošskovykorisťovateľských, dvojvojnovoziskových, veď USA ťažili z dvoch svetových vojen, najmä v Európe, raketovydridušských a neokolonialistických zdrojov atď.

V nadväznosti na slová predsedu SNR súdruha Šalgoviča na dnešnom rozšírenom zasadaní klubu chcem akcentovať, že zločinné akcie Spojených štátov a NATO dokumentujú, že imperialistické štáty využívajú a zneužívajú vedu a techniku na zvyšovanie ziskov horných desaťtisícov, na vykorisťovanie doma, na nátlaky voči národom a štátom, neštítiac sa ani krvavej agresie. Na druhej strane v socialistickom spoločenstve výsledky vedeckotechnického pokroku slúžia rozvoju materiálnej a kultúrnej úrovne, sociálnych opatrení a istôt pracujúcich. Aj v oblasti vedeckotechnickej revolúcie sú tu zreteľné politicko-ideologické, triedne aspekty.

Preto naši pracujúci na masových manifestáciách i každodennou aktivitou dokumentujú svoj súhlas so Stanoviskom Predsedníctva ÚV KSČ, ako aj s Vyhlásením Federálneho zhromaždenia ČSSR k medzinárodnej situácii. Vyslovujú súhlas a podporu sovietskym mierovým iniciatívam. Z toho vyviera aj naše stanovisko, ktoré sme dnes prijali. Rozmiestňovanie nových amerických jadrových zbraní v západnej Európe vyvoláva nielen rozhorčenie nášho ľudu, ale aj jeho branno-vlastenecké odhodlanie urobiť všetko pre odvrátenie jadrovej katastrofy. Ako sme boli svedkami na ostatnom zasadaní DV KSS svoj podiel na vedeckotechnickom rozvoji si našli spoločenské vedy i všetky úseky nadstavby.

V boji s novou antikommnistickou hystériou reaganovcov stojí s ešte väčšou naliehavosťou úloha, aby všetky úseky prostriedkov masovej informácie doplnili svoj kurz na pravdivosť, reálnosť a vedeckosť aj kurzom na pohotovosť, nápaditosť, pútavosť, na včasný a fundovaný komentár. O to sa usilujeme aj vo zväze novinárov, vo všetkých štruktúrach - tlače, televízie, rozhlasu sme prešli od "popularizácie" či "vytvárania atmosféry" a objasňovania k mobilizátorskej, organizátorskej funkcii, k podnecovaniu činorodosti zodpovedných inštitúcii.

Sme si vedomí toho, že ak má nastať nielen "posun", "nový stupeň", ale obrat v tejto oblasti, je žiadúce chápať aj vo VTR to "R" nie ako prostý "rozvoj", ale v kvalite revolúcie. Rozvoj má oprávnenie v čase, keď ešte treba prekonávať elementárne nedostatky a pri dosiahnutej úrovni organizácie ozaj niekedy ťažko hovoriť o vedeckom riadení.

Požiadavka obratu, súdružky a súdruhovia, v uplatňovaní VTR predpokladá radikálne zmeny v riadiacej práci a v celom myslení. Tu môžeme nadväzovať na devízu vnášanú ústredným výborom, zjazdami strany: vedeckotechnický rozvoj umocnený vymoženosťami a možnosťami socializmu - musí preniknúť do všetkých štruktúr: straníckych, štátnych, podnikových, spoločenských. VTR napríklad nebol v referáte ostatného zjazdu KSS odsekom, ale náplňou aj častí o straníckej práci, častí o plánovaní a kontrole, skrátka, presahoval do všetkých štruktúr. Platí to, čo zdôraznil v správe generálny tajomník ÚV KSČ súdruh Husák: "Vedeckotechnický rozvoj musí byť osou na všetkých stupňoch riadenia".

Poslanci SNR urobia všetko pre splnenie tejto úlohy v závodoch, na pracoviskách, vo volebných obvodoch.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi poslancovi Markovi. Slovo má poslanec Jozef Ďurica.

Poslanec Ing. Ďurica:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky a súdruhovia!

Význam predloženej správy je umocnený tým, že úlohami urýchleného uplatňovania výsledkov vedy a techniky sa zaoberalo i 8. zasadnutie ÚV KSČ a zasadnutie ÚV KSS. Pochopenie tejto úlohy znamená pre nás na každom úseku tvorivo myslieť, podielať sa na zabezpečovaní intenzívneho rozvoja národného hospodárstva a vo svojom okolí prispieť k zvýšeniu aktivity všetkých pracujúcich v tomto smere.

Úlohy, ktoré pred nami stoja, sú náročné, vyžadujúce si skutočne účasť každého z nás, pritom osobitne a právom sa očakáva oveľa väčší vklad dnešnej mladej generácie. Je potrebné, aby sa stotožnila s týmito cieľmi, plne si uvedomila, že ďalší rozvoj našej socialistickej spoločnosti je i v jej rukách a ona je povinná chopiť sa tejto príležitosti. Je to súčasne jedinečná príležitosť na úlohách v oblasti vedy a techniky, progresívnych foriem práce - teda blízkych pre dnešného mladého človeka - zoceliť mladú generáciu, dobre ju pripraviť pre život a prácu v rozvinutej socialistickej spoločnosti tak, aby sa stala dôstojným pokračovateľom tých, ktorí tieto zámery intenzifikácie, uplatňovania nových vedných odborov zakladajú.

Z tohto zorného uhla sme postupovali a postupujeme pri koncipovaní ďalšieho rozvoja študijnej a pracovnej aktivity mladej generácie

tak, aby sme pri plnení čoraz náročnejších úloh v našej účasti na vedeckotechnickom rozvoji videli revolučnosť a hrdinstvo súčasnosti.

Výsledky uplynulého obdobia spočívajú v tom, že sme v praktickej činnosti overili účinnosť hnutia ZENIT, študentskej vedeckej odbornej činnosti, stredoškolskej odbornej činnosti ako najmasovejších foriem vedeckotechnickej aktivity mládeže a postupne nachádzali ďalšie, ako súťaž mládežníckych kolektívov z vedeckovýskumných základní a od tohto roku i mladých ľudí z pracovísk SAV, súťaž konštruktérov malej mechanizácie, prehliadky mladých designerov, súťaže zručnosti v progresívnych profesiách a v neposlednom rade schválený Patronát SZM v SSR nad urýchlením výroby a širokého uplatnenia priemyselných robotov a manipulátorov v národnom hospodárstve. Popri tom sme viedli naše organizácie k tomu, aby konkrétnymi činmi na pracoviskách mobilizovali mladých ľudí a prinášali svoje vklady v presadzovaní VTR.

Cez dobré príklady aktivity mladých, ich konkrétneho vkladu k úlohám vedy a techniky, získali sme celý rad skúseností, ktoré sme zatiaľ nie všade dokázali účinne využiť. Potrebujeme zvládnuť v práci SZM i pionierskej organizácie taký prístup, aby sa problematika VTR stala našou každodennou záležitosťou, prenikla do činnosti nielen ako akcia s termínom zahájenia a ukončenia, ale ako výrazné a tvrdé kritérium našej každodennej práce. Mrzí nás však, že ešte stále mnoho potrebného, čo naši mladi ľudia vyriešili a vymysleli, zostáva často iba na výstavách a. nie vždy sa dostane do výrobnej praxe. Žiada sa, aby sme aj v zlepšovateľskom hnutí popri ekonomickom efekte videli i konkrétnu prácu so zlepšovateľmi, hľadali cestu ich aktivizácií a nie Zbytočným administrovaním, bez osobného prístupu, ich odrádzali. Stále naliehavejšou otázkou zostáva ešte hlbšie prepojenie ŠVOČ na výrobnú prax. Dosiahli sme určité konkrétne príklady, ale to vonkoncom nestačí. Žiadalo by sa, aby podniky začiatkom školského roku, keď sa začína ŠVOČ, zasielali návrhy tematických úloh na vysoké školy spolu s návrhom i na vedúcich krúžkov a odborníkov z praxe. Popri tom je potrebné riešiť i otázky cestovného a vstupu členov študentských vedeckých krúžkov do podniku, resp. použitie meracej techniky. Samotná účasť zástupcov z podnikov na súťažiach ŠVOČ či SOČ, ako i na výstavách ZENITu, je skôr výnimkou ako pravidlom. Mnohé práce, ktoré boli riešené pre potreby praxe, alebo ktoré boli dané k dispozícii podniku, nenachádzajú svoje využitie, resp. sa na ne ani nereaguje. Myslím si, že takýto prístup je skôr hazardom s iniciatívou mladých, než ich podchytenie.

Ak hovorím o študujúcej mládeži, dovoľte mi jednu poznámku. Často sa diskutuje a niektorí to ešte, radi zveličujú, o umiestnení absolventov. Spôsobuje to určité napätie, hoci veľmi dôkladným prístupom straníckych a štátnych orgánov, osobitne vlády SSR, sa darí riešiť. Zarážajúcou je ale tá skutočnosť, že mnohé organizácie pristupujú k tejto úlohe mechanicky. Buď to ich predstavitelia komentujú tým, že načo sú im absolventi, alebo tým, že kým sa dostanú do danej problematiky, ubehne päť a viac rokov, prípadne tým, že sú veľmi nároční a podobne. Nazdávam sa, že ešte dosť často sa pri ich umiestňovaní prihliada na osobné vzťahy než na celkovú politickú a odbornú úroveň. Inak by sa asi nestávalo, že v prvom termíne zostávajú neumiestnení v nejednom prípade i vynikajúci žiaci s červeným diplomom alebo s výborným maturitným vysvedčením, úspešní riešenia SOČ a ŠVOČ. Naskytá sa otázka, či sa často neprijímajú absolventi do podniku, možno i do výskumného ústavu len ako smernica a nie s cieľom, aby boli prínosom? Veď inak by boli vynikajúci študenti na roztrhanie, ako sme toho svedkami napríklad v športe. Myslím si, že bude potrebné, aby jednotlivé organizácie takto pristupovali k výberu absolventov do zamestnania, aby sa hlbšie zaujímali

o ich výsledky v štúdiu, politicko-spoločenskú aktivitu, pričom viac využívali formy účelovej ašpirantúry a tým vytvárali vhodné predpoklady na to, aby títo absolventi kvalifikovane a hlavne v krátkom čase dokázali prispievať k efektívnosti, kvalite či inovácii výrobkov. Najlepší stroj, či iný technický vynález zostane izolovaným bez efektu, ak k nemu nepristúpi politický i odborne pripravený človek. Preto takáto výchova sa musí začať už v detskom veku, sprevádzaná počas jeho dospievania až po priamu pracovnú činnosť.

V tomto smere sme pred niekoľkými rokmi začali zakladať, podporovať a popularizovať činnosť staníc mladých technikov, čí staníc mladých prírodovedcov, čo bolo zvlášť potešiteľné, začali napomáhať tejto činnosti podniky, predovšetkým v okrese Trnava a postupne

i niektoré ďalšie. I keď sa táto činnosť rozširuje, tempo nie je úmerné dnešnej dobe. Znovu sú tu niektoré administratívne opatrenia, ktoré napríklad neumožňujú vykonať prevod nepotrebného materiálu, či jednoduchých nástrojov alebo mimotolerančných súčiastok takýmto technickým krúžkom. Aj vytváranie staníc mladých technikov je z pohľadu mnohých podnikov údajne nemožné, lebo k tomu nemajú kádre, nemôžu dať k dispozícii priestor a ani finančne a materiálovo ich zabezpečovať. Myslím si, že takéto tvrdenia nie sú správne. Veď nevidieť, respektíve nezaujímať sa o takúto výchovu detí, častokrát deti svojich zamestnancov, znamená nevidieť do budúcnosti, nezískavať si možno budúcich pracovníkov na potrebné profesie. Obraciam sa preto na jednotlivé ministerstvá, viesť svoje podriadené organizácie k tomu, aby SZM spoločne s ROH mohli vytvárať čoraz viac takýchto staníc mladých technikov a prírodovedcov pri jednotlivých

závodoch a poskytovali pre nich už nepotrebný materiál, nástroje, priestory, či kádrové predpoklady pre takúto činnosť.

Súdružky a súdruhovia,

v správe prednesenej na ostatnom zasadnutí ÚV KSS kandidátom Predsedníctva ÚV KSČ a tajomníkom ÚV KSS súdruhom Hruškovičom, bolo na adresu mládeže povedané: "Mladých je potrebné smelšie zapojiť do riešenia úloh vedy a techniky tak, aby si postupne osvojovali problematiku vedeckotechnického rozvoja, zvyšovali svoj podiel na jeho realizácii a sami sa stávali jeho iniciátormi. "

Plne si uvedomujeme svoje miesto a poslanie a urobíme všetko, aby sme sa tejto úlohy chopili. Budeme kriticky posudzovať svoju prácu, mobilizovať mladých ľudí k vedeckotechnickému rozvoju a hľadať nové formy ešte väčšej účasti. Naše doterajšie snaženie pri rozvoji vedy a techniky však nie je všade výrazom úzkej súčinnosti medzi našimi organizáciami a príslušnými článkami hospodárskeho vedenia závodov, podnikov, ústavov a ďalších organizácií. Vytvoriť podmienky a zabezpečiť aktívnu účasť mládeže vo vedeckotechnickom rozvoji nie je v silách len samotného SZM. V tomto smere sa žiada oveľa účinnejšia spolupráca a koordinácia medzi štátnymi a hospodárskymi orgánmi i spoločenskými organizáciami. Určité kroky sme už začali. Mnohé je treba doriešiť i vo vzťahoch na príslušných centrálnych hospodárskych orgánoch tak, aby nedochádzalo k duplicitám a zbytočným komplikáciám i v práci našich územných orgánov. Som presvedčený, že k tomu napomôže i pripravovaný program prípravy detí a začleňovania mládeže do vedeckotechnického rozvoja, ktorý by mal byť i predmetom rokovania vlády ČSSR.

Vážené súdružky a súdruhovia,

prerokovávanej problematike venuje sústavnú pozornosť i Výbor SNR pre plán a rozpočet. Je to prirodzené, veď pravidelne hodnotí dosiahnuté výsledky vo vývoji národného hospodárstva a neraz zdôrazňuje, že by mohli byť ešte lepšie, ak by sa v plnej šírke realizovalo urýchlené uplatňovanie vedy a techniky. V súvislostí s prerokúvaním dnešnej problematiky, poslanci - členovia výboru robili prieskum vo viacerých podnikoch a organizáciách. Stretli sa s takými názormi, ako napríklad, že pre plnenie úloh rozvoja vedy a techniky sa predpisuje celý nad výkazov pre rôzne nadriadené organizácie.

Žiadajú zaviesť do výkazníctva jednotný systém a zabrániť tak narastaniu, podľa nich, zbytočnej administratívy. V súvislosti s budovaním prevádzok pri výskumných ústavoch upozorňujú, aby tieto, vzhľadom na úlohy, ktoré majú zabezpečovať, napr. v tvorbe zisku, rentabilite či produktivite práce, neobmedzovali postupne dynamiku

inovácie. Niektorí poslanci upozornili, že viaceré druhy nábytku z hľadiska rozmeru bytu sú neštandardné a nedá sa s nimi účelne zariadiť priestor bytu.

Záverom mi dovoľte konštatovať, že poslanci z výboru pre plán a rozpočet vyslovili so správou súhlas, ocenili výklad podpredsedu vlády SSR súdruha Vačoka k danej problematike a vyjadrili jej podporu s odhodlaním aktívne prispieť k ďalšiemu urýchleniu vedy a techniky v praxi.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem poslancovi Ďuricovi.

Dávam slovo poslancovi Pavlovi Adamčíkovi.

Poslanec Adamčík:

Vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

Ústavnoprávny výbor SNR veľmi zodpovedne prerokoval predloženú správu vlády SSR vedomý si vážnosti a naliehavosti plnenia úloh vedeckotechnického rozvoja a uplatňovania jeho výsledkov v praxi v súčasnej etape budovania našej socialistickej spoločnosti. V súlade s 8. zasadaním ÚV KSČ a zasadaním ÚV KSS dovoľte aj z mojej strany zdôrazniť - ako sme vo výbore o týchto otázkach hovorili - nutnosť intenzifikovať naše národné hospodárstvo cestou urýchleného uplatňovania výsledkov vedy a techniky. Zrýchlenie procesu vedeckotechnického rozvoja si vyžaduje všestrannú mobilizáciu síl a prostriedkov a k tomuto cieľu musíme sústrediť, doslova, celospoločenské úsilie. Významnú úlohu v tomto procese musí zohrať dôsledná realizácia súboru opatrení, aby sa presadili jeho hlavné zámery v nutnom a neoddeliteľnom prepojení vedeckotechnického rozvoja s dlhodobým programom rozvoja národného hospodárstva.

Podmienkou efektívneho uplatňovania vedeckotechnického rozvoja je aj účinná právna regulácia tejto oblasti. Z hľadiska pôsobnosti nášho výboru sme zamerali pozornosť na otázky pôsobenia a účinnosti niektorých právnych noriem.

Za tým účelom poslanci nášho výboru uskutočnili skupinový poslanecký prieskum v n. p. Gumárne 1. mája Púchov a viaceré individuálne prieskumy. Pri skúmaní uplatňovania Hospodárskeho zákonníka a jeho ustanovení na podporu vedeckotechnického rozvoja l vykonávacej vyhlášky k nim sa ukázalo, že nie sú ešte dostatočné skúsenosti,

vzhľadom na krátku účinnosť týchto ustanovení, často ale vznikajú problémy v zmluvnom zabezpečení poddodávok pre výskumné ústavy, potrebných pre riešenie ich výskumných úloh. V prevažnej miere ide o dodávky menšieho rozsahu príp. v atypickom prevedení, ktoré z hľadiska výrobcov pri ich sériovej výrobe nie sú zaujímavé.

Oproti minulosti došlo v tomto smere k zlepšeniu v n. p. Gumárne Púchov, naopak, nedobré skúsenosti pri uzatváraní takýchto zmlúv majú v k. p. Tesla Bratislava. Je potrebné výskumnými ústavmi plne využívať právne možnosti dané Hospodárskym zákonníkom, aby sa prípadne aj cestou arbitráže domáhali uzavretia hospodárskych zmlúv, ak sa rozpory pri ich uzatváraní nepodarí odstrániť. Problémy vznikajú tiež pri prerokúvaní zmluvných vzťahov v obsahu a rozsahu poskytovaného plnenia i pri prerokúvaní potrebnej spolupráce medzi riešiteľskými organizáciami a ich odberateľmi ako realizátormi výsledkov. Tieto poznatky vyplynuli aj z niektorých sporov prejednávaných na arbitrážnych orgánoch. V týchto súvislostiach chcem ešte uviesť, že Štátna arbitráž SSR k realizácii záverov 8. zasadania ÚV KSČ prijala komplex opatrení - medzi inými venovať zvýšenú pozornosť v rozhodovacej činnosti sporom týkajúcim sa vzniku a realizácie záväzkových vzťahov na zabezpečenie vedeckotechnického rozvoja, vrátane príslušných dodávok s uplatnením hľadiska rýchleho riešenia.

V súvislosti s vykonávacími predpismi, ktoré sú vydané v oblasti vedeckotechnického rozvoja v prieskumoch, nás upozornili na nejasnosti vznikajúce pri výklade vyhlášky č. 163/1980 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky, najmä v spojitosti s tvorbou a používaním zdrojov financovania.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

aj keď ešte nemôžu byť, ako som uviedol, širšie a konkrétnejšie poznatky z uplatňovania príslušných nových ustanovení Hospodárskeho zákonníka, ukazuje sa, že oproti vyhláške č. 35/1975 Zb. komplexnejšie a podrobnejšie vo forme zákona upravujú túto problematiku; to vytvára predpoklady, že prispejú k účinnejšiemu a urýchlenému zabezpečeniu realizácie a využitia výsledkov vedy a techniky a prispejú aj k ich opakovanej realizácii. V ďalšom pôjde o dôkladné osvojenie si, správnu aplikáciu a dôsledné dodržiavanie a využívanie príslušných ustanovení Hospodárskeho zákonníka podnikmi a organizáciami.

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Urýchlenie vedeckotechnického pokroku, dosiahnutie trvalého rastu spoločenskej produktivity práce vyžaduje vkladať do výrobného


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP