Čtvrtek 28. května 1981

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky a soudruzi, pořadí přihlášených řečníků je vyčerpáno. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? /Nikdo se nehlásil./

Prosím zpravodaje poslance Josefa Smolu o závěrečné slovo.

Zpravodaj poslanec Josef Smola: Vážené soudružky a soudruzi, jednání České národní rady o státním závěrečném účtu a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1980 bylo výrazně inspirováno závěry XVI. sjezdu Komunistické strany Československa. Proto se celá rozprava zaměřila na nejaktuálnější otázky současného ekonomického vývoje a přinesla na základě poznatků poslanců z volebních obvodů celou řadu podnětů pro využití mobilizovatelných rezerv při realizaci náročných úkolů státního plánu a státního rozpočtu v roce 1981 i v dalších letech náročné 7. pětiletky.

Současně vystoupení jednotlivých poslanců ukázala, že Česká národní rada je si vědoma složitostí, s nimiž musela vláda ČSR zabezpečovat plnění státního plánu a státního rozpočtu v roce 1980 a jež ji čekají při plnění těchto úkolů v budoucích letech. Oceňují, že i za ztížených podmínek se jí dařilo úkoly zajišťovat v souladu se stranickými dokumenty a věří, že nejinak tomu bude i v nastávajícím období.

V rozpravě vyniklo také přihlášení se poslanců České národní rady ke spoluodpovědnosti za úspěšný vývoj ekonomiky a společnosti v ČSR. To by se mělo odrážet trvale v denních přístupech poslanců na pracovištích a ve volebních obvodech, ale také ještě bezprostředně po skončení dnešní schůze v posledních fázích předvolební kampaně, kdy je třeba vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby všichni voliči byli získáni v duchu závěrů XVI. sjezdu KSČ pro iniciativní plnění úkolů na svých pracovištích a pro plnění úkolů volebních programů Národní fronty pro nastávající volební období.

Vzhledem k tomu, že během jednání České národní rady o státním závěrečném účtu ČSR za rok 1980 nebyly uplatněny žádné doplňující nebo pozměňující návrhy a připomínky k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1980, doporučuji schválit jej ve znění tisku 110 a 111.

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Děkuji soudruhu Smolovi.

Přistoupíme nyní k hlasování.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je přítomno 185 poslanců České národní rady a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Navrhuji, aby Česká národní rada hlasovala najednou o celém návrhu usnesení tak, jak je obsažen v písemné zprávě výboru České národní rady pro plán a rozpočet.

Jsou k tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky? /Připomínky nebyly./ Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby Česká národní rada schválila státní závěrečný účet České socialistické republiky a závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1980, ve znění předložené písemné zprávy výboru České národní rady pro plán a rozpočet, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Česká národní rada tím schválila podle článku 107 odst. 1 písm. d/ ústavního zákona o československé federaci státní závěrečný účet naší republiky za minulý rok.

Tím projednala první bod pořadu dnešní schůze.

Druhým bodem pořadu je

II

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Prosím zpravodaje poslance Karla Svobodu, aby návrh uvedl.

Zpravodaj poslanec Karel Svoboda: Vážená Česká národní rado, vážení hosté, v období od poslední schůze České národní rady požádalo podle zákona o organizaci soudů a o volbách soudců 14 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

Z uvedeného počtu je 5 soudců znovu kandidováno k jinému soudu, 3 soudci hodlají nastoupit jiné zaměstnání, 2 soudkyně odcházejí z důvodů péče o děti, 2 soudci odcházejí ze zdravotních důvodů a 2 z vážných rodinných důvodů.  

Ústavně právní výbor České národní rady projednal došlé žádosti o zproštění funkce soudce z povolání ve své schůzi 31. března 1981 a jeho jménem doporučuji, aby plénum České národní rady zprostilo funkce soudce z povolání soudce, kteří o toto zproštění požádali a jsou jmenovitě uvedeni v tisku č. 108.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji poslanci Svobodovi.

Máte nějaké připomínky nebo dotazy k předloženému návrhu ústavně právního výboru? /Nikdo se nehlásil./ Nejsou.

Můžeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s písemným návrhem ústavně právního výboru České národní rady, aby Česká národní rada zprostila soudce z povolání uvedené v tomto návrhu soudcovské funkce, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme projednali druhý bod pořadu dnešní schůze.

Dalším bodem je

III

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Návrh odůvodní místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky poslanec dr. Miloslav Vacík. Prosím soudruha Vacíka, aby se ujal slova.

Místopředseda ÚV NF ČSR poslanec RSDr. Miloslav Vacík: Vážené soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych stručně zdůvodnil návrh na doplňující volbu soudců z povolání pro Nejvyšší soud České socialistické republiky, ke krajským a okresním soudům v České socialistické republice.

Návrhy doporučené ministerstvem spravedlnosti a předsedou Nejvyššího soudu ČSR předsednictvo ústředního výboru Národní fronty projednalo na svém zasedání 14. dubna 1981 a vyslovilo souhlas se všemi navrženými kandidáty. Dnešnímu zasedání České národní rady navrhuje ke zvolení 84 kandidátů na soudce z povolání. Jednotlivé návrhy vám byly předloženy písemně a jsou obsaženy v tisku č. 109.

Mezi navrženými kandidáty je 21 justičních čekatelů, kteří úspěšně složili předepsanou zkoušku, 8 soudců bude zvoleno pro jiné soudy a 55 soudců, kterým skončilo desetileté volební období.

Z řad navržených kandidátů je 38 mužů a 46 žen. Věkové složení je následující: do 25 let je 6 kandidátů, do 35 let je 37 kandidátů, nad 35 let je 35 kandidátů, nad 60 let je 6 kandidátů.

Při výběru bylo přihlédnuto k souhlasným stanoviskům příslušných okresních a krajských orgánů KSČ a Národní fronty. V případě soudců z povolání k Nejvyššímu soudu ČSR byl návrh konzultován oddělením státní administrativy ÚV KSČ. Všichni kandidáti souhlasí s navrhovanou kandidaturou k uvedeným soudům.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty vyslovilo názor, že kandidáti skýtají záruku, že budou ve své funkci uplatňovat právní normy a předpisy v souladu se zájmy našeho socialistického státu. Proto navrhuji, aby Česká národní rada zvolila navržené kandidáty do funkcí soudců z povolání k uvedeným soudům v České socialistické republice.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu Vacíkovi.

Hlásí se někdo o slovo? /Nikdo se nehlásil./ Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Navrhuji, abychom hlasovali o celém předloženém návrhu usnesení najednou. Jsou nějaké připomínky k tomuto způsobu hlasování? /Připomínky nebyly./

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení na volbu soudců z povolání k soudům České socialistické republiky, jak je obsažen v písemném návrhu předloženém předsednictvem ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Tím jsme navržené soudce jednomyslně zvolili do jejich funkcí a projednali tak třetí bod pořadu.

Posledním bodem pořadu dnešní schůze je

IV

Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. prosince 1980 do 28. května 1981

Tato zpráva vám byla před schůzí rozdána. Máte k ní nějaké dotazy nebo připomínky? /Připomínky ani dotazy nebyly./ Nejsou.

Navrhuji, aby Česká národní rada vyslovila s písemnou zprávou o činnosti předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady souhlas.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme projednali pořad dnešní schůze.

Soudružky a soudruzi, dnes uzavíráme třetí volební období nejvyššího zastupitelského a zákonodárného sboru České socialistické republiky, pět let úsilí zaměřeného na plnění povinností, které jsme na sebe vzali jako poslanci svého lidu.

Snažili jsme se svými ústavními prostředky přispět k realizaci programu XV. sjezdu Komunistické strany Československa, který se stal základem pro další všestranný rozvoj péče o život a blaho člověka v naší společnosti. Jeho naplňování upevnilo současně důstojné místo naší země ve společenství socialistických států, v protiimperialistické frontě bojovníků za mír, společenský pokrok a revoluční obrodu lidstva.

Široká základna našeho politického systému, v němž významná úloha připadá zastupitelské soustavě, umožnila, abychom ve své činnosti využili aktivitu, iniciativu a podněty občanů, národních výborů, orgánů a organizací Národní fronty, vědeckých pracovišť, abychom využili soudružské spolupráce s vládou České socialistické republiky a jejími resorty, s Federálním shromážděním a se sesterskou Slovenskou národní radou.

Využívání možností socialistické demokracie se pozitivně projevilo v zákonodárné, kontrolní, iniciativní a poznávací činnosti České národní rady, přispělo ke zvýšení efektivnosti, racionálnosti a demokratičnosti naší práce.

V tomto období jsme tak získali další zkušenosti, které mohou být využity nově zvolenou Českou národní radou.

Tradice, kterou jsme založili před více než deseti lety se tak neustále dotváří v zájmu České socialistické republiky a upevňování československé federace.

Slova uznání, kterého se dostalo také České národní radě z tribuny XVI. sjezdu KSČ v projevu soudruha Husáka, zavazují Českou národní radu, aby ještě lépe a tvořivěji plnila své poslání v našem socialistickém společenském systému.

Komunistická strana Československa svým programem, přijatým na XVI. sjezdu mobilizuje všechny lidi v této zemi k míru, k práci, k lidskosti. Program strany - to je výzva k naplnění spokojeného života v míru využitím tvořivých schopností socialistického člověka, jeho morálních vlastností pro přítomnost i pro šťastnou budoucnost dětí.

Realizace programu strany - to je současně zápas s třídním nepřítelem. Jak víme, ten se pokouší všemi prostředky o ohrožení výsledků socialistické revoluce. V poslední době se zaměřuje rozkladně na pracovní morálku a socialistický budovatelský proces, ve kterém milióny dělníků, rolníků a pracující inteligence vytvářejí základní materiální a kulturní hodnoty nového, humánního světa těch, kteří žijí z výsledků své práce a bojují za své nezadatelné právo lidsky důstojně žít.

To nás zavazuje, abychom věnovali všechny své síly a schopnosti rozvoji ekonomiky a výchově člověka, abychom využili všech možností socialistického společenského řádu.

Každého z nás, ať pracujeme kdekoliv a v jakémkoliv pověření, zavazuje naše socialistické uvědomění a velká výzva vedoucí strany naší společnosti, abychom se ze všech sil podíleli na rozkvětu naší československé socialistické vlasti, jejíž existence a svobody stály tolik obětí.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, jménem předsednictva České národní rady upřímně děkuji vám všem za obětavou a záslužnou práci, kterou jste v tomto volebním období vykonali pro rozvoj socialismu. Chtěl bych při této příležitosti ocenit soudružskou spolupráci s vládou České socialistické republiky a projevit soudružskou úctu osobně jejímu předsedovi Josefu Korčákovi.

Dovolte, abych poděkoval Klubu komunistických poslanců České národní rady za účinnou politickou pomoc a podporu při realizaci úkolů České národní rady. Děkuji rovněž klubům poslanců Československé strany lidové a Československé strany socialistické a poslancům bez stranické příslušnosti za jejich aktivní a iniciativní přístupy k naší společné práci v uplynulých letech.

Mohu jistě jménem vás všech poděkovat též pracovníkům Kanceláře České národní rady, kteří se poctivě snažili nám pomáhat v naší politické práci.

Vám všem, drahé soudružky a soudruzi poslanci, přeji z celého srdce zdraví a úspěchy na vašich pracovištích, ve veřejné činnosti i v osobním životě.

My všichni si přejeme a pro to pracujeme, aby z tvořivé, svobodné práce miliónů dále v míru vzkvétal náš socialistický domov, naše rodná drahá země. /Dlouhotrvající potlesk. Shromáždění povstává./

Děkuji vám, soudružky a soudruzi. Končím schůzi.

/Schůze skončena ve 14.20 hodin./

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP