Středa 17. prosince 1980

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu Smolovi. Přistoupíme nyní k hlasování o předložených vládních návrzích.

Zjišťuji, že ve schůzi je podle prezenční listiny přítomno 175 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Nejprve budeme hlasovat o vládním návrhu zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981. Doporučuji, abychom o celém vládním návrhu zákona hlasovali najednou, a to ve znění společné písemné zprávy výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního.

Jsou k tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s vládním návrhem zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981 ve znění společné zprávy výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada schválila zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na příští rok a projednala tak první bod pořadu své schůze.

Nyní přistoupíme k hlasování o vládním návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení.

Navrhuji, abychom o tomto návrhu hlasovali tak, že jej schválíme najednou, včetně obou příloh k zákonu, a základních čísel státního rozpočtu, a to ve znění předložené společné zprávy výborů České národní rady.

Jsou nějaké námitky k tomuto způsobu hlasování? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s celým návrhem zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení a s oběma přílohami zákona ve znění předložené zprávy výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního s tím, že celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky se stanoví částkou 128 miliard 13 miliónů 66 tisíc Kčs a stejnou částkou se stanoví i celkové výdaje, a dále s tím, že ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 58 miliard 730 miliónů Kčs a finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to neúčelové dotace ve výši 18 miliard 710 milionů 200 tisíc Kčs a účelové subvence ve výši 20 miliard 142 miliónů 100 tisíc Kčs,

kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada schválila zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení a projednala tak druhý bod pořadu schůze.

Schválili jsme právě, soudružky a soudruzi, zákony České národní rady o státním plánu a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981. Tím jsme současně vytvořili zákonný předpoklad, aby nyní národní výbory mohly projednat a schválit své plány rozvoje a své rozpočty.

Nyní přistoupíme k projednání dalšího bodu pořadu, kterým je

III

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Zpravodajem je poslanec Karel Svoboda. Dávám mu slovo.

Zpravodaj poslanec Karel Svoboda: Vážená Česká národní rado, vážení hosté, v období od poslední schůze České národní rady požádalo podle zákona o organizaci soudů a o volbách soudců 15 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

Z uvedeného počtu je 8 soudců znovu kandidováno k jinému soudu, 3 soudci hodlají nastoupit jiné zaměstnání, 2 soudkyně odcházejí z důvodů péče o dítě a 2 soudci ze zdravotních důvodů. Ke všem žádostem došlo zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR.

Ústavně právní výbor České národní rady projednal došlé žádosti o zproštění funkce soudce z povolání ve své schůzi 14. listopadu 1980 a jeho jménem doporučuji, aby plénum České národní rady zprostilo funkce soudce z povolání soudce, kteří o toto zproštění požádali a jsou jmenovitě uvedeni v tisku č. 101.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji zpravodaji soudruhu Svobodovi za odůvodnění návrhu.

Jsou nějaké připomínky nebo dotazy k návrhu ústavně právního výboru? /Nikdo se nehlásí./ Nejsou.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Navrhuji, abychom hlasovali najednou o celém předloženém návrhu usnesení ústavního právního výboru.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nejsou.

Kdo souhlasí s písemným návrhem ústavně právního výboru, aby Česká národní rada zprostila soudce z povolání uvedené v tomto návrhu soudcovské funkce, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím je projednán třetí bod pořadu schůze.

Dalším bodem je

IV

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Návrh odůvodní místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky poslanec dr. Miloslav Vacík. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda ÚV NF ČSR poslanec RSDr. Miloslav Vacík: Vážená Česká národní rado, dovolte mi, abych jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky předložil vám - poslancům České národní rady, návrh na doplňovací volby soudců z povolání ke krajským, okresním a obvodním soudům v České socialistické republice.

Dnešnímu plenárnímu zasedání České národní rady je navrhováno ke zvolení 51 kandidátů na soudce z povolání. Jednotlivé návrhy vám byly předloženy písemně a jsou obsaženy v tisku č. 102.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o organizaci soudů a o volbách soudců projednalo návrhy doporučené ministrem spravedlnosti na svém zasedání dne 5. listopadu 1980.

Mezi navrženými kandidáty jsou 4 soudci předloženi k nové volbě po uplynutí desetiletého funkčního období. Návrhy na tyto soudce jsou předloženy po provedeném komplexním hodnocení, po vyslovení souhlasu příslušných orgánů KSČ a Národní fronty a vyústilo v závěr, že splňují odborné i politické předpoklady pro výkon funkce i v dalším funkčním období.

Dále je vám předložen návrh na volbu soudců z řad justičních čekatelů a dosavadních soudců navržených ke zvolení pro jiné soudy. Všichni justiční čekatelé složili úspěšně předepsanou odbornou zkoušku.

Všichni kandidáti splňují pro soudcovskou funkci politické a odborné předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění vyhlášeném pod č. 19/1970 Sb. Se svou kandidaturou k uvedeným soudům souhlasí.

Jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuji, aby Česká národní rada zvolila navržené kandidáty k uvedeným soudům v České socialistické republice.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu poslanci dr. Vacíkovi.

Hlásí se někdo o slovo? /Nikdo se nehlásil./

Můžeme tedy hlasovat. Navrhuji, abychom hlasovali o předloženém návrhu usnesení najednou.

Jsou nějaké námitky k tomuto způsobu hlasování? Nejsou.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení na volbu soudců z povolání k soudům České socialistické republiky, jak je obsaženo v písemném návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada zvolila navržené soudce do jejich funkcí a projednala tak čtvrtý bod pořadu své schůze.

Posledním bodem pořadu je

V

Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 14. října do 16. prosince 1980

Tato zpráva vám byla před schůzí rozdána. Máte k ní nějaké připomínky nebo dotazy?

Poslanec Václav Runge: Mám tuto připomínku: na str. 2 bod 6/ ke konci odstavce je uvedeno I. čtvrtletí 1980. Jistě došlo k chybě a má tam být I. čtvrtletí 1981.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji za připomínku. Navrhuji, aby Česká národní rada po navržené úpravě vyslovila s uvedenou písemnou zprávou souhlas.

Kdo s předloženou zprávou souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme projednali pořad dnešní schůze.

Chtěl bych při příležitosti, kdy jsme schválili vládní návrhy zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a zákona o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981, ujistit vládu České socialistické republiky další plnou podporou našeho zákonodárného sboru.

Před ukončením schůze mi ještě dovolte, vážené soudružky a soudruzi, abych vám, poslancům České národní rady, poděkoval za aktivní práci ve volebních obvodech a v orgánech České národní rady v letošním roce a abych vám přál radostné prožití vánočních svátků a v novém roce 1981 mnoho zdraví, pracovních úspěchů a osobní spokojenosti. /Potlesk./

Končím schůzi a prosím členy předsednictva České národní rady, aby se sešli v zasedací místnosti předsednictva ke krátké schůzi.

/Schůze byla zakončena ve 12.09 hodin./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP