Čtvrtek 16. prosince 1976

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslanci Červinkovi. Diskutovat bude poslankyně dr. Marie Patejdlová.

Poslankyně plk. JUDr. Marie Patejdlová: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, ve svém vystoupení bych chtěla obrátit pozornost pléna České národní rady na některé otázky, které se týkají posilování úlohy našeho socialistického státu a s tím souvisejícího dodržování a prohlubování socialistické zákonnosti.

Odpovídá leninskému pojetí státu a práva i našim zkušenostem z výstavby socialismu, že socialistickou zákonnost považujeme za jeden z principů státní moci a za trvalou metodu v činnosti státních orgánů, hospodářských a společenských organizací. Jde o to, aby všechny orgány státu, všichni jeho volení funkcionáři a pracovníci, všechny hospodářské orgány a společenské organizace i sami občané důsledně respektovali zákony a ostatní právní předpisy. Naše zákony zavazují řídící orgány rozvíjet ty vztahy, které upevňují socialistickou společnost, chrání zájmy dělnické třídy a všech pracujících, zabezpečují harmonický rozvoj práv a povinností občanů. Jak z povahy socialistického právního řádu vyplývá, socialistická demokracie a dodržování zákonnosti jsou spolu vzájemně spjaty. Prohlubování socialistické zákonnosti má proto velký význam pro posilování autority socialistického státu. Právem je otázkám socialistické zákonnosti věnována vládou České socialistické republiky pozornost a také České národní rada se otázkami socialistické zákonnosti soustavně zabývá.

/Řízení schůze převzal předseda ČNR Evžen Erban./

Činí tak v celé své činnosti, zejména při projednávání kontrolních zpráv, při každoročním projednávání zprávy o stavu socialistické zákonnosti v ČSR.

V průběhu uplynulých pěti let se podařilo dosáhnout prohloubení ochrany socialistického státního a společenského zřízení, ochrany práv občanů i posílení jejich právního vědomí. Přesto však nás tento pozitivní vývoj nemůže uspokojit. Stále se vyskytující nedostatky ve státní, hospodářské a pracovní kázni, páchané trestné činy, přečiny i přestupky, jichž se naši občané dopouštějí, nasvědčují tomu, že socialistická zákonnost není vždy dodržována.

V činnosti státních i hospodářských orgánů by například nemělo docházet k opakovaným, nebo dokonce i k chronickým nedostatkům, které ve svých důsledcích vedou k narušení socialistické zákonnosti. Vycházejíce z požadavku upevnit státní a hospodářskou kázeň, bude nezbytně nutno zlepšit práci vnitřní kontroly. Nelze trpět takový stav, že porušení zákonů a jiných právních předpisů bývá zjištěno nikoliv vnitřní, ale teprve vnější kontrolou, a to kontrolními orgány vyššího stupně nebo výbory lidové kontroly, a v řadě případů teprve orgány bezpečnosti. Zintenzívnit vnitřní kontrolu s cílem, aby státní orgány, hospodářské a společenské organizace vlastními opatřeními napravovaly nedostatky a předcházely jim, je proto předním úkolem na cestě k prohlubování socialistické zákonnosti.

Významným úkolem, kterým se Česká národní rada jako zákonodárný sbor ČSR podílí na rozvíjení socialistické zákonnosti, je její legislativní činnost. Pro tuto činnost jsou direktivou závěry XV. sjezdu KSČ, obsažené ve zprávě o činnosti strany a vývoji společnosti od XIV. sjezdu KSČ a dalších úkolech strany. V této zprávě se uvádí:

"Strana věnovala a věnuje stálou pozornost zdokonalování právního řádu a dodržování socialistické zákonnosti. Je to důležité pro růst vnitřní síly státu, posilování jistot a důvěry občanů k našemu zřízení, pro uplatňování socialistické demokracie.

Naše zákony vyjadřují vůli lidu a potřeby socialistické společnosti. Péče o jejich respektování a dodržování je proto nejen záležitostí soudů, prokuratury, bezpečnosti, ale celé společnosti, každého občana. Pěstovat úctu k zákonům, vychovávat naše lidi k dodržování zákonů a norem socialistického soužití a vést boj proti jejich porušování je důležitým úkolem."

Charakter socialistické demokracie vyžaduje, aby všechny základní otázky našeho společenského a hospodářského života byly upraveny zákonem a staly se tak předmětem jednání zákonodárných sborů. Je nám však známo, že v našem právním řádu dosud existuje velký počet druhotných norem, mezi nimi i resortních předpisů, které nemají charakter obecně závazných právních norem. Přesto však resortní směrnice ovlivňují používání zákonů. Máme proto za to, že by mělo být společným úkolem výkonných orgánů a orgánů ČNR usilovat o depuraci právních předpisů a podílet se také tímto způsobem na zjednodušování právního řádu.

Konfrontací zákona s nejširší společenskou praxí si orgány ČNR ověřují, zda se zákony osvědčují a plní politické cíle sledované vydáním zákonů. Z povahy práce zastupitelského sboru vyplývá, že ČNR, především její výbory a poslanci ve volebních obvodech si prověřují účinnost právních norem v úzké spolupráci a za aktivní součinnosti zejména národních výborů, společenských organizací, orgánů lidové kontroly a dalších. Zkoumání účinnosti zákonů se musí opírat o signály praxe vycházející nejen od státních a jiných orgánů, ale též ze stížností a podnětů našich občanů. Takovéto metody práce vlastní zastupitelským sborům musíme i na tomto úseku neustále prohlubovat. Tím nejen že budeme napomáhat k zobecnění zkušeností získaných z mnoha poznatků o aplikaci právních předpisů, ale současně účinně též budeme přispívat k rozvíjení práce ČNR na tak důležitém úseku, jako je legislativní činnost.

Několik slov bych chtěla říci k otázkám právní propagandy a právní výchovy. Právo je součástí ideologické nadstavby a jeho realizace se proto neděje automaticky. Naopak, uplatnění práva přímo souvisí s úrovní socialistického vědomí občanů. Při vytváření tohoto vědomí má prvořadou úlohu právní výchova. Klade si za cíl, aby občané znali třídní principy československého socialistického státu a práva, základní právní normy, pomáhali k jejich uplatnění a angažovali se v boji proti porušování zákonů. Úkoly právně politické výchovy jsou tedy širokého rozsahu a mají vztah ke všem oblastem ideově výchovné práce. Proto jsou též neoddělitelnou součástí politicko-výchovné práce ČNR, především nás, poslanců. Při plnění úkolů na tomto úseku budeme jako dosud postupovat v úzké součinnosti se státními orgány, národními výbory, Národní frontou a jejími složkami. Budeme přitom usilovat o to, aby naše právní výchova byla soustavná, cílevědomá, koordinovaná a účelně diferencovaná k jednotlivým skupinám obyvatelstva, zejména pak k mládeži.

V závěru mi, soudruzi a soudružky, dovolte vyslovit přesvědčení, že my, poslanci, každý z nás budeme ve svých volebních obvodech věnovat pozornost otázkám dodržování a upevňování socialistické zákonnosti a pomůžeme naší vládě splnit úkoly, které si pro tuto oblast ve svém programovém prohlášení dala.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji poslankyni Patejdlové.

O slovo požádal předseda vlády České socialistické republiky soudruh Korčák.  

Předseda vlády ČSR Josef Korčák: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi poslanci, chtěl bych ocenit, že programové prohlášení naší vlády bylo přijato poslanci ČNR s velkým zájmem a pozorností. Vašich podnětných připomínek využijeme v naší další práci. Jakkoli bude obtížné dosažení cílů, které si vytyčujeme, jsme zajedno v tom, že máme pro jejich dosažení podmínky, že se opíráme o srozumitelný, přitažlivý a lidem prospěšný program.

Nyní půjde o to, aby se myšlenky našeho vládního prohlášení dostaly do plánů a praktické činnosti všech resortů a národních výborů. Chceme, aby se stalo návodem k jednání milionu občanů naší republiky. A v tom máme my, poslanci, nezastupitelnou úlohu: spoléháme na to, že - po vystoupení poslanců v diskusi to mohu říci - ve spolupráci s národními výbory seznámíme občany s úkoly dalšího rozvoje ČSR a získáme jejich podporu. Ukážeme nejen to, co program vlády občanům dává, ale též co od nich žádá. Jsem přesvědčen, že za pomoci KSČ, vedoucí síly naší společnosti, v součinnosti s ČNR, ve spolupráci s orgány a organizacemi NF a za podpory všech občanů budeme programové prohlášení od samého počátku úspěšně plnit.

14 dnů nám zbývá do konce roku. Snad není předčasné říci, že přes překážky, které se nám postavily do cesty, byl úspěšný.

Využívám této příležitosti, abych ocenil dosavadní pomoc a podporu poslanců ČNR naší práci a vyslovil pevné přesvědčení, že tomu tak bude i při plnění nového programového prohlášení naší vlády.

Přeji vám všem na prahu nového roku z pověření vlády ČSR pevné zdraví a hodně úspěchů. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji jménem vás všech soudruhu předsedovi vlády za jeho slova.

Hlásí se ještě někdo o slovo? Nikdo.

Prosím předsedu návrhové komise, místopředsedu ČNR soudruha Voleníka, aby odůvodnil návrh usnesení k programovému prohlášení vlády České socialistické republiky.  

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Vážené soudružky a soudruzi poslanci. Česká národní rada vyslechla a projednala programové prohlášení nové vlády ČSR.

Vláda vyjádřila ve svém programu velké úkoly pro řešení efektivního rozvoje našeho národního hospodářství, od něhož závisí další zvyšování a upevňování životních a sociálních jistot pracujících.

Při uskutečňování těchto velkých cílů bude se moci vláda plně opírat o ČNR, její orgány a všechny její poslance a jejich prostřednictvím o širokou podporu a důvěru našich pracujících.

XV. sjezd KSČ vytyčil všemu našemu lidu a také nám, nejvyššímu orgánu státní moci a správy, náročné úkoly, které jak vláda České socialistické republiky, tak i Česká národní rada budou ruku v ruce plnit. V obsáhlé rozpravě, ve které vystoupilo 11 diskutérů, představitelů klubů politických stran i organizací Národní fronty a výborů České národní rady, vyjádřila Česká národní rada souhlas s vytyčenými cíli i postupem vlády. K plnění tohoto programu budeme se stále vracet v průběhu celého volebního období a jeho uskutečňování průběžně sledovat ve výborech České národní rady, na plenárních zasedáních i ve volebních obvodech. Spolu s vládou pak budeme hledat cesty, jak nejlépe realizovat politiku naší strany v tomto období.

Vycházejíc z těchto stanovisek, doporučuje vám zvolená návrhová komise přijmout návrh usnesení tak, jak vám byly průběhu jednání písemně předložen s tím, aby plénum České národní rady vyjádřilo vládě České socialistické republiky plnou důvěru i podporu.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji. Slyšeli jste návrh usnesení. Máte k němu nějaké připomínky nebo otázky? /Nebyly./ Nejsou.

Můžeme hlasovat. Kdo souhlasí s návrhem usnesení k programovému prohlášení vlády ČSR, jak jej předložila návrhová komise, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Konstatuji, že návrh byl přijat jednomyslně. /Potlesk./ 

Soudružky a soudruzi, Česká národní rada schválila programové prohlášení vlády České socialistické republiky a vyslovila jí důvěru. Důvěra, kterou jsme vyjádřili vládě České socialistické republiky, je současně závazkem nejvyššího zastupitelského sboru ČSR a jeho poslanců podílet se na plnění programu dalšího rozvoje společnosti.

Tímto aktem navázaly oba nejvyšší orgány ČSR také pro toto volební období své ústavní vztahy. Ty se zcela jistě budou tak jako dosud rozvíjet jako vztahy vzájemné soudružské spolupráce na plnění společných úkolů vyjádřených v politických závěrech XV. sjezdu KSČ.

Soudružky a soudruzi, přistoupíme nyní k druhému bodu pořadu, kterým je

II

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Dávám slovo zpravodaji poslanci Karlu Svobodovi.

Zpravodaj poslanec Karel Svoboda: Vážená Česká národní rado, vážení hosté, ústavně právní výbor mě pověřil, abych vám podal ústní zprávu k písemné zprávě výboru /tisk č. 10/. V této zprávě výbor doporučuje plénu České národní rady, aby zprostila funkce soudce z povolání soudce, kteří o to Českou národní radu požádali.

Návrh na zproštění vychází ze zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. Podle příslušných ustanovení tohoto zákona volí soudce, kteří vykonávají funkci u soudů republik, národní rady, které též rozhodují o odvolání nebo zproštění funkce soudce z povolání.

V souladu s uvedenými zákonnými ustanoveními podalo od poslední schůze České národní rady 22 soudců České národní radě žádost o zproštění funkce soudce z povolání. Z uvedeného počtu je 15 soudců znovu kandidováno ke krajskému nebo okresnímu soudu, 3 k Nejvyššímu soudu České socialistické republiky, 2 soudci přecházejí na státní notářství, v jednom případě odchází soudce do jiného zaměstnání a 1 soudkyně žádá o zproštění z důvodů péče o dítě. Ke všem žádostem došlo zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky. Jak z obsahu žádostí, tak z vyjádření ministra vyplývá, že ve všech případech byly splněny zákonem požadované náležitosti.

Jménem ústavně právního výboru proto navrhuji, aby Česká národní rada zprostila funkce soudce z povolání soudce, kteří jsou jmenovitě uvedeni v tisku č. 10.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji. Má někdo k předloženému návrhu ústavně právního výboru nějaké připomínky? /Nebyly./ Nemá. Přistoupíme k hlasování. Navrhuji, abychom hlasovali najednou o celém návrhu usnesení. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Nebyly./ Nejsou.

Kdo souhlasí s písemným návrhem ústavně právního výboru, aby Česká národní rada zprostila soudce z povolání uvedené v tomto návrhu soudcovské funkce, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada zprostila soudce z povolání uvedené v návrhu soudcovské funkce a projednala tak druhý bod pořadu.

Dalším bodem pořadu schůze je

III

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Návrh odůvodní místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSR poslanec dr. Miloslav Vacík. Dávám mu slovo.  

Poslanec RSDr. Miloslav Vacík: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vzhledem k tomu, že problematika volby soudců v tomto volebním období České národní rady je poprvé na pořadu, chci se odvolat na zákon o organizaci a volby soudců, kde v § 43 je stanoveno, že soudce z povolání volí a odvolává Česká národní rada na návrh příslušného orgánu Národní fronty.

Dovolte, abych předložil jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky návrhy na doplňující volbu soudců z povolání k Nejvyššímu soudu, ke krajským, okresním a obvodním soudům České socialistické republiky.

Podle uvedeného zákona soudcem může být zvolen každý bezúhonný, věci socialismu oddaný československý státní občan, jehož politická a odborná způsobilost, zkušenosti a morální vlastnosti dávají funkci řádně vykonávat.

Z tohoto hlediska lze konstatovat, že porovnáním kádrové situace u soudců v české justici od roku 1971 postupně docházelo ke změnám zlepšení kádrového stavu sboru soudců. Vývoj ukazuje na zvýšení počtu mladých soudců ve věku do 30 let. Je respektována zásada, že prvořadá pozornost je věnována kádrovému obsazení okresních soudů jako základnímu článku soustavy soudů.

Oproti roku 1971 došlo výrazně k větší účasti žen na činnosti krajských a okresních soudů. Stoupající podíl žen na práci v justici se projevuje i ve vedoucích funkcích.

Mladým začínajícím soudcům je věnována všestranná péče. Jsou vytvářeny podmínky pro jejich politickou a společenskou angažovanost, pro jejich zapojení do práce v národních výborech, ROH, v SSM a ostatních společenských organizacích sdružených v Národní frontě.

Současně je třeba konstatovat, že větší měrou využívají svých odborných znalostí a politických zkušeností k výchově a činnosti, která směřuje převážně k upevňování socialistických vztahů mezi občany a k prohlubování socialistického právního vědomí našich pracujících.

Soudružky a soudruzi poslanci, k 31. 10. 1976 bylo v České socialistické republice zvoleno 1236 soudců z povolání. Do plánovaného stavu chybí dosud 67 soudců, převážně u krajských soudů, neboť počet soudců okresních soudů je téměř naplněn. Z hlediska dalšího vývoje do roku 1980 se předpokládá, že vzhledem k odchodu do důchodu bude třeba ročně doplňovat stávající počet o 100 nových soudců.

Dnešnímu zasedání České národní rady doporučuje předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky 38 kandidátů na soudce z povolání k soudům v České socialistické republice. Výběr byl veden třídními hledisky, hodnocením jejich politické a odborné způsobilosti. Vždy bylo přihlédnuto k souhlasným stanoviskům příslušných územních orgánů Komunistické strany Československa a Národní fronty.

Jak znáte z předloženého tisku, mezi navrženými kandidáty je 25 mužů a 13 žen a jak vyplývá z předložených návrhů, se kterými jste se rovněž seznámili, jedná se převážně o mladé kandidáty: 8 kandidátů je do 25 let, 17 kandidátů je do 35 let, 13 kandidátů je nad 35 let.

Z toho 9 je členů KSČ a 2 kandidáti na členství. Ostatní jsou bez politické příslušnosti. Z celkového počtu 20 kandidátů je členy SSM, další se angažují zejména v odborech, SČSP, tělovýchově a Socialistické akademii.

Naše předsednictvo na svém zasedání 3. 11. 1976 vyjádřilo stanovisko, že všichni navržení mají předpoklady vykonávat odpovědnou funkci soudce z povolání. Jeho jménem navrhuji, aby Česká národní rada zvolila kandidáty do funkcí soudců z povolání v České socialistické republice podle předloženého návrhu.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu poslanci Vacíkovi za odůvodnění návrhu.

Jsou nějaké připomínky nebo otázky k předloženému návrhu? /Nebyly./ Nejsou. Můžeme hlasovat.

Navrhuji, abychom o celém předloženém návrhu usnesení hlasovali najednou. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Nebyly./ Nejsou.  

Kdo souhlasí s návrhem usnesení na volbu soudců z povolání k soudům České socialistické republiky, jak je obsaženo v předloženém písemném návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada jednomyslně zvolila navržené soudce do jejich funkcí a projednala tak třetí bod pořadu schůze.

Předpokládaný pořad dnešního jednání jsme vyčerpali a pokračovat budeme zítra ráno v 9.00 hod.

Prosím poslance, kteří jsou předsedy krajských národních výborů a prvního náměstka primátora hl. m. Prahy, aby se za 10 minut dostavili na krátkou pracovní schůzku do místnosti č. 70. Přerušuji schůzi.

/Schůze přerušena v 15.42 hodin./

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP