Středa 3. listopadu 1976

Předsedající posl. Bohuslav Toman: Děkuji soudruhu Korčákovi za odůvodnění předloženého návrhu.

Má někdo k předloženému návrhu nějaké připomínky? /Nebyly./ Připomínky nejsou.

Doporučuji, abychom celý návrh na volbu předsednictva České národní rady projednali takto:

a/ Volba předsedy České národní rady podle § 36 jednacího řádu tajným hlasováním hlasovacími lístky:

1. Volbu předsedy organizují a výsledky hlasování zjišťují poslanci, kteří byli pověřeni sčítáním hlasů.

2. Tito poslanci zkontrolují před zahájením volby volební schránku a zapečetí ji. Zkontrolují též, zda jsou připraveny hlasovací lístky.

3. Volba se provádí hlasovacími lístky s předtištěným jménem a příjmením kandidáta. Nesouhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující tím, že škrtne kandidátovo jméno i příjmení.

4. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost hlasování.

5. Při sčítání hlasů jsou v místnosti přítomni pouze pověření poslanci. Další osoby mohou být přítomny jen s jejich souhlasem.

6. Platným hlasem pro navrženého kandidáta je odevzdaný hlasovací lístek na předepsaném tiskopisu.

Za neplatný hlasovací lístek se považuje takový, který není na předepsaném tiskopisu, nebo na kterém je uvedeno jméno a příjmení poslance, který nebyl navržen.

7. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhodují o platnosti poslanci pověření sčítáním hlasů. Poznamenají to v zápise o výsledku hlasování.

8. Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců České národní rady.

9. O výsledku hlasování se sepíše zápis, který podepíší poslanci pověření sčítáním hlasů.

V zápise o hlasování bude uveden zejména

a/ počet vydaných hlasovacích lístků

b/ počet odevzdaných hlasovacích lístků

c/ počet hlasů odevzdaných pro navrženého kandidáta

10. Výsledky hlasování oznámí České národní radě na vyzvání předsedajícího jeden z poslanců pověřených sčítáním hlasů.

11. Po oznámení výsledků hlasování v České národní radě zajistí pověření poslanci zničení hlasovacích lístků.

b/ Volba místopředsedů České národní rady

Česká národní rada zvolí své místopředsedy tak, že bude hlasovat o každém z nich odděleným hlasováním zdvižením ruky.

c/ Volba ostatních členů předsednictva České národní rady

Česká národní rada zvolí ostatní členy předsednictva jediným hlasovacím aktem, a to zdvižením ruky.

Jsou nějaké námitky nebo připomínky k přednesenému návrhu na způsob volby předsednictva České národní rady? /Nebyly./

Nejsou.

Kdo souhlasí s navrženým způsobem volby předsednictva České národní rady, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme schválili způsob volby předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady.

Prosím nyní poslance pověřené sčítáním hlasů, poslance Zdeňka Míku, Ivanu Stříbrskou, Karla Pařízka a Jiřího Hrdličku, aby se ujali své funkce.

Ostatní poslance prosím, aby se odebrali do vedlejší místnosti č. 73, kde jim bude vydán hlasovací lístek. Poté vejdou do další místnosti, v níž je prostor pro event. úpravu hlasovacího lístku a volební schránku, do níž vloží svůj hlasovací lístek.

Všechny poslance prosím, aby po vykonání volby opět zaujali svá místa v zasedací síni.

/Probíhá volba předsedy ČNR./

Předsedající posl. Bohuslav Toman: Soudružky a soudruzi poslanci, sděluji vám, že tajná volba předsedy České národní rady je ukončena. Poslanci, kteří sečetli hlasy, skončili svou práci. Prosím toho z nich, kterého určili, aby sdělil výsledek volby předsedy České národní rady.

Poslanec Zdeněk Míka: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, z pověření poslanců České národní rady, kterým bylo uloženo sečíst hlasy při volbě předsedy České národní rady, podávám České národní radě zprávu o výsledku volby předsedy České národní rady.

V prvé ustavující schůzi České národní rady III. volebního období bylo dnes v době volby předsedy České národní rady přítomno 199 poslanců. Česká národní rada byla proto ve smyslu § 32, odst. 1 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady schopna se platně usnášet.

Při volbě předsedy České národní rady bylo poslancům České národní rady vydáno celkem 199 hlasovacích lístků. Naše skupina 4 poslanců po otevření volební schránky zjistila, že bylo odevzdáno 199 hlasovacích lístků, z toho 199 platných a žádný neplatný. Z platných hlasů byly pro kandidáta Národní fronty na funkci předsedy České národní rady posl. Evžena Erbana odevzdány všechny hlasy. /Potlesk./ Hlasování bylo tedy jednomyslné. Podle § 35 odst. 1 jednacího řádu České národní rady je třeba ke zvolení kandidáta, aby pro něj byla odevzdána prostá většina hlasů, tj. v daném případě 100 hlasů. Protože kandidát na funkci předsedy České národní rady poslanec Evžen Erban obdržel 199 hlasů, byl platně zvolen předsedou České národní rady. Blahopřejeme. /Potlesk./

Předsedající posl. Bohuslav Toman: Děkuji za podanou zprávu. Dovolte mi, abych jménem poslanců České národní rady ze srdce upřímně blahopřál nově zvolenému předsedovi České národní rady Evženu Erbanovi k jeho opětnému zvolení do této odpovědné funkce. Současně ho prosím, aby se ujal dalšího řízení schůze.

/Řízení schůze převzal předseda ČNR Evžen Erban./

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych vám při zvolení do funkce předsedy České národní rady poděkoval za vaši důvěru, kterou jste mi vyjádřili, Slibuji vám, že dám všechny své síly, abych se co nejaktivněji podílel na plnění našich společných úkolů ve III. volebním období. /Potlesk./

Soudružky a soudruzi poslanci, budeme nyní pokračovat ve volbě dalších členů předsednictva České národní rady. Prosím, aby se každý z navržených představil povstáním.

Máme nyní podle písemného návrhu zvolit místopředsedy České národní rady. Do funkce místopředsedy České národní rady jsou navrženi poslanci Oldřich Voleník, Marie Jarošová, František Toman, JUDr. Čestmír Adam.

Přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí, aby místopředsedou České národní rady byl zvolen poslanec Oldřich Voleník, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme zvolili soudruha Voleníka místopředsedou České národní rady. /Potlesk./

Kdo dále souhlasí s tím, aby místopředsedkyní České národní rady byla zvolena poslankyně Marie Jarošová, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím byla soudružka Jarošová zvolena místopředsedkyní České národní rady. /Potlesk./

Jako další je do funkce místopředsedy České národní rady navržen posl. František Toman. Kdo souhlasí s tím, aby místopředsedou České národní rady byl zvolen poslanec František Toman, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím byl soudruh František Toman zvolen místopředsedou České národní rady.

Do funkce místopředsedy České národní rady byl dále navržen posl. dr. Čestmír Adam. Kdo souhlasí s tím, aby místopředsedou České národní rady byl zvolen poslanec JUDr. Čestmír Adam, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme jednomyslně zvolili všechny místopředsedy České národní rady. /Potlesk./

Prosím nově zvolené místopředsedy České národní rady, posl. Marii Jarošovou a posl. dr. Čestmíra Adama, aby zaujali svá místa na předsednické tribuně. /Potlesk./

Soudružky a soudruzi, nyní zvolíme podle předloženého návrhu ostatní členy předsednictva. Navrženi jsou tito poslanci: PhDr. Miloslav Dočkal, CSc., ing. Jaromír Hájek, MUDr. Jaroslav Henzl, Josef Hlavička, ing. Jaroslav Horák, RSDr. Jan Jirásek, Jana Klasová, Naděžda Křenová, JUDr. Josef Machačka, ing. Oldřich Paul, Josef Podlešák, RSDr. Lubomír Procházka, akademik Bohumír Rosický, Zdenka Skřivánková, Josef Smola, ing. Marie Smolíková, Miroslav Suchopárek, ing. Jan Uřičář, RSDr. Miloslav Vacík, Zbyněk Žalman.

Kdo souhlasí s tím, aby uvedené poslankyně a poslanci byli zvoleni členy předsednictva České národní rady, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím bylo zvoleno dvacet navržených členů předsednictva České národní rady. /Potlesk./

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, dnes na své ustavující schůzi zahajuje České národní rada, jako představitel národní svrchovanosti a svébytnosti Českého národa a nejvyšší orgán státní moci v ČSR, svou činnost ve III. volebním období. My všichni, kterým se dostalo jako zvoleným kandidátům Národní fronty velké cti být členem nejvyššího zastupitelského sboru republiky, prožíváme významné chvíle svého života.

Složili jsme ústavní slib, jímž jsme se jako poslanci zavázali být věrni naší republice a věci socialismu, plnit své povinnosti podle vůle lidu a v zájmu lidu.

Být věrný socialistickým zájmům lidu znamená pracovat dále v duchu těch revolučních ideálů, které posilovaly vykořisťované a sociálně utlačované v zápase proti domácímu i zahraničnímu kapitálu, které sjednotily všechny opravdové vlastence v boji na život a na smrt proti fašistické okupaci a barbarství a které v osvobozené vlasti náš lid - poprvé skutečně svobodný a svrchovaný - svou prací a politickou aktivitou úspěšně uskutečnil.

Být věrný socialistickým zájmům lidu znamená rozvíjet dál internacionální solidaritu s vykořisťovanými třídami a národy, upevňovat dále především spolupráci, vzájemnou pomoc a přátelství československého a sovětského lidu, které se zrodilo v boji proti společným národním a třídním nepřátelům, upevňovalo se při budování a obraně nového, spravedlivějšího společenského řádu a stalo se základním předpokladem dalšího úspěšného rozvoje naší socialistické ekonomiky i spolehlivou zárukou zachování našeho šťastného, mírového života.

Být věrný socialistickým zájmům lidu znamená pečovat o rozkvět a morálně politickou sílu našeho společného státu Čechů a Slováků, upevňovat jednotu našich bratrských národů a všech národností, žijících v naší vlasti, dbát o harmonický rozvoj všech oblastí země, zabezpečovat, aby všude mohli lidé žít dobře a spokojeně, aby jejich život byl bohatý, důstojný a vskutku socialistický.

Být věrný socialistickým zájmům lidu znamená zabezpečovat neustálý rozvoj socialistické ekonomiky jako předpokladu růstu životní úrovně pracujících, dbát o uplatnění nejnovějších poznatků vědy a techniky, podílet se důsledně a iniciativně na řešení současných problémů, budování rozvinuté socialistické společnosti, ale zároveň myslet i na budoucnost, na perspektivy jejích potřeb.

Být věrni socialistickým zájmům lidu, znamená zachovávat ústavu a ostatní zákony našeho státu, dbát o přísné dodržování socialistické zákonnosti státními orgány, hospodářskými a společenskými organizacemi a všemi občany bez výjimky, starat se, aby uplatnění práv všech občanů v denním životě bylo zajišťováno stále kvalitněji a v širší míře.

Být věrni socialistickým zájmům lidu v neposlední řadě znamená pečovat o další rozvoj socialistické demokracie, který je pro budoucnost socialismu a jeho konečné vítězství životně důležitý, dbát, aby slova naší ústavy o tom, že veškerá moc v ČSSR patří pracujícímu lidu, byla stále naplňována.

Na předvolebních schůzích i při samotných volbách jsme si všichni znovu uvědomovali, jak zásadní je rozdíl mezi demokracií socialistickou a buržoazní, jak rozdílné podmínky mají poslanci v socialistických a kapitalistických zemích, chtějí-li dbát vůle a zájmů lidu, pracovat pro jeho blaho a štěstí.

Celou svou politickou praxí se aktivně zúčastňujeme dialogu základních antagonistických sil dnešního světa o demokracii a humanismu. Nejen my, budovatelé nové socialistické demokracie, ale i ti z nejvýznamnějších kulturních tvůrců buržoazní éry, kteří nebyli nikdy marxisty, vyjádřili ostře kritický názor na skutečný charakter buržoazního parlamentarismu. Náš vynikající spisovatel Karel Čapek napsal v r. 1925 "Ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem ..... Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání; co jde vysoko nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejno, jak chalupníkovi aviatika".

Velký literární kritik F. X. Šalda o buržoazní republice napsal: "Dnešní společnost je jen maskovaná anarchie ....... v ní neplatí ideály, nýbrž násilí mravní i hmotné."

Soudružky a soudruzi, pro vykořisťovatelský systém je pochopitelně ideálním stavem politická pasivita mas. Socialistický společenský řád je naproti tomu založen na tvůrčí práci a iniciativě lidu. Odstraněním vykořisťování se vytvářejí příznivé podmínky pro aktivní demokratickou účast širokých vrstev pracujících na správě státu a společných záležitostí. Největší úspěch našich voleb spočívá právě v tom, že byly vytvořeny ještě příznivější podmínky ke spolupráci zastupitelských sborů a jejich poslanců s občany, s jejich společenskými a zájmovými organizacemi.

Na předvolebních schůzích jsme se jako poslanci setkávali s podporou voličů, s oceněním velkých výsledků, kterých bylo dosaženo při rozvoji měst, obcí a celé společnosti, ale i s některými závažnými připomínkami a podněty. Na posledním zasedání ústředního výboru KSČ soudruh Gustáv Husák řekl: "Důležité je, aby tyto připomínky, s kterými naši lidé vystupovali, nezůstaly opomenuty. Ve všech obcích, v okresech a v celém státě třeba tyto návrhy a dobré rady pracujících v naší práci využít a realizovat."

Soudružky a soudruzi, v duchu těchto slov je nezbytné, abychom se v České národní radě a jejích orgánech zabývali těmito připomínkami voličů, které mají celospolečenský význam. Pro úspěšnou práci má Česká národní rada vytvořeny všechny předpoklady. Při volbách došlo ke zkvalitnění sociálního i věkového složení poslanců našeho zákonodárného sboru. Při své práci se budeme moci opírat o zkušenosti poslanců z nejrůznějších pracovišť, z průmyslu, stavebnictví, zemědělství, služeb, dopravy i dalších oblastí lidské činnosti. Je důležité, že jsou mezi námi i význační představitelé české inteligence z oblasti vědy a výzkumu, výchovy, kultury a techniky.

Téměř polovina poslanců České národní rady byla zvolena do této funkce poprvé. Od vás očekáváme, že vnesete do naší společné činnosti nové, neotřelé přístupy a podněty, nový elán. Jménem všech poslanců, kteří pracovali v České národní radě již v minulém volebním období vám jistě mohu slíbit soudružskou pomoc a spolupráci.

Kontinuita v činnosti České národní rady je zabezpečena, abychom mohli využívat všech zkušeností, které byly nashromážděny v uplynulém volebním období, a z nich dále vycházet. Kritické hodnocení minulé činnosti ČNR ukázalo především na to, že je třeba dále zkvalitňovat práci poslanců ve volebních obvodech. V provolání ústředního výboru KSČ a Národní fronty ČSR k výsledkům voleb se zdůrazňuje, že "nově zvolené zákonodárné a zastupitelské sbory musejí neustále zkvalitňovat svou činnost, upevňovat spojení s občany, citlivě a spravedlivě, v souladu se zájmy společnosti řešit potřeby lidí, jednotlivých obcí, okresů a krajů, využívat iniciativy pracujících a vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj jejich tvořivé aktivity."

V souladu s tímto požadavkem budeme i my, poslanci České národní rady, hledat způsoby, jak dále zlepšovat práci našeho zákonodárného sboru, jak upevňovat naše sepětí s voliči, jak lépe využívat jejich zkušeností a podnětů, zvyšovat za spolupráce s národními výbory a společenskými organizacemi jejich podíl na přípravě všech jednání České národní rady a na realizaci jejích závěrů.

Pro zajištění plynulé návaznosti práce našeho zákonodárného sboru je významné, že Česká národní rada v závěru minulého volebního období projednala výsledky XV. sjezdu KSČ, promítla je důsledně do své práce a připravila návrh zaměření činnosti ČNR po XV. sjezdu KSČ. Tak je zabezpečeno, že náš zákonodárný sbor může hned po volbách bez nežádoucího přerušení pokračovat v úsilí o splnění úkolů, které pro nás vyplývají z programu XV. sjezdu KSČ.

Soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, dovolte, abych vám blahopřál k důvěře, kterou vám lid projevil ve volbách, a vám, kterým byly svěřeny významné funkce v orgánech České národní rady, přál mnoho úspěchů při jejich vykonávání. Jistě mohu jménem vás všech prohlásit, že budeme pracovat poctivě a obětavě, abychom tuto důvěru nezklamali. Čeká nás ještě do konce tohoto roku mnoho odpovědné práce, abychom zajistili řádné projednání návrhu státního rozpočtu ČSR na příští rok a programového prohlášení, s nímž před nás předstoupí vláda České socialistické republiky na příští schůzi.

Naše základní poslání, pracovat pro blaho lidu a pro rozkvět naší země, můžeme splnit jedině tehdy, když budeme svou činností přispívat k důslednému uplatňování politiky Komunistické strany Československa a Národní fronty. Základ celé naší politiky tvoří výsledky dosahované obětavou prací všech občanů. Přispívejme proto svou činností v České národní radě a ve volebních obvodech, aby na všech pracovištích měli lidé vše, co potřebují ke kvalitní nerušené práci, aby všude byly vytvářeny dobré podmínky pro plnění náročných úkolů naší šesté pětiletky včetně úkolů tohoto roku. Mysleme stále na to, že jen plánovaná tvorba materiálních a kulturních hodnot zabezpečí rozkvět naší země, růst životní úrovně a spokojenost jejího lidu.

Posíleni dosaženými výsledky budování socialismu v naší zemi, silni svou jednotou, revolučním odhodláním a získanými zkušenostmi, zdoláme všechny nesnáze a překážky, všechnu snahu našich nepřátel oslabovat naše sebevědomí, pracovní úsilí a jednotu.

V duchu revoluční solidarity a socialistického vlastenectví přispívejme svou prací, politickou jednotou našich bratrských národů a národností, úspěchy v rozvoji naší země k tomu, aby rostoucí společenství socialistických zemí bylo pevnou základnou socialistického východiska lidstva ze staletí trvající éry válek, bídy a nelidských ideologií. To je a bude náš čestný podíl na výstavbě nového světa, podle velkých ideálů lidových mas - zbratření národů a lidí, vydobytí jejich práv na svobodnou, tvořivou práci, na lidskou důstojnost a štěstí. /Potlesk./

Dalším bodem pořadu je

V

Návrh skupiny poslanců na volbu ověřovatelů ČNR

Písemný návrh vám byl jako tisk č. 3 rozdán. Úkolem ověřovatelů podle jednacího řádu České národní rady je dohlížet na hlasování a konání voleb. V souvislosti s tím odpovídají za správnost a úplnost zápisů a usnesení, které též s předsedou ČNR spolupodpisují.

Jsou k návrhu na volbu ověřovatelů připomínky? /Nebyly./

Nejsou. Můžeme přistoupit k hlasování, a to tak, že budeme hlasovat o celém návrhu najednou zdvižením ruky. Souhlasíte s tímto způsobem hlasování? Námitky nejsou.

Kdo tedy souhlasí, aby poslanci Josef Hasnedl, Jiří Hrdlička, Zdeněk Míka, Karel Pařízek a Ivana Stříbrská byli zvoleni ověřovateli České národní rady, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím byli zvoleni ověřovatelé České národní rady a projednán tento bod pořadu.

Přistoupíme k projednání šestého bodu pořadu, kterým je

VI

Návrh skupiny poslanců na zřízení výborů České národní rady a na volbu jejich předsedů a ostatních členů

Tento návrh byl vám rozdán jako tisk č. 4. Výbory jsou významnými orgány České národní rady, protože jsou jejími iniciativními a kontrolními orgány. V nich je proto v podstatě těžiště práce poslanců v České národní radě, neboť v zásadě všechny podklady, které se mají stát předmětem jednání plenárních schůzí České národní rady, jsou předem posuzovány ve výborech. Ty k nim připravují své zprávy a stanoviska a proto je práce ve výborech tak důležitým právem, ale i povinností každého poslance. Prakticky jsou také téměř všichni poslanci - s výjimkou např. poslanců-členů vlády - zařazováni do některého výboru. Navrhovatelé, jak jim to ukládá zákon o jednacím řádu, přihlíželi při sestavování návrhu, který máte před sebou, jak k potřebám orgánů České národní rady, tak i k odbornému zaměření a zájmům poslanců.

Podle návrhu se doporučuje v souladu s dosavadními zkušenostmi vytvořit tytéž výbory, jaké již byly v II. volebním období. Přitom se doporučuje upravit názvy dvou z nich: název průmyslového výboru upravit na výbor pro průmysl a stavebnictví a název výboru pro obchod a dopravu změnit na výbor pro obchod, služby a dopravu. Tyto názvy lépe vyzdvihují pracovní náplň těchto výborů. Dovolte mi ještě jednu poznámku: Mandátový a imunitní výbor není do návrhu zahrnut, protože je zřízen přímo ústavním zákonem o československé federaci a my jsme, jak známo, na počátku schůze již zvolili jeho předsedu a ostatní členy. Nyní je třeba vytvořit ostatní výbory a zvolit jejich předsedy a členy.

Má někdo k předloženému návrhu připomínky? /Nebyly./

Nemá. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Navrhuji, abychom při hlasování postupovali tak, že budeme nejprve hlasovat zdvižením ruky o zřízení výborů a stanovení počtu jejich členů a odděleně pak vždy zvláštním hlasovacím aktem o volbě předsedy a ostatních členech každého výboru.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Nebyly./

Nejsou. Můžeme tedy přistoupit ke zřízení výborů České národní rady a stanovení počtu jejich členů. Navrhuji, aby Česká národní rada zřídila

ústavně právní výbor

o 18 členech

výbor pro národní výbory a národnosti

o 21 členech

kulturní a školský výbor

o 22 členech

zdravotní a sociální výbor

o 23 členech

výbor pro plán a rozpočet

o 23 členech

výbor pro průmysl a stavebnictví

o 26 členech

výbor pro zemědělství a výživu

o 26 členech

výbor pro obchod, služby a dopravu

o 24 členech

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP