SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Akad.akademik
AMUAkademie muzických umění
asist.asistent, asistentka
Bbez stranické příslušnosti (bezpartijní)
BLRBulharská lidová republika
CÚVceloútvarový výbor
ČKDČeskomoravská-Kolben-Daněk
čl.člen
ČNRČeská národní rada
čs.československý
ČSAVČeskoslovenská akademie věd
ČSČKČeskoslovenský červený kříž
ČSDRČeskoslovenský svaz družstevních rolníků
ČSFČeskoslovenský státní film
ČSLČeskoslovenská strana lidová
ČSLAČeskoslovenská lidová armáda
ČSMČeskoslovenský svaz mládeže
ČSSČeskoslovenská strana socialistická
ČTKČeskoslovenská tisková kancelář
dr.h.c.doctor honoris causa
doc.docent
FSFederální shromáždění
gen.generál, generální
genmjr.generálmajor
genplk.generálplukovník
genpor.generálporučík
GPGenerální prokuratura
Generální štáb
hl. m.hlavní město
HPSHlavní politická správa (ČSLA)
JRDJednotné roľnické družstvo
JZDJednotné zemědělské družstvo
kand.kandidát
KFSKancelář Federálního shromáždění
KJČkraj Jihočeský
KJMkraj Jihomoravský
KLKKomise lidové kontroly
KKRKKrajská kontrolní a revizní komise
KNSKancelář Národního shromáždění
KNVkrajský národní výbor
KPRKancelář prezidenta republiky
kpt.kapitán
KRKKontrolní a revizní komise
KSČ, KSČSKomunistická strana Československa
KSMkraj Severomoravský
KSSKomunistická strana Slovenska
KSSSKomunistická strana Sovětského svazu
KStČkraj Středočeský
KStSkraj Středoslovenský
KSvČkraj Severočeský
KSVDKrajský svaz výrobních družstev
KVkrajský výbor
KVČkraj Východočeský
KVSkraj Východoslovenský
KZČkraj Západočeský
KZSkraj Západoslovenský
LMLidové milice
MěVměstský výbor
MFministerstvo financí; Mladá fronta (deník)
mil.milion
min.ministr, ministerstvo
mpř.místopředseda
MKIministerstvo kultury a informací
MLRMaďarská lidová republika
MNOministerstvo národní obrany
MNVmístní národní výbor
MUMeziparlamentní unie
MVministerstvo vnitra
MZdministerstvo zdravotnictví
MZOministerstvo zahraničního obchodu
MZVministerstvo zahraničních věcí
MZVžministerstvo zemědělství a výživy
nám.náměstek
nár.národnost
NDRNěmecká demokratická republika
NFNárodní fronta
NHKGNová huť Klementa Gottwalda
NKVDNarodnyj komissariat vnutrennych děl
NSNárodní shromáždění
NSRNěmecká spolková republika
NVnárodní výbor
NVPNárodní výbor hl. m. Prahy
odst.odstavec
okr.okres
OKLKOkresní komise lidové kontroly
OLKOkresní lidová knihovna
OKROstravsko-karvinský revír
ONVokresní (obvodní) národní výbor
OPKOddělení pasové kontroly
OSNOrganizace spojených národů
OVokresní výbor
ověř.ověřovatel
OZSOkresní zemědělská správa
P-ČNRpředsednictvo České národní rady
P-FSpředsednictvo Federálního shromáždění
plk.plukovník
PLRPolská lidová republika
PNSProzatímní národní shromáždění
P-NSPředsednictvo Národního shromáždění
polit.politicky
posl.poslanec
předs.předseda
PSPoslanecká sněmovna
P-SLpředsednictvo Sněmovny lidu
P-SNpředsednictvo Sněmovny národů
pův.původně
PÚVpředsednictvo ústředního výboru
PVposádkové velitelství
PVOProtivzdušná obrana (státu)
RB OSNRada bezpečnosti Organizace spojených národů
ref.referent
rezig.rezignace
ROHRevoluční odborové hnutí
RSRRumunská socialistická republika
RVHPRada vzájemné hospodářské pomoci
S.Senát (do r. 1939)
Sb.Sbírka zákonů a nařízení
SBČSStátní banka československá
SČSPSvaz československo-sovětského přátelství
SFRJSvazová federativní republika Jugoslávie
SLSněmovna lidu
SNSněmovna národů
SNBSbor národní bezpečnosti
SNFSlovenská národní fronta
SNPSlovenské národní povstání
SNRSlovenská národní rada
soc.sociální, socialistický
SPKStátní plánovací komise
StBStátní bezpečnost
StČKVStředočeský krajský výbor
SSlStrana slobody
SSOStrana slovenské obrody
SSSRSvaz sovětských socialistických republik
STSstrojní a traktorová stanice
SV NFSlovenský výbor Národní fronty
SVVŠStřední všeobecně vzdělávací škola
taj.tajemník
TANJUGTelegrafska agencia Nova Jugoslavia - jugoslávská tisková agentura
TASSTělegrafnoje agentstvo Sovětskogo Sojuza - tisková agentura Sovětského svazu
ÚKLKÚstřední komise lidové kontroly
ÚKRKÚstřední kontrolní a revizní komise
ÚNSÚstavodárné národní shromáždění
ÚROÚstřední rada odborů
USAUnited States of America - Spojené státy americké
ÚSEÚstřední správa energetiky
ÚSSÚstřední správa spojů
ÚVústřední výbor
VBVeřejná bezpečnost
VBBVýbor branný a bezpečnostní
ved.vedoucí
VIVSVýbor pro investiční výstavbu a stavebnictví
VKVýbor kulturní
VKRVojenská kontrarozvědka
VMIVýbor mandátový a imunitní
VNVVýbor pro národní výbory
v. o.volební obvod
VPVýbor průmyslový pro hlavní vyrobní odvětví a dopravu
VPRVýbor pro plán a rozpočet
VSPVýbor pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje
VÚPVýbor ústavně právní
VZVýbor zahraniční
VZdVýbor zdravotní
VZVžVýbor pro zemědělství a výživu
ZDŠzákladní devítiletá škola
ZOzákladní organizace
zastupitelský úřad
Přihlásit/registrovat se do ISP