Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

24

Vládní návrh

Zákon

ze dne...............1960

o státním znaku a o státní vlajce

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Státní znak

(1) Státní znak Československé socialistické republiky tvoří červený štít tvaru husitské pavézy s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlata (čl. 110 odst. 1 ústavy).

(2) Podrobné vyobrazení státního znaku je v příloze 1 tohoto zákona.

§ 2

Stání vlajka

Státní vlajka Československé socialistické republiky se skládá ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž je vsunut modrý klín ad žerdi ke středu vlajky (čl. 110 odst. 2 ústavy). Při slavnostních příležitostech lze užívat praporu utvořeného podle státní vlajky.

(2) Vyobrazení státní vlajky a vzájemný poměr rozměrů jejích polí a klínu jsou uvedeny v příloze 2 tohoto zákona.

§ 3

Standarta presidenta republiky

(1) Standarta presidenta republiky je bílá, s okrajem z bílých, modrých a červených políček. V jejím středu je státní znak, po jeho stranách jsou lipové ratolesti. Pod státním znakem je heslo "Pravda vítězí" na stuze červené barvy. Písmena nápisu jsou barvy zlaté.

(2) Podrobné vyobrazení standarty presidenta republiky a vzájemný poměr jejích rozměrů jsou uvedeny v příloze 3 tohoto zákona.

§ 4

Státní pečeť

(1) Státní pečeť Československé socialistické republiky tvoří státní znak s lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je kruhový nápis "Československá socialistická republika".

(2) Státní pečeť Československé socialistické republiky uschovává president republiky.

Užívání státního znaku a státní vlajky

§ 5

(1) Státního znaku a státní vlajky užívají Národní shromáždění, president republiky, vláda, Slovenská národní rada, národní výbory, ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy, československé zastupitelské úřady, soudy, prokuratura, jakož i orgány státní správy, které určí vláda.

(2) Státního znaku a státní vlajky užívají též ozbrojené síly a bezpečnostní sbory Československé socialistické republiky.

(3) Státního znaku a státní vlajky užívá dále Československá akademie věd, školy, kulturní a vědecké ústavy a státní organizace, které se zřetelem na povahu jejich úkolů určí vláda.

(4) Podrobnosti o užívaní státního znaku a státní vlajky v ozbrojených silách stanoví president republiky, na ostatních úsecích vláda.

§ 6

Státního znaku a státní vlajky mohou užívat při slavnostních příležitostech dobrovolné společenské organizace pracujících, podniky a jiné organizace i jednotliví občané.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

Dosavadní státní znaky se postupně nahradí státním znakem stanoveným ústavou Československé socialistické republiky. Přechodná opatření blíže stanoví vláda.

priloha:

 

§ 8

Zrušuje se

1. zákon č. 252/1920 Sb., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti,

2. zákon č. 269/1936 Sb., o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením,

3. předpisy vydané na základě zákonů uvedených pod. č. 1 a 2.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Důvodová zpráva

Předkládaným návrhem zákona o státním znaku a o státní vlajce se provádí ustanovení čl. 110 odst. 3 Ústavy Československé socialistické republiky. Státní znak i státní vlajka jsou významnými symboly státní svrchovanosti. Užívá se jich při oficiálních a slavnostních příležitostech a důležitých aktech zejména státních orgánů.

Popis státního znaku je doslova převzat z čl. 110 odst. 1. ústavy. Ve státním znaku je symbolizováno vítězství socialismu v našem státě, věrnost zásadám proletářského internacionalismu, jednota bratrských národů Čechů a Slováků, jakož i pokrokové tradice obou našich národů. Proti dosavadnímu stavu odpadá rozlišování státního znaku na "malý", "střední" a "velký".

Rovněž popis státní vlajky je doslova převzat z čl. 110 odst. 2 ústavy. Na rozdíl od dřívějšího zákona č. 252/1920 Sb. neobsahuje vyobrazení státní vlajky závazný předpis o tom, jaký má být tvar a výzdoba žerdi. Toto ustanovení se zřídka dodržovalo a není ani praktické, když např. na budově jsou dvě žerdě, z nichž první se používá vždy pro státní vlajku, druhá pak buď pro státní vlajku nebo pro vlajku Svazu sovětských socialistických republik, rudý prapor nebo pro státní vlajku spřáteleného státu (při státní návštěvě apod.).

Návrh zákona připouští, aby - jako dosud - bylo při slavnostních příležitostech užíváno k výzdobě budov, zasedacích síní a veřejných prostranství praporu vytvořeného podle státní vlajky, tj. ve stejných barvách, avšak s jiným poměrem rozměrů.

V důsledku změny státního znaku je třeba též změnit standartu presidenta republiky a státní pečeť. Podobně jako u státního znaku odpadá rozlišování mezi "malou" a "velkou" státní pečetí.

Na rozdíl od dosavadního stavu, kdy spravoval státní pečeť předseda vlády, bude uschovávat státní pečeť president republiky. Vyplývá to z ústavního postavení presidenta republiky, který zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, propůjčuje vyznamenaní apod.

Návrh zákona obsahuje základní směrnici pro užívání státního znaku a státní vlajky zejména vymezením orgánů a organizací oprávněných užívat státního znaku a stání vlajky. Vychází přitom z těchto zásad:

a) Především přísluší právo (a povinnost) užívat pečeti se státním znakem a státní vlajky nejvyšším ústavním orgánům státu, dále národním výborům, ministerstvům a ostatním ústředním orgánům státní správy, československým zastupitelským úřadům, soudům a prokuratuře.

Ve shodě se socialistickým charakterem státu stejné oprávnění jako tyto státní orgány v nejužším slova smyslu mají Československá akademie věd a vrcholné státní kulturní a vědecké ústavy a organizace.

b) Státního znaku a státní vlajky užívají dále ozbrojené síly a bezpečnostní sbory Československé socialistické republiky, a to zejména na zástavách, odznacích na stejnokrojích apod.

c) Vláda může stanovit, že státního znaku mohou užívat na důležitých listinách, pečetích, razítcích, na úředních značkách a uzávěrech, k vnějšímu označení budov apod. též jiné státní orgány i mimo soustavu národních výborů, jako jsou krajské správy spojů, poštovní úřady, celní správa apod. Z tradičních důvodů bude účelné zachovat zvyk, že se státního znaku užívá také na stejnokrojích zaměstnanců Československých státních drah, spojů, celní správy apod.

Rovněž směrnicemi vlády bude stanoveno, za jakých podmínek a jakým způsobem je možno státního znaku užívat na bankovkách, státovkách a mincích, insigniích řádů a vyznamenání, odznacích veřejných činitelů (např. přísežných stráží), zejména je-li to předepsáno zvláštními předpisy.

Podrobné předpisy o užívání státního znaku a státní vlajky v ozbrojených silách stanoví president republiky jako jejich vrchní velitel.

d) Dobrovolné společenské organizace pracujících mohou užívat státního znaku a státní vlajky při slavnostních příležitostech, zejména o státním svátku, památných a významných dnech, slavných výročích a při jiných příležitostech důležitých pro socialistický stát a společnost, k výzdobě zasedacích síní, budov, veřejných prostranství, na různých standartách, při mezinárodních reprezentacích, je-li to obvyklé spod. Obdobně mají právo při těchto příležitostech ozdobit své domy státní vlajkou i jednotliví občané.

Bude úkolem především národních výborů, aby vedly a vychovávaly občany k tomu, aby projevovali úctu k státnímu znaku a státní vlajce jako symbolům svrchovanosti socialistického státu a užívali jich důstojně. Jde zejména o to, aby státní vlajka byla vyvěšována na čestné místo, aby byly dodržovány správné rozměry, odstíny barev a ostatní předpisy o užívání státní vlajky. Národní výbory též musí zajistit, aby byly vyřazovány vlajky poškozené, vybledlé spod., a zasahovat vhodným způsobem, aby nesprávně užívané nebo závadně upravené symboly byly odstraněny. Proti krajním případům, zejména proti hanobení státní vlajky a ostatních symbolů, obsahuje sankce trestní právo.

Dále obsahuje návrh zákona zmocnění pro vládu, aby stanovila přechodná opatření k postupnému nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem. Půjde o to, aby se co nejdříve po schválení zákona o státním znaku a o státní vlajce uvedly v soulad s ústavou a se zákonem všechny předměty, jako pečeti, razítka, tiskopisy, označení budov atd., na nichž se státního znaku užívá. Zvláštní důraz je třeba klást na urychlené zavedení nového státního znaku ve styku se zahraničím. Zároveň bude třeba volit takový postup, který by byl ekonomicky odůvodněný a dbal zásad hospodárnosti.

Náklady na zavedení nového státního znaku, které vzniknou v roce 1960, budou uhrazeny z úspor státního rozpočtu. Pro rok 1961 a léta další budou tyto náklady zahrnuty v návrzích státního rozpočtu.

Novým zákonem o státním znaku a o státní vlajce se zrušují zákon č. 252/1920 Sb., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti, zákon č. 269/1936 Sb., o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením, jakož i předpisy podle těchto zákonů vydané, tedy i vládní nařízení č. 29/1955 Sb., o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky.

V Praze dne 14. listopadu 1960

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP