Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1940

l. volebné obdobie. 4. zasadanie.

267.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa-----------------------1940

o Slovenskom leteckom sbore.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

(1) Pre územie Slovenskej republiky sa zriaďuje Slovenský letecký sbor,

(2) Slovenský letecký sbor sústreďuje príslušníkov Hlinkovej gardy, Freiwilige Schutzstaffel, Hlinkovej mládeže a Deutsche Jugend (v daľšom texte HG, FS, HM a DJ), ktorí sa dobrovoľne prihlásia, a sú pre leteckú výchovu a výcvik spôsobilí.

(3) Slovenský letecký sbor prevádza predvojenskú a povojenskú leteckú výchovu, letecký výcvik a športové lietanie.

§ 2.

(1) Na čele Slovenského leteckého sboru je sborový veliteľ. Sborový veliteľ je predstaveným všetkým príslušníkom Slovenského leteckého sboru a v leteckých veciach aj leteckému oddeleniu HG, FS, HM a DJ; je tiež náčelníkom Slovenského aeroklubu.

(2) Príslušníci uvedení v § l, ods. 2 sú organizovaní v leteckých jednotkách vlastných organizácií.

§ 3.

Sborový veliteľ Slovenského leteckého sboru podlieha prostredníctvom šéfa vzdušného úradu a veliteľa vzdušných zbraní ministrovi národnej obrany. Pri prevádzaní úloh predvojenskej a povojenskej leteckej výchovy podlieha šéfovi vzdušného úradu a veliteľovi vzdušných zbraní. Jemu je tiež zodpovedný za riadne hospodárenie v rámci rozpočtu a za pridelený letecký materiál a pohonné hmoty.

§ 4.

Povinnosťou sborového veliteľa (§ 2, ods. 1) je najmä viesť letecký šport a podporovať ho v medzinárodných vzťahoch, propagovať letectvo a výchovu preň a viesť predvojenský a povojenský letecký a letecko-technický výcvik podľa smerníc šéfa vzdušného úradu a veliteľa vzdušných zbraní,

§ 5.

Letecký výcvik a šport má sa konať podľa výcvikových a policajno-leteckých predpisov.

§ 6.

Liečebná starostlivosť príslušníkov uvedených v § l, ods. 2 pre prípad úrazov vzniklých pri výkone leteckého výcviku sa upraví osobitnými predpismi.

§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej obrany so zúčastnenými ministrami.

Dôvodová zpráva.

S osamostatnením sa slovenského národa tesne súvisí otázka vybudovania slovenského letectva a zvlášť slovenského leteckého dorastu, aby náš štát aj na tomto poli bol neodvislým. Preto pre celé územie Slovenskej republiky navrhuje Ministerstvo národnej obrany zriadiť Slovenský letecký sbor. Tento sbor sústreďuje príslušníkov HG, FS, HM a DJ, ktorí sa dobrovoľne hlásia k leteckej výchove a výcviku a sú na to spôsobilí.

Poslaním Slovenského leteckého sboru je sústrediť všetky organizácie nevojenského letectva, počítajúc v to i športové lietanie, aby svojich príslušníkov vychoval na bojovných slovenských národných socialistov s vysoko vyvinutým smyslom pre zodpovednosť, z ktorých bude utvorený veliteľský sbor.

Predstaveným Slovenského leteckého sboru je sborový veliteľ, ktorý priamo podlieha ministrovi národnej obrany. Povinnosťou sborového veliteľa je organizovať, propagovať leteckú myšlienku a výchovu, podporovať medzinárodný letecký šport a viesť predvojenský a povojenský letecký výcvik.

Osnova o Slovenskom leteckom sbore vyžaduje finančný náklad približne 6 miliónov Ks, ktorý náklad však postupným zdokonalením organizácie Slovenského leteckého sboru bude zredukovaný. Naproti tomu Slovenský letecký sbor, ako to

z osnovy vyplýva, získa od priaznivcov a podporovateľov vlastné finančné prostriedky, takže štátna pokladnica sa postupne odbremení.

Slovenský letecký sbor výdavky spojené s vykonaním úloh, ktoré sa naň kladú, uhradí zo svojich prostriedkov v čiastke 4 milióny Ks.

Po stránke formálnej je želaním vlády, aby osnova bola prikázaná výboru ústavno-právnemu, rozpočtovému a brannému.

Dr. Vojtech Tuka v. r.,

predseda vlády.

Alexander Mach v. r.,

minister vnútra.

Dr. Mikuláš Pružinský v. r.,

minister financií.

Ferdinand Čatloš v. r.,

minister národnej obrany.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP