Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1879.

Dotaz

členů Národního shromáždění Vladimíra Drobného, Frant.

Zeminové, J. Srnce a soudruhů

na ministra zemědělství

o rozprodávání velkostatku bývalého barona Drascheho

na Pardubicku.

Oprávněnému volání malých zemědělců po půdě není ještě dosud vyhovováno, ale se všech stran republiky docházejí zprávy, že ministerstvo zemědělství dává povolení k odprodeji části velkostatků většímu rolnictvu a k rozprodeji celých velkostatků bez ohledu na to, že výbor pro pozemkovou reformu není hotov se zákony, komu má býti půda dána, a že v každém případě dá se očekávati, že půdu ze zabraných velkostatků větší majetníci pozemků nedostanou. Poměry tyto vyvolávají velikou bouři nespokojenosti mezi malými zemědělci ve všech částech republiky a které hrozí poškoditi pravidelný vývoj státu, nebude-li šetřeno ve smyslu zákona oprávněných nároků zemědělského lidu.

Na Pardubicku pověřil bývalý baron Drasche svého úředníka J. Benáčka rozprodejem svého velkostatku. Pan Benáček jezdí po obcích a nabízí jednotlivé části větším rolníkům za ceny takové, že dle nich velkostatek, který byl v dubnu t. r. nabízen městu Pardubicím za 11 milionů korun, by přišel nyní na 16 milionů korun. Pan Benáček všude vypravuje, že má k tomuto nezákonnému jednání povolení ministerstva zemědělství a že mu v jeho počínání nemůže nikdo zabrániti.

Poněvadž je tazatelům známo, že veškerými otázkami pozemkovými pověřen je pozemkový úřad, který sám má právo velkostatky zabírati a rozprodávati a že ministerstvo zemědělství bylo pověřeno pouze prozatímním opatřením na velkostatcích, táží se podepsaní:

1. Jest panu ministru zemědělství známo toto jednání p. J. Benáčka v zastoupení bývalého barona Drascheho na Pardubicku ?

2. Dal pan ministr zemědělství právo p. J. Benáčkovi rozprodávati velkostatek jmenovaný většímu rolnictvu,

3. co hodlá učiniti pan ministr zemědělství, aby rozprodávání jmenovaného velkostatku bylo zastaveno a prodané části vráceny.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

Vlad. Drobný, Fr. Zeminová, J. Srnec,

Buřival, Slavíček, Kvidera, Sladký, Špatný Em., Freiman, Dr. Krejčí, Konečný.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP