Neděle 29. února 1920

To jest většina, jsou přijaty.

Teď dám hlasovati o příloze A, připojené k osnově.

Kdo s touto přílohou A souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, také příloha A jest schválena a tím jest první čtení vyřízeno.

Prosím, přeje si pan zpravodaj ke druhému čtení slova?

Zpravodaj posl. Malypetr: Upozorňuji, že za důvodovou zprávou vládní, která byla přiložena k obsahu, jest vytištěno, že jest ještě jedna příloha a sice Přehled jmen žup Čech, Moravy a Slezska. Toto se tam dostalo pouze omylem, poněvadž tato příloha ve skutečností přiložena nebyla.

Pak jsou ještě jedině textové menší změny v § 38., kde v první větě má státi místo "bližší předpisy" - "podrobnější předpisy".

Na konci zprávy, na konci osnovy zákona jsou připojeny dvě opravy tiskové a sice oprava slova v paragrafu 18. místo "poslanců" - "členů" a v § 38., kde místo "bližší" má státi "podrobnější".

Kromě toho jsou ještě některé chyby v příloze a sice na stránce přílohy 2., župa pátá poslední slovo místo "Verneřice" - "Warnsdorf" a potom některé menší chyby v textu, kde jsou vyjmenovány župy slovenské, a doporučuji, aby tyto změny byly provedeny přímo v kanceláři sněmovní. (Zvoní.)

Předseda: V druhém čtení dám hlasovati o zákonu, přijatém právě ve čtení prvním a to s korekturami, které doporučuje pan zpravodaj a konstatuji ještě dále, že v nadpisu zákona jest nedopatřením vynecháno datování "ze dne.... 1920".

Kdo s těmito korekturami souhlasí se zákonem přijatým právě v prvním čtení, také ve čtení druhém, prosím, aby povstal (Děje se.)

To jest většina, zákon jest schválen také ve čtení druhém a jest nám vyříditi ještě resoluční návrh p. kolegy dra. Lukavského na přepracování přílohy k paragrafu druhému a vedle toho jsou obsaženy dvě resoluce ve zprávě.

Prosím pana zpravodaje, aby se vyjádřil.

Zpravodaj poslanec Malypetr: "Doporučuji resoluce, které jsou vytištěny ve zprávě."

Předseda: Dám hlasovati odděleně. Nejprve budeme hlasovati o obou resolucích, obsažených ve zprávě na stránce 81.

Kdo s resolucemi těmito souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, jsou přijaty.

Teď budeme hlasovati o resolučním návrhu pana kolegy dra. Lukavského na přepracování přílohy A. k § 2.

Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest menšina. Jest zamítnuta a tím tento odstavec denního pořádku vyřízen.

Tím jsme úplně hotovi se svým pensem. (Poslanec Johanis volá: Sláva historickému dni 29. února! Výborně! Hlučný a dlouhotrvající potlesk.) Pánové, dovolte mi několik málo krátkých slov. Myslím, že tento okamžik tak pozdní nebyl by nejvhodnějším, abych vás unavoval snad delší řečí. A sám sebe také. Ale myslím, že přece jenom mám povinnost, abych zdůraznil, že přijetím těchto ústavních zákonů vykonali jsme kus dobré, poctivé práce, se kterou myslím, že můžeme býti spokojeni, za kterou se nemusíme hanbit ani před Evropou, ale ani před těmi, kdo přijdou po nás. (Výborně!) Vážené shromáždění, jistě při sdělávání této ústavy a těchto zákonů nemohly býti všechny strany spokojeny, to již vyzvedl kolega dr. Herben, kterého, když jsem slyšel, věru mi připadalo, jako bych slyšel nějakého z těch starých písmáků Jiráskových. Nemohly být všechny strany spokojeny, neprorazily se vším. Vážené shromáždění! Bylo řečeno: Byly poraženy strany, ty ale také zase na druhé straně vítězily. A nemyslím jen, že by bylo správné, když byly poraženy, že zvítězil kompromis, řekl bych spíše, že zvítězil národ ve svém celku. Ústava i zákony nesou pečeť toho složení národa, jak jest vyjádřeno tím naším Národním shromážděním. (Výborně!) A vážené shromážděni, když říkalo se: snad jest to chyba, že ta ústava a ty zákony nebyly usneseny ihned v prvých dnech revoluce, myslím - snad to byla chyba, ale snad to také chyba nebyla. - My jsme viděli, jak překotná práce vede namnoze k tomu, že se dostaví leckterá nedopatření, překotná práce vede k tomu, že snad není plně dokonalá. Vážené shromáždění, když však výsledek práce jest výronem zralého uvažování, myslím, že potom ten výsledek také má mnohem větší cenu a trvalost. A vážené shromáždění, v tom smyslu myslím, že s výsledkem své práce můžeme býti do značné míry spokojeni. Ale nejenom to: já bych ještě na jednu stránku té naší práce chtěl poukázat. Víte, kolikrát se již tak mezi námi odehrály takové peripetie, nastali krise v tom našem pojednávání těch zákonů. Vážené shromáždění! Kdybychom bývali byli netrpělivými, řekli bychom: nechme toho. Ne, vážení přátelé, naopak. Vytrvalost, řekl bych, ne však netrpělivost, jakou vidíme tak velmi často kolem sebe, vytrvalá práce na konec vedla k výsledku, který opravdu myslím, musí nás všechny, koneckonců uspokojit.

Vážení pánové, když ale o těchto všech věcech mluvím, mám za to, že jest přímo povinností srdcí našich, abychom si uvědomili, kdo vlastně při tomto díle měl podstatný kus zásluhy na tom, že bylo dovedeno k zdárnému konci. A tu pokládám za samozřejmou povinnost, že v prvé řadě musíme vzpomenouti toho, jenž dnes není mezi námi, jenž nemocí jest vázán na lůžko, a jehož myšlení jistě, když je na tom lůžku, dneska jest všechno připjato k tomu, jak to tady bude vypadat, a jenž by byl velmi šťasten, kdyby mohl být spoluúčasten při projednávání tohoto zákona. Myslím totiž, že povinností naší je, vzpomenouti našeho kolegy min. Švehly. (Volání: "Sláva! Sláva! Sláva"! Bouřlivý potlesk.)

Já myslím, že budete souhlasiti se mnou a že mi dáte k tomu zmocnění, aby presidium poslalo mu pozdrav. (Výborně! Potlesk.)

Dále pokládám za samozřejmou povinnost svou, abych vyslovil uznání a dík zejména ústav. výboru v celku, jeho subkomitétům a řeknu hned, také jeho zdatnému předsedovi (Výborně!) kol. dru. Meissnerovi (Výborně! Sláva! Potlesk.) a všem referentům předloh a osnov zákonných, kteří, jak jsem řekl, tvořili ten soubor ústavních základů naší republiky. Myslím, že v té věci budete také se mnou zajedno, abych i jim vzdal zde při této příležitosti vřelý dík. (Potlesk.)

Přátelé a vážené shromáždění! Myslím, že souhlasiti budete ještě v jedné věci se mnou. Já myslím, že nyní, když post tot discrimina rerum, konečně jsme dospěli k tomu, aby se tyto osnovy staly zákonem, - a já jsem přesvědčen, že se zákonem stanou - že i přes to, že jsme velmi tuhým způsobem se přeli o různé ty odstavce a paragrafy a ustanovení v nich obsažená, mohu vyzvednouti, že dílo jako celek je vlastně dílem nás všech, že vlastně spolupracovaly na tomto díle všecky strany, ať ty vládní, koaliční, ať ty strany oposiční. Také to jsem povinen v tomto okamžiku konstatovati.(Výborně!)

Vážené shromáždění! A když jsem tohle konstatoval, myslím, že mohu před zakončením té naší práce dnes, která se protáhla do tak pozdních hodin nočních, (Hlasy: Ranních!) - vlastně ranních, abych se sám opravil - myslím, že mohu říci, že máme opravdu památný den za sebou a že můžeme býti hrdi na to, že jsme se tohoto dne dožili, uvědomujíce si plně, že vlastně dnes dokončujeme ten úkol, který jsme přejali tehdy toho 28. října a že vlastně dnes splňujeme to poslední, co nám revoluce tehdáž uložila. Vážené shromáždění! Já myslím, že mohu vysloviti očekávání, že toto dílo, tyto ústavní základy opravdu budou přispívati ku prospěchu, k rozvoji, k rozkvětu té naší drahé československé republiky, jíž volám v tomto okamžiku "Nazdar!" (Shromáždění volá "Nazdar!" Bouřlivý, dlouho trvající potlesk. Shromáždění pěje národní hymny "Kde domov můj?" a "Nad Tatrou sa blýska", načež na levici zapěn "Rudý prapor". Poslanec Kubíček: Ať žije president Masaryk! Shromáždění provolává "Sláva!")

Sděluji, že schůze zásobovacího výboru, určená na středu dne 3. března t. r., překládá se na středu 10. března t. r. o 1/2 10. hod. dop. s ohlášeným pořadem.

Přistupuji k ukončení schůze a navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý 2. března o 2. hod. odpoledni s tímto

denním pořadem:

1. Zpráva ústavného výboru k osnove zákona o voľbe presidenta republiky, usneseného ústavným výborom dľa § 14. a 17. jednacieho poriadku. Č. t. 2425.

2. Zpráva ústavního výboru k osnově zákona o ústavním soudě, usnesené ústavním výborem podle § 14. a 17. jedn. řádu. Č. t. 2426.

3. Zpráva ústavního výboru k osnově zákona o správním soudnictví na úřadech okresních a župních, usnesené ústavním výborem po rozumu § 14. a 17. jednacího řádu. Č. t. 2414.

4. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, č. t. 2416 o zcizení státního nemovitého majetku. Č. t. 2494.

5. Zpráva výboru živnostenského o návrhu člena N. S. Boh. Fischera a soudr., č. t. 172 na nejrychlejší vydání novely k živnostenskému řádu, se žádostí, aby vláda konala přípravné práce k vydání nového živnostenského řádu. Tisk 2497.

6. Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za svolení k trestnímu stíhání člena N. S. Josefa Stivína pro přečin proti §u 487., 488. a 491. tr. z. k žalobě Marie Slabé. Č. t. 2498.

Po případě: 7. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, tisk 1917, jímž se mění neb doplňují některá ustanovení o dani z piva. Tisk 2402.

Jest nějaká námitka proti návrhu mém, pokud se týče dne, nebo denního pořadu? (Nebyla.) Není tomu tak, návrh jest přijat.

Sděluji, že schůze dopravního výboru, která byla svolána na čtvrtek, jest odřeknuta.

Končím schůzi. (Hlučné volání: Na zdar!)

(Konec schůze ve 3 hodiny 35 minut ráno.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP