Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
39. schůze, 7. 2. 1996

11. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti /sněmovní tisk 2027/ - prvé čtení
29 - 32 (7. 2. 1996)

12. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 2028/ - prvé čtení
33 (7. 2. 1996)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 2042/ - prvé čtení
34 (7. 2. 1996)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. /sněmovní tisk 2056/ - prvé čtení
35 (7. 2. 1996)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 2034/ - prvé čtení
36 (7. 2. 1996)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2041/ - prvé čtení
37 (7. 2. 1996)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2064/ - prvé čtení
38 (7. 2. 1996)

18. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 2065/ - prvé čtení
39 - 40 (7. 2. 1996)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2069/ - prvé čtení
41 (7. 2. 1996)

20. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2043/ - prvé čtení
42 (7. 2. 1996)

21. Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů /sněmovní tisk 2035/ - prvé čtení
43 (7. 2. 1996)

Procedurální hlasování
44 (7. 2. 1996)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2083/ - prvé čtení
45 - 47 (7. 2. 1996)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 2088/ - prvé čtení
48 (7. 2. 1996)

24. Vládní návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče a o změně zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2087/ - prvé čtení
49 - 50 (7. 2. 1996)

25. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2093/ - prvé čtení
51 (7. 2. 1996)

26. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 2044/ - prvé čtení
52 - 54 (7. 2. 1996)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 2066/ - prvé čtení
55 (7. 2. 1996)


ISP (příhlásit)