Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
39. schůze

Procedurální hlasování
1 - 18 (6. 2. 1996), 44 (7. 2. 1996), 56 - 57 (8. 2. 1996), 127, 149 (13. 2. 1996), 156 - 160, 166 (14. 2. 1996), 180, 184, 214 (15. 2. 1996), 220 - 221, 229 (21. 2. 1996)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1899/ - prvé čtení
19 (6. 2. 1996), 219 (15. 2. 1996)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2012/ - prvé čtení
20 (6. 2. 1996)

5. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2085/ - prvé čtení
21, 23 (6. 2. 1996)

7. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 2090/ - prvé čtení
24 (6. 2. 1996)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. /sněmovní tisk 2017/ - prvé čtení
25 (6. 2. 1996)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2019/ - prvé čtení
22, 26 - 27 (6. 2. 1996)

10. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2081/ - prvé čtení
28 (6. 2. 1996)

11. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti /sněmovní tisk 2027/ - prvé čtení
29 - 32 (7. 2. 1996)

12. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 2028/ - prvé čtení
33 (7. 2. 1996)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 2042/ - prvé čtení
34 (7. 2. 1996)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. /sněmovní tisk 2056/ - prvé čtení
35 (7. 2. 1996)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 2034/ - prvé čtení
36 (7. 2. 1996)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2041/ - prvé čtení
37 (7. 2. 1996)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2064/ - prvé čtení
38 (7. 2. 1996)

18. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 2065/ - prvé čtení
39 - 40 (7. 2. 1996)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2069/ - prvé čtení
41 (7. 2. 1996)

20. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2043/ - prvé čtení
42 (7. 2. 1996)

21. Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů /sněmovní tisk 2035/ - prvé čtení
43 (7. 2. 1996)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2083/ - prvé čtení
45 - 47 (7. 2. 1996)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 2088/ - prvé čtení
48 (7. 2. 1996)

24. Vládní návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče a o změně zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2087/ - prvé čtení
49 - 50 (7. 2. 1996)

25. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2093/ - prvé čtení
51 (7. 2. 1996)

26. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 2044/ - prvé čtení
52 - 54 (7. 2. 1996)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 2066/ - prvé čtení
55 (7. 2. 1996)

28. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
65 (8. 2. 1996)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2073/ - zkrácené jednání
66 (8. 2. 1996)

30. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 2070/ - prvé čtení
85 (9. 2. 1996)

31. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 2047/ - prvé čtení
86 - 89 (9. 2. 1996)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2054/ - prvé čtení
90 - 92 (9. 2. 1996)

33. Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 2055/ - prvé čtení
93 (9. 2. 1996)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2071/ - prvé čtení
67 (8. 2. 1996)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 2072/ - prvé čtení
68 (8. 2. 1996)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2080/ - prvé čtení
77 - 78 (8. 2. 1996)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 2086/ - prvé čtení
79 - 80 (8. 2. 1996)

38. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
81 (8. 2. 1996)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2091/ - prvé čtení
82 (8. 2. 1996)

40. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2036/ - prvé čtení
83 - 84 (9. 2. 1996)

41. Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 2076/ - prvé čtení
108 (9. 2. 1996)

42. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2084/ - prvé čtení
109 (9. 2. 1996)

43. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 2094/ - prvé čtení
110 - 111 (9. 2. 1996)

44. Návrhy opravených zdravotně pojistných plánů na rok 1996 resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven /sněmovní tisk 2103/
112 - 113 (9. 2. 1996)

45. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2058/ - prvé čtení
114 - 115 (9. 2. 1996)

46. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 2079/ - prvé čtení
118 - 119 (9. 2. 1996)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2059/ - prvé čtení
116 - 117 (9. 2. 1996)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2082/ - prvé čtení
120 (9. 2. 1996)

50. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. /sněmovní tisk 1978/ - prvé čtení
121 - 123 (9. 2. 1996)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 2092/ - prvé čtení
124 - 126 (9. 2. 1996)

53. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1981/ - prvé čtení
128 (13. 2. 1996)

54. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 1990/ - prvé čtení
134 (13. 2. 1996)

55. Návrh poslance Tomáše Páva na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2002/ - prvé čtení
129 - 131 (13. 2. 1996)

56. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2005/ - prvé čtení
164 (14. 2. 1996)

57. Návrh poslanců J. Karase, A. Frommera a F. Kozla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 2006/ - prvé čtení
135 - 136 (13. 2. 1996)

58. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 2007/ - prvé čtení
137 (13. 2. 1996)

59. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2077/ - prvé čtení
138 (13. 2. 1996)

60. Návrh poslanců Jiřího Karase, Alfréda Frommera a Františka Kozla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 2006/ - prvé čtení
139 (13. 2. 1996)

61. Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 2020/ - prvé čtení
140 - 143 (13. 2. 1996)

62. Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o dokončení nápravy některých majetkových křivd /sněmovní tisk 2022/ - prvé čtení
144 (13. 2. 1996)

63. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, v platném znění /sněmovní tisk 2023/ - prvé čtení
165 (14. 2. 1996)

64. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2025/ - prvé čtení
64, 69 - 76 (8. 2. 1996)

65. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění /sněmovní tisk 2026/ - prvé čtení
132 - 133 (13. 2. 1996)

66. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 2024/ - prvé čtení
145 (13. 2. 1996)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31.12.1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995 /sněmovní tisk 1996/ - prvé čtení
146 (13. 2. 1996)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článků 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání /sněmovní tisk 2016/ - prvé čtení
147 (13. 2. 1996)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu /sněmovní tisk 2099/ - prvé čtení
148 (13. 2. 1996)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994 /sněmovní tisk 2100/ - prvé čtení
171 (14. 2. 1996)

71. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU) přijaté XXI. Kongresem SPU v Soulu dne 14. září 1994 /sněmovní tisk 2057/ - prvé čtení
172 (14. 2. 1996)

72. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 2050/ - prvé čtení
177 (14. 2. 1996)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996 /sněmovní tisk 2049/ - prvé čtení
178 (14. 2. 1996)

74. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin /sněmovní tisk 2018/ - prvé čtení
179 (14. 2. 1996)

75. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2038/ - prvé čtení
169 (14. 2. 1996)

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969 /sněmovní tisk 1892/
170 (14. 2. 1996)

77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podepsaná v Praze dne 13. července 1995 /sněmovní tisk 2013/ - prvé čtení
173 (14. 2. 1996)

78. Vládní návrh, kterým se předkládá parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49, podepsaná v Praze dne 13. července 1995 /sněmovní tisk 2014/ - prvé čtení
174 (14. 2. 1996)

79. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani /sněmovní tisk 1997/ - prvé čtení
175 (14. 2. 1996)

80. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze /sněmovní tisk 2078/ - prvé čtení
176 (14. 2. 1996)

82. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978 /sněmovní tisk 2031/ - prvé čtení
94 - 107 (9. 2. 1996)

83. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání /sněmovní tisk 2033/ - prvé čtení
181 - 182 (15. 2. 1996)

89. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 /sněmovní tisk 1938/ - druhé čtení
185 - 186 (15. 2. 1996)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 1977/ - druhé čtení
187 (15. 2. 1996)

93. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1976/ - druhé čtení
188 - 189 (15. 2. 1996)

94. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - druhé čtení
190 (15. 2. 1996)

95. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1944/ - druhé čtení
191 (15. 2. 1996)

96. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky /sněmovní tisk 1961/ - druhé čtení
192 (15. 2. 1996)

97. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ - druhé čtení
193 (15. 2. 1996)

98. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky /sněmovní tisk 1969/ - druhé čtení
194 (15. 2. 1996)

99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1991/ - druhé čtení
195 (15. 2. 1996)

100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995 /sněmovní tisk 1933/ - druhé čtení
183 (15. 2. 1996)

101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1986/ - druhé čtení
222 (21. 2. 1996)

102. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 /sněmovní tisk 1987/ - druhé čtení
223 (21. 2. 1996)

103. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) /sněmovní tisk 1763/
167 - 168 (14. 2. 1996)

105. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1972/ - třetí čtení
209 (15. 2. 1996)

106. Informace rozpočtového výboru o projednání zprávy vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1995
215 - 217 (15. 2. 1996)

107. Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1996 /sněmovní tisk 1984/
210 - 211 (15. 2. 1996)

108. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1996 /sněmovní tisk 1985/
212 - 213 (15. 2. 1996)

109. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
58 - 63 (8. 2. 1996)

113. Zpráva výboru petičního, pro lidská práva a národnosti o vyřizování petic za 2. pololetí 1995 /sněmovní tisk 2104/
218 (15. 2. 1996)

114. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
224 - 228 (21. 2. 1996)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1947/ - druhé čtení
196 - 208 (15. 2. 1996)

116. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu /sněmovní tisk 1970/ - druhé čtení
150 - 155 (14. 2. 1996)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně /sněmovní tisk 1983/ - druhé čtení
161 - 163 (14. 2. 1996)


ISP (příhlásit)