Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
29. schůze

Procedurální hlasování
1 - 12, 34, 36 (14. 3. 1995), 55 (15. 3. 1995)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
13 - 19 (14. 3. 1995), 56 - 59 (15. 3. 1995)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv
20 (14. 3. 1995), 60 (15. 3. 1995)

3. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatá v Paříži dne 2. září 1949 a Protokoly ke Všeobecné dohodě č. 1, 2, 4 a 5 /sněmovní tisk 1291/
21 (14. 3. 1995)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o námořní přepravě zboží 1978, podepsaná dne 6. 3. 1978 v New Yorku /sněmovní tisk 1381/
22 (14. 3. 1995)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. června 1994 v Praze /sněmovní tisk 1392/
23 - 24 (14. 3. 1995)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Vilniusu dne 27. října 1994 /sněmovní tisk 1406/
25 (14. 3. 1995)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Rize dne 25. října 1994 /sněmovní tisk 1407/
26 (14. 3. 1995)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tallinu dne 24. října 1994 /sněmovní tisk 1408/
27 (14. 3. 1995)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy, podepsané v Praze dne 30. března 1993 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná v Bratislavě dne 23. ledna 1995 /sněmovní tisk 1524/
28 (14. 3. 1995)

10. Návrh poslanců Roberta Koláře a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., a zákona ČNR č. 189/1993 Sb. /sněmovní tisk 1476, 1584/
29 - 31 (14. 3. 1995)

11. Návrh posl. Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 213 a 344/
32, 38 - 42 (14. 3. 1995)

12. Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1994
43 - 44 (15. 3. 1995)

13. Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisky 1192 a 1343/
45 (15. 3. 1995)

14. Návrh posl. Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisky 966 a 1060/
46 - 47 (15. 3. 1995)

15. Návrh posl. Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1197 a 1344/
33 (14. 3. 1995)

16. Návrh posl. Oty Fejfara na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb.,zákona ČNR č. 10/1993 Sb., a zákona č. 189/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. /sněmovní tisky 1206 a 1342/
48 - 52 (15. 3. 1995)

17. Návrh na změny ve výborech Poslanecké sněmovny
53 (15. 3. 1995)

18. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/
61 (15. 3. 1995), 68 - 81 (16. 3. 1995)

19. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, /sněmovní tisk 1192, 1343/
62 - 63 (16. 3. 1995)

20. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
64 - 66 (16. 3. 1995)

21. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1592/
84 - 111 (16. 3. 1995), 147 - 153 (17. 3. 1995)

22. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 1595/
67 (16. 3. 1995)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1330 a 1468/
54 (15. 3. 1995), 112 - 127, 144 (17. 3. 1995)

24. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
128 - 143, 145 - 146 (17. 3. 1995)

25. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
82 (16. 3. 1995)

26. Návrh posl. Roberta Koláře a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice /rozpočtová pravidla republiky/, ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 189/1993 Sb. /sněmovní tisk 1476/
35 (14. 3. 1995)

27. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 213, 344/
37 (14. 3. 1995)

28. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
83 (16. 3. 1995)


ISP (příhlásit)