(18.20 hodin)
(pokračuje Maxová)

Takže teď tady opravdu vyvstává otázka, zdali pokud je správně manažersky řízena lékařská posudková služba a posudkové komise, jestli opravdu máme nedostatek lékařů, anebo jestli je správně - nesprávně nastaveno řízení celého tohoto systému. To samozřejmě budeme řešit příští týden na sociálním výboru, protože taková je teď současná situace v lékařské posudkové službě. Nemají co dělat lékaři, protože všechno stíhali, byli dobře motivováni a odborní asistenti nemají stanoveny normy, protože vlastně nemohou brát práci lékařům posudkové služby. Takže trochu začarovaný kruh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je ještě zájem vystoupit v obecné rozpravě? Není. Obecnou rozpravu končím. Paní ministryně, pane zpravodaji, máte zájem o závěrečné slovo? Ne. Zahajuji, otevírám podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě je jako první přihlášena paní poslankyně Maxová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji. Jak jsem avizovala v obecné rozpravě, chtěla bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 1489 a pod číslem 1514.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Sklenák. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 1525, který jsem zde v obecné rozpravě představil, a nedomnívám se, na rozdíl od paní kolegyně Pekarové, že se jedná o přílepek. Ten můj pozměňovací návrh řeší oblast nemocenského pojištění, a tedy věcně souvisí s agendou sociálního zabezpečení, byť samozřejmě připouštím, že obsahem se úplně nedotýká té původní předlohy.

Současně využiji toho, že mám slovo, a dovoluji si navrhnout zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany pana zpravodaje nebo paní ministryně? Není zájem o závěrečné slovo.

Zazněl zde v podrobné rozpravě jeden návrh, se kterým se nyní vypořádáme hlasováním. Byl to návrh pana poslance Sklenáka na zkrácení lhůty pro třetí čtení nejvýše na sedm dní. Přivolám poslance, kteří jsou v předsálí. Vidím zde návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Nyní jsme... nejsme připraveni na hlasování. Jsme připraveni. Ano, teď už se všem se podařilo přihlásit hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 148. Přihlášeno 138 poslanců, pro 122, proti 12. Návrh byl přijat. Lhůtu pro třetí čtení jsme zkrátili na sedm dní.

 

Děkuji paní ministryni. Děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Zahajuji projednávání bodu

10.
Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 38/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Vladimír Koníček, kterému dávám nyní slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ten návrh zákona je velmi krátký. Má pouze dva články. V prvním se v § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, odst. 6 zrušuje a v článku 2 se tato změna promítá do zákona o dani z příjmů. To je všechno.

Chtěl bych ještě avizovat, že o pozměňovacím návrhu budou hovořit zpravodajové a za předkladatele s prodloužením účinnosti souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Koníčkovi, který vystoupil za navrhovatele. My jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru, usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 38/2 až 6.

Nyní prosím pana poslance Milana Ferance, který je zpravodajem rozpočtového výboru, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se ještě omlouvám, pane zpravodaji. Slovo jsem vám sice dal, ale poprosím sněmovnu, aby se ztišila, abychom vás všichni mohli slyšet. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Jenom krátce k té historii. Návrh zákona byl podán v prosinci 2017. Vláda ho projednala v lednu. Garanční výbor byl rozpočtový. Rozpočtový výbor přijal 6. června následující usnesení.

Usnesení rozpočtového výboru z 9. schůze ze dne 6. června k návrhu poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 482/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi. Po úvodním slově předkladatelů poslance Koníčka, zpravodajské zprávě poslance Ferance a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 482/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, schválil bez připomínek. Zmocňuje zpravodaje s tímto usnesením seznámit Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a jak jsem již říkal, tento návrh jsme také přikázali ústavněprávnímu výboru. Prosím pana poslance Bendu, který je zpravodajem, aby nás seznámil s projednáním ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předkladateli, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, ústavněprávní výbor na své 23. schůzi 5. září 2018 projednal návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 38. Po vyjádření člena návrhové skupiny poslanců poslance RNDr. Vladimíra Koníčka, zpravodaje a poslance Marka Bendy a po rozpravě ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Za druhé, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tuto změnu a doplnění, v části třetí: článek 3 se slova dnem 1. 1. 2019 nahrazují slovy: dnem 1. 1. 2020. Dále pověřuje předsedu výboru a pověřuje zpravodaje.

Tolik usnesení ústavněprávního výboru k předmětné věci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášen pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP