(9.20 hodin)

 

Poslanec Václav Snopek: Tak nejprv bychom v prvním kroku odhlasovali legislativně technické připomínky, které vyplynuly ze schválení sněmovního tisku 929. Stanovisko kladné. (Stanovisko ministra: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu, tak jak byl přednesen. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 81, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Dalším krokem bude hlasování o pozměňujících návrzích B1, B3 a B13. Jedná se o výkonné letce. Stanovisko kladné. (Stanovisko ministra: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o pozměňovacích návrzích B1, B3 a B13. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 82, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 129, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Dalším krokem bude hlasování o pozměňujícím návrhu B2. Jedná se o váhu leteckých modelů. Stanovisko výboru kladné. (Stanovisko ministra: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu B2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 83, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Tím se stal pozměňující návrh A1 nehlasovatelný, neboť se jedná o totožný text.

Ve třetím kroku budeme hlasovat o pozměňujících návrzích B4, B5, B6, B11 a B12. Je to otázka Eurocontrol, § 71, 71c a § 92. Stanovisko kladné. (Stanovisko ministra: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích B4, B5, B6, B11 a B12. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 84, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Tím se staly pozměňující návrhy A7, A8, A9, A10 a A11 nehlasovatelné, neboť se jedná o totožný text.

V dalším kroku bychom hlasovali o pozměňujících návrzích B7, B8, B9 a B10. Jsou to legislativně technické úpravy v souvislosti s přijetím sněmovního tisku 929. Stanovisko kladné. (Stanovisko ministra: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích B7, B8, B9 a B10. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 85, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 136, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Dalším krokem je pozměňující návrh B14. Jedná se o účinnost daného zákona. Stanovisko kladné. (Stanovisko ministra: kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu B14. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 86, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Tím se stal pozměňující návrh A12 nehlasovatelný.

Šestým krokem budou pozměňující návrhy C1, C2, C3, C4 a C5. To jsou ty definice letiště. Stanovisko záporné. (Stanovisko ministra: Záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích C1, C2, C3, C4 a C5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 87, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 22, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Tím se staly nehlasovatelnými pozměňující návrhy A2, A3, A4, A5 a A6. Jednalo se o totožný text.

Jako poslední usnesení je hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku číslo 747, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

(Stanovisko garančního výboru i ministra je kladné.)

 

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 88, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 136, proti žádný. Návrh byl přijat, s návrhem byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

266.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1055/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan premiér Bohuslav Sobotka a zpravodaj garančního hospodářského výboru pan poslanec Petr Kudela. Návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu velmi stručný. Protože k tomu návrhu nebyly podány žádné pozměňující návrhy, tak se domnívám, že nás čeká tuto chvíli už jenom velmi jednoduchá procedura týkající se závěrečného schválení.

Chci jenom připomenout, že smyslem této novely je, abychom změnili pravidla pro nakládání s biologickými a toxinovými prvky směrem k vyšší bezpečnosti, což se týká také obchodování s biologickými zbraněmi nebo jejich likvidace. Reagujeme na doporučení Organizace spojených národů pro tuto oblast. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Jenom chci zrekapitulovat, že tento sněmovní tisk jsme projednávali v prvním čtení 5. dubna na 56. schůzi. Byla zkrácena lhůta pro jeho projednávání na 30 dnů. Garanční výbor projednal tuto normu 19. dubna, doporučil schválit tento materiál dle vládního návrhu. Druhé čtení proběhlo 16. května, tedy nedávno, na 57. schůzi, to je tato, bez navržených pozměňovacích návrhů. Proto už garanční výbor návrh znovu neprojednával a nemám informaci, že by byly navrženy legislativně technické úpravy. Nezbývá tedy než návrh doporučit ke schválení.

Jenom závěrem chci informovat, že jde o velmi specifickou normu. Orgánem dohledu je Státní úřad pro jadernou bezpečnost a tato norma se týká velmi úzkého okruhu subjektů, které jsou s touto normou srozuměny, a podle mých informací k ní nejsou výhrady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, tak rozpravu ukončím. Není zájem o závěrečná slova. Prosím nyní pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Pane zpravodaji, moc prosím, proceduru hlasování. Pojďme do toho.***
Přihlásit/registrovat se do ISP