(9.30 hodin)

 

Poslanec Petr Kudela: Vzhledem k tomu, že nejsou žádné návrhy, pozměňovací návrhy ani legislativně technické úpravy, tak nezbývá než hlasovat pouze o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1055."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování s číslem 89, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu premiérovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

74.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1030/ - prvé čtení

Projednání tohoto bodu jsme přerušili 27. dubna tohoto roku na 56. schůzi Poslanecké sněmovny a zároveň jsme přerušili obecnou rozpravu.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr spravedlnosti pan Robert Pelikán a také zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Borka. Ptám se, zda navrhovatel či pan zpravodaj má zájem o vystoupení. Nemají. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

Dne 27. dubna byla přerušena obecná rozprava vystoupením paní poslankyně Jany Černochové. Ptám se, jestli paní poslankyně... Ale není přítomna, takže nemá zájem o vystoupení. Ptám se, kdo další chce vystoupit v obecné rozpravě. Pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom vzhledem k běžícímu času chci navrhnout zkrácení lhůt k projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Eviduji zkrácení lhůty na 30 dnů. Hlasování o tom. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem čekal, když se teď přihlásil pan ministr spravedlnosti, že odpoví na dotazy, výhrady a připomínky, které tady byly vzneseny při projednávání prvního čtení. On učinil jediné, navrhl zkrácení lhůty, což nevím, jestli takto máme vést diskusi v Poslanecké sněmovně, pane ministře. Nevím, jestli mám znovu připomínat ty připomínky, které tady byly. A byly poměrně závažné a byly to připomínky, které se týkají připomínek Svazu měst a obcí, Svazu průmyslu, Hospodářské komory, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, krajských soudů a podobně, a tyto připomínky nebyly vůbec zapracovány. Ale já je dnes tady nebudu znovu opakovat a nějakým způsobem... (Odmlka kvůli silnému hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, kolegové, ale prosím, nechte svého kolegu domluvit. Děkuji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Nebudu tady opakovat ty připomínky, předpokládám, že ještě v závěrečném slově, nebo minimálně vás k tomu vyzývám v rozpravě, abychom na to mohli reagovat, odpovíte na zásadní výhrady, které tady byly.

Já jenom za klub TOP 09 chci shrnout, že my tento zákon v žádném případě nepodpoříme. Pokládáme ho za morální hazard, který podporuje neplacení dluhů a neplnění smluv, který zásadně poškozuje věřitele a jejich ústavní právo na ochranu vlastnictví věřitelů. Tento zákon podle našeho názoru podporuje neodpovědné a odpovědným bere možnost, aby byly uspokojeny jejich nároky. Takže proto jsem také navrhl už v přerušeném prvním čtení a připomínám tři varianty, to znamená zamítnutí tohoto návrhu a v případě, že to neprojde, vrácení k dopracování. A v případě, že tento návrh neprojde, tak prodloužení lhůty o 30 dnů, protože tyto nesmyslné a řekněme socialistické experimenty bychom neměli schvalovat v závěru volebního období. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nicméně pana ministra zdvořile upozorňuji, že on nemůže navrhnout, protože není poslancem. Prodloužení lhůty může... A už je tady jeden aktivní poslanec! Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Tak já zastoupím pana ministra a navrhuji zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, děkuji panu poslanci Kubíčkovi. A ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci se zeptat pana ministra, jestli nemá argumenty, nebo se bojí rozpravy. Já vím, že (nesrozumitelné) vysedět, budu potichu, nic neřeknu, zkrátím lhůtu, nějak to protlačím. Ale těch dotazů, výhrad nejenom z řad opozice, ale i těch institucí, o kterých mluvil pan poslanec Plíšek, bylo hodně. A pan ministr dělá co? Mlčí a usmívá se. Takže co? Jsou dvě možné odpovědi. Buď nezná odpovědi, což je trošku smutné na to, jak vykládá, jaká je to pro něho priorita, nebo se bojí té debaty a ví, že jeho argumenty jsou chabé.

Tak já tedy doufám, že oba dva moje názory vyvrátíte svým fundovaným vystoupením, pane ministře, a na ty otázky odpovíte a ty pochybnosti či kritiku odmítnete, podložíte nějakými fakty. Ne tím, že já jsem tady nachystal zákon, nedebatujme o tom, hlavně zkraťme lhůtu, ať tu jsme za 30 dnů znova. Samozřejmě to udělat můžete. Ale pak platí buď první, nebo druhé. Pak už žádná třetí možnost není. Zatím máte ještě třetí možnost, že odpovíte na ty dotazy a vyvrátíte pochybnosti a odpovíte na kritiku. Je na vás, kterou z těch tří variant si zvolíte.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy... Aha, pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem pro to, aby se řešil problém insolvence, který se dotýká velkého počtu našich lidí, našich obyvatel. Problémem je, že nedokážeme selektovat, nakolik ti lidé se dostanou do dluhové pasti ne svým vlastním zaviněním, ale jinými okolnostmi, a ne svou lehkomyslností, kterou hromadí další a další dluhy. Podle tohoto návrhu například bude dlužník oddlužen, jestliže za tři roky splatí alespoň polovinu pohledávek věřitelů nebo za pět let alespoň 30 % pohledávek nebo bude po sedm let o splácení pohledávek usilovat. Pak může být uspokojení věřitelů nižší než 30 %. Ale usilování o splacení pohledávek je velmi neurčitý právní pojem, který bude moct být v praxi dle mého názoru snadno zneužíván, a může to vést na straně věřitelů k tomu, že se nedostanou ke svým penězům vůbec. Předpokládám tedy, že ministerstvo, případně pan ministr, má připraveno pro druhé čtení nějaké zpřesnění tady toho ustanovení, tohoto pojmu, a nějaké zpřesnění.

Důvodová zpráva mimo jiné uvádí, že účelem novely má být řešení problému dluhových pastí a zároveň umožní návrat některých dlužníků do legální ekonomické činnosti. Je ale možné se také dívat na tu novelu tak, že se jenom snaží řešit následky předlužení, ale neřeší se důvody, které k tomu nadměrnému zadlužování vedou. Měly by být snad řešeny příčiny snadného zadlužování v ČR, jako jsou snadné úvěry, reklamní masáže ze strany sdělovacích prostředků a podobně. To samozřejmě není otázka regulace v insolvenčním zákoně, ale velmi úzce to souvisí s tímto problémem, který se dnes snažíme vyřešit. Domnívám se, že pokud se budeme lépe zaměřovat na předcházení vzniku dluhu, pak se nebudou muset řešit takovým způsobem řešit nové a nové podmínky regulace oddlužení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP