(9.40 hodin)
(pokračuje Šrámek)

Ustanovením Visegrádského institutu se sníží finanční zátěž přihlašovatelů, tedy podnikatelů, zhruba na polovinu. Předpokládaný správní poplatek za rešerši bude činit tedy mezi 800 až 900 eury. Rovněž musím připomenout, že se jedná o uskupení pouze čtyř států, které rozhodují společně. Lze tedy předpokládat, že většina žádostí o rešerši zůstane v zemi přihlašovatele, tudíž i příjem půjde do státního rozpočtu dané země. Další výhodou je, že posudek bude dodán v jazyce země přihlašovatele, a to je u textu patentů velmi důležité. V případě patentového sporu jsou někdy jazykové odlišnosti zásadní při rozhodování.

Doporučuji tedy tento tisk přikázat zahraničnímu výboru Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 195, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu na vyslovení souhlasu s ratifikací.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Tento bod jsme již projednávali ve středu 29. 4. Bod byl přerušen při zpravodajské zprávě pana poslance Komárka a já se tedy ptám, jestli pan poslanec Komárek chce pokračovat nebo přednést svoji zpravodajskou zprávu znovu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, dámy a pánové. Dovolte, abych ještě krátce obrátil vaši pozornost k zákonu o regulaci reklamy. Já jsem byl nucen přerušit svou řeč, svou zpravodajskou zprávu. Krátce to zrekapituluji. Seznámil jsem vás s pozměňovacím návrhem, za který se postavil volební výbor. Ve stručnosti, jsou to legislativní úpravy, pak možnost dohledat zadavatele sporné nebo závadné reklamy a zákaz reklamy na nelegální soutěže a sázky.

Teď k tomu podstatnému, k čemu určitě vystoupí další kolegové. Výbor se důkladně zabýval tím, že v souladu s evropským právem z regulace reklamy vypadl v té novele zákaz skryté a podprahové reklamy. Řada poslanců se domnívá, že i když to po nás požaduje evropské právo, že to je špatně a že to může být zneužito. Pan poslanec Korte v tomto smyslu předložil pozměňovací návrh, který na ústavním výboru neprošel jenom tím nejtěsnějším poměrem. Předpokládám, že pan poslanec Korte ho přednese zase, a skutečně je na Sněmovně, jakým způsobem se s tímhle vypořádá.

Jenom chci zdůraznit, že krom stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu si volební výbor vyžádal rozklad Parlamentního institutu, který taktéž poměrně jednoznačně, nebo zcela jednoznačně dokazuje, že skutečně není možné regulaci skryté a podprahové reklamy mít v tomto zákoně. Že může být obsažena pouze v zákonech na ochranu spotřebitele a o nekalých obchodních praktikách. Čili pod tímto dojmem my jsme se rozhodovali. Ale jak říkám, v tomto bodě nepanovala jednoznačná shoda.

To je celá moje zpravodajská zpráva. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Poprosím ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec... pardon panu poslanci, přednostní právo je přednostní právo. Tedy nejprve s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, jenom pár poznámek k tomu návrhu zákona. Myslím si, že v zásadě nemáme žádné zásadní připomínky, nicméně chci upozornit na některé věci, a to je zejména navrhovaná změna v § 6, která se týká šíření reklamy na loterie atd., jak je celý ten tisk, kde podle našeho názoru je tento text vložen do toho návrhu zákona nesystematicky a nelogicky, protože si myslím, že tam nepatří ani z legislativně právního hlediska a poskytuje zcela neodůvodněné a nesystematicky výsadní represivní účinky vůči šiřitelům reklamy na tento typ služby. Ale co je na tom nejhorší, tak vlastně vystavuje šiřitele reklamy, ať už to jsou vydavatelé tisku, televize, rozhlasové stanice, provozovatelé internetové reklamy a podobně, do pozice detektivů, kteří, budou-li chtít šířit reklamy na jakoukoliv loterii či podobnou hru, budou muset zkoumat, zda je povolená, a vlastně tak přezkoumávat legálnost podnikání subjektu, který za nimi přichází s žádostí o zveřejnění reklamy. Přitom současně budou ti šiřitelé reklamy, tzn. jak vydavatelé tisku, televizní, rozhlasové stanice a ti, kteří šíří internetovou reklamu, taky působit v roli soudce, který bude posuzovat, zda podnikání provozovatele loterie je legální, či není, a to v právní oblasti, kdy stát si sám není jistý, zda některé služby jsou, či nejsou legální.

Mohu uvést jako dlouhé diskuse právníků bez jednotného názoru, zda lze v České republice poskytovat loterijní služby na základě licence vydané v jiném státě Evropské unie či zda služby poskytované na serverech v zahraničí, ale v českém jazyce, už porušují naše právo, či nikoliv. Navíc už soudy několikrát judikovaly rozhodnutí, že provozovatel internetových stránek není odpovědný za jejich obsah nebo že šiřitel reklamy není povinen přezkoumat legálnost podnikání zadavatele reklamy, protože je to základní povinností samotného zadavatele a šiřitel reklamy nedisponuje žádnými speciálními pravomocemi jako např. kontrolní orgány státu či orgány činné v trestním řízení, které by mu tuto činnost umožňovaly. V některých výměnných reklamních systémech, které se používají na internetu, přitom není kontrola tohoto typu vůbec možná.

Trestat šiřitele reklamy za neplnění takto uložené povinnosti, navíc podle návrhu zákona výraznými finančními sankcemi, je podle našeho názoru v rozporu s ústavním právem České republiky a navrhovaná změna by měla být vypuštěna. Totéž se týká § 8 odst. 1 písm. o).

Současně chci říct, že pozměňovací návrh, který podal pan kolega Chvojka, podle našeho názoru tu situaci ještě zhoršuje, a to zejména s ohledem na ty, kteří zpracovávají reklamu, protože je činí odpovědnými za to, že zpracovávají reklamu na nepovolené loterie. Já tomu rozumím, té snaze bojovat s nelegální reklamou, zejména na loterie a podobné hry. Ale kontrolovat a vymáhat plnění tohoto by měl stát a ne ti, kteří šíří reklamu. Protože to opravdu není v jejich možnostech a je pak docela možné, že podle tohoto návrhu budou dostávat vysoké finanční sankce a přitom vlastně plnit funkci za stát, aniž by k tomu měli ty kontrolní mechanismy, o kterých jsem mluvil.

Takže doporučuji kolegům, abychom to vypustili, abychom se touto otázkou zabývali v jiném zákoně a abychom specifikovali a upřesnili roli státu a jeho kontrolních mechanismů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP