Středa 27. května 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Tento bod jsme již projednávali ve středu 29. 4. Bod byl přerušen při zpravodajské zprávě pana poslance Komárka a já se tedy ptám, jestli pan poslanec Komárek chce pokračovat nebo přednést svoji zpravodajskou zprávu znovu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, dámy a pánové. Dovolte, abych ještě krátce obrátil vaši pozornost k zákonu o regulaci reklamy. Já jsem byl nucen přerušit svou řeč, svou zpravodajskou zprávu. Krátce to zrekapituluji. Seznámil jsem vás s pozměňovacím návrhem, za který se postavil volební výbor. Ve stručnosti, jsou to legislativní úpravy, pak možnost dohledat zadavatele sporné nebo závadné reklamy a zákaz reklamy na nelegální soutěže a sázky.

Teď k tomu podstatnému, k čemu určitě vystoupí další kolegové. Výbor se důkladně zabýval tím, že v souladu s evropským právem z regulace reklamy vypadl v té novele zákaz skryté a podprahové reklamy. Řada poslanců se domnívá, že i když to po nás požaduje evropské právo, že to je špatně a že to může být zneužito. Pan poslanec Korte v tomto smyslu předložil pozměňovací návrh, který na ústavním výboru neprošel jenom tím nejtěsnějším poměrem. Předpokládám, že pan poslanec Korte ho přednese zase, a skutečně je na Sněmovně, jakým způsobem se s tímhle vypořádá.

Jenom chci zdůraznit, že krom stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu si volební výbor vyžádal rozklad Parlamentního institutu, který taktéž poměrně jednoznačně, nebo zcela jednoznačně dokazuje, že skutečně není možné regulaci skryté a podprahové reklamy mít v tomto zákoně. Že může být obsažena pouze v zákonech na ochranu spotřebitele a o nekalých obchodních praktikách. Čili pod tímto dojmem my jsme se rozhodovali. Ale jak říkám, v tomto bodě nepanovala jednoznačná shoda.

To je celá moje zpravodajská zpráva. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Poprosím ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec... pardon panu poslanci, přednostní právo je přednostní právo. Tedy nejprve s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, jenom pár poznámek k tomu návrhu zákona. Myslím si, že v zásadě nemáme žádné zásadní připomínky, nicméně chci upozornit na některé věci, a to je zejména navrhovaná změna v § 6, která se týká šíření reklamy na loterie atd., jak je celý ten tisk, kde podle našeho názoru je tento text vložen do toho návrhu zákona nesystematicky a nelogicky, protože si myslím, že tam nepatří ani z legislativně právního hlediska a poskytuje zcela neodůvodněné a nesystematicky výsadní represivní účinky vůči šiřitelům reklamy na tento typ služby. Ale co je na tom nejhorší, tak vlastně vystavuje šiřitele reklamy, ať už to jsou vydavatelé tisku, televize, rozhlasové stanice, provozovatelé internetové reklamy a podobně, do pozice detektivů, kteří, budou-li chtít šířit reklamy na jakoukoliv loterii či podobnou hru, budou muset zkoumat, zda je povolená, a vlastně tak přezkoumávat legálnost podnikání subjektu, který za nimi přichází s žádostí o zveřejnění reklamy. Přitom současně budou ti šiřitelé reklamy, tzn. jak vydavatelé tisku, televizní, rozhlasové stanice a ti, kteří šíří internetovou reklamu, taky působit v roli soudce, který bude posuzovat, zda podnikání provozovatele loterie je legální, či není, a to v právní oblasti, kdy stát si sám není jistý, zda některé služby jsou, či nejsou legální.

Mohu uvést jako dlouhé diskuse právníků bez jednotného názoru, zda lze v České republice poskytovat loterijní služby na základě licence vydané v jiném státě Evropské unie či zda služby poskytované na serverech v zahraničí, ale v českém jazyce, už porušují naše právo, či nikoliv. Navíc už soudy několikrát judikovaly rozhodnutí, že provozovatel internetových stránek není odpovědný za jejich obsah nebo že šiřitel reklamy není povinen přezkoumat legálnost podnikání zadavatele reklamy, protože je to základní povinností samotného zadavatele a šiřitel reklamy nedisponuje žádnými speciálními pravomocemi jako např. kontrolní orgány státu či orgány činné v trestním řízení, které by mu tuto činnost umožňovaly. V některých výměnných reklamních systémech, které se používají na internetu, přitom není kontrola tohoto typu vůbec možná.

Trestat šiřitele reklamy za neplnění takto uložené povinnosti, navíc podle návrhu zákona výraznými finančními sankcemi, je podle našeho názoru v rozporu s ústavním právem České republiky a navrhovaná změna by měla být vypuštěna. Totéž se týká § 8 odst. 1 písm. o).

Současně chci říct, že pozměňovací návrh, který podal pan kolega Chvojka, podle našeho názoru tu situaci ještě zhoršuje, a to zejména s ohledem na ty, kteří zpracovávají reklamu, protože je činí odpovědnými za to, že zpracovávají reklamu na nepovolené loterie. Já tomu rozumím, té snaze bojovat s nelegální reklamou, zejména na loterie a podobné hry. Ale kontrolovat a vymáhat plnění tohoto by měl stát a ne ti, kteří šíří reklamu. Protože to opravdu není v jejich možnostech a je pak docela možné, že podle tohoto návrhu budou dostávat vysoké finanční sankce a přitom vlastně plnit funkci za stát, aniž by k tomu měli ty kontrolní mechanismy, o kterých jsem mluvil.

Takže doporučuji kolegům, abychom to vypustili, abychom se touto otázkou zabývali v jiném zákoně a abychom specifikovali a upřesnili roli státu a jeho kontrolních mechanismů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, přeji pěkné jitro.

Tato novela zákona o regulaci reklamy a dalších zákonů, nebudu to vypočítávat, je implementací směrnice Evropského parlamentu o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Navrhovatel tvrdí, že tato implementace je vynucena výtkou Evropské komise ohledně právní úpravy v České republice, která "přesahuje rámec maximální harmonizace, tj. reguluje nad její rámec", a tudíž že vše, co přesahuje rámec této směrnice založené na tzv. principu úplné harmonizace, musí být z právního řádu České republiky odstraněno. Na základě toho novela ruší zákaz reklamy založené na podprahovém vnímání, což je novelizační bod číslo 4, a reklamy skryté, což je novelizační bod číslo 6.

Navrhovatel rovněž tvrdí, že rušená ustanovení zákona o regulaci reklamy jsou obsažena jinde, tj. v zákoně o ochraně spotřebitele. Ano, teoreticky to tam jinde je, tj. v pasážích o klamavé reklamě, ale navrhovatel se bohužel neobtěžoval přesunout to jinam verbis expressis. Příslušná ustanovení jsou velmi vágní, takže soud třeba za tři, pět, sedm let rozhodne, že v tom a tom konkrétním případě bylo použito klamavého prostředku, možná.

Mě prosím tento stav neuspokojuje. Tento pozitivistický právní výklad se totiž naprosto vzpírá zdravému rozumu. Nemůže být pochyb o tom, že reklama založená na podprahovém vnímání, a to bez ohledu na to, že některé psychologické školy její účinnost zpochybňují, je nefér. Už prostě jenom proto, že její recipient, tedy konzument, se jí nemůže bránit třeba vypnutím, přeladěním, prostě proto, že o ní neví.

Rovněž reklama skrytá je nefér. Nejenže je nefér, je to podvod, a to hned podvod trojí. Za prvé je to podvod páchaný na konzumentovi, neboť se tváří, že reklamou není, ač je. A je statisticky dokázáno, že konzument je ochoten důvěřovat objektivnímu sdělení v řádech desetinásobků více než sdělení reklamnímu. Za druhé je to podvod páchaný na konkurenci, která si za reklamu poctivě platí. Za třetí je to podvod na majiteli média, kterému takto unikají příjmy z regulérní reklamy.

Dle mého mínění, dámy a pánové, vláda proto měla, je-li povinna přijmout harmonizační směrnici se všemi chlupy, dotyčné pasáže o zákazu podprahové a skryté reklamy zažité v našem právním řádu přesunout opravdu verbis expressis jinam, tj. do zákona o ochraně spotřebitele. Já proto navrhuji oba zákazy v našem právním řádu ponechat, neboť je to jediná možnost, jak přinutit vládu, aby obratem podala novelu obou zákonů, zákona o regulaci reklamy a zákona na ochrany spotřebitele, a učinila to tak v těch intencích, jak o tom mluvím. A vás vyzývám, abyste tento návrh z těchto důvodů podpořili. Připomínám, že jste se svým slibem nezavázali hlasovat podle toho, jak si přeje Evropská komise, ale zavázali jste se hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A tato novela se příčí nejenom zdravému rozumu, jak bylo řečeno, ale též tomuto vašemu slibu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kortemu. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké dopoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen krátce osvětlit důvod, proč jsem podal pozměňovací návrh, ke kterému se poté v podrobné rozpravě přihlásím.

My jsme věcně řešili tuto věc již na volebním výboru, kde můj návrh ve smyslu toho, že by měl být postihován nejen ten, kdo šíří nepovolenou reklamu na loterie, ale i ten, kdo ji zpracovává nebo zadává, tak můj návrh byl podpořen na volebním výboru. Jsem toho názoru, že nejenom šíření nepovolené reklamy na loterie, ale právě zadávání a zpracování by mělo být postihováno analogicky, jako když postihujeme nejen toho, kdo prodává drogy, ale i toho, kdo je vyrábí. Návrh byl podpořen jednomyslně na volebním výboru, nicméně Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je garančním ministerstvem pro tento tisk, seznalo, že je potřeba ještě dopilovat drobné legislativní věci, proto pozměňovací návrh s mým přispěním jsme dopilovali a já ho nyní podávám. Takže věcně to zůstalo stejné tak jak bylo schváleno na volebním výboru, jsou tam jen dopilovány drobné legislativně technické věci. Posléze se k němu přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl rovněž několik připomínek k tomuto návrhu zákona. Také zastávám názor, že předkladatel se snaží implementovat evropskou směrnici a v důvodové zprávě zdůvodňuje, proč určité ustanovení týkající se reklamy skryté a založené na podprahovém vnímání ruší. Přesto si však myslím, že tato příslušná ustanovení by v zákoně měla zůstat zachována. Proto předkládám návrh, aby se v návrhu zákona vypustily body 4, 6 a 15. Jedná se konkrétně o věty, které říkají, že reklama založená na podprahovém vnímání se zakazuje. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala. Zakazuje se reklama skrytá. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena.

Dále navrhuji vypustit ještě další podobná ustanovení, např. reklama, která se zaměřuje na osoby mladší 18 let. Reklama nesmí doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti a nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobků nebo služeb. Z těchto důvodů se domnívám, že nový návrh neřeší lépe tyto konkrétní problémy, které byly řešeny v dosavadním návrhu zákona, proto novelizační body, které toto řeší, navrhuji vypustit a ponechat původní znění, protože je lepší.

Dále bych se chtěl dotknout ustanovení reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na širokou veřejnost. Tady ministerstvo jaksi opomnělo, že jedno ustanovení tohoto příslušného paragrafu je v naprostém rozporu s evropskou směrnicí, s evropským právem. Mám tu stanovisko pana doktora Jana Vavrečky z katedry podnikového evropského práva Vysoké školy ekonomické Praha, které říká: Právo Evropské unie stanoví generální zákaz reklamy všech léčiv s výdejem na předpis lékaře vůči široké laické veřejnosti. Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín. Jedinou výjimkou z tohoto zákazu je tzv. reklama vakcinačních akcí vůči laické veřejnosti, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Česká republika provedla klíčovou výjimku směrnice 2001/83/ES zjevně odlišným způsobem. Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy neboli propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích. Byl zcela zjevně zaměněn vlastní předmět této výjimky unijního práva. Reklama konkrétních vakcín, tzv. brandová reklama, vůči laické veřejnosti je nepřípustná a je zakázaná v mnoha členských státech Evropské unie, např. v Německu, v Rakousku, Francii, ve Finsku, Spojeném království. Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní populační očkovací projekty. V České republice probíhá místo schvalování vakcinačních akcí schvalování akcí na zcela konkrétní vakcíny, to podotýkám, a těmto akcím navíc explicitně nedává Ministerstvo zdravotnictví vůbec žádný odborný obsah, jenom časový interval.

Je dále vysoce významné, že reklama vakcín je ve velkém rozsahu klamavá. Velmi často totiž vyvolává v laických spotřebitelích dojem určitého účinku, který dosud vůbec nebyl vědecky prokázán. V reklamě jsou účelově zaměňovány tzv. dílčí výsledky za vlastní protektivní účinek vakcíny, což je v medicíně něco úplně jiného. Na toto poukázal zejména v roce 2010 vrchní zdravotní rada ve Francii, který označil reklamu na vakcínu Silgard na HPV viry za klamavou prostě proto, že silně naznačuje účinek ochrany před vznikem nádorového onemocnění karcinomu děložního hrdla u očkovaných dívek za dvacet až čtyřicet let, což ale nikdo nikdy zatím vědecky neprokázal, že se dvacet až čtyřicet let v naznačeném rozsahu vůbec stane. Zcela identický problém má veškerá reklama na relativně nové vakcíny podbízející účinnost u očkovaných osob na dlouhé období nebo i celoživotně. Vědecké důkazy takových tvrzení totiž neexistují, protože existovat v principu vůbec nemohou. Proto reklamní propagace vlastností konkrétních vakcín a jejich užitné hodnoty je ještě více kontroverzní a více konfliktní než u obvyklých léčiv na předpis, kde zůstává vůči široké veřejnosti generálně zakázaná.

V České republice jsou akutně podány dvě žaloby směřující proti samotné možnosti provádět reklamu vakcín vůči široké veřejnosti a proti nekonformnímu provedení práva EU ze strany České republiky. Proto upozorňuji na tento problém a předkládám návrh na změnu příslušného ustanovení, kdy původní znění § 5a v odst. 3 zní: Ustanovení odst. 2 se nevztahuje na humánní léčivé přípravky použité v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví. Ve srovnání s předpisem Evropské unie by toto ustanovení mělo znít: Ustanovení odst. 2 se nevztahuje na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví. Tedy nejsou tam konkrétní léčivé přípravky, konkrétní vakcíny.

Dále se chci krátce dotknout ještě reklamy na podporu darování lidských tkání a buněk. Tento návrh zákona v § 5c říká, že reklama podporující darování lidských tkání nebo buněk za finanční odměnu nebo jiné srovnatelné výhody se zakazuje. Dále reklama týkající se potřeby nebo dostupnosti lidských tkání a buněk určených pro použití u člověka, která může sloužit k získání finančního zisku nebo jiných srovnatelných výhod, se zakazuje. Odstavcem 1 nebo 2 není dotčeno zajišťování informovanosti a zákaz inzerování a reklamy podle zákona upravujícího provádění transplantací. K tomu chci jenom dodat, že tento odstavec je obcházen tím, že je všude na veřejnosti reklama, akorát se pouze slovíčko darování za odměnu nahrazuje finanční kompenzací za darování. To si myslím, že to je naprosté obcházení tohoto paragrafu a že je nutná úprava i tohoto konkrétního paragrafu, kterou je nutno zpracovat a připravit tak, aby byl naplněn zřejmě záměr zákona, a nikoliv aby to vedlo k obcházení tohoto zákona.

To jsou moje připomínky a současně se hlásím i do podrobné rozpravy, kde se přihlásím k pozměňovacím návrhům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Další přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že předložený vládní návrh se věnuje i problematice volebních kampaní. Podle mého názoru ale nedostatečně. Neřeší totiž problém, který ve volebních kampaních představují velkoplošné reklamy, tedy především billboardy. Po diskusích s řadou kolegů jsem dospěla k závěru, že politické billboardy jsou přežitkem, se kterým bychom se mohli rozloučit. Ve svém pozměňovacím návrhu proto navrhuji zákaz jejich šíření v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování. Proč? Jednak mám za to, že dojde ke značné úspoře prostředků politických stran a hnutí, které pak bude možné vynaložit smysluplnějším způsobem, např. jejich směřováním na přípravu kvalitnějších koncepčních materiálů, na rozsáhlejší a hlubší spolupráci s experty či na jiné žádoucí aktivity. Dále jsem přesvědčena o tom, že zákaz politických billboardů se pozitivně projeví v charakteru veřejného prostoru, který v současnosti billboardy doslova hyzdí, a to často nejen před volbami, ale i řadu měsíců po volbách. V neposlední řadě schválení tohoto pozměňovacího návrhu přispěje k bezpečnosti silničního provozu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh je výrazem mého přesvědčení, že rozhodující roli v politické soutěži by měla sehrávat zejména kvalita myšlenek a propracovanost programových dokumentů než to, jak milý a přesvědčivý úsměv na jak velkém počtu billboardů jsou kandidáti schopni vykouzlit. Ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit pana ministra, jestli by mi mohl odpovědět na otázku, kterou jsem vznesl ještě v obecné rozpravě, abych případně mohl zareagovat v té podrobné: Jakým způsobem si navrhovatel představuje, že šiřitelé reklamy budou zkoumat otázku povolení a legálnosti reklamy na loterie, jak jsem o tom mluvil v § 6. Protože já se opravdu domnívám, že není v jejich možnostech tohle opravdu zodpovědně prozkoumat. Možná nemám dostatek informací. Tak bych prosil pana ministra, jestli by mohl na tu otázku odpovědět, jak si představuje stát, že tuhle zodpovědnost - protože to jsou úkoly, které šiřitelé reklamy musí plnit a jsou pod sankcí - jakými nástroji a z jakých zdrojů oni mohou vycházet, aby tu případně nelegální reklamu - a já s tím souhlasím, že nelegální reklamy se mají potírat - mohli zjistit, aby nebyli sankcionováni za něco, co nebyli schopni dohledat či ovlivnit. Děkuji, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byl jsem vyvolán panem předsedou Stanjurou, ale já bych samozřejmě reagoval i bez jeho podnětu.

Já vnímám tyto připomínky k tomu, že tady existuje určitá šedá zóna, zejména pokud jaksi zdroj reklamy na loterii bude ze zahraničí, z EU, a tam ne nutně musí být to zjištění jednoduché. Na straně druhé abychom úplně rezignovali na to, že si ten subjekt bude reklamovat cokoliv a nebude se starat o to, co vlastně reklamuje, protože minimálně z ČR jaksi to zjistitelné je, jestli to má povolení, a nějaký kompromis, jak vyřešit zadavatele reklamy z EU, budeme hledat ještě před zasedáním gesčního výboru. To je k této věci.

Rád bych ještě reagoval na jiné věci pana poslance Korteho a Hovorky. Chtěl bych je oba ubezpečit prostřednictvím pana předsedajícího, že i mým zájmem, zájmem Ministerstva průmyslu a obchodu, je bojovat s nekalou reklamou, podprahovou reklamou, s klamavým chováním, se všemi těmi věcmi a rozhodně není zájmem, aby byly povolovány. Debata je o něčem jiném. Debata je o tom, jestli v tomto zákoně to není tzv. gold plating nebo duplicita, protože základní zákon, kde by tyto věci měly být řešeny, je zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., který shodou okolností budeme projednávat v prvním čtení o tři body dál a kde i k těmto věcem jsou navrhována některá novelizační opatření. A já si myslím, že pokud je pocit, že nejsou dostatečná, tak je třeba spíše iniciativu projevit v zákoně o ochraně spotřebitele než v tomto zákoně o reklamě, který v této chvíli projednáváme, protože tam to patří a tam to bude znovu diskutováno.

Chtěl bych ovšem podotknout, že stejně jako u jiných zákonů ne všechno má v ruce tento ctihodný sbor. Také část dovysvětlení zákonů mají samozřejmě v rukou soudy nejrůznějších úrovní, včetně soudů evropských, které vytvářejí judikaturu, jak se s tím zákonem v praxi zachází.

Co se týče návrhu na omezení reklamy léčiv na vakcinace schválených Ministerstvem zdravotnictví, k tomu se vyjádříme na gesčním výboru po konzultaci s příslušným ministerstvem.

A musím říci, že návrh paní poslankyně Kovářové je velmi inspirativní. I já bych si přál, aby v politickém boji rozhodovala kvalita myšlenek a propracované programy, nicméně tento ctihodný sbor rozhodne o tomto návrhu hlasováním, protože to je čistě politické rozhodnutí, jak se k tomu postaviti. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Já považuji návrh paní kolegyně Kovářové za velmi zajímavý, ale dovolím si polemizovat s určitou částí odůvodnění, a sice s tou, že přispěje k větší bezpečnosti silničního provozu. Nepřispěje, protože když tam nebudou politici, bude na billboardech někdo jiný. A já s pravděpodobností hraničící skoro s jistotou musím konstatovat, že nikdo z nás politiků není tak atraktivní, aby vyrušoval od řízení řidiče víc než třeba Jaromír Jágr nebo Simona Krainová. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Komárkovi. Naštěstí se bavil jenom o politicích, nikoliv o političkách.

Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji panu ministrovi za odpověď, nicméně na čem se shodujeme, je na tom, že šedou zónu nebo reklamu na nelegální věci je třeba potírat. Já se jenom ptám, proč to mají být šiřitelé a podle návrhu pana poslance Chvojky i zpracovatelé. To znamená, nějaký grafik, malé grafické studio dostane za úkol zalomit text, dát to do nějaké grafické podoby a podle tohoto návrhu zákona i on bude trestán. Já se ptám, proč nejdeme směrem na zadavatele. To jsou ti, kteří vědomě porušují zákon, protože ten, kdo to zadává, musí vědět, jestli to, co chce propagovat, má povolení státu, nebo ne. A v tom máte naši plnou podporu, abychom to směřovali směrem na zadavatele, ne na ty, kteří jsou uprostřed. A vůbec nechápu toho zpracovatele, toho grafika. Může to být fyzická osoba nebo právnická osoba - grafické studio, proč by mělo být trestáno za to, že zalomí a připraví nějaký...? Přece když někdo chce něco graficky upravit, tak nemůžeme vážně chtít po tom studiu, aby prověřovalo, že obsah je například na loterii, která je povolena. Navíc problém s EU a s tím, že mnohé zejména internetové firmy nebo firmy, které provozují internetové sázení, mají sídlo v pro ně atraktivních státech, jako je Malta, což je člen EU.

A k tomu, co říkal pan ministr. Já myslím, že tady je trošku nepochopení nebo nedorozumění ohledně toho, co může dělat gesční výbor. Gesční výbor o tom samozřejmě může dlouze debatovat, ale může přijmout jenom doporučení pro Sněmovnu k podaným pozměňovacím návrhům. Tam už nic nevymyslíme, jak pan ministr říkal. Tam už nic nevymyslíme. Tam buď řekneme ano, nebo ne, doporučujeme to Sněmovně a Sněmovna nějak rozhodne, ale na tom výboru už nic nezměníme. Maximálně mohou dneska zaznít pozměňovací návrhy, teoreticky by potom Sněmovna mohla vrátit projednávání zákona zpátky do druhého čtení, což my tedy nenavrhujeme, protože si myslíme, že to není potřeba. Jenom pro vysvětlení, že to prostě není možné.

Pane ministře, jestli ještě mohu poprosit, a já vás fakt nevyvolávám, když řeknete, že nebudete odpovídat, tak já to nebudu nijak úkorně - proč nemíříme na zadavatele? Proč tam dáváme i zpracovatele? Vím, že to je poslanecký návrh, resp. pozměňovací návrh jednoho z poslanců a není to návrh ministerstva či vlády, ale vláda navrhuje i ty šiřitele. A vy jste sám připustil, že zejména u těch, kteří jsou registrováni v zahraničí v zemích EU, je to velmi složité. Dobře, ale když ten zákon bude platit, tak nikoho, státní orgány nebude zajímat, jestli to bylo složité nebo nesložité nebo jednoduché, zda tu informaci získali, a prostě řeknou vy jste tady šířili na internetu reklamu, je to nelegální, nás nezajímá, že jste to nezjistili, a budou vystaveni sankcím. A to já považuji za problematické v tom návrhu zákona. Ale rozumíme si v tom, že je třeba s těmito praktikami bojovat a potírat je. To určitě ano. Jenom si myslím, že je lepší to dělat u zadavatelů, protože ti to musí prostě vědět, jestli má, nebo nemá povolenu loterii. Nemůže se stát, že by to firma, která chce nějaké reklamní sdělení třeba na internetu, nevěděla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan ministr, po něm paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych rád reagoval na intervenci pana předsedy Stanjury a ocitoval § 6b odst. 3. Tam je napsáno, že zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, a pak to pokračuje, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí. A jediné, o čem se tady bavíme, je určitá vágnost tohoto ustanovení, které dává finální rozhodnutí do soudní praxe, která stanoví, co to je to veškeré úsilí vynaložené na to, aby zjistil pravdivost. To je samozřejmě zajímavé pro debatu, ale nemyslím si, že to je zase úplně fatální záležitost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych reagovala na námitku pana poslance Komárka ohledně snížení či nesnížení bezpečnosti silničního provozu v případě zákazu politické reklamy. Na českém a moravském venkově, pokud máte tu možnost po něm jezdit, vidíte řadu neobsazených billboardů a zadávání politické reklamy pak vytváří umělou poptávku. Tím chci říci, že pokud by tato poptávka nebyla, bylo by rozhodně těchto billboardů méně. Pokud je to jediná výhrada pana poslance Komárka vůči mému pozměňovacímu návrhu, tak jsem ráda a myslím, že ho snad dokážu přesvědčit pro to, aby hlasoval pro můj pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, že budu podávat pozměňovací návrh, že se k němu přihlásím, tak tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaregistrován pod číslem 2250. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Dalším do podrobné rozpravy přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 363 o regulaci reklamy. Za prvé. V návrhu zákona se novelizační body 4, 6 a 15 vypouštějí. Za druhé. V § 5a odst. 3 nově zní: "Odst. 3. Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví."

Jenom k tomu zdůvodnění, podrobně jsem ho tady předčítal. Jenom zdůvodňuji, že se z toho zákona vypouštějí konkrétní léčivé přípravky. Čili zůstane tam výjimka na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví, ale nikoliv na konkrétní léčivé přípravky, tedy na konkrétní vakcíny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším do podrobné rozpravy přihlášeným je pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 2267.

Krátce bych zdůvodnil jeho podání. V obecné rozpravě, která se týkala poslaneckého návrhu kolegů Plíška a Hegera, který se týkal také zákona o reklamě, a to hlavně vztahu mezi lékařem a farmaceutickou firmou, jsem zdůvodňoval tento pozměňovací návrh týkající se klamavé reklamy u neregistrovaných přípravků, tzv. potravinových doplňků, které vedou k tomu, že manipulují s lidmi, kteří se vyskytují v životně těžké situaci, v těžkém stresu, kdy například jsou diagnostikováni rakovinou, a dostává se jim do rukou návrh nebo reklama typu, že tento přípravek dokáže jejich rakovinu vyléčit nebo povzbudit imunitní systém atd. Vzhledem k tomu, že je to opravdu velmi zavádějící reklama, manipulující s lidmi, ohlupující je, tak jsem navrhl tento pozměňovací návrh, který upravuje stanoviska reklamy, která může být jen realizována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vyzulovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Můj pozměňovací návrh ruší novelizační bod číslo 4, tj. vypuštění zákazu reklamy založené na podprahovém vnímání, a novelizační bod 6, týkající se zákazu reklamy skryté. Ačkoliv jsou to pouze tyto dva body, vynutila si tato změna další návaznosti a v odkazech další a další změny, takže celkem těch bodů v mém pozměňovacím návrhu je 34. Ale týkají se opravdu pouze těchto dvou. Nicméně až budeme hlasovat o třetím čtení, poukazuji na to, že se musí o mém návrhu hlasovat jako o celku.

Odůvodnění jsem podal v obecné rozpravě a hlásím se k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je zanesen v systému pod číslem 2119. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kortemu. Poslední zatím přihlášenou v podrobné rozpravě je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je zanesen v systému pod číslem 2394.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám pozměňovací návrh ještě přímo v rozpravě, abychom měli možnost debatovat ve výboru o tom, co slíbil pan ministr. Takže přednesu pozměňovací návrh, který se bude týkat dvou novelizačních bodů. Jedná se o problematiku, o které jsme debatovali v obecné rozpravě, kterou jsem odůvodnil.

Za prvé, že bychom vypustili novelizační bod 18, který se týká povinnosti šiřitelů reklamy prověřovat legálnost podnikání těch, kteří si to zadávají v oblasti loterií. Návrh zní - původní novelizační bod 18 zní: V § 6b odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova "a za šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny, podle zvláštního právního předpisu". Takže navrhuji tento novelizační bod vypustit.

V souvislosti s tímto návrhem pak navrhuji upravit novelizační bod 45, který v této chvíli zní, že se doplňují dvě písmena o) a p). Písmeno o) zní: "šířit reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního předpisu nebo" a pak je to p). Takže v novém znění novelizačního bodu 45 bez písmene o) by znělo: "V § 8a odst. 1 se doplňuje písm. o), které zní: v rozporu s § 7a odst. 4 na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené nesdělí údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala."

Na vysvětlení: Písmeno p) jsem jenom ocitoval ve stejném znění jako ve vládním návrhu, jenom jsem ho správně v abecedním pořádku přiřadil písmeno o), které navrhuji vyrušit. Považuji to i za nějaký návrh kompromisu do té rozpravy, která se povede ať už na garančním výboru, nebo v rámci třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. (Neměli zájem.)

Jestliže neeviduji žádný návrh na vrácení zákona ani zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat podle upraveného pořadu schůze, a to bodem číslo čtyři. Děkuji panu ministrovi Mládkovi, že je připraven.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP