(9.50 hodin)

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, přeji pěkné jitro.

Tato novela zákona o regulaci reklamy a dalších zákonů, nebudu to vypočítávat, je implementací směrnice Evropského parlamentu o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Navrhovatel tvrdí, že tato implementace je vynucena výtkou Evropské komise ohledně právní úpravy v České republice, která "přesahuje rámec maximální harmonizace, tj. reguluje nad její rámec", a tudíž že vše, co přesahuje rámec této směrnice založené na tzv. principu úplné harmonizace, musí být z právního řádu České republiky odstraněno. Na základě toho novela ruší zákaz reklamy založené na podprahovém vnímání, což je novelizační bod číslo 4, a reklamy skryté, což je novelizační bod číslo 6.

Navrhovatel rovněž tvrdí, že rušená ustanovení zákona o regulaci reklamy jsou obsažena jinde, tj. v zákoně o ochraně spotřebitele. Ano, teoreticky to tam jinde je, tj. v pasážích o klamavé reklamě, ale navrhovatel se bohužel neobtěžoval přesunout to jinam verbis expressis. Příslušná ustanovení jsou velmi vágní, takže soud třeba za tři, pět, sedm let rozhodne, že v tom a tom konkrétním případě bylo použito klamavého prostředku, možná.

Mě prosím tento stav neuspokojuje. Tento pozitivistický právní výklad se totiž naprosto vzpírá zdravému rozumu. Nemůže být pochyb o tom, že reklama založená na podprahovém vnímání, a to bez ohledu na to, že některé psychologické školy její účinnost zpochybňují, je nefér. Už prostě jenom proto, že její recipient, tedy konzument, se jí nemůže bránit třeba vypnutím, přeladěním, prostě proto, že o ní neví.

Rovněž reklama skrytá je nefér. Nejenže je nefér, je to podvod, a to hned podvod trojí. Za prvé je to podvod páchaný na konzumentovi, neboť se tváří, že reklamou není, ač je. A je statisticky dokázáno, že konzument je ochoten důvěřovat objektivnímu sdělení v řádech desetinásobků více než sdělení reklamnímu. Za druhé je to podvod páchaný na konkurenci, která si za reklamu poctivě platí. Za třetí je to podvod na majiteli média, kterému takto unikají příjmy z regulérní reklamy.

Dle mého mínění, dámy a pánové, vláda proto měla, je-li povinna přijmout harmonizační směrnici se všemi chlupy, dotyčné pasáže o zákazu podprahové a skryté reklamy zažité v našem právním řádu přesunout opravdu verbis expressis jinam, tj. do zákona o ochraně spotřebitele. Já proto navrhuji oba zákazy v našem právním řádu ponechat, neboť je to jediná možnost, jak přinutit vládu, aby obratem podala novelu obou zákonů, zákona o regulaci reklamy a zákona na ochrany spotřebitele, a učinila to tak v těch intencích, jak o tom mluvím. A vás vyzývám, abyste tento návrh z těchto důvodů podpořili. Připomínám, že jste se svým slibem nezavázali hlasovat podle toho, jak si přeje Evropská komise, ale zavázali jste se hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A tato novela se příčí nejenom zdravému rozumu, jak bylo řečeno, ale též tomuto vašemu slibu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kortemu. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké dopoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen krátce osvětlit důvod, proč jsem podal pozměňovací návrh, ke kterému se poté v podrobné rozpravě přihlásím.

My jsme věcně řešili tuto věc již na volebním výboru, kde můj návrh ve smyslu toho, že by měl být postihován nejen ten, kdo šíří nepovolenou reklamu na loterie, ale i ten, kdo ji zpracovává nebo zadává, tak můj návrh byl podpořen na volebním výboru. Jsem toho názoru, že nejenom šíření nepovolené reklamy na loterie, ale právě zadávání a zpracování by mělo být postihováno analogicky, jako když postihujeme nejen toho, kdo prodává drogy, ale i toho, kdo je vyrábí. Návrh byl podpořen jednomyslně na volebním výboru, nicméně Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je garančním ministerstvem pro tento tisk, seznalo, že je potřeba ještě dopilovat drobné legislativní věci, proto pozměňovací návrh s mým přispěním jsme dopilovali a já ho nyní podávám. Takže věcně to zůstalo stejné tak jak bylo schváleno na volebním výboru, jsou tam jen dopilovány drobné legislativně technické věci. Posléze se k němu přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl rovněž několik připomínek k tomuto návrhu zákona. Také zastávám názor, že předkladatel se snaží implementovat evropskou směrnici a v důvodové zprávě zdůvodňuje, proč určité ustanovení týkající se reklamy skryté a založené na podprahovém vnímání ruší. Přesto si však myslím, že tato příslušná ustanovení by v zákoně měla zůstat zachována. Proto předkládám návrh, aby se v návrhu zákona vypustily body 4, 6 a 15. Jedná se konkrétně o věty, které říkají, že reklama založená na podprahovém vnímání se zakazuje. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala. Zakazuje se reklama skrytá. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena.

Dále navrhuji vypustit ještě další podobná ustanovení, např. reklama, která se zaměřuje na osoby mladší 18 let. Reklama nesmí doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti a nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobků nebo služeb. Z těchto důvodů se domnívám, že nový návrh neřeší lépe tyto konkrétní problémy, které byly řešeny v dosavadním návrhu zákona, proto novelizační body, které toto řeší, navrhuji vypustit a ponechat původní znění, protože je lepší.

Dále bych se chtěl dotknout ustanovení reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na širokou veřejnost. Tady ministerstvo jaksi opomnělo, že jedno ustanovení tohoto příslušného paragrafu je v naprostém rozporu s evropskou směrnicí, s evropským právem. Mám tu stanovisko pana doktora Jana Vavrečky z katedry podnikového evropského práva Vysoké školy ekonomické Praha, které říká: Právo Evropské unie stanoví generální zákaz reklamy všech léčiv s výdejem na předpis lékaře vůči široké laické veřejnosti. Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín. Jedinou výjimkou z tohoto zákazu je tzv. reklama vakcinačních akcí vůči laické veřejnosti, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP