(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Usnesení zahraničního výboru a stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny byla doručena jako sněmovní tisky 457/1 a 457/2. Prosím nyní paní zpravodajku zahraničního výboru, paní poslankyni Janu Fischerovou, o její vyjádření k této úmluvě. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady budu jako zpravodajka přednášet stručnou zprávu o tom, co proběhlo na jednání zahraničního výboru, který byl dne 19. května. Proběhla tam k tomu rozprava i v přítomnosti pana náměstka ministra spravedlnosti Petra Jägra. Tak byly zodpovězeny i konkrétní dotazy a nakonec závěrem tohoto jednání zahraničního výboru bylo přijato usnesení, které bylo všemi hlasy podpořeno. Možná se ještě zmíním, že se čekalo v rámci České republiky, aby vše bylo sladěno s trestním zákoníkem. To nastalo, čili poté jsme toto přijali.

A já vám mohu teď hned přečíst usnesení. Mám počkat do podrobné rozpravy? (Obrací se k předsedajícímu.) Takže já přečtu. (Předsedající: Žádná podrobná nebude, prosím, přečtěte ho.) Já vám moc děkuji, že jsme se dohodli.

Poslanecká sněmovna a zahraniční výbor této Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání, Lanzarote, dne 25. října 2007. Dále pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Nyní prosím zpravodajku stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny paní poslankyni Gabrielu Peckovou o její vyjádření. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (Přebírá od předsedajícího list papíru, ten přitom padá na předsedu Sobotku.)

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobrý den, dámy a pánové. Já si dovolím přečíst usnesení stálé komise pro rodinu, která se také ujala tohoto tisku, a potom bych řekla pár slov k vládnímu návrhu, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání, Lanzarote, 25. října 2007.

Stálá komise pro rodinu, rovné příležitost a národnostní menšiny po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Petra Jägra, zpravodajské zprávě poslankyně Gabriely Peckové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Ostatní dva body jsou standardní.

Jestli můžu, já už jenom velice stručně jako vždycky. Jsem moc ráda, že se lanzarotská konvence poté, co byla v září podepsána ve Štrasburku s takovým otálením, dostala tak rychle do Poslanecké sněmovny k ratifikaci. Myslím, že tím Česká republika jednak trošičku napravila reputaci, o to ale až tak nakonec nejde. Především jde o to, že tímto získáváme významný nástroj v boji s těmito zločiny. Pan ministr správně už uvedl, že vlastně náš právní řád prakticky všechny body již obsahuje. Není to ale úplně tak, že bychom neměli na tomto poli ještě co zlepšovat, protože samotná ratifikace stačit nebude. Budeme ji muset naplňovat. A především body 6 až 9, které se týkají vzdělávání v této oblasti jak dětí samotných, tak pracovníků, kteří s dětmi přicházejí do styku, tam tedy máme ještě velké rezervy a bude třeba, aby Ministerstvo školství se tomu věnovalo.

Pak bych si dokázala představit asi ještě drobnou novelu v zákoně na ochranu obětí trestných činů. Jinak ještě jednou, jsem velmi ráda, že teď můžeme přistoupit k ratifikaci, a poprosila bych vás všechny o její podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Omlouvám se za drobný atentát na pana premiéra.

Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu a přikročíme o hlasování o navrženém usnesení. Záměrně říkám o navrženém usnesení, protože usnesení, které přednesla paní zpravodajka zahraničního výboru i paní zpravodajka komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, jsou shodná. Budeme o nich hlasovat jako o jednom usnesení. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o usnesení tak, jak jej přednesly zpravodajky zahraničního výboru a komise pro rodinu. Kdo je pro, ať zvedne ruku s zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 194. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji oběma paním zpravodajkám a končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

85.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o Visegrádském patentovém institutu,
podepsaná v Bratislavě dne 26. února 2015
/sněmovní tisk 447/ - prvé čtení

Nyní předávám slovo panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi, který nám sdělí své úvodní slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Dohoda o Visegrádském patentovém institutu je opatřením na podporu inovací a nástrojem posílení konkurenceschopnosti firem v regionu. Český průmysl, výzkum a vývoj nutně potřebují pomoci s ochranou technických inovací v zahraničí. Vytvořením Visegrádského patentového institutu se státy visegrádské skupiny snaží zahraniční ochranu svým přihlašovatelům usnadnit, a to snížením nákladů na rešerše při zachování nezbytné kvality. Výhodou bude bezpochyby rovněž komunikace v českém jazyce.

Ke vzniku VPI je třeba souhlasu Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci, jež bude zasedat v říjnu 2015. Pro souhlas je však nezbytné, aby před tímto zasedáním již dohoda vstoupila v platnost. Česká republika tedy musí dohodu ratifikovat nejpozději v červnu 2015, aby následně do konce července mohlo dojít k uložení ratifikační listiny u depozitáře dohody a ta do konce září 2015 nabyla platnosti. Vzhledem ke zvažovaným změnám v určování mezinárodních rešeršních orgánů by ČR v případě, kdy by dohodu tento rok ratifikovat nestihla, byla vystavena riziku, že by Visegrádský patentový institut nemusel nikdy vzniknout a veškeré úsilí, které ČR do sjednávání dohody dosud vložila, by přišlo vniveč.

Zřízení VPI si nevyžádá žádné investice ani nové zaměstnance, když bude využívat stávající odborné rešeršní a průzkumové kapacity národních patentových úřadů smluvních stran.

Jakožto ministr průmyslu a obchodu přivítám souhlas s ratifikací dohody Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby slovo dostal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Pavel Šrámek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, domnívám se, že pan ministr zde uvedl vše podstatné, mimo jiné i to, že jedním z konkrétních přínosů dohody bude také výrazné snížení nákladů na poplatky spojené s mezinárodními přihláškami podle smlouvy o patentové spolupráci. U každé této přihlášky je kromě přihlašovacího poplatku nutné totiž současně požádat o rešerši, o které pan ministr mluvil, a uhradit správní poplatek a to v současnosti činí u elektronicky podaných přihlášek 1 875 eur. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP